Sri Rajarajeshwari Stava – ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஸ்தவ꞉


( ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ மந்த்ரமாத்ருகா ஸ்தவ꞉ >>)

யா த்ரைலோக்யகுடும்பி³கா வரஸுதா⁴தா⁴ராபி⁴ஸந்தர்பிணீ
பூ⁴ம்யாதீ³ந்த்³ரியசித்தசேதநபரா ஸம்விந்மயீ ஶாஶ்வதீ ।
ப்³ரஹ்மேந்த்³ராச்யுதவந்தி³தேஶமஹிஷீ விஜ்ஞாநதா³த்ரீஸதாம்
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 1 ॥

யாம் வித்³யேதி வத³ந்தி ஶுத்³த⁴மதயோ வாசாம் பராம் தே³வதாம்
ஷட்சக்ராந்தநிவாஸிநீம் குலபத²ப்ரோத்ஸாஹஸம்வர்தி⁴நீம் ।
ஶ்ரீசக்ராங்கிதரூபிணீம் ஸுரமணேர்வாமாங்கஸம்ஶோபி⁴நீம்
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 2 ॥

யா ஸர்வேஶ்வரநாயிகேதி லலிதேத்யாநந்த³ஸீமேஶ்வரீ-
-த்யம்பே³தி த்ரிபுரேஶ்வரீதி வசஸாம் வாக்³வாதி³நீத்யந்நதா³ ।
இத்யேவம் ப்ரவத³ந்தி ஸாது⁴மதய꞉ ஸ்வாநந்த³போ³தோ⁴ஜ்ஜ்வலா꞉
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 3 ॥

யா ப்ராத꞉ ஶிகி²மண்ட³லே முநிஜநைர்கௌ³ரீ ஸமாராத்⁴யதே
யா மத்⁴யே தி³வஸஸ்ய பா⁴நுருசிரா சண்டா³ம்ஶுமத்⁴யே பரம் ।
யா ஸாயம் ஶஶிரூபிணீ ஹிமருசேர்மத்⁴யே த்ரிஸந்த்⁴யாத்மிகா
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 4 ॥

யா மூலோத்தி²தநாத³ஸந்ததிலவை꞉ ஸம்ஸ்தூயதே யோகி³பி⁴꞉
யா பூர்ணேந்து³கலாம்ருதை꞉ குலபதே² ஸம்ஸிச்யதே ஸந்ததம் ।
யா ப³ந்த⁴த்ரயகும்பி⁴தோந்மநிபதே² ஸித்³த்⁴யஷ்டகேநேட்³யதே
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 5 ॥

யா மூகஸ்ய கவித்வவர்ஷணஸுதா⁴காத³ம்பி³நீ ஶ்ரீகரீ
யா லக்ஷ்மீதநயஸ்ய ஜீவநகரீ ஸஞ்ஜீவிநீவித்³யயா ।
யா த்³ரோணீபுரநாயிகா த்³விஜஶிஶோ꞉ ஸ்தந்யப்ரதா³த்ரீ முதா³
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 6 ॥

யா விஶ்வப்ரப⁴வாதி³கார்யஜநநீ ப்³ரஹ்மாதி³மூர்த்யாத்மநா
யா சந்த்³ரார்கஶிகி²ப்ரபா⁴ஸநகரீ ஸ்வாத்மப்ரபா⁴ஸத்தயா ।
யா ஸத்த்வாதி³கு³ணத்ரயேஷு ஸமதாஸம்வித்ப்ரதா³த்ரீ ஸதாம்
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 7 ॥

யா க்ஷித்யந்தஶிவாதி³தத்த்வவிளஸத் ஸ்பூ²ர்திஸ்வரூபா பரம்
யா ப்³ரஹ்மாண்ட³கடாஹபா⁴ரநிவஹந்மண்டூ³கவிஶ்வம்ப⁴ரீ ।
யா விஶ்வம் நிகி²லம் சராசரமயம் வ்யாப்ய ஸ்தி²தா ஸந்ததம்
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 8 ॥

யா வர்கா³ஷ்டகவர்ணபஞ்ஜரஶுகீ வித்³யாக்ஷராளாபிநீ
நித்யாநந்த³பயோ(அ)நுமோத³நகரீ ஶ்யாமா மநோஹாரிணீ ।
ஸத்யாநந்த³சிதீ³ஶ்வரப்ரணயிநீ ஸ்வர்கா³பவர்க³ப்ரதா³
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 9 ॥

யா ஶ்ருத்யந்தஸுஶுக்திஸம்புடமஹாமுக்தாப²லம் ஸாத்த்விகம்
ஸச்சித்ஸௌக்²யபயோத³வ்ருஷ்டிப²லிதம் ஸர்வாத்மநா ஸுந்த³ரம் ।
நிர்மூல்யம் நிகி²லார்த²த³ம் நிருபமாகாரம் ப⁴வாஹ்லாத³த³ம்
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 10 ॥

யா நித்யாவ்ரதமண்ட³லஸ்துதபதா³ நித்யார்சநாதத்பரா
நித்யாநித்யவிமர்ஶிநீ குலகு³ரோர்வாயப்ரகாஶாத்மிகா ।
க்ருத்யாக்ருத்யமதிப்ரபே⁴த³ஶமநீ கார்த்ஸ்ந்யாத்மலாப⁴ப்ரதா³
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 11 ॥

யாமுத்³தி³ஶ்ய யஜந்தி ஶுத்³த⁴மதயோ நித்யம் பராக்³நௌ ஸ்ருசா
மத்யா ப்ராணக்⁴ருதப்லுதேந்த்³ரியசருத்³ரவ்யை꞉ ஸமந்த்ராக்ஷரை꞉ ।
யத்பாதா³ம்பு³ஜப⁴க்திதா³ர்ட்⁴யஸுரஸப்ராப்த்யை பு³தா⁴꞉ ஸந்ததம்
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 12 ॥

யா ஸம்விந்மகரந்த³புஷ்பலதிகாஸ்வாநந்த³தே³ஶோத்தி²தா
ஸத்ஸந்தாநஸுவேஷ்டநாதிருசிரா ஶ்ரேய꞉ப²லம் தந்வதீ ।
நிர்தூ⁴தாகி²லவ்ருத்திப⁴க்ததி⁴ஷணாப்⁴ருங்கா³ங்க³நாஸேவிதா
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 13 ॥

யாமாராத்⁴ய முநிர்ப⁴வாப்³தி⁴மதரத் க்லேஶோர்மிஜாலாவ்ருதம்
யாம் த்⁴யாத்வா ந நிவர்ததே ஶிவபதா³நந்தா³ப்³தி⁴மக்³ந꞉ பரம் ।
யாம் ஸ்ம்ருத்வா ஸ்வபதை³கபோ³த⁴மயதே ஸ்தூ²லே(அ)பி தே³ஹே ஜந꞉
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 14 ॥

யா பாஶாங்குஶசாபஸாயககரா சந்த்³ரார்த⁴சூடா³லஸத்
காஞ்சீதா³மவிபூ⁴ஷிதா ஸ்மிதமுகீ² மந்தா³ரமாலாத⁴ரா ।
நீலேந்தீ³வரளோசநா ஶுப⁴கரீ த்யாகா³தி⁴ராஜேஶ்வரீ
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 15 ॥

யா ப⁴க்தேஷு த³தா³தி ஸந்ததஸுக²ம் வாணீம் ச லக்ஷ்மீம் ததா²
ஸௌந்த³ர்யம் நிக³மாக³மார்த²கவிதாம் ஸத்புத்ரஸம்பத்ஸுக²ம் ।
ஸத்ஸங்க³ம் ஸுகளத்ரதாம் ஸுவிநயம் ஸாயுஜ்யமுக்திம் பராம்
தாம் வந்தே³ ஹ்ருத³யத்ரிகோணநிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 16 ॥

இதி த்யாக³ராஜ விரசிதம் ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஸ்தவ꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed