Sri Rajarajeshwari Stava – శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ స్తవః


(శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ మంత్రమాతృకా స్తవః >>)

యా త్రైలోక్యకుటుంబికా వరసుధాధారాభిసంతర్పిణీ
భూమ్యాదీంద్రియచిత్తచేతనపరా సంవిన్మయీ శాశ్వతీ |
బ్రహ్మేంద్రాచ్యుతవందితేశమహిషీ విజ్ఞానదాత్రీసతాం
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧ ||

యాం విద్యేతి వదంతి శుద్ధమతయో వాచాం పరాం దేవతాం
షట్చక్రాంతనివాసినీం కులపథప్రోత్సాహసంవర్ధినీమ్ |
శ్రీచక్రాంకితరూపిణీం సురమణేర్వామాంకసంశోభినీం
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౨ ||

యా సర్వేశ్వరనాయికేతి లలితేత్యానందసీమేశ్వరీ-
-త్యంబేతి త్రిపురేశ్వరీతి వచసాం వాగ్వాదినీత్యన్నదా |
ఇత్యేవం ప్రవదంతి సాధుమతయః స్వానందబోధోజ్జ్వలాః
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౩ ||

యా ప్రాతః శిఖిమండలే మునిజనైర్గౌరీ సమారాధ్యతే
యా మధ్యే దివసస్య భానురుచిరా చండాంశుమధ్యే పరమ్ |
యా సాయం శశిరూపిణీ హిమరుచేర్మధ్యే త్రిసంధ్యాత్మికా
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౪ ||

యా మూలోత్థితనాదసంతతిలవైః సంస్తూయతే యోగిభిః
యా పూర్ణేందుకలామృతైః కులపథే సంసిచ్యతే సంతతమ్ |
యా బంధత్రయకుంభితోన్మనిపథే సిద్ధ్యష్టకేనేడ్యతే
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౫ ||

యా మూకస్య కవిత్వవర్షణసుధాకాదంబినీ శ్రీకరీ
యా లక్ష్మీతనయస్య జీవనకరీ సంజీవినీవిద్యయా |
యా ద్రోణీపురనాయికా ద్విజశిశోః స్తన్యప్రదాత్రీ ముదా
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౬ ||

యా విశ్వప్రభవాదికార్యజననీ బ్రహ్మాదిమూర్త్యాత్మనా
యా చంద్రార్కశిఖిప్రభాసనకరీ స్వాత్మప్రభాసత్తయా |
యా సత్త్వాదిగుణత్రయేషు సమతాసంవిత్ప్రదాత్రీ సతాం
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౭ ||

యా క్షిత్యంతశివాదితత్త్వవిలసత్ స్ఫూర్తిస్వరూపా పరం
యా బ్రహ్మాండకటాహభారనివహన్మండూకవిశ్వంభరీ |
యా విశ్వం నిఖిలం చరాచరమయం వ్యాప్య స్థితా సంతతం
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౮ ||

యా వర్గాష్టకవర్ణపంజరశుకీ విద్యాక్షరాలాపినీ
నిత్యానందపయోఽనుమోదనకరీ శ్యామా మనోహారిణీ |
సత్యానందచిదీశ్వరప్రణయినీ స్వర్గాపవర్గప్రదా
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౯ ||

యా శ్రుత్యంతసుశుక్తిసంపుటమహాముక్తాఫలం సాత్త్వికం
సచ్చిత్సౌఖ్యపయోదవృష్టిఫలితం సర్వాత్మనా సుందరమ్ |
నిర్మూల్యం నిఖిలార్థదం నిరుపమాకారం భవాహ్లాదదం
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౦ ||

యా నిత్యావ్రతమండలస్తుతపదా నిత్యార్చనాతత్పరా
నిత్యానిత్యవిమర్శినీ కులగురోర్వాయప్రకాశాత్మికా |
కృత్యాకృత్యమతిప్రభేదశమనీ కార్త్స్న్యాత్మలాభప్రదా
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౧ ||

యాముద్దిశ్య యజంతి శుద్ధమతయో నిత్యం పరాగ్నౌ స్రుచా
మత్యా ప్రాణఘృతప్లుతేంద్రియచరుద్రవ్యైః సమంత్రాక్షరైః |
యత్పాదాంబుజభక్తిదార్ఢ్యసురసప్రాప్త్యై బుధాః సంతతం
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౨ ||

యా సంవిన్మకరందపుష్పలతికాస్వానందదేశోత్థితా
సత్సంతానసువేష్టనాతిరుచిరా శ్రేయఃఫలం తన్వతీ |
నిర్ధూతాఖిలవృత్తిభక్తధిషణాభృంగాంగనాసేవితా
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౩ ||

యామారాధ్య మునిర్భవాబ్ధిమతరత్ క్లేశోర్మిజాలావృతం
యాం ధ్యాత్వా న నివర్తతే శివపదానందాబ్ధిమగ్నః పరమ్ |
యాం స్మృత్వా స్వపదైకబోధమయతే స్థూలేఽపి దేహే జనః
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౪ ||

యా పాశాంకుశచాపసాయకకరా చంద్రార్ధచూడాలసత్
కాంచీదామవిభూషితా స్మితముఖీ మందారమాలాధరా |
నీలేందీవరలోచనా శుభకరీ త్యాగాధిరాజేశ్వరీ
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౫ ||

యా భక్తేషు దదాతి సంతతసుఖం వాణీం చ లక్ష్మీం తథా
సౌందర్యం నిగమాగమార్థకవితాం సత్పుత్రసంపత్సుఖమ్ |
సత్సంగం సుకలత్రతాం సువినయం సాయుజ్యముక్తిం పరాం
తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౬ ||

ఇతి త్యాగరాజ విరచితం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ స్తవః |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed