Sri Rajni Stotram – శ్రీ రాజ్ఞీ స్తోత్రం


విశ్వేశ్వరీ నిఖిలదేవమహర్షిపూజ్యా
సింహాసనా త్రినయనా భుజగోపవీతా |
శంఖాంబుజాస్యఽమృతకుంభక పంచశాఖా
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧ ||

జన్మాటవీప్రదహనే దవవహ్నిభూతా
తత్పాదపంకజరజోగత చేతసాం యా |
శ్రేయోవతాం సుకృతినాం భవపాశభేత్త్రీ
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౨ ||

దేవ్యా యయా దనుజరాక్షసదుష్టచేతో
న్యగ్భావితం చరణనూపురశింజితేన |
ఇంద్రాదిదేవహృదయం ప్రవికాసయంతీ
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౩ ||

దుఃఖార్ణవే హి పతితం శరణాగతం యా
చోద్ధత్య సా నయతి ధామ పరం దయాబ్ధిః |
విష్ణుర్గజేంద్రమివ భీతభయాపహర్త్రీ
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౪ ||

యస్యా విచిత్రమఖిలం హి జగత్ప్రపంచం
కుక్షౌ విలీనమపి సృష్టివిసృష్టిరూపాత్ |
ఆవిర్భవత్యవిరతం చిదచిత్స్వభావం
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౫ ||

యత్పాదపంకజరజఃకణజ ప్రసాదా-
-ద్యోగీశ్వరైర్విగతకల్మషమానసైస్తత్ |
ప్రాప్తం పదం జనివినాశహరం పరం సా
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౬ ||

యత్పాదపంకజరజాంసి మనోమలాని
సంమార్జయంతి శివవిష్ణువిరించిదేవైః |
మృగ్యాన్యఽపశ్చిమతనోః ప్రణుతాని మాతా
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౭ ||

యద్దర్శనామృతనదీ మహదోఘయుక్తా
సంప్లావయత్యఖిలభేదగుహాస్వఽనంతా |
తృష్ణాహరా సుకృతినాం భవతాపహర్త్రీ
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౮ ||

యత్పాదచింతన దివాకరరశ్మిమాలా
చాంతర్బహిష్కరణవర్గసరోజషండమ్ |
జ్ఞానోదయే సతి వికాస్య తమోపహర్త్రీ
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౯ ||

హంసస్థితా సకలశబ్దమయీ భవానీ
వాగ్వాదినీ హృదయ పుష్కర చారిణీయా |
హంసీవ హంస రజనీశ్వర వహ్నినేత్రా
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౦ ||

యా సోమసూర్యవపుషా సతతం సరంతీ
మూలాశ్రయాత్తడిదివాఽఽవిధిరంధ్రమీఢ్యా |
మధ్యస్థితా సకలనాడిసమూహ పూర్ణా
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౧ ||

చైతన్యపూరిత సమస్తజగద్విచిత్రా
మాతృ ప్రమేయపరిమాణతయా చకాస్తి |
యా పూర్ణవృత్యహమితి స్వపదాధిరూఢా
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౨ ||

యా చిత్క్రమక్రమతయా ప్రవిభాతి నిత్యా
స్వాతంత్ర్య శక్తిరమలా గతభేదభావా |
స్వాత్మస్వరూపసువిమర్శపరైః సుగమ్యా
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౩ ||

యా కృత్యపంచకనిభాలనలాలసైస్తైః
సందృశ్యతే నిఖిలవేద్యగతాపి శశ్వత్ |
సాంతర్ధృతా పరప్రమాతృపదం విశంతీ
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౪ ||

యాఽనుత్తరాత్మని పదే పరమాఽమృతాబ్ధౌ
స్వాతంత్ర్యశక్తిలహరీవ బహిః సరంతీ |
సంలీయతే స్వరసతః స్వపదే సభావా
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౫ ||

మేరోః సదైవ హి దరీషువిచిత్రవాగ్భి-
-ర్గాయంతి యా భగవతీం పరివాదినీభిః |
విద్యాధరా హి పులకాంకిత విగ్రహాః సా
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౬ ||

రాజ్ఞీ సదా భగవతీ మనసా స్మరామి
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ వచసా గృణామి |
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ శిరసా నమామి
రాజ్ఞీ సదా భగవతీ శరణం ప్రపద్యే || ౧౭ ||

రాజ్ఞ్యాః స్తోత్రమిదం పుణ్యం యః పఠేద్భక్తిమాన్నరః |
నిత్యం దేవ్యాః ప్రసాదేన శివసాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీవిద్యాధర విరచితం శ్రీ రాజ్ఞీ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed