Sri Rajni Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಞೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ನಿಖಿಲದೇವಮಹರ್ಷಿಪೂಜ್ಯಾ
ಸಿಂಹಾಸನಾ ತ್ರಿನಯನಾ ಭುಜಗೋಪವೀತಾ |
ಶಂಖಾಂಬುಜಾಸ್ಯಽಮೃತಕುಂಭಕ ಪಂಚಶಾಖಾ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೧ ||

ಜನ್ಮಾಟವೀಪ್ರದಹನೇ ದವವಹ್ನಿಭೂತಾ
ತತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜೋಗತ ಚೇತಸಾಂ ಯಾ |
ಶ್ರೇಯೋವತಾಂ ಸುಕೃತಿನಾಂ ಭವಪಾಶಭೇತ್ತ್ರೀ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೨ ||

ದೇವ್ಯಾ ಯಯಾ ದನುಜರಾಕ್ಷಸದುಷ್ಟಚೇತೋ
ನ್ಯಗ್ಭಾವಿತಂ ಚರಣನೂಪುರಶಿಂಜಿತೇನ |
ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಹೃದಯಂ ಪ್ರವಿಕಾಸಯಂತೀ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೩ ||

ದುಃಖಾರ್ಣವೇ ಹಿ ಪತಿತಂ ಶರಣಾಗತಂ ಯಾ
ಚೋದ್ಧತ್ಯ ಸಾ ನಯತಿ ಧಾಮ ಪರಂ ದಯಾಬ್ಧಿಃ |
ವಿಷ್ಣುರ್ಗಜೇಂದ್ರಮಿವ ಭೀತಭಯಾಪಹರ್ತ್ರೀ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೪ ||

ಯಸ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರಮಖಿಲಂ ಹಿ ಜಗತ್ಪ್ರಪಂಚಂ
ಕುಕ್ಷೌ ವಿಲೀನಮಪಿ ಸೃಷ್ಟಿವಿಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾತ್ |
ಆವಿರ್ಭವತ್ಯವಿರತಂ ಚಿದಚಿತ್ಸ್ವಭಾವಂ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೫ ||

ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜಃಕಣಜ ಪ್ರಸಾದಾ-
-ದ್ಯೋಗೀಶ್ವರೈರ್ವಿಗತಕಲ್ಮಷಮಾನಸೈಸ್ತತ್ |
ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಜನಿವಿನಾಶಹರಂ ಪರಂ ಸಾ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೬ ||

ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜಾಂಸಿ ಮನೋಮಲಾನಿ
ಸಂಮಾರ್ಜಯಂತಿ ಶಿವವಿಷ್ಣುವಿರಿಂಚಿದೇವೈಃ |
ಮೃಗ್ಯಾನ್ಯಽಪಶ್ಚಿಮತನೋಃ ಪ್ರಣುತಾನಿ ಮಾತಾ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೭ ||

ಯದ್ದರ್ಶನಾಮೃತನದೀ ಮಹದೋಘಯುಕ್ತಾ
ಸಂಪ್ಲಾವಯತ್ಯಖಿಲಭೇದಗುಹಾಸ್ವಽನಂತಾ |
ತೃಷ್ಣಾಹರಾ ಸುಕೃತಿನಾಂ ಭವತಾಪಹರ್ತ್ರೀ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೮ ||

ಯತ್ಪಾದಚಿಂತನ ದಿವಾಕರರಶ್ಮಿಮಾಲಾ
ಚಾಂತರ್ಬಹಿಷ್ಕರಣವರ್ಗಸರೋಜಷಂಡಮ್ |
ಜ್ಞಾನೋದಯೇ ಸತಿ ವಿಕಾಸ್ಯ ತಮೋಪಹರ್ತ್ರೀ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೯ ||

ಹಂಸಸ್ಥಿತಾ ಸಕಲಶಬ್ದಮಯೀ ಭವಾನೀ
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಹೃದಯ ಪುಷ್ಕರ ಚಾರಿಣೀಯಾ |
ಹಂಸೀವ ಹಂಸ ರಜನೀಶ್ವರ ವಹ್ನಿನೇತ್ರಾ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೧೦ ||

ಯಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯವಪುಷಾ ಸತತಂ ಸರಂತೀ
ಮೂಲಾಶ್ರಯಾತ್ತಡಿದಿವಾಽಽವಿಧಿರಂಧ್ರಮೀಢ್ಯಾ |
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ಸಕಲನಾಡಿಸಮೂಹ ಪೂರ್ಣಾ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೧೧ ||

ಚೈತನ್ಯಪೂರಿತ ಸಮಸ್ತಜಗದ್ವಿಚಿತ್ರಾ
ಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯಪರಿಮಾಣತಯಾ ಚಕಾಸ್ತಿ |
ಯಾ ಪೂರ್ಣವೃತ್ಯಹಮಿತಿ ಸ್ವಪದಾಧಿರೂಢಾ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೧೨ ||

ಯಾ ಚಿತ್ಕ್ರಮಕ್ರಮತಯಾ ಪ್ರವಿಭಾತಿ ನಿತ್ಯಾ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶಕ್ತಿರಮಲಾ ಗತಭೇದಭಾವಾ |
ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಸುವಿಮರ್ಶಪರೈಃ ಸುಗಮ್ಯಾ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೧೩ ||

ಯಾ ಕೃತ್ಯಪಂಚಕನಿಭಾಲನಲಾಲಸೈಸ್ತೈಃ
ಸಂದೃಶ್ಯತೇ ನಿಖಿಲವೇದ್ಯಗತಾಪಿ ಶಶ್ವತ್ |
ಸಾಂತರ್ಧೃತಾ ಪರಪ್ರಮಾತೃಪದಂ ವಿಶಂತೀ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೧೪ ||

ಯಾಽನುತ್ತರಾತ್ಮನಿ ಪದೇ ಪರಮಾಽಮೃತಾಬ್ಧೌ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಶಕ್ತಿಲಹರೀವ ಬಹಿಃ ಸರಂತೀ |
ಸಂಲೀಯತೇ ಸ್ವರಸತಃ ಸ್ವಪದೇ ಸಭಾವಾ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೧೫ ||

ಮೇರೋಃ ಸದೈವ ಹಿ ದರೀಷುವಿಚಿತ್ರವಾಗ್ಭಿ-
-ರ್ಗಾಯಂತಿ ಯಾ ಭಗವತೀಂ ಪರಿವಾದಿನೀಭಿಃ |
ವಿದ್ಯಾಧರಾ ಹಿ ಪುಲಕಾಂಕಿತ ವಿಗ್ರಹಾಃ ಸಾ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೧೬ ||

ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ವಚಸಾ ಗೃಣಾಮಿ |
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ
ರಾಜ್ಞೀ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೭ ||

ರಾಜ್ಞ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ನರಃ |
ನಿತ್ಯಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧರ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಞೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: