Srimad Bhagavadgita Chapter 18 – அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – மோக்ஷஸன்ன்யாஸயோக³꞉


அர்ஜுன உவாச –
ஸன்ன்யாஸஸ்ய மஹாபா³ஹோ தத்த்வமிச்சா²மி வேதி³தும் |
த்யாக³ஸ்ய ச ஹ்ருஷீகேஶ ப்ருத²க்கேஶினிஷூத³ன || 1 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாஸம் ஸன்ன்யாஸம் கவயோ விது³꞉ |
ஸர்வகர்மப²லத்யாக³ம் ப்ராஹுஸ்த்யாக³ம் விசக்ஷணா꞉ || 2 ||

த்யாஜ்யம் தோ³ஷவதி³த்யேகே கர்ம ப்ராஹுர்மனீஷிண꞉ |
யஜ்ஞதா³னதப꞉கர்ம ந த்யாஜ்யமிதி சாபரே || 3 ||

நிஶ்சயம் ஶ்ருணு மே தத்ர த்யாகே³ ப⁴ரதஸத்தம |
த்யாகோ³ ஹி புருஷவ்யாக்⁴ர த்ரிவித⁴꞉ ஸம்ப்ரகீர்தித꞉ || 4 ||

யஜ்ஞதா³னதப꞉கர்ம ந த்யாஜ்யம் கார்யமேவ தத் |
யஜ்ஞோ தா³னம் தபஶ்சைவ பாவனானி மனீஷிணாம் || 5 ||

ஏதான்யபி து கர்மாணி ஸங்க³ம் த்யக்த்வா ப²லானி ச |
கர்தவ்யானீதி மே பார்த² நிஶ்சிதம் மதமுத்தமம் || 6 ||

நியதஸ்ய து ஸன்ன்யாஸ꞉ கர்மணோ நோபபத்³யதே |
மோஹாத்தஸ்ய பரித்யாக³ஸ்தாமஸ꞉ பரிகீர்தித꞉ || 7 ||

து³꞉க²மித்யேவ யத்கர்ம காயக்லேஶப⁴யாத்த்யஜேத் |
ஸ க்ருத்வா ராஜஸம் த்யாக³ம் நைவ த்யாக³ப²லம் லபே⁴த் || 8 ||

கார்யமித்யேவ யத்கர்ம நியதம் க்ரியதே(அ)ர்ஜுன |
ஸங்க³ம் த்யக்த்வா ப²லம் சைவ ஸ த்யாக³꞉ ஸாத்த்விகோ மத꞉ || 9 ||

ந த்³வேஷ்ட்யகுஶலம் கர்ம குஶலே நானுஷஜ்ஜதே |
த்யாகீ³ ஸத்த்வஸமாவிஷ்டோ மேதா⁴வீ சி²ன்னஸம்ஶய꞉ || 10 ||

ந ஹி தே³ஹப்⁴ருதா ஶக்யம் த்யக்தும் கர்மாண்யஶேஷத꞉ |
யஸ்து கர்மப²லத்யாகீ³ ஸ த்யாகீ³த்யபி⁴தீ⁴யதே || 11 ||

அனிஷ்டமிஷ்டம் மிஶ்ரம் ச த்ரிவித⁴ம் கர்மண꞉ ப²லம் |
ப⁴வத்யத்யாகி³னாம் ப்ரேத்ய ந து ஸன்ன்யாஸினாம் க்வசித் || 12 ||

பஞ்சைதானி மஹாபா³ஹோ காரணானி நிபோ³த⁴ மே |
ஸாங்க்²யே க்ருதாந்தே ப்ரோக்தானி ஸித்³த⁴யே ஸர்வகர்மணாம் || 13 ||

அதி⁴ஷ்டா²னம் ததா² கர்தா கரணம் ச ப்ருத²க்³வித⁴ம் |
விவிதா⁴ஶ்ச ப்ருத²க்சேஷ்டா தை³வம் சைவாத்ர பஞ்சமம் || 14 ||

ஶரீரவாங்மனோபி⁴ர்யத்கர்ம ப்ராரப⁴தே நர꞉ |
ந்யாய்யம் வா விபரீதம் வா பஞ்சைதே தஸ்ய ஹேதவ꞉ || 15 ||

தத்ரைவம் ஸதி கர்தாரமாத்மானம் கேவலம் து ய꞉ |
பஶ்யத்யக்ருதபு³த்³தி⁴த்வான்ன ஸ பஶ்யதி து³ர்மதி꞉ || 16 ||

யஸ்ய நாஹங்க்ருதோ பா⁴வோ பு³த்³தி⁴ர்யஸ்ய ந லிப்யதே |
ஹத்வா(அ)பி ஸ இமான் லோகான்ன ஹந்தி ந நிப³த்⁴யதே || 17 ||

ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா⁴ கர்மசோத³னா |
கரணம் கர்ம கர்தேதி த்ரிவித⁴꞉ கர்மஸங்க்³ரஹ꞉ || 18 ||

ஜ்ஞானம் கர்ம ச கர்தா ச த்ரிதை⁴வ கு³ணபே⁴த³த꞉ |
ப்ரோச்யதே கு³ணஸங்க்²யானே யதா²வச்ச்²ருணு தான்யபி || 19 ||

ஸர்வபூ⁴தேஷு யேனைகம் பா⁴வமவ்யயமீக்ஷதே |
அவிப⁴க்தம் விப⁴க்தேஷு தத்³ ஜ்ஞானம் வித்³தி⁴ ஸாத்த்விகம் || 20 ||

ப்ருத²க்த்வேன து யத் ஜ்ஞானம் நானாபா⁴வான்ப்ருத²க்³விதா⁴ன் |
வேத்தி ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு தத்³ ஜ்ஞானம் வித்³தி⁴ ராஜஸம் || 21 ||

யத்து க்ருத்ஸ்னவதே³கஸ்மின்கார்யே ஸக்தமஹைதுகம் |
அதத்த்வார்த²வத³ல்பம் ச தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருதம் || 22 ||

நியதம் ஸங்க³ரஹிதமராக³த்³வேஷத꞉ க்ருதம் |
அப²லப்ரேப்ஸுனா கர்ம யத்தத்ஸாத்த்விகமுச்யதே || 23 ||

யத்து காமேப்ஸுனா கர்ம ஸாஹங்காரேண வா புன꞉ |
க்ரியதே ப³ஹுலாயாஸம் தத்³ராஜஸமுதா³ஹ்ருதம் || 24 ||

அனுப³ந்த⁴ம் க்ஷயம் ஹிம்ஸாமனபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் |
மோஹாதா³ரப்⁴யதே கர்ம யத்தத்தாமஸமுச்யதே || 25 ||

முக்தஸங்கோ³(அ)னஹம்வாதீ³ த்⁴ருத்யுத்ஸாஹஸமன்வித꞉ |
ஸித்³த்⁴யஸித்³த்⁴யோர்னிர்விகார꞉ கர்தா ஸாத்த்விக உச்யதே || 26 ||

ராகீ³ கர்மப²லப்ரேப்ஸுர்லுப்³தோ⁴ ஹிம்ஸாத்மகோ(அ)ஶுசி꞉ |
ஹர்ஷஶோகான்வித꞉ கர்தா ராஜஸ꞉ பரிகீர்தித꞉ || 27 ||

அயுக்த꞉ ப்ராக்ருத꞉ ஸ்தப்³த⁴꞉ ஶடோ² நைஷ்க்ருதிகோ(அ)லஸ꞉ |
விஷாதீ³ தீ³ர்க⁴ஸூத்ரீ ச கர்தா தாமஸ உச்யதே || 28 ||

பு³த்³தே⁴ர்பே⁴த³ம் த்⁴ருதேஶ்சைவ கு³ணதஸ்த்ரிவித⁴ம் ஶ்ருணு |
ப்ரோச்யமானமஶேஷேண ப்ருத²க்த்வேன த⁴னஞ்ஜய || 29 ||

ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச கார்யாகார்யே ப⁴யாப⁴யே |
ப³ந்த⁴ம் மோக்ஷம் ச யா வேத்தி பு³த்³தி⁴꞉ ஸா பார்த² ஸாத்த்விகீ || 30 ||

யயா த⁴ர்மமத⁴ர்மம் ச கார்யம் சாகார்யமேவ ச |
அயதா²வத்ப்ரஜானாதி பு³த்³தி⁴꞉ ஸா பார்த² ராஜஸீ || 31 ||

அத⁴ர்மம் த⁴ர்மமிதி யா மன்யதே தமஸாவ்ருதா |
ஸர்வார்தா²ன்விபரீதாம்ஶ்ச பு³த்³தி⁴꞉ ஸா பார்த² தாமஸீ || 32 ||

த்⁴ருத்யா யயா தா⁴ரயதே மன꞉ப்ராணேந்த்³ரியக்ரியா꞉ |
யோகே³னாவ்யபி⁴சாரிண்யா த்⁴ருதி꞉ ஸா பார்த² ஸாத்த்விகீ || 33 ||

யயா து த⁴ர்மகாமார்தா²ன் த்⁴ருத்யா தா⁴ரயதே(அ)ர்ஜுன |
ப்ரஸங்கே³ன ப²லாகாங்க்ஷீ த்⁴ருதி꞉ ஸா பார்த² ராஜஸீ || 34 ||

யயா ஸ்வப்னம் ப⁴யம் ஶோகம் விஷாத³ம் மத³மேவ ச |
ந விமுஞ்சதி து³ர்மேதா⁴ த்⁴ருதி꞉ ஸா பார்த² தாமஸீ || 35 ||

ஸுக²ம் த்விதா³னீம் த்ரிவித⁴ம் ஶ்ருணு மே ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
அப்⁴யாஸாத்³ரமதே யத்ர து³꞉கா²ந்தம் ச நிக³ச்ச²தி || 36 ||

யத்தத³க்³ரே விஷமிவ பரிணாமே(அ)ம்ருதோபமம் |
தத்ஸுக²ம் ஸாத்த்விகம் ப்ரோக்தமாத்மபு³த்³தி⁴ப்ரஸாத³ஜம் || 37 ||

விஷயேந்த்³ரியஸம்யோகா³த்³யத்தத³க்³ரே(அ)ம்ருதோபமம் |
பரிணாமே விஷமிவ தத்ஸுக²ம் ராஜஸம் ஸ்ம்ருதம் || 38 ||

யத³க்³ரே சானுப³ந்தே⁴ ச ஸுக²ம் மோஹனமாத்மன꞉ |
நித்³ராலஸ்யப்ரமாதோ³த்த²ம் தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருதம் || 39 ||

ந தத³ஸ்தி ப்ருதி²வ்யாம் வா தி³வி தே³வேஷு வா புன꞉ |
ஸத்த்வம் ப்ரக்ருதிஜைர்முக்தம் யதே³பி⁴꞉ ஸ்யாத்த்ரிபி⁴ர்கு³ணை꞉ || 40 ||

ப்³ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஶாம் ஶூத்³ராணாம் ச பரந்தப |
கர்மாணி ப்ரவிப⁴க்தானி ஸ்வபா⁴வப்ரப⁴வைர்கு³ணை꞉ || 41 ||

ஶமோ த³மஸ்தப꞉ ஶௌசம் க்ஷாந்திரார்ஜவமேவ ச |
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் ப்³ரஹ்மகர்ம ஸ்வபா⁴வஜம் || 42 ||

ஶௌர்யம் தேஜோ த்⁴ருதிர்தா³க்ஷ்யம் யுத்³தே⁴ சாப்யபலாயனம் |
தா³னமீஶ்வரபா⁴வஶ்ச க்ஷாத்ரம் கர்ம ஸ்வபா⁴வஜம் || 43 ||

க்ருஷிகௌ³ரக்ஷ்யவாணிஜ்யம் வைஶ்யகர்ம ஸ்வபா⁴வஜம் |
பரிசர்யாத்மகம் கர்ம ஶூத்³ரஸ்யாபி ஸ்வபா⁴வஜம் || 44 ||

ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபி⁴ரத꞉ ஸம்ஸித்³தி⁴ம் லப⁴தே நர꞉ |
ஸ்வகர்மனிரத꞉ ஸித்³தி⁴ம் யதா² விந்த³தி தச்ச்²ருணு || 45 ||

யத꞉ ப்ரவ்ருத்திர்பூ⁴தானாம் யேன ஸர்வமித³ம் ததம் |
ஸ்வகர்மணா தமப்⁴யர்ச்ய ஸித்³தி⁴ம் விந்த³தி மானவ꞉ || 46 ||

ஶ்ரேயான்ஸ்வத⁴ர்மோ விகு³ண꞉ பரத⁴ர்மாத்ஸ்வனுஷ்டி²தாத் |
ஸ்வபா⁴வனியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பி³ஷம் || 47 ||

ஸஹஜம் கர்ம கௌந்தேய ஸதோ³ஷமபி ந த்யஜேத் |
ஸர்வாரம்பா⁴ ஹி தோ³ஷேண தூ⁴மேனாக்³னிரிவாவ்ருதா꞉ || 48 ||

அஸக்தபு³த்³தி⁴꞉ ஸர்வத்ர ஜிதாத்மா விக³தஸ்ப்ருஹ꞉ |
நைஷ்கர்ம்யஸித்³தி⁴ம் பரமாம் ஸன்ன்யாஸேனாதி⁴க³ச்ச²தி || 49 ||

ஸித்³தி⁴ம் ப்ராப்தோ யதா² ப்³ரஹ்ம ததா²ப்னோதி நிபோ³த⁴ மே |
ஸமாஸேனைவ கௌந்தேய நிஷ்டா² ஜ்ஞானஸ்ய யா பரா || 50 ||

பு³த்³த்⁴யா விஶுத்³த⁴யா யுக்தோ த்⁴ருத்யாத்மானம் நியம்ய ச |
ஶப்³தா³தீ³ன்விஷயாம்ஸ்த்யக்த்வா ராக³த்³வேஷௌ வ்யுத³ஸ்ய ச || 51 ||

விவிக்தஸேவீ லக்⁴வாஶீ யதவாக்காயமானஸ꞉ |
த்⁴யானயோக³பரோ நித்யம் வைராக்³யம் ஸமுபாஶ்ரித꞉ || 52 ||

அஹங்காரம் ப³லம் த³ர்பம் காமம் க்ரோத⁴ம் பரிக்³ரஹம் |
விமுச்ய நிர்மம꞉ ஶாந்தோ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே || 53 ||

ப்³ரஹ்மபூ⁴த꞉ ப்ரஸன்னாத்மா ந ஶோசதி ந காங்க்ஷதி |
ஸம꞉ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு மத்³ப⁴க்திம் லப⁴தே பராம் || 54 ||

ப⁴க்த்யா மாமபி⁴ஜானாதி யாவான்யஶ்சாஸ்மி தத்த்வத꞉ |
ததோ மாம் தத்த்வதோ ஜ்ஞாத்வா விஶதே தத³னந்தரம் || 55 ||

ஸர்வகர்மாண்யபி ஸதா³ குர்வாணோ மத்³வ்யபாஶ்ரய꞉ |
மத்ப்ரஸாதா³த³வாப்னோதி ஶாஶ்வதம் பத³மவ்யயம் || 56 ||

சேதஸா ஸர்வகர்மாணி மயி ஸன்ன்யாஸ்ய மத்பர꞉ |
பு³த்³தி⁴யோக³முபாஶ்ரித்ய மச்சித்த꞉ ஸததம் ப⁴வ || 57 ||

மச்சித்த꞉ ஸர்வது³ர்கா³ணி மத்ப்ரஸாதா³த்தரிஷ்யஸி |
அத² சேத்த்வமஹங்காரான்ன ஶ்ரோஷ்யஸி வினங்க்ஷ்யஸி || 58 ||

யத³ஹங்காரமாஶ்ரித்ய ந யோத்ஸ்ய இதி மன்யஸே |
மித்²யைஷ வ்யவஸாயஸ்தே ப்ரக்ருதிஸ்த்வாம் நியோக்ஷ்யதி || 59 ||

ஸ்வபா⁴வஜேன கௌந்தேய நிப³த்³த⁴꞉ ஸ்வேன கர்மணா |
கர்தும் நேச்ச²ஸி யன்மோஹாத்கரிஷ்யஸ்யவஶோ(அ)பி தத் || 60 ||

ஈஶ்வர꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் ஹ்ருத்³தே³ஶே(அ)ர்ஜுன திஷ்ட²தி |
ப்⁴ராமயன்ஸர்வபூ⁴தானி யந்த்ராரூடா⁴னி மாயயா || 61 ||

தமேவ ஶரணம் க³ச்ச² ஸர்வபா⁴வேன பா⁴ரத |
தத்ப்ரஸாதா³த்பராம் ஶாந்திம் ஸ்தா²னம் ப்ராப்ஸ்யஸி ஶாஶ்வதம் || 62 ||

இதி தே ஜ்ஞானமாக்²யாதம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மயா |
விம்ருஶ்யைதத³ஶேஷேண யதே²ச்ச²ஸி ததா² குரு || 63 ||

ஸர்வகு³ஹ்யதமம் பூ⁴ய꞉ ஶ்ருணு மே பரமம் வச꞉ |
இஷ்டோ(அ)ஸி மே த்³ருட⁴மிதி ததோ வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம் || 64 ||

மன்மனா ப⁴வ மத்³ப⁴க்தோ மத்³யாஜீ மாம் நமஸ்குரு |
மாமேவைஷ்யஸி ஸத்யம் தே ப்ரதிஜானே ப்ரியோ(அ)ஸி மே || 65 ||

ஸர்வத⁴ர்மான்பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஶரணம் வ்ரஜ |
அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்⁴யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஶுச꞉ || 66 ||

இத³ம் தே நாதபஸ்காய நாப⁴க்தாய கதா³சன |
ந சாஶுஶ்ரூஷவே வாச்யம் ந ச மாம் யோ(அ)ப்⁴யஸூயதி || 67 ||

ய இத³ம் பரமம் கு³ஹ்யம் மத்³ப⁴க்தேஷ்வபி⁴தா⁴ஸ்யதி |
ப⁴க்திம் மயி பராம் க்ருத்வா மாமேவைஷ்யத்யஸம்ஶய꞉ || 68 ||

ந ச தஸ்மான்மனுஷ்யேஷு கஶ்சின்மே ப்ரியக்ருத்தம꞉ |
ப⁴விதா ந ச மே தஸ்மாத³ன்ய꞉ ப்ரியதரோ பு⁴வி || 69 ||

அத்⁴யேஷ்யதே ச ய இமம் த⁴ர்ம்யம் ஸம்வாத³மாவயோ꞉ |
ஜ்ஞானயஜ்ஞேன தேனாஹமிஷ்ட꞉ ஸ்யாமிதி மே மதி꞉ || 70 ||

ஶ்ரத்³தா⁴வானநஸூயஶ்ச ஶ்ருணுயாத³பி யோ நர꞉ |
ஸோ(அ)பி முக்த꞉ ஶுபா⁴ன்லோகான் ப்ராப்னுயாத்புண்யகர்மணாம் || 71 ||

கச்சிதே³தச்ச்²ருதம் பார்த² த்வயைகாக்³ரேண சேதஸா |
கச்சித³ஜ்ஞானஸம்மோஹ꞉ ப்ரனஷ்டஸ்தே த⁴னஞ்ஜய || 72 ||

அர்ஜுன உவாச –
நஷ்டோ மோஹ꞉ ஸ்ம்ருதிர்லப்³தா⁴ த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மயாச்யுத |
ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்மி க³தஸந்தே³ஹ꞉ கரிஷ்யே வசனம் தவ || 73 ||

ஸஞ்ஜய உவாச –
இத்யஹம் வாஸுதே³வஸ்ய பார்த²ஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ |
ஸம்வாத³மிமமஶ்ரௌஷமத்³பு⁴தம் ரோமஹர்ஷணம் || 74 ||

வ்யாஸப்ரஸாதா³ச்ச்²ருதவானேதத்³கு³ஹ்யமஹம் பரம் |
யோக³ம் யோகே³ஶ்வராத்க்ருஷ்ணாத்ஸாக்ஷாத்கத²யத꞉ ஸ்வயம் || 75 ||

ராஜன்ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்வாத³மிமமத்³பு⁴தம் |
கேஶவார்ஜுனயோ꞉ புண்யம் ஹ்ருஷ்யாமி ச முஹுர்முஹு꞉ || 76 ||

தச்ச ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ரூபமத்யத்³பு⁴தம் ஹரே꞉ |
விஸ்மயோ மே மஹான் ராஜன் ஹ்ருஷ்யாமி ச புன꞉ புன꞉ || 77 ||

யத்ர யோகே³ஶ்வர꞉ க்ருஷ்ணோ யத்ர பார்தோ² த⁴னுர்த⁴ர꞉ |
தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூ⁴திர்த்⁴ருவா நீதிர்மதிர்மம || 78 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ மோக்ஷஸன்ன்யாஸயோகோ³ நாம அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 18 ||

ஓம்
ஶாந்தாகாரம் பு⁴ஜக³ஶயனம் பத்³மனாப⁴ம் ஸுரேஶம் |
விஶ்வாதா⁴ரம் க³க³னஸத்³ருஶம் மேக⁴வர்ணம் ஶுபா⁴ங்க³ம் |
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலனயனம் யோகி³பி⁴ர்த்⁴யானக³ம்யம் |
வந்தே³ விஷ்ணும் ப⁴வப⁴யஹரம் ஸர்வலோகைகனாத²ம் ||

ஶ்ரீ கீ³தா மாஹாத்ம்யம் >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed