Srimad Bhagavadgita Chapter 7 – ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோக³꞉


ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
மய்யாஸக்தமனா꞉ பார்த² யோக³ம் யுஞ்ஜன்மதா³ஶ்ரய꞉ |
அஸம்ஶயம் ஸமக்³ரம் மாம் யதா² ஜ்ஞாஸ்யஸி தச்ச்²ருணு || 1 ||

ஜ்ஞானம் தே(அ)ஹம் ஸவிஜ்ஞானமித³ம் வக்ஷ்யாம்யஶேஷத꞉ |
யஜ்ஜ்ஞாத்வா நேஹ பூ⁴யோ(அ)ன்யஜ்ஜ்ஞாதவ்யமவஶிஷ்யதே || 2 ||

மனுஷ்யாணாம் ஸஹஸ்ரேஷு கஶ்சித்³யததி ஸித்³த⁴யே |
யததாமபி ஸித்³தா⁴னாம் கஶ்சின்மாம் வேத்தி தத்த்வத꞉ || 3 ||

பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ வாயு꞉ க²ம் மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச |
அஹங்கார இதீயம் மே பி⁴ன்னா ப்ரக்ருதிரஷ்டதா⁴ || 4 ||

அபரேயமிதஸ்த்வன்யாம் ப்ரக்ருதிம் வித்³தி⁴ மே பராம் |
ஜீவபூ⁴தாம் மஹாபா³ஹோ யயேத³ம் தா⁴ர்யதே ஜக³த் || 5 ||

ஏதத்³யோனீனி பூ⁴தானி ஸர்வாணீத்யுபதா⁴ரய |
அஹம் க்ருத்ஸ்னஸ்ய ஜக³த꞉ ப்ரப⁴வ꞉ ப்ரலயஸ்ததா² || 6 ||

மத்த꞉ பரதரம் நான்யத்கிஞ்சித³ஸ்தி த⁴னஞ்ஜய |
மயி ஸர்வமித³ம் ப்ரோதம் ஸூத்ரே மணிக³ணா இவ || 7 ||

ரஸோ(அ)ஹமப்ஸு கௌந்தேய ப்ரபா⁴ஸ்மி ஶஶிஸூர்யயோ꞉ |
ப்ரணவ꞉ ஸர்வவேதே³ஷு ஶப்³த³꞉ கே² பௌருஷம் ந்ருஷு || 8 ||

புண்யோ க³ந்த⁴꞉ ப்ருதி²வ்யாம் ச தேஜஶ்சாஸ்மி விபா⁴வஸௌ |
ஜீவனம் ஸர்வபூ⁴தேஷு தபஶ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு || 9 ||

பீ³ஜம் மாம் ஸர்வபூ⁴தானாம் வித்³தி⁴ பார்த² ஸனாதனம் |
பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴மதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்வினாமஹம் || 10 ||

ப³லம் ப³லவதாம் சாஹம் காமராக³விவர்ஜிதம் |
த⁴ர்மாவிருத்³தோ⁴ பூ⁴தேஷு காமோ(அ)ஸ்மி ப⁴ரதர்ஷப⁴ || 11 ||

யே சைவ ஸாத்த்விகா பா⁴வா ராஜஸாஸ்தாமஸாஶ்ச யே |
மத்த ஏவேதி தான்வித்³தி⁴ ந த்வஹம் தேஷு தே மயி || 12 ||

த்ரிபி⁴ர்கு³ணமயைர்பா⁴வைரேபி⁴꞉ ஸர்வமித³ம் ஜக³த் |
மோஹிதம் நாபி⁴ஜானாதி மாமேப்⁴ய꞉ பரமவ்யயம் || 13 ||

தை³வீ ஹ்யேஷா கு³ணமயீ மம மாயா து³ரத்யயா |
மாமேவ யே ப்ரபத்³யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே || 14 ||

ந மாம் து³ஷ்க்ருதினோ மூடா⁴꞉ ப்ரபத்³யந்தே நராத⁴மா꞉ |
மாயயாபஹ்ருதஜ்ஞானா ஆஸுரம் பா⁴வமாஶ்ரிதா꞉ || 15 ||

சதுர்விதா⁴ ப⁴ஜந்தே மாம் ஜனா꞉ ஸுக்ருதினோ(அ)ர்ஜுன |
ஆர்தோ ஜிஜ்ஞாஸுரர்தா²ர்தீ² ஜ்ஞானீ ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ || 16 ||

தேஷாம் ஜ்ஞானீ நித்யயுக்த ஏகப⁴க்திர்விஶிஷ்யதே |
ப்ரியோ ஹி ஜ்ஞானினோ(அ)த்யர்த²மஹம் ஸ ச மம ப்ரிய꞉ || 17 ||

உதா³ரா꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஜ்ஞானீ த்வாத்மைவ மே மதம் |
ஆஸ்தி²த꞉ ஸ ஹி யுக்தாத்மா மாமேவானுத்தமாம் க³திம் || 18 ||

ப³ஹூனாம் ஜன்மனாமந்தே ஜ்ஞானவான்மாம் ப்ரபத்³யதே |
வாஸுதே³வ꞉ ஸர்வமிதி ஸ மஹாத்மா ஸுது³ர்லப⁴꞉ || 19 ||

காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹ்ருதஜ்ஞானா꞉ ப்ரபத்³யந்தே(அ)ன்யதே³வதா꞉ |
தம் தம் நியமமாஸ்தா²ய ப்ரக்ருத்யா நியதா꞉ ஸ்வயா || 20 ||

யோ யோ யாம் யாம் தனும் ப⁴க்த꞉ ஶ்ரத்³த⁴யார்சிதுமிச்ச²தி |
தஸ்ய தஸ்யாசலாம் ஶ்ரத்³தா⁴ம் தாமேவ வித³தா⁴ம்யஹம் || 21 ||

ஸ தயா ஶ்ரத்³த⁴யா யுக்தஸ்தஸ்யாராத⁴னமீஹதே |
லப⁴தே ச தத꞉ காமான்மயைவ விஹிதான்ஹி தான் || 22 ||

அந்தவத்து ப²லம் தேஷாம் தத்³ப⁴வத்யல்பமேத⁴ஸாம் |
தே³வாந்தே³வயஜோ யாந்தி மத்³ப⁴க்தா யாந்தி மாமபி || 23 ||

அவ்யக்தம் வ்யக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாமபு³த்³த⁴ய꞉ |
பரம் பா⁴வமஜானந்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம் || 24 ||

நாஹம் ப்ரகாஶ꞉ ஸர்வஸ்ய யோக³மாயாஸமாவ்ருத꞉ |
மூடோ⁴(அ)யம் நாபி⁴ஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் || 25 ||

வேதா³ஹம் ஸமதீதானி வர்தமானானி சார்ஜுன |
ப⁴விஷ்யாணி ச பூ⁴தானி மாம் து வேத³ ந கஶ்சன || 26 ||

இச்சா²த்³வேஷஸமுத்தே²ன த்³வந்த்³வமோஹேன பா⁴ரத |
ஸர்வபூ⁴தானி ஸம்மோஹம் ஸர்கே³ யாந்தி பரந்தப || 27 ||

யேஷாம் த்வந்தக³தம் பாபம் ஜனானாம் புண்யகர்மணாம் |
தே த்³வந்த்³வமோஹனிர்முக்தா ப⁴ஜந்தே மாம் த்³ருட⁴வ்ரதா꞉ || 28 ||

ஜராமரணமோக்ஷாய மாமாஶ்ரித்ய யதந்தி யே |
தே ப்³ரஹ்ம தத்³விது³꞉ க்ருத்ஸ்னமத்⁴யாத்மம் கர்ம சாகி²லம் || 29 ||

ஸாதி⁴பூ⁴தாதி⁴தை³வம் மாம் ஸாதி⁴யஜ்ஞம் ச யே விது³꞉ |
ப்ரயாணகாலே(அ)பி ச மாம் தே விது³ர்யுக்தசேதஸ꞉ || 30 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோகோ³ நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 7 ||

அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – அக்ஷரப்³ரஹ்மயோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: