Srimad Bhagavadgita Chapter 6 – ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – த்⁴யானயோக³꞉


ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
அனாஶ்ரித꞉ கர்மப²லம் கார்யம் கர்ம கரோதி ய꞉ |
ஸ ஸன்ன்யாஸீ ச யோகீ³ ச ந நிரக்³னிர்ன சாக்ரிய꞉ || 1 ||

யம் ஸன்ன்யாஸமிதி ப்ராஹுர்யோக³ம் தம் வித்³தி⁴ பாண்ட³வ |
ந ஹ்யஸன்ன்யாஸ்தஸங்கல்போ யோகீ³ ப⁴வதி கஶ்சன || 2 ||

ஆருருக்ஷோர்முனேர்யோக³ம் கர்ம காரணமுச்யதே |
யோகா³ரூட⁴ஸ்ய தஸ்யைவ ஶம꞉ காரணமுச்யதே || 3 ||

யதா³ ஹி நேந்த்³ரியார்தே²ஷு ந கர்மஸ்வனுஷஜ்ஜதே |
ஸர்வஸங்கல்பஸன்ன்யாஸீ யோகா³ரூட⁴ஸ்ததோ³ச்யதே || 4 ||

உத்³த⁴ரேதா³த்மனாத்மானம் நாத்மானமவஸாத³யேத் |
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ ப³ந்து⁴ராத்மைவ ரிபுராத்மன꞉ || 5 ||

ப³ந்து⁴ராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய யேனாத்மைவாத்மனா ஜித꞉ |
அனாத்மனஸ்து ஶத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ ஶத்ருவத் || 6 ||

ஜிதாத்மன꞉ ப்ரஶாந்தஸ்ய பரமாத்மா ஸமாஹித꞉ |
ஶீதோஷ்ணஸுக²து³꞉கே²ஷு ததா² மானாபமானயோ꞉ || 7 ||

ஜ்ஞானவிஜ்ஞானத்ருப்தாத்மா கூடஸ்தோ² விஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
யுக்த இத்யுச்யதே யோகீ³ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சன꞉ || 8 ||

ஸுஹ்ருன்மித்ரார்யுதா³ஸீனமத்⁴யஸ்த²த்³வேஷ்யப³ந்து⁴ஷு |
ஸாது⁴ஷ்வபி ச பாபேஷு ஸமபு³த்³தி⁴ர்விஶிஷ்யதே || 9 ||

யோகீ³ யுஞ்ஜீத ஸததமாத்மானம் ரஹஸி ஸ்தி²த꞉ |
ஏகாகீ யதசித்தாத்மா நிராஶீரபரிக்³ரஹ꞉ || 10 ||

ஶுசௌ தே³ஶே ப்ரதிஷ்டா²ப்ய ஸ்தி²ரமாஸனமாத்மன꞉ |
நாத்யுச்ச்²ரிதம் நாதினீசம் சைலாஜினகுஶோத்தரம் || 11 ||

தத்ரைகாக்³ரம் மன꞉ க்ருத்வா யதசித்தேந்த்³ரியக்ரிய꞉ |
உபவிஶ்யாஸனே யுஞ்ஜ்யாத்³யோக³மாத்மவிஶுத்³த⁴யே || 12 ||

ஸமம் காயஶிரோக்³ரீவம் தா⁴ரயன்னசலம் ஸ்தி²ர꞉ |
ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய நாஸிகாக்³ரம் ஸ்வம் தி³ஶஶ்சானவலோகயன் || 13 ||

ப்ரஶாந்தாத்மா விக³தபீ⁴ர்ப்³ரஹ்மசாரிவ்ரதே ஸ்தி²த꞉ |
மன꞉ ஸம்யம்ய மச்சித்தோ யுக்த ஆஸீத மத்பர꞉ || 14 ||

யுஞ்ஜன்னேவம் ஸதா³த்மானம் யோகீ³ நியதமானஸ꞉ |
ஶாந்திம் நிர்வாணபரமாம் மத்ஸம்ஸ்தா²மதி⁴க³ச்ச²தி || 15 ||

நாத்யஶ்னதஸ்து யோகோ³(அ)ஸ்தி ந சைகாந்தமனஶ்னத꞉ |
ந சாதிஸ்வப்னஶீலஸ்ய ஜாக்³ரதோ நைவ சார்ஜுன || 16 ||

யுக்தாஹாரவிஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மஸு |
யுக்தஸ்வப்னாவபோ³த⁴ஸ்ய யோகோ³ ப⁴வதி து³꞉க²ஹா || 17 ||

யதா³ வினியதம் சித்தமாத்மன்யேவாவதிஷ்ட²தே |
நி꞉ஸ்ப்ருஹ꞉ ஸர்வகாமேப்⁴யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா³ || 18 ||

யதா² தீ³போ நிவாதஸ்தோ² நேங்க³தே ஸோபமா ஸ்ம்ருதா |
யோகி³னோ யதசித்தஸ்ய யுஞ்ஜதோ யோக³மாத்மன꞉ || 19 ||

யத்ரோபரமதே சித்தம் நிருத்³த⁴ம் யோக³ஸேவயா |
யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஶ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி || 20 ||

ஸுக²மாத்யந்திகம் யத்தத்³ பு³த்³தி⁴க்³ராஹ்யமதீந்த்³ரியம் |
வேத்தி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்தி²தஶ்சலதி தத்த்வத꞉ || 21 ||

யம் லப்³த்⁴வா சாபரம் லாப⁴ம் மன்யதே நாதி⁴கம் தத꞉ |
யஸ்மின் ஸ்தி²தோ ந து³꞉கே²ன கு³ருணாபி விசால்யதே || 22 ||

தம் வித்³யாத்³ து³꞉க²ஸம்யோக³வியோக³ம் யோக³ஸஞ்ஜ்ஞிதம் |
ஸ நிஶ்சயேன யோக்தவ்யோ யோகோ³(அ)னிர்விண்ணசேதஸா || 23 ||

ஸங்கல்பப்ரப⁴வான்காமாம்ஸ்த்யக்த்வா ஸர்வானஶேஷத꞉ |
மனஸைவேந்த்³ரியக்³ராமம் வினியம்ய ஸமந்தத꞉ || 24 ||

ஶனை꞉ ஶனைருபரமேத்³ பு³த்³த்⁴யா த்⁴ருதிக்³ருஹீதயா |
ஆத்மஸம்ஸ்த²ம் மன꞉ க்ருத்வா ந கிஞ்சித³பி சிந்தயேத் || 25 ||

யதோ யதோ நிஶ்சரதி மனஶ்சஞ்சலமஸ்தி²ரம் |
ததஸ்ததோ நியம்யைததா³த்மன்யேவ வஶம் நயேத் || 26 ||

ப்ரஶாந்தமனஸம் ஹ்யேனம் யோகி³னம் ஸுக²முத்தமம் |
உபைதி ஶாந்தரஜஸம் ப்³ரஹ்மபூ⁴தமகல்மஷம் || 27 ||

யுஞ்ஜன்னேவம் ஸதா³த்மானம் யோகீ³ விக³தகல்மஷ꞉ |
ஸுகே²ன ப்³ரஹ்மஸம்ஸ்பர்ஶமத்யந்தம் ஸுக²மஶ்னுதே || 28 ||

ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மாத்மானம் ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி |
ஈக்ஷதே யோக³யுக்தாத்மா ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶன꞉ || 29 ||

யோ மாம் பஶ்யதி ஸர்வத்ர ஸர்வம் ச மயி பஶ்யதி |
தஸ்யாஹம் ந ப்ரணஶ்யாமி ஸ ச மே ந ப்ரணஶ்யதி || 30 ||

ஸர்வபூ⁴தஸ்தி²தம் யோ மாம் ப⁴ஜத்யேகத்வமாஸ்தி²த꞉ |
ஸர்வதா² வர்தமானோ(அ)பி ஸ யோகீ³ மயி வர்ததே || 31 ||

ஆத்மௌபம்யேன ஸர்வத்ர ஸமம் பஶ்யதி யோ(அ)ர்ஜுன |
ஸுக²ம் வா யதி³ வா து³꞉க²ம் ஸ யோகீ³ பரமோ மத꞉ || 32 ||

அர்ஜுன உவாச –
யோ(அ)யம் யோக³ஸ்த்வயா ப்ரோக்த꞉ ஸாம்யேன மது⁴ஸூத³ன |
ஏதஸ்யாஹம் ந பஶ்யாமி சஞ்சலத்வாத் ஸ்தி²திம் ஸ்தி²ராம் || 33 ||

சஞ்சலம் ஹி மன꞉ க்ருஷ்ண ப்ரமாதி² ப³லவத்³த்³ருட⁴ம் |
தஸ்யாஹம் நிக்³ரஹம் மன்யே வாயோரிவ ஸுது³ஷ்கரம் || 34 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
அஸம்ஶயம் மஹாபா³ஹோ மனோ து³ர்னிக்³ரஹம் சலம் |
அப்⁴யாஸேன து கௌந்தேய வைராக்³யேண ச க்³ருஹ்யதே || 35 ||

அஸம்யதாத்மனா யோகோ³ து³ஷ்ப்ராப இதி மே மதி꞉ |
வஶ்யாத்மனா து யததா ஶக்யோ(அ)வாப்துமுபாயத꞉ || 36 ||

அர்ஜுன உவாச –
அயதி꞉ ஶ்ரத்³த⁴யோபேதோ யோகா³ச்சலிதமானஸ꞉ |
அப்ராப்ய யோக³ஸம்ஸித்³தி⁴ம் காம் க³திம் க்ருஷ்ண க³ச்ச²தி || 37 ||

கச்சின்னோப⁴யவிப்⁴ரஷ்டஶ்சி²ன்னாப்⁴ரமிவ நஶ்யதி |
அப்ரதிஷ்டோ² மஹாபா³ஹோ விமூடோ⁴ ப்³ரஹ்மண꞉ பதி² || 38 ||

ஏதன்மே ஸம்ஶயம் க்ருஷ்ண சே²த்துமர்ஹஸ்யஶேஷத꞉ |
த்வத³ன்ய꞉ ஸம்ஶயஸ்யாஸ்ய சே²த்தா ந ஹ்யுபபத்³யதே || 39 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
பார்த² நைவேஹ நாமுத்ர வினாஶஸ்தஸ்ய வித்³யதே |
ந ஹி கல்யாணக்ருத்கஶ்சித்³து³ர்க³திம் தாத க³ச்ச²தி || 40 ||

ப்ராப்ய புண்யக்ருதாம் லோகானுஷித்வா ஶாஶ்வதீ꞉ ஸமா꞉ |
ஶுசீனாம் ஶ்ரீமதாம் கே³ஹே யோக³ப்⁴ரஷ்டோ(அ)பி⁴ஜாயதே || 41 ||

அத²வா யோகி³னாமேவ குலே ப⁴வதி தீ⁴மதாம் |
ஏதத்³தி⁴ து³ர்லப⁴தரம் லோகே ஜன்ம யதீ³த்³ருஶம் || 42 ||

தத்ர தம் பு³த்³தி⁴ஸம்யோக³ம் லப⁴தே பௌர்வதே³ஹிகம் |
யததே ச ததோ பூ⁴ய꞉ ஸம்ஸித்³தௌ⁴ குருனந்த³ன || 43 ||

பூர்வாப்⁴யாஸேன தேனைவ ஹ்ரியதே ஹ்யவஶோ(அ)பி ஸ꞉ |
ஜிஜ்ஞாஸுரபி யோக³ஸ்ய ஶப்³த³ப்³ரஹ்மாதிவர்ததே || 44 ||

ப்ரயத்னாத்³யதமானஸ்து யோகீ³ ஸம்ஶுத்³த⁴கில்பி³ஷ꞉ |
அனேகஜன்மஸம்ஸித்³த⁴ஸ்ததோ யாதி பராம் க³திம் || 45 ||

தபஸ்விப்⁴யோ(அ)தி⁴கோ யோகீ³ ஜ்ஞானிப்⁴யோ(அ)பி மதோ(அ)தி⁴க꞉ |
கர்மிப்⁴யஶ்சாதி⁴கோ யோகீ³ தஸ்மாத்³யோகீ³ ப⁴வார்ஜுன || 46 ||

யோகி³னாமபி ஸர்வேஷாம் மத்³க³தேனாந்தராத்மனா |
ஶ்ரத்³தா⁴வான்ப⁴ஜதே யோ மாம் ஸ மே யுக்ததமோ மத꞉ || 47 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ த்⁴யானயோகோ³ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ || 6 ||

ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed