Srimad Bhagavadgita Chapter 13 – த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞவிபா⁴க³யோக³꞉


அர்ஜுன உவாச –
ப்ரக்ருதிம் புருஷம் சைவ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞமேவ ச |
ஏதத்³வேதி³துமிச்சா²மி ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் ச கேஶவ || 1 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
இத³ம் ஶரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரமித்யபி⁴தீ⁴யதே |
ஏதத்³யோ வேத்தி தம் ப்ராஹு꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்³வித³꞉ || 2 ||

க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்³தி⁴ ஸர்வக்ஷேத்ரேஷு பா⁴ரத |
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோர்ஜ்ஞானம் யத்தஜ்ஜ்ஞானம் மதம் மம || 3 ||

தத் க்ஷேத்ரம் யச்ச யாத்³ருக்ச யத்³விகாரி யதஶ்ச யத் |
ஸ ச யோ யத்ப்ரபா⁴வஶ்ச தத்ஸமாஸேன மே ஶ்ருணு || 4 ||

ருஷிபி⁴ர்ப³ஹுதா⁴ கீ³தம் ச²ந்தோ³பி⁴ர்விவிதை⁴꞉ ப்ருத²க் |
ப்³ரஹ்மஸூத்ரபதை³ஶ்சைவ ஹேதுமத்³பி⁴ர்வினிஶ்சிதை꞉ || 5 ||

மஹாபூ⁴தான்யஹங்காரோ பு³த்³தி⁴ரவ்யக்தமேவ ச |
இந்த்³ரியாணி த³ஶைகம் ச பஞ்ச சேந்த்³ரியகோ³சரா꞉ || 6 ||

இச்சா² த்³வேஷ꞉ ஸுக²ம் து³꞉க²ம் ஸங்கா⁴தஶ்சேதனா த்⁴ருதி꞉ |
ஏதத் க்ஷேத்ரம் ஸமாஸேன ஸவிகாரமுதா³ஹ்ருதம் || 7 ||

அமானித்வமத³ம்பி⁴த்வமஹிம்ஸா க்ஷாந்திரார்ஜவம் |
ஆசார்யோபாஸனம் ஶௌசம் ஸ்தை²ர்யமாத்மவினிக்³ரஹ꞉ || 8 ||

இந்த்³ரியார்தே²ஷு வைராக்³யமனஹங்கார ஏவ ச |
ஜன்மம்ருத்யுஜராவ்யாதி⁴து³꞉க²தோ³ஷானுத³ர்ஶனம் || 9 ||

அஸக்திரனபி⁴ஷ்வங்க³꞉ புத்ரதா³ரக்³ருஹாதி³ஷு |
நித்யம் ச ஸமசித்தத்வமிஷ்டானிஷ்டோபபத்திஷு || 10 ||

மயி சானந்யயோகே³ன ப⁴க்திரவ்யபி⁴சாரிணீ |
விவிக்ததே³ஶஸேவித்வமரதிர்ஜனஸம்ஸதி³ || 11 ||

அத்⁴யாத்மஜ்ஞானநித்யத்வம் தத்த்வஜ்ஞானார்த²த³ர்ஶனம் |
ஏதஜ்ஜ்ஞானமிதி ப்ரோக்தமஜ்ஞானம் யத³தோ(அ)ன்யதா² || 12 ||

ஜ்ஞேயம் யத்தத்ப்ரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஜ்ஞாத்வாம்ருதமஶ்னுதே |
அனாதி³மத்பரம் ப்³ரஹ்ம ந ஸத்தன்னாஸது³ச்யதே || 13 ||

ஸர்வத꞉ பாணிபாத³ம் தத்ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுக²ம் |
ஸர்வத꞉ ஶ்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருத்ய திஷ்ட²தி || 14 ||

ஸர்வேந்த்³ரியகு³ணாபா⁴ஸம் ஸர்வேந்த்³ரியவிவர்ஜிதம் |
அஸக்தம் ஸர்வப்⁴ருச்சைவ நிர்கு³ணம் கு³ணபோ⁴க்த்ரு ச || 15 ||

ப³ஹிரந்தஶ்ச பூ⁴தானாமசரம் சரமேவ ச |
ஸூக்ஷ்மத்வாத்தத³விஜ்ஞேயம் தூ³ரஸ்த²ம் சாந்திகே ச தத் || 16 ||

அவிப⁴க்தம் ச பூ⁴தேஷு விப⁴க்தமிவ ச ஸ்தி²தம் |
பூ⁴தப⁴ர்த்ரு ச தத்ஜ்ஞேயம் க்³ரஸிஷ்ணு ப்ரப⁴விஷ்ணு ச || 17 ||

ஜ்யோதிஷாமபி தஜ்ஜ்யோதிஸ்தமஸ꞉ பரமுச்யதே |
ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் ஜ்ஞானக³ம்யம் ஹ்ருதி³ ஸர்வஸ்ய விஷ்டி²தம் || 18 ||

இதி க்ஷேத்ரம் ததா² ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் சோக்தம் ஸமாஸத꞉ |
மத்³ப⁴க்த ஏதத்³விஜ்ஞாய மத்³பா⁴வாயோபபத்³யதே || 19 ||

ப்ரக்ருதிம் புருஷம் சைவ வித்³த்⁴யனாதீ³ உபா⁴வபி |
விகாராம்ஶ்ச கு³ணாம்ஶ்சைவ வித்³தி⁴ ப்ரக்ருதிஸம்ப⁴வான் || 20 ||

கார்யகாரணகர்த்ருத்வே ஹேது꞉ ப்ரக்ருதிருச்யதே |
புருஷ꞉ ஸுக²து³꞉கா²னாம் போ⁴க்த்ருத்வே ஹேதுருச்யதே || 21 ||

புருஷ꞉ ப்ரக்ருதிஸ்தோ² ஹி பு⁴ங்க்தே ப்ரக்ருதிஜான்கு³ணான் |
காரணம் கு³ணஸங்கோ³(அ)ஸ்ய ஸத³ஸத்³யோனிஜன்மஸு || 22 ||

உபத்³ரஷ்டானுமந்தா ச ப⁴ர்தா போ⁴க்தா மஹேஶ்வர꞉ |
பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தே³ஹே(அ)ஸ்மின்புருஷ꞉ பர꞉ || 23 ||

ய ஏவம் வேத்தி புருஷம் ப்ரக்ருதிம் ச கு³ணை꞉ ஸஹ |
ஸர்வதா² வர்தமானோ(அ)பி ந ஸ பூ⁴யோ(அ)பி⁴ஜாயதே || 24 ||

த்⁴யானேனாத்மனி பஶ்யந்தி கேசிதா³த்மானமாத்மனா |
அன்யே ஸாங்க்²யேன யோகே³ன கர்மயோகே³ன சாபரே || 25 ||

அன்யே த்வேவமஜானந்த꞉ ஶ்ருத்வான்யேப்⁴ய உபாஸதே |
தே(அ)பி சாதிதரந்த்யேவ ம்ருத்யும் ஶ்ருதிபராயணா꞉ || 26 ||

யாவத்ஸஞ்ஜாயதே கிஞ்சித்ஸத்த்வம் ஸ்தா²வரஜங்க³மம் |
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞஸம்யோகா³த்தத்³வித்³தி⁴ ப⁴ரதர்ஷப⁴ || 27 ||

ஸமம் ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு திஷ்ட²ந்தம் பரமேஶ்வரம் |
வினஶ்யத்ஸ்வவினஶ்யந்தம் ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி || 28 ||

ஸமம் பஶ்யன்ஹி ஸர்வத்ர ஸமவஸ்தி²தமீஶ்வரம் |
ந ஹினஸ்த்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் க³திம் || 29 ||

ப்ரக்ருத்யைவ ச கர்மாணி க்ரியமாணானி ஸர்வஶ꞉ |
ய꞉ பஶ்யதி ததா²த்மானமகர்தாரம் ஸ பஶ்யதி || 30 ||

யதா³ பூ⁴தப்ருத²க்³பா⁴வமேகஸ்த²மனுபஶ்யதி |
தத ஏவ ச விஸ்தாரம் ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே ததா³ || 31 ||

அனாதி³த்வான்னிர்கு³ணத்வாத் பரமாத்மாயமவ்யய꞉ |
ஶரீரஸ்தோ²(அ)பி கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே || 32 ||

யதா² ஸர்வக³தம் ஸௌக்ஷ்ம்யாதா³காஶம் நோபலிப்யதே |
ஸர்வத்ராவஸ்தி²தோ தே³ஹே ததா²த்மா நோபலிப்யதே || 33 ||

யதா² ப்ரகாஶயத்யேக꞉ க்ருத்ஸ்னம் லோகமிமம் ரவி꞉ |
க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரீ ததா² க்ருத்ஸ்னம் ப்ரகாஶயதி பா⁴ரத || 34 ||

க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோரேவமந்தரம் ஜ்ஞானசக்ஷுஷா |
பூ⁴தப்ரக்ருதிமோக்ஷம் ச யே விது³ர்யாந்தி தே பரம் || 35 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞவிபா⁴க³யோகோ³ நாம த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 13 ||

சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – கு³ணத்ரயவிபா⁴க³யோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed