Srimad Bhagavadgita Chapter 11 – ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – விஶ்வரூபத³ர்ஶனயோக³꞉


அர்ஜுன உவாச –
மத³னுக்³ரஹாய பரமம் கு³ஹ்யமத்⁴யாத்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் |
யத்த்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோ(அ)யம் விக³தோ மம || 1 ||

ப⁴வாப்யயௌ ஹி பூ⁴தானாம் ஶ்ருதௌ விஸ்தரஶோ மயா |
த்வத்த꞉ கமலபத்ராக்ஷ மாஹாத்ம்யமபி சாவ்யயம் || 2 ||

ஏவமேதத்³யதா²த்த² த்வமாத்மானம் பரமேஶ்வர |
த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி தே ரூபமைஶ்வரம் புருஷோத்தம || 3 ||

மன்யஸே யதி³ தச்ச²க்யம் மயா த்³ரஷ்டுமிதி ப்ரபோ⁴ |
யோகே³ஶ்வர ததோ மே த்வம் த³ர்ஶயாத்மானமவ்யயம் || 4 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
பஶ்ய மே பார்த² ரூபாணி ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ |
நானாவிதா⁴னி தி³வ்யானி நானாவர்ணாக்ருதீனி ச || 5 ||

பஶ்யாதி³த்யான்வஸூன்ருத்³ரானஶ்வினௌ மருதஸ்ததா² |
ப³ஹூன்யத்³ருஷ்டபூர்வாணி பஶ்யாஶ்சர்யாணி பா⁴ரத || 6 ||

இஹைகஸ்த²ம் ஜக³த்க்ருத்ஸ்னம் பஶ்யாத்³ய ஸசராசரம் |
மம தே³ஹே கு³டா³கேஶ யச்சான்யத்³ த்³ரஷ்டுமிச்ச²ஸி || 7 ||

ந து மாம் ஶக்யஸே த்³ரஷ்டுமனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா |
தி³வ்யம் த³தா³மி தே சக்ஷு꞉ பஶ்ய மே யோக³மைஶ்வரம் || 8 ||

ஸஞ்ஜய உவாச –
ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன்மஹாயோகே³ஶ்வரோ ஹரி꞉ |
த³ர்ஶயாமாஸ பார்தா²ய பரமம் ரூபமைஶ்வரம் || 9 ||

அனேகவக்த்ரனயனமனேகாத்³பு⁴தத³ர்ஶனம் |
அனேகதி³வ்யாப⁴ரணம் தி³வ்யானேகோத்³யதாயுத⁴ம் || 10 ||

தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யக³ந்தா⁴னுலேபனம் |
ஸர்வாஶ்சர்யமயம் தே³வமனந்தம் விஶ்வதோமுக²ம் || 11 ||

தி³வி ஸூர்யஸஹஸ்ரஸ்ய ப⁴வேத்³யுக³பது³த்தி²தா |
யதி³ பா⁴꞉ ஸத்³ருஶீ ஸா ஸ்யாத்³பா⁴ஸஸ்தஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 12 ||

தத்ரைகஸ்த²ம் ஜக³த்க்ருத்ஸ்னம் ப்ரவிப⁴க்தமனேகதா⁴ |
அபஶ்யத்³தே³வதே³வஸ்ய ஶரீரே பாண்ட³வஸ்ததா³ || 13 ||

தத꞉ ஸ விஸ்மயாவிஷ்டோ ஹ்ருஷ்டரோமா த⁴னஞ்ஜய꞉ |
ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வம் க்ருதாஞ்ஜலிரபா⁴ஷத || 14 ||

அர்ஜுன உவாச –
பஶ்யாமி தே³வாம்ஸ்தவ தே³வ தே³ஹே
ஸர்வாம்ஸ்ததா² பூ⁴தவிஶேஷஸங்கா⁴ன் |
ப்³ரஹ்மாணமீஶம் கமலாஸனஸ்த²-
ம்ருஷீம்ஶ்ச ஸர்வானுரகா³ம்ஶ்ச தி³வ்யான் || 15 ||

அனேகபா³ஹூத³ரவக்த்ரனேத்ரம்
பஶ்யாமி த்வாம் ஸர்வதோ(அ)னந்தரூபம் |
நாந்தம் ந மத்⁴யம் ந புனஸ்தவாதி³ம்
பஶ்யாமி விஶ்வேஶ்வர விஶ்வரூப || 16 ||

கிரீடினம் க³தி³னம் சக்ரிணம் ச
தேஜோராஶிம் ஸர்வதோ தீ³ப்திமந்தம் |
பஶ்யாமி த்வாம் து³ர்னிரீக்ஷ்யம் ஸமந்தாத்³
தீ³ப்தானலார்கத்³யுதிமப்ரமேயம் || 17 ||

த்வமக்ஷரம் பரமம் வேதி³தவ்யம்
த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரம் நிதா⁴னம் |
த்வமவ்யய꞉ ஶாஶ்வதத⁴ர்மகோ³ப்தா
ஸனாதனஸ்த்வம் புருஷோ மதோ மே || 18 ||

அனாதி³மத்⁴யாந்தமனந்தவீர்ய-
மனந்தபா³ஹும் ஶஶிஸூர்யனேத்ரம் |
பஶ்யாமி த்வாம் தீ³ப்தஹுதாஶவக்த்ரம்
ஸ்வதேஜஸா விஶ்வமித³ம் தபந்தம் || 19 ||

த்³யாவாப்ருதி²வ்யோரித³மந்தரம் ஹி
வ்யாப்தம் த்வயைகேன தி³ஶஶ்ச ஸர்வா꞉ |
த்³ருஷ்ட்வாத்³பு⁴தம் ரூபமுக்³ரம் தவேத³ம்
லோகத்ரயம் ப்ரவ்யதி²தம் மஹாத்மன் || 20 ||

அமீ ஹி த்வாம் ஸுரஸங்கா⁴ விஶந்தி
கேசித்³பீ⁴தா꞉ ப்ராஞ்ஜலயோ க்³ருணந்தி |
ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வா மஹர்ஷிஸித்³த⁴ஸங்கா⁴꞉
ஸ்துவந்தி த்வாம் ஸ்துதிபி⁴꞉ புஷ்கலாபி⁴꞉ || 21 ||

ருத்³ராதி³த்யா வஸவோ யே ச ஸாத்⁴யா
விஶ்வே(அ)ஶ்வினௌ மருதஶ்சோஷ்மபாஶ்ச |
க³ந்த⁴ர்வயக்ஷாஸுரஸித்³த⁴ஸங்கா⁴
வீக்ஷந்தே த்வாம் விஸ்மிதாஶ்சைவ ஸர்வே || 22 ||

ரூபம் மஹத்தே ப³ஹுவக்த்ரனேத்ரம்
மஹாபா³ஹோ ப³ஹுபா³ஹூருபாத³ம் |
ப³ஹூத³ரம் ப³ஹுத³ம்ஷ்ட்ராகராலம்
த்³ருஷ்ட்வா லோகா꞉ ப்ரவ்யதி²தாஸ்ததா²ஹம் || 23 ||

நப⁴꞉ஸ்ப்ருஶம் தீ³ப்தமனேகவர்ணம்
வ்யாத்தானநம் தீ³ப்தவிஶாலனேத்ரம் |
த்³ருஷ்ட்வா ஹி த்வாம் ப்ரவ்யதி²தாந்தராத்மா
த்⁴ருதிம் ந விந்தா³மி ஶமம் ச விஷ்ணோ || 24 ||

த³ம்ஷ்ட்ராகராலானி ச தே முகா²னி
த்³ருஷ்ட்வைவ காலானலஸன்னிபா⁴னி |
தி³ஶோ ந ஜானே ந லபே⁴ ச ஶர்ம
ப்ரஸீத³ தே³வேஶ ஜக³ன்னிவாஸ || 25 ||

அமீ ச த்வாம் த்⁴ருதராஷ்ட்ரஸ்ய புத்ரா꞉
ஸர்வே ஸஹைவாவனிபாலஸங்கை⁴꞉ |
பீ⁴ஷ்மோ த்³ரோண꞉ ஸூதபுத்ரஸ்ததா²ஸௌ
ஸஹாஸ்மதீ³யைரபி யோத⁴முக்²யை꞉ || 26 ||

வக்த்ராணி தே த்வரமாணா விஶந்தி
த³ம்ஷ்ட்ராகராலானி ப⁴யானகானி |
கேசித்³விலக்³னா த³ஶனாந்தரேஷு
ஸந்த்³ருஶ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கை³꞉ || 27 ||

யதா² நதீ³னாம் ப³ஹவோ(அ)ம்பு³வேகா³꞉
ஸமுத்³ரமேவாபி⁴முகா² த்³ரவந்தி |
ததா² தவாமீ நரலோகவீரா
விஶந்தி வக்த்ராண்யபி⁴விஜ்வலந்தி || 28 ||

யதா² ப்ரதீ³ப்தம் ஜ்வலனம் பதங்கா³
விஶந்தி நாஶாய ஸம்ருத்³த⁴வேகா³꞉ |
ததை²வ நாஶாய விஶந்தி லோகாஸ்-
தவாபி வக்த்ராணி ஸம்ருத்³த⁴வேகா³꞉ || 29 ||

லேலிஹ்யஸே க்³ரஸமான꞉ ஸமந்தா-
ல்லோகான்ஸமக்³ரான்வத³னைர்ஜ்வலத்³பி⁴꞉ |
தேஜோபி⁴ராபூர்ய ஜக³த்ஸமக்³ரம்
பா⁴ஸஸ்தவோக்³ரா꞉ ப்ரதபந்தி விஷ்ணோ || 30 ||

ஆக்²யாஹி மே கோ ப⁴வானுக்³ரரூபோ
நமோ(அ)ஸ்து தே தே³வவர ப்ரஸீத³ |
விஜ்ஞாதுமிச்சா²மி ப⁴வந்தமாத்³யம்
ந ஹி ப்ரஜானாமி தவ ப்ரவ்ருத்திம் || 31 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
காலோ(அ)ஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத்ப்ரவ்ருத்³தோ⁴
லோகான்ஸமாஹர்துமிஹ ப்ரவ்ருத்த꞉ |
ருதே(அ)பி த்வாம் ந ப⁴விஷ்யந்தி ஸர்வே
யே(அ)வஸ்தி²தா꞉ ப்ரத்யனீகேஷு யோதா⁴꞉ || 32 ||

தஸ்மாத்த்வமுத்திஷ்ட² யஶோ லப⁴ஸ்வ
ஜித்வா ஶத்ரூன் பு⁴ங்க்ஷ்வ ராஜ்யம் ஸம்ருத்³த⁴ம் |
மயைவைதே நிஹதா꞉ பூர்வமேவ
நிமித்தமாத்ரம் ப⁴வ ஸவ்யஸாசின் || 33 ||

த்³ரோணம் ச பீ⁴ஷ்மம் ச ஜயத்³ரத²ம் ச
கர்ணம் ததா²ன்யானபி யோத⁴வீரான் |
மயா ஹதாம்ஸ்த்வம் ஜஹி மா வ்யதி²ஷ்டா²
யுத்⁴யஸ்வ ஜேதாஸி ரணே ஸபத்னான் || 34 ||

ஸஞ்ஜய உவாச –
ஏதச்ச்²ருத்வா வசனம் கேஶவஸ்ய
க்ருதாஞ்ஜலிர்வேபமான꞉ கிரீடீ |
நமஸ்க்ருத்வா பூ⁴ய ஏவாஹ க்ருஷ்ணம்
ஸக³த்³க³த³ம் பீ⁴தபீ⁴த꞉ ப்ரணம்ய || 35 ||

அர்ஜுன உவாச –
ஸ்தா²னே ஹ்ருஷீகேஶ தவ ப்ரகீர்த்யா
ஜக³த்ப்ரஹ்ருஷ்யத்யனுரஜ்யதே ச |
ரக்ஷாம்ஸி பீ⁴தானி தி³ஶோ த்³ரவந்தி
ஸர்வே நமஸ்யந்தி ச ஸித்³த⁴ஸங்கா⁴꞉ || 36 ||

கஸ்மாச்ச தே ந நமேரன்மஹாத்மன்
க³ரீயஸே ப்³ரஹ்மணோ(அ)ப்யாதி³கர்த்ரே |
அனந்த தே³வேஶ ஜக³ன்னிவாஸ
த்வமக்ஷரம் ஸத³ஸத்தத்பரம் யத் || 37 ||

த்வமாதி³தே³வ꞉ புருஷ꞉ புராணஸ்-
த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரம் நிதா⁴னம் |
வேத்தாஸி வேத்³யம் ச பரம் ச தா⁴ம
த்வயா ததம் விஶ்வமனந்தரூப || 38 ||

வாயுர்யமோ(அ)க்³னிர்வருண꞉ ஶஶாங்க꞉
ப்ரஜாபதிஸ்த்வம் ப்ரபிதாமஹஶ்ச |
நமோ நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸஹஸ்ரக்ருத்வ꞉
புனஶ்ச பூ⁴யோ(அ)பி நமோ நமஸ்தே || 39 ||

நம꞉ புரஸ்தாத³த² ப்ருஷ்ட²தஸ்தே
நமோ(அ)ஸ்து தே ஸர்வத ஏவ ஸர்வ |
அனந்தவீர்யாமிதவிக்ரமஸ்த்வம்
ஸர்வம் ஸமாப்னோஷி ததோ(அ)ஸி ஸர்வ꞉ || 40 ||

ஸகே²தி மத்வா ப்ரஸப⁴ம் யது³க்தம்
ஹே க்ருஷ்ண ஹே யாத³வ ஹே ஸகே²தி |
அஜானதா மஹிமானம் தவேத³ம்
மயா ப்ரமாதா³த்ப்ரணயேன வாபி || 41 ||

யச்சாவஹாஸார்த²மஸத்க்ருதோ(அ)ஸி
விஹாரஶய்யாஸனபோ⁴ஜனேஷு |
ஏகோ(அ)த²வாப்யச்யுத தத்ஸமக்ஷம்
தத்க்ஷாமயே த்வாமஹமப்ரமேயம் || 42 ||

பிதாஸி லோகஸ்ய சராசரஸ்ய
த்வமஸ்ய பூஜ்யஶ்ச கு³ருர்க³ரீயான் |
ந த்வத்ஸமோ(அ)ஸ்த்யப்⁴யதி⁴க꞉ குதோ(அ)ன்யோ
லோகத்ரயே(அ)ப்யப்ரதிமப்ரபா⁴வ || 43 ||

தஸ்மாத்ப்ரணம்ய ப்ரணிதா⁴ய காயம்
ப்ரஸாத³யே த்வாமஹமீஶமீட்³யம் |
பிதேவ புத்ரஸ்ய ஸகே²வ ஸக்²யு꞉
ப்ரிய꞉ ப்ரியாயார்ஹஸி தே³வ ஸோடு⁴ம் || 44 ||

அத்³ருஷ்டபூர்வம் ஹ்ருஷிதோ(அ)ஸ்மி த்³ருஷ்ட்வா
ப⁴யேன ச ப்ரவ்யதி²தம் மனோ மே |
ததே³வ மே த³ர்ஶய தே³வ ரூபம்
ப்ரஸீத³ தே³வேஶ ஜக³ன்னிவாஸ || 45 ||

கிரீடினம் க³தி³னம் சக்ரஹஸ்தம்
இச்சா²மி த்வாம் த்³ரஷ்டுமஹம் ததை²வ |
தேனைவ ரூபேண சதுர்பு⁴ஜேன
ஸஹஸ்ரபா³ஹோ ப⁴வ விஶ்வமூர்தே || 46 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
மயா ப்ரஸன்னேன தவார்ஜுனேத³ம்
ரூபம் பரம் த³ர்ஶிதமாத்மயோகா³த் |
தேஜோமயம் விஶ்வமனந்தமாத்³யம்
யன்மே த்வத³ன்யேன ந த்³ருஷ்டபூர்வம் || 47 ||

ந வேத³யஜ்ஞாத்⁴யயனைர்ன தா³னைர்-
ந ச க்ரியாபி⁴ர்ன தபோபி⁴ருக்³ரை꞉ |
ஏவம்ரூப꞉ ஶக்ய அஹம் ந்ருலோகே
த்³ரஷ்டும் த்வத³ன்யேன குருப்ரவீர || 48 ||

மா தே வ்யதா² மா ச விமூட⁴பா⁴வோ
த்³ருஷ்ட்வா ரூபம் கோ⁴ரமீத்³ருங்மமேத³ம் |
வ்யபேதபீ⁴꞉ ப்ரீதமனா꞉ புனஸ்த்வம்
ததே³வ மே ரூபமித³ம் ப்ரபஶ்ய || 49 ||

ஸஞ்ஜய உவாச –
இத்யர்ஜுனம் வாஸுதே³வஸ்ததோ²க்த்வா
ஸ்வகம் ரூபம் த³ர்ஶயாமாஸ பூ⁴ய꞉ |
ஆஶ்வாஸயாமாஸ ச பீ⁴தமேனம்
பூ⁴த்வா புன꞉ ஸௌம்யவபுர்மஹாத்மா || 50 ||

அர்ஜுன உவாச –
த்³ருஷ்ட்வேத³ம் மானுஷம் ரூபம் தவ ஸௌம்யம் ஜனார்த³ன |
இதா³னீமஸ்மி ஸம்வ்ருத்த꞉ ஸசேதா꞉ ப்ரக்ருதிம் க³த꞉ || 51 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
ஸுது³ர்த³ர்ஶமித³ம் ரூபம் த்³ருஷ்டவானஸி யன்மம |
தே³வா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் த³ர்ஶனகாங்க்ஷிண꞉ || 52 ||

நாஹம் வேதை³ர்ன தபஸா ந தா³னேன ந சேஜ்யயா |
ஶக்ய ஏவம்விதோ⁴ த்³ரஷ்டும் த்³ருஷ்டவானஸி மாம் யதா² || 53 ||

ப⁴க்த்யா த்வனந்யயா ஶக்ய அஹமேவம்விதோ⁴(அ)ர்ஜுன |
ஜ்ஞாதும் த்³ரஷ்டும் ச தத்த்வேன ப்ரவேஷ்டும் ச பரந்தப || 54 ||

மத்கர்மக்ருன்மத்பரமோ மத்³ப⁴க்த꞉ ஸங்க³வர்ஜித꞉ |
நிர்வைர꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு ய꞉ ஸ மாமேதி பாண்ட³வ || 55 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ விஶ்வரூபத³ர்ஶனயோகோ³ நாம ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 11 ||

த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ப⁴க்தியோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed