Srimad Bhagavadgita Chapter 9 – நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ராஜவித்³யா ராஜகு³ஹ்யயோக³꞉


ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
இத³ம் து தே கு³ஹ்யதமம் ப்ரவக்ஷ்யாம்யனஸூயவே |
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானஸஹிதம் யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே(அ)ஶுபா⁴த் || 1 ||

ராஜவித்³யா ராஜகு³ஹ்யம் பவித்ரமித³முத்தமம் |
ப்ரத்யக்ஷாவக³மம் த⁴ர்ம்யம் ஸுஸுக²ம் கர்துமவ்யயம் || 2 ||

அஶ்ரத்³த³தா⁴னா꞉ புருஷா த⁴ர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப |
அப்ராப்ய மாம் நிவர்தந்தே ம்ருத்யுஸம்ஸாரவர்த்மனி || 3 ||

மயா ததமித³ம் ஸர்வம் ஜக³த³வ்யக்தமூர்தினா |
மத்ஸ்தா²னி ஸர்வபூ⁴தானி ந சாஹம் தேஷ்வவஸ்தி²த꞉ || 4 ||

ந ச மத்ஸ்தா²னி பூ⁴தானி பஶ்ய மே யோக³மைஶ்வரம் |
பூ⁴தப்⁴ருன்ன ச பூ⁴தஸ்தோ² மமாத்மா பூ⁴தபா⁴வன꞉ || 5 ||

யதா²காஶஸ்தி²தோ நித்யம் வாயு꞉ ஸர்வத்ரகோ³ மஹான் |
ததா² ஸர்வாணி பூ⁴தானி மத்ஸ்தா²னீத்யுபதா⁴ரய || 6 ||

ஸர்வபூ⁴தானி கௌந்தேய ப்ரக்ருதிம் யாந்தி மாமிகாம் |
கல்பக்ஷயே புனஸ்தானி கல்பாதௌ³ விஸ்ருஜாம்யஹம் || 7 ||

ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாமவஷ்டப்⁴ய விஸ்ருஜாமி புன꞉ புன꞉ |
பூ⁴தக்³ராமமிமம் க்ருத்ஸ்னமவஶம் ப்ரக்ருதேர்வஶாத் || 8 ||

ந ச மாம் தானி கர்மாணி நிப³த்⁴னந்தி த⁴னஞ்ஜய |
உதா³ஸீனவதா³ஸீனமஸக்தம் தேஷு கர்மஸு || 9 ||

மயாத்⁴யக்ஷேண ப்ரக்ருதி꞉ ஸூயதே ஸசராசரம் |
ஹேதுனானேன கௌந்தேய ஜக³த்³விபரிவர்ததே || 10 ||

அவஜானந்தி மாம் மூடா⁴ மானுஷீம் தனுமாஶ்ரிதம் |
பரம் பா⁴வமஜானந்தோ மம பூ⁴தமஹேஶ்வரம் || 11 ||

மோகா⁴ஶா மோக⁴கர்மாணோ மோக⁴ஜ்ஞானா விசேதஸ꞉ |
ராக்ஷஸீமாஸுரீம் சைவ ப்ரக்ருதிம் மோஹினீம் ஶ்ரிதா꞉ || 12 ||

மஹாத்மானஸ்து மாம் பார்த² தை³வீம் ப்ரக்ருதிமாஶ்ரிதா꞉ |
ப⁴ஜந்த்யனந்யமனஸோ ஜ்ஞாத்வா பூ⁴தாதி³மவ்யயம் || 13 ||

ஸததம் கீர்தயந்தோ மாம் யதந்தஶ்ச த்³ருட⁴வ்ரதா꞉ |
நமஸ்யந்தஶ்ச மாம் ப⁴க்த்யா நித்யயுக்தா உபாஸதே || 14 ||

ஜ்ஞானயஜ்ஞேன சாப்யன்யே யஜந்தோ மாமுபாஸதே |
ஏகத்வேன ப்ருத²க்த்வேன ப³ஹுதா⁴ விஶ்வதோமுக²ம் || 15 ||

அஹம் க்ரதுரஹம் யஜ்ஞ꞉ ஸ்வதா⁴ஹமஹமௌஷத⁴ம் |
மந்த்ரோ(அ)ஹமஹமேவாஜ்யமஹமக்³னிரஹம் ஹுதம் || 16 ||

பிதாஹமஸ்ய ஜக³தோ மாதா தா⁴தா பிதாமஹ꞉ |
வேத்³யம் பவித்ரமோங்கார ருக்ஸாம யஜுரேவ ச || 17 ||

க³திர்ப⁴ர்தா ப்ரபு⁴꞉ ஸாக்ஷீ நிவாஸ꞉ ஶரணம் ஸுஹ்ருத் |
ப்ரப⁴வ꞉ ப்ரலய꞉ ஸ்தா²னம் நிதா⁴னம் பீ³ஜமவ்யயம் || 18 ||

தபாம்யஹமஹம் வர்ஷம் நிக்³ருஹ்ணாம்யுத்ஸ்ருஜாமி ச |
அம்ருதம் சைவ ம்ருத்யுஶ்ச ஸத³ஸச்சாஹமர்ஜுன || 19 ||

த்ரைவித்³யா மாம் ஸோமபா꞉ பூதபாபா
யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர்க³திம் ப்ரார்த²யந்தே |
தே புண்யமாஸாத்³ய ஸுரேந்த்³ரலோக-
மஶ்னந்தி தி³வ்யாந்தி³வி தே³வபோ⁴கா³ன் || 20 ||

தே தம் பு⁴க்த்வா ஸ்வர்க³லோகம் விஶாலம்
க்ஷீணே புண்யே மர்த்யலோகம் விஶந்தி |
ஏவம் த்ரயீத⁴ர்மமனுப்ரபன்னா
க³தாக³தம் காமகாமா லப⁴ந்தே || 21 ||

அனந்யாஶ்சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா꞉ பர்யுபாஸதே |
தேஷாம் நித்யாபி⁴யுக்தானாம் யோக³க்ஷேமம் வஹாம்யஹம் || 22 ||

யே(அ)ப்யன்யதே³வதா ப⁴க்தா யஜந்தே ஶ்ரத்³த⁴யான்விதா꞉ |
தே(அ)பி மாமேவ கௌந்தேய யஜந்த்யவிதி⁴பூர்வகம் || 23 ||

அஹம் ஹி ஸர்வயஜ்ஞானாம் போ⁴க்தா ச ப்ரபு⁴ரேவ ச |
ந து மாமபி⁴ஜானந்தி தத்த்வேனாதஶ்ச்யவந்தி தே || 24 ||

யாந்தி தே³வவ்ரதா தே³வான்பித்ரூன்யாந்தி பித்ருவ்ரதா꞉ |
பூ⁴தானி யாந்தி பூ⁴தேஜ்யா யாந்தி மத்³யாஜினோ(அ)பி மாம் || 25 ||

பத்ரம் புஷ்பம் ப²லம் தோயம் யோ மே ப⁴க்த்யா ப்ரயச்ச²தி |
தத³ஹம் ப⁴க்த்யுபஹ்ருதமஶ்னாமி ப்ரயதாத்மன꞉ || 26 ||

யத்கரோஷி யத³ஶ்னாஸி யஜ்ஜுஹோஷி த³தா³ஸி யத் |
யத்தபஸ்யஸி கௌந்தேய தத்குருஷ்வ மத³ர்பணம் || 27 ||

ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லைரேவம் மோக்ஷ்யஸே கர்மப³ந்த⁴னை꞉ |
ஸன்ன்யாஸயோக³யுக்தாத்மா விமுக்தோ மாமுபைஷ்யஸி || 28 ||

ஸமோ(அ)ஹம் ஸர்வபூ⁴தேஷு ந மே த்³வேஷ்யோ(அ)ஸ்தி ந ப்ரிய꞉ |
யே ப⁴ஜந்தி து மாம் ப⁴க்த்யா மயி தே தேஷு சாப்யஹம் || 29 ||

அபி சேத்ஸுது³ராசாரோ ப⁴ஜதே மாமனந்யபா⁴க் |
ஸாது⁴ரேவ ஸ மந்தவ்ய꞉ ஸம்யக்³வ்யவஸிதோ ஹி ஸ꞉ || 30 ||

க்ஷிப்ரம் ப⁴வதி த⁴ர்மாத்மா ஶஶ்வச்சா²ந்திம் நிக³ச்ச²தி |
கௌந்தேய ப்ரதிஜானீஹி ந மே ப⁴க்த꞉ ப்ரணஶ்யதி || 31 ||

மாம் ஹி பார்த² வ்யபாஶ்ரித்ய யே(அ)பி ஸ்யு꞉ பாபயோனய꞉ |
ஸ்த்ரியோ வைஶ்யாஸ்ததா² ஶூத்³ராஸ்தே(அ)பி யாந்தி பராம் க³திம் || 32 ||

கிம் புனர்ப்³ராஹ்மணா꞉ புண்யா ப⁴க்தா ராஜர்ஷயஸ்ததா² |
அனித்யமஸுக²ம் லோகமிமம் ப்ராப்ய ப⁴ஜஸ்வ மாம் || 33 ||

மன்மனா ப⁴வ மத்³ப⁴க்தோ மத்³யாஜீ மாம் நமஸ்குரு |
மாமேவைஷ்யஸி யுக்த்வைவமாத்மானம் மத்பராயண꞉ || 34 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ ராஜவித்³யாராஜகு³ஹ்யயோகோ³ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 9 ||

த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – விபூ⁴தியோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: