Surya Suktam – ஸூர்ய ஸூக்தம்


(ரு।10।037)

நமோ॑ மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ணஸ்ய॒ சக்ஷ॑ஸே ம॒ஹோ தே³॒வாய॒ தத்³ரு॒தம் ஸ॑பர்யத ।
தூ³॒ரே॒த்³ருஶே॑ தே³॒வஜா॑தாய கே॒தவே॑ தி³॒வஸ்பு॒த்ராய॒ ஸூ॒ர்யா॑ய ஶம்ஸத ॥ 1

ஸா மா॑ ஸ॒த்யோக்தி॒: பரி॑ பாது வி॒ஶ்வதோ॒ த்³யாவா॑ ச॒ யத்ர॑ த॒தந॒ந்நஹா॑நி ச ।
விஶ்வ॑ம॒ந்யந்நி வி॑ஶதே॒ யதே³ஜ॑தி வி॒ஶ்வாஹாபோ॑ வி॒ஶ்வாஹோதே³॑தி॒ ஸூர்ய॑: ॥ 2

ந தே॒ அதே³॑வ꞉ ப்ர॒தி³வோ॒ நி வா॑ஸதே॒ யதே³॑த॒ஶேபி⁴॑: பத॒ரை ர॑த²॒ர்யஸி॑ ।
ப்ரா॒சீந॑ம॒ந்யத³நு॑ வர்ததே॒ ரஜ॒ உத³॒ந்யேந॒ ஜ்யாதி॑ஷா யாஸி ஸூர்ய ॥ 3

யேந॑ ஸூர்ய॒ ஜ்யோதி॑ஷா॒ பா³த⁴॑ஸே॒ தமோ॒ ஜக³॑ச்ச॒ விஶ்வ॑முதி³॒யர்ஷி॑ பா⁴॒நுநா॑ ।
தேநா॒ஸ்மத்³விஶ்வா॒மநி॑ரா॒மநா॑ஹுதி॒மபாமீ॑வா॒மப॑ து³॒ஷ்ஷ்வப்ந்யம்॑ ஸுவ ॥ 4

விஶ்வ॑ஸ்ய॒ ஹி ப்ரேஷி॑தோ॒ ரக்ஷ॑ஸி வ்ர॒தமஹே॑லயந்நு॒ச்சர॑ஸி ஸ்வ॒தா⁴ அநு॑ ।
யத³॒த்³ய த்வா॑ ஸூர்யோப॒ப்³ரவா॑மஹை॒ தம் நோ॑ தே³॒வா அநு॑ மம்ஸீரத॒ க்ரது॑ம் ॥ 5

தம் நோ॒ த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ தந்ந॒ ஆப॒ இந்த்³ர॑: ஶ்ருண்வந்து ம॒ருதோ॒ ஹவம்॒ வச॑: ।
மா ஶூநே॑ பூ⁴ம॒ ஸூர்ய॑ஸ்ய ஸ॒ந்த்³ருஶி॑ ப⁴॒த்³ரம் ஜீவ॑ந்தோ ஜர॒ணாம॑ஶீமஹி ॥ 6

வி॒ஶ்வாஹா॑ த்வா ஸு॒மந॑ஸ꞉ ஸு॒சக்ஷ॑ஸ꞉ ப்ர॒ஜாவ॑ந்தோ அநமீ॒வா அநா॑க³ஸ꞉ ।
உ॒த்³யந்தம்॑ த்வா மித்ரமஹோ தி³॒வேதி³॑வே॒ ஜ்யோக்³ஜீ॒வா꞉ ப்ரதி॑ பஶ்யேம ஸூர்ய ॥ 7

மஹி॒ ஜ்யோதி॒ர்பி³ப்⁴ர॑தம் த்வா விசக்ஷண॒ பா⁴ஸ்வ॑ந்தம்॒ சக்ஷு॑ஷேசக்ஷுஷே॒ மய॑: ।
ஆ॒ரோஹ॑ந்தம் ப்³ருஹ॒த꞉ பாஜ॑ஸ॒ஸ்பரி॑ வ॒யம் ஜீ॒வா꞉ ப்ரதி॑ பஶ்யேம ஸூர்ய ॥ 8

யஸ்ய॑ தே॒ விஶ்வா॒ பு⁴வ॑நாநி கே॒துநா॒ ப்ர சேர॑தே॒ நி ச॑ வி॒ஶந்தே॑ அ॒க்துபி⁴॑: ।
அ॒நா॒கா³॒ஸ்த்வேந॑ ஹரிகேஶ ஸூ॒ர்யாஹ்நா॑ஹ்நா நோ॒ வஸ்ய॑ஸாவஸ்ய॒ஸோதி³॑ஹி ॥ 9

ஶம் நோ॑ ப⁴வ॒ சக்ஷ॑ஸா॒ ஶம் நோ॒ அஹ்நா॒ ஶம் பா⁴॒நுநா॒ ஶம் ஹி॒மா ஶம் க்⁴ருணேந॑ ।
யதா²॒ ஶமத்⁴வ॒ஞ்ச²மஸ॑த்³து³ரோ॒ணே தத்ஸூ॑ர்ய॒ த்³ரவி॑ணம் தே⁴ஹி சி॒த்ரம் ॥ 10

அ॒ஸ்மாகம்॑ தே³வா உ॒ப⁴யா॑ய॒ ஜந்ம॑நே॒ ஶர்ம॑ யச்ச²த த்³வி॒பதே³॒ சது॑ஷ்பதே³ ।
அ॒த³த்பிப³॑தூ³॒ர்ஜய॑மாந॒மாஶி॑தம்॒ தத³॒ஸ்மே ஶம் யோர॑ர॒போ த³॑தா⁴தந ॥ 11

யத்³வோ॑ தே³வாஶ்சக்ரு॒ம ஜி॒ஹ்வயா॑ கு³॒ரு மந॑ஸோ வா॒ ப்ரயு॑தீ தே³வ॒ஹேல॑நம் ।
அரா॑வா॒ யோ நோ॑ அ॒பி⁴ து³॑ச்சு²நா॒யதே॒ தஸ்மி॒ந்ததே³நோ॑ வஸவோ॒ நி தே⁴॑தந ॥ 12

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ।

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: