Surya Suktam – సూర్య సూక్తం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

(ఋ.౧౦.౦౩౭)

నమో॑ మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్య॒ చక్ష॑సే మ॒హో దే॒వాయ॒ తదృ॒తం స॑పర్యత |
దూ॒రే॒దృశే॑ దే॒వజా॑తాయ కే॒తవే॑ ది॒వస్పు॒త్రాయ॒ సూ॒ర్యా॑య శంసత || ౧

సా మా॑ స॒త్యోక్తి॒: పరి॑ పాతు వి॒శ్వతో॒ ద్యావా॑ చ॒ యత్ర॑ త॒తన॒న్నహా॑ని చ |
విశ్వ॑మ॒న్యన్ని వి॑శతే॒ యదేజ॑తి వి॒శ్వాహాపో॑ వి॒శ్వాహోదే॑తి॒ సూర్య॑: || ౨

న తే॒ అదే॑వః ప్ర॒దివో॒ ని వా॑సతే॒ యదే॑త॒శేభి॑: పత॒రై ర॑థ॒ర్యసి॑ |
ప్రా॒చీన॑మ॒న్యదను॑ వర్తతే॒ రజ॒ ఉద॒న్యేన॒ జ్యాతి॑షా యాసి సూర్య || ౩

యేన॑ సూర్య॒ జ్యోతి॑షా॒ బాధ॑సే॒ తమో॒ జగ॑చ్చ॒ విశ్వ॑ముది॒యర్షి॑ భా॒నునా॑ |
తేనా॒స్మద్విశ్వా॒మని॑రా॒మనా॑హుతి॒మపామీ॑వా॒మప॑ దు॒ష్ష్వప్న్య॑o సువ || ౪

విశ్వ॑స్య॒ హి ప్రేషి॑తో॒ రక్ష॑సి వ్ర॒తమహే॑ళయన్ను॒చ్చర॑సి స్వ॒ధా అను॑ |
యద॒ద్య త్వా॑ సూర్యోప॒బ్రవా॑మహై॒ తం నో॑ దే॒వా అను॑ మంసీరత॒ క్రతు॑మ్ || ౫

తం నో॒ ద్యావా॑పృథి॒వీ తన్న॒ ఆప॒ ఇన్ద్ర॑: శృణ్వన్తు మ॒రుతో॒ హవ॒o వచ॑: |
మా శూనే॑ భూమ॒ సూర్య॑స్య స॒oదృశి॑ భ॒ద్రం జీవ॑న్తో జర॒ణామ॑శీమహి || ౬

వి॒శ్వాహా॑ త్వా సు॒మన॑సః సు॒చక్ష॑సః ప్ర॒జావ॑న్తో అనమీ॒వా అనా॑గసః |
ఉ॒ద్యన్త॑o త్వా మిత్రమహో ది॒వేది॑వే॒ జ్యోగ్జీ॒వాః ప్రతి॑ పశ్యేమ సూర్య || ౭

మహి॒ జ్యోతి॒ర్బిభ్ర॑తం త్వా విచక్షణ॒ భాస్వ॑న్త॒o చక్షు॑షేచక్షుషే॒ మయ॑: |
ఆ॒రోహ॑న్తం బృహ॒తః పాజ॑స॒స్పరి॑ వ॒యం జీ॒వాః ప్రతి॑ పశ్యేమ సూర్య || ౮

యస్య॑ తే॒ విశ్వా॒ భువ॑నాని కే॒తునా॒ ప్ర చేర॑తే॒ ని చ॑ వి॒శన్తే॑ అ॒క్తుభి॑: |
అ॒నా॒గా॒స్త్వేన॑ హరికేశ సూ॒ర్యాహ్నా॑హ్నా నో॒ వస్య॑సావస్య॒సోది॑హి || ౯

శం నో॑ భవ॒ చక్ష॑సా॒ శం నో॒ అహ్నా॒ శం భా॒నునా॒ శం హి॒మా శం ఘృణేన॑ |
యథా॒ శమధ్వ॒ఞ్ఛమస॑ద్దురో॒ణే తత్సూ॑ర్య॒ ద్రవి॑ణం ధేహి చి॒త్రమ్ || ౧౦

అ॒స్మాక॑o దేవా ఉ॒భయా॑య॒ జన్మ॑నే॒ శర్మ॑ యచ్ఛత ద్వి॒పదే॒ చతు॑ష్పదే |
అ॒దత్పిబ॑దూ॒ర్జయ॑మాన॒మాశి॑త॒o తద॒స్మే శం యోర॑ర॒పో ద॑ధాతన || ౧౧

యద్వో॑ దేవాశ్చకృ॒మ జి॒హ్వయా॑ గు॒రు మన॑సో వా॒ ప్రయు॑తీ దేవ॒హేళ॑నమ్ |
అరా॑వా॒ యో నో॑ అ॒భి దు॑చ్ఛునా॒యతే॒ తస్మి॒న్తదేనో॑ వసవో॒ ని ధే॑తన || ౧౨

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సూర్య స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.

మరిన్ని వేదసూక్తములు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed