Author: Stotra Nidhi

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – శ్రీ వాసవీకన్యకాపరమేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీవాసవాంబాయై నమః | ఓం శ్రీకన్యకాయై నమః | ఓం జగన్మాత్రే నమః | ఓం ఆదిశక్త్యై నమః | ఓం దేవ్యై నమః | ఓం కరుణాయై నమః |...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం స్వవాగ్దేవతా సరిద్భక్తవిమలీకర్త్రే నమః | ఓం శ్రీరాఘవేంద్రాయ నమః | ఓం సకలప్రదాత్రే నమః | ఓం క్షమా సురేంద్రాయ నమః | ఓం స్వపాదభక్తపాపాద్రిభేదనదృష్టివజ్రాయ నమః | ఓం హరిపాదపద్మనిషేవణాల్లబ్ధసర్వసంపదే...

Sri Raghavendra Mangalashtakam- శ్రీ రాఘవేంద్ర మంగళాష్టకం

శ్రీమద్రామపాదారవిందమధుపః శ్రీమధ్వవంశాధిపః సచ్చిష్యోడుగణోడుపః శ్రితజగద్గీర్వాణసత్పాదపః | అత్యర్థం మనసా కృతాచ్యుతజపః పాపాంధకారాతపః శ్రీమత్సద్గురురాఘవేంద్రయతిరాట్ కుర్యాద్ధ్రువం మంగళమ్ || ౧ || కర్మందీంద్రసుధీంద్రసద్గురుకరాంభోజోద్భవః సంతతం ప్రాజ్యధ్యానవశీకృతాఖిలజగద్వాస్తవ్యలక్ష్మీధవః | సచ్ఛాస్త్రాది విదూషకాఖిలమృషావాదీభకంఠీరవః శ్రీమత్సద్గురురాఘవేంద్రయతిరాట్ కుర్యాద్ధ్రువం మంగళమ్...

Sri Raghavendra Ashtakam – శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టకం

జయ తుంగాతటవసతే వర మంత్రాలయమూర్తే | కురు కరుణాం మయి భీతే పరిమళతతకీర్తే || తవ పాదార్చనసక్తే తవ నామామృత మత్తే దిశదివ్యాం దృశమూర్తే తవ సంతత భక్తే || కృత గీతాసువివృత్తే...

Sundarakanda Chapter 47 – సుందరకాండ – సప్తచత్వారింశః సర్గః (౪౭)

సేనాపతీన్పంచ స తు ప్రమాపితా- న్హనూమతా సానుచరాన్సవాహనాన్ | సమీక్ష్య రాజా సమరోద్ధతోన్ముఖం కుమారమక్షం ప్రసమైక్షతాగ్రతః || ౧ || స తస్య దృష్ట్యర్పణసంప్రచోదితః ప్రతాపవాన్కాంచనచిత్రకార్ముకః | సముత్పపాతాథ సదస్యుదీరితో ద్విజాతిముఖ్యైర్హవిషేవ పావకః...

Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram – అమృతసంజీవన ధన్వంతరి స్తోత్రం

పూర్వపీఠికా – అథాఽబలమహం వక్ష్యేఽమృతసంజీవనం స్తవమ్ | యస్యాఽనుష్టానమాత్రేణ మృత్యుర్దూరాత్పలాయతే || ౧ || అసాధ్యాః కష్టసాధ్యాశ్చ మహారోగా భయంకరాః | శీఘ్రం నశ్యంతి పఠనాదస్యాయుశ్చ ప్రవర్ధతే || ౨ || శాకినీ...

Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya) – చాక్షుషోపనిషత్

అస్యాః చాక్షుషీవిద్యాయాః అహిర్బుధ్న్య ఋషిః | గాయత్రీ ఛందః | సూర్యో దేవతా | చక్షురోగనివృత్తయే జపే వినియోగః | ఓం చక్షుశ్చక్షుశ్చక్షుః తేజః స్థిరో భవ | మాం పాహి పాహి...

Sri Krishna Aksharamalika Stotram – శ్రీ కృష్ణ అక్షరమాలికా స్తోత్రం

అవ్యయ మాధవ అంతవివర్జిత అబ్ధిసుతాప్రియ కాంతహరే | కృష్ణ జనార్దన కృష్ణ జనార్దన కృష్ణ జనార్దన కృష్ణ హరే || ౧ || ఆశరనాశన ఆదివివర్జిత ఆత్మజ్ఞానద నాథహరే | కృష్ణ జనార్దన...

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం

శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ పాహి గురో గుహ || అఖిలజగజ్జనిపాలననిలయన కారణ సత్సుఖచిద్ఘన భో గుహ || ౧ || ఆగమనిగదితమంగళగుణగణ ఆదిపురుషపురుహూత సుపూజిత || ౨ ||...

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రం

(ధన్యవాదాలు – శ్రీ చక్రవర్తుల సుధన్వాచార్యులు గారికి) సహస్రభాస్కరస్ఫురత్ప్రభాక్షదుర్నిరీక్షణం ప్రభగ్నకౄరకృద్ధిరణ్యకశ్యపోరురస్థలమ్ | అజస్తృజాండకర్పరప్రభగ్నరౌద్రగర్జనం ఉదగ్రనిగ్రహాగ్రహోగ్రవిగ్రహాకృతిం భజే || ౧ || స్వయంభుశంభుజంభజిత్ప్రముఖ్యదివ్యసంభ్రమం ద్విజృంభమధ్యదుత్కటోగ్రదైత్యకుంభకుంభినిన్ | అనర్గళాట్టహాసనిస్పృహాష్టదిగ్గజార్భటిన్ యుగాంతిమాంతమత్కృతాంతధిక్కృతాంతకం భజే || ౨ ||...

error: Not allowed