Aranya Kanda Sarga 35 – అరణ్యకాండ పంచత్రింశః సర్గః (౩౫)


|| మారీచాశ్రమపునర్గమనమ్ ||

తతః శూర్పణఖావాక్యం తచ్ఛ్రుత్వా రోమహర్షణమ్ |
సచివానభ్యనుజ్ఞాయ కార్యం బుద్ధ్వా జగామ సః || ౧ ||

తత్కార్యమనుగమ్యాథ యథావదుపలభ్య చ |
దోషాణాం చ గుణానాం చ సంప్రధార్య బలాబలమ్ || ౨ ||

ఇతి కర్తవ్యమిత్యేవ కృత్వా నిశ్చయమాత్మనః |
స్థిరబుద్ధిస్తతో రమ్యాం యానశాలాముపాగమత్ || ౩ ||

యానశాలాం తతో గత్వా ప్రచ్ఛన్నో రాక్షసాధిపః |
సూతం సంచోదయామాస రథః సంయోజ్యతామితి || ౪ ||

ఏవముక్తః క్షణేనైవ సారథిర్లఘువిక్రమః |
రథం సంయోజయామాస తస్యాభిమతముత్తమమ్ || ౫ ||

కాంచనం రథమాస్థాయ కామగం రత్నభూషితమ్ |
పిశాచవదనైర్యుక్తం ఖరైః కనకభూషణైః || ౬ ||

మేఘప్రతిమనాదేన స తేన ధనదానుజః |
రాక్షసాధిపతిః శ్రీమాన్ యయౌ నదనదీపతిమ్ || ౭ ||

స శ్వేతవాలవ్యజనః శ్వేతచ్ఛత్రో దశాననః |
స్నిగ్ధవైడూర్యసంకాశస్తప్తకాంచనకుండలః || ౮ ||

వింశద్భుజో దశగ్రీవో దర్శనీయపరిచ్ఛదః |
త్రిదశారిర్మునీంద్రఘ్నో దశశీర్ష ఇవాద్రిరాట్ || ౯ ||

కామగం రథమాస్థాయ శుశుభే రాక్షసేశ్వరః |
విద్యున్మండలవాన్ మేఘః సబలాక ఇవాంబరే || ౧౦ ||

సశైలం సాగరానూపం వీర్యవానవలోకయన్ |
నానాపుష్పఫలైర్వృక్షైరనుకీర్ణం సహస్రశః || ౧౧ ||

శీతమంగళతోయాభిః పద్మినీభిః సమంతతః |
విశాలైరాశ్రమపదైర్వేదిమద్భి సమావృతమ్ || ౧౨ ||

కదల్యాఽఽఢకిసంబాధం నాలికేరోపశోభితమ్ |
సాలైస్తాలైస్తమాలైశ్చ పుష్పితైస్తరుభిర్వృతమ్ || ౧౩ ||

నాగైః సుపర్ణైర్గంధర్వైః కిన్నరైశ్చ సహస్రశః |
ఆజైర్వైఖానసైర్మాషైః వాలఖిల్యైర్మరీచిపైః || ౧౪ ||

అత్యంతనియతాహారైః శోభితం పరమర్షిభిః |
జితకామైశ్చ సిద్ధైశ్చ చారణైరుపశోభితమ్ || ౧౫ ||

దివ్యాభరణమాల్యాభిర్దివ్యరూపాభిరావృతమ్ |
క్రీడారతివిధిజ్ఞాభిరప్సరోభిః సహస్రశః || ౧౬ ||

సేవితం దేవపత్నీభిః శ్రీమతీభిః శ్రియావృతమ్ |
దేవదానవసంఘైశ్చ చరితం త్వమృతాశిభిః || ౧౭ ||

హంసక్రౌంచప్లవాకీర్ణం సారసైః సంప్రణాదితమ్ |
వైడూర్యప్రస్తరం రమ్యం స్నిగ్ధం సాగరతేజసా || ౧౮ ||

పాండురాణి విశాలాని దివ్యమాల్యయుతాని చ |
తూర్యగీతాభిజుష్టాని విమానాని సమంతతః || ౧౯ ||

తపసా జితలోకానాం కామగాన్యభిసంపతన్ |
గంధర్వాప్సరసశ్చైవ దదర్శ ధనదానుజః || ౨౦ ||

నిర్యాసరసమూలానాం చందనానాం సహస్రశః |
వనాని పశ్యన్ సౌమ్యాని ఘ్రాణతృప్తికరాణి చ || ౨౧ ||

అగురూణాం చ ముఖ్యానాం వనాన్యుపవనాని చ |
తక్కోలానాం చ జాత్యానాం ఫలానాం చ సుగంధినామ్ || ౨౨ ||

పుష్పాణి చ తమాలస్య గుల్మాని మరిచస్య చ |
ముక్తానాం చ సమూహాని శుష్యమాణాని తీరతః || ౨౩ ||

శంఖానాం ప్రస్తరం చైవ ప్రవాలనిచయం తథా |
కాంచనాని చ శైలాని రాజతాని చ సర్వశః || ౨౪ ||

ప్రస్రవాణి మనోజ్ఞాని ప్రసన్నాని హ్రదాని చ |
ధనధాన్యోపపన్నాని స్త్రీరత్నైః శోభితాని చ || ౨౫ ||

హస్త్యశ్వరథగాఢాని నగరాణ్యవలోకయన్ |
తం సమం సర్వతః స్నిగ్ధం మృదుసంస్పర్శమారుతమ్ || ౨౬ ||

అనూపం సింధురాజస్య దదర్శ త్రిదివోపమమ్ |
తత్రాపశ్యత్స మేఘాభం న్యగ్రోధమృషిభిర్వృతమ్ || ౨౭ ||

సమంతాద్యస్య తాః శాఖాః శతయోజనమాయతాః |
యస్య హస్తినమాదాయ మహాకాయం చ కచ్ఛపమ్ || ౨౮ ||

భక్షార్థం గరుడః శాఖామాజగామ మహాబలః |
తస్య తాం సహసా శాఖాం భారేణ పతగోత్తమః || ౨౯ ||

సుపర్ణః పర్ణబహులాం బభంజ చ మహాబలః |
తత్ర వైఖానసా మాషా వాలఖిల్యా మరీచిపాః || ౩౦ ||

అజా బభూవుర్ధూమ్రాశ్చ సంగతాః పరమర్షయః |
తేషాం దయార్థం గరుడస్తాం శాఖాం శతయోజనామ్ || ౩౧ ||

జగామాదాయ వేగేన తౌ చోభౌ గజకచ్ఛపౌ |
ఏకపాదేన ధర్మాత్మా భక్షయిత్వా తదామిషమ్ || ౩౨ ||

నిషాదవిషయం హత్వా శాఖయా పతగోత్తమః |
ప్రహర్షమతులం లేభే మోక్షయిత్వా మహామునీన్ || ౩౩ ||

స తేనైవ ప్రహర్షేణ ద్విగుణీకృతవిక్రమః |
అమృతానయనార్థం వై చకార మతిమాన్ మతిమ్ || ౩౪ ||

అయోజాలాని నిర్మథ్య భిత్త్వా రత్నమయం గృహమ్ |
మహేంద్రభవనాద్గుప్తమాజహారామృతం తతః || ౩౫ ||

తం మహర్షిగణైర్జుష్టం సుపర్ణ కృతలక్షణమ్ |
నామ్నా సుభద్రం న్యగ్రోధం దదర్శ ధనదానుజః || ౩౬ ||

తం తు గత్వా పరం పారం సముద్రస్య నదీపతేః |
దదర్శాశ్రమమేకాంతే రమ్యే పుణ్యే వనాంతరే || ౩౭ ||

తత్ర కృష్ణాజినధరం జటావల్కలధారిణమ్ |
దదర్శ నియతాహారం మారీచం నామ రాక్షసమ్ || ౩౮ ||

స రావణః సమాగమ్య విధివత్తేన రక్షసా |
మారీచేనార్చితో రాజా సర్వకామైరమానుషైః || ౩౯ ||

తం స్వయం పూజయిత్వా తు భోజనేనోదకేన చ |
అర్థోపహితయా వాచా మారీచో వాక్యమబ్రవీత్ || ౪౦ ||

కచ్చిత్ సుకుశలం రాజన్ లంకాయాం రాక్షసేశ్వర |
కేనార్థేన పునస్త్వం వై తూర్ణమేవమిహాగతః || ౪౧ ||

ఏవముక్తో మహాతేజా మారీచేన స రావణః |
తం తు పశ్చాదిదం వాక్యమబ్రవీద్వాక్యకోవిదః || ౪౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే పంచత్రింశః సర్గః || ౩౫ ||


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: