Aranya Kanda Sarga 34 – అరణ్యకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪)


|| సీతాహరణోపదేశః ||

తతః శూర్పణఖాం కృద్ధాం బ్రువంతీం పరుషం వచః |
అమాత్యమధ్యే సంక్రుద్ధః పరిపప్రచ్ఛ రావణః || ౧ ||

కశ్చ రామః కథం వీర్యః కిం రూపః కిం పరాక్రమః |
కిమర్థం దండకారణ్యం ప్రవిష్టః స దురాసదమ్ || ౨ ||

ఆయుధం కిం చ రామస్య నిహతా యేన రాక్షసాః |
ఖరశ్చ నిహతః సంఖ్యే దూషణస్త్రిశిరాస్తథా || ౩ ||

ఇత్యుక్తా రాక్షసేంద్రేణ రాక్షసీ క్రోధమూర్ఛితా |
తతో రామం యథాతత్త్వమాఖ్యాతుముపచక్రమే || ౪ ||

దీర్ఘబాహుర్విశాలాక్షశ్చీరకృష్ణాజినాంబరః |
కందర్పసమరూపశ్చ రామో దశరథాత్మజః || ౫ ||

శక్రచాపనిభం చాపం వికృష్య కనకాంగదమ్ |
దీప్తాన్ క్షిపతి నారాచాన్ సర్పానివ మహావిషాన్ || ౬ ||

నాదదానం శరాన్ ఘోరాన్ న ముంచంతం శిలీముఖాన్ |
న కార్ముకం వికర్షంతం రామం పశ్యామి సంయుగే || ౭ ||

హన్యమానం తు తత్సైన్యం పశ్యామి శరవృష్టిభిః |
ఇంద్రేణేవోత్తమం సస్యమాహతం త్వశ్మవృష్టిభిః || ౮ ||

రక్షసాం భీమరూపాణాం సహస్రాణి చతుర్దశ |
నిహతాని శరైస్తీక్ష్ణైస్తేనైకేన పదాతినా || ౯ ||

అర్ధాధికముహూర్తేన ఖరశ్చ సహదూషణః |
ఋషీణామభయం దత్తం కృతక్షేమాశ్చ దండకాః || ౧౦ ||

ఏకా కథంచిన్ముక్తాఽహం పరిభూయ మహాత్మనా |
స్త్రీవధం శంకమానేన రామేణ విదితాత్మనా || ౧౧ ||

భ్రాతా చాస్య మహాతేజాః గుణతస్తుల్యవిక్రమః |
అనురక్తశ్చ భక్తశ్చ లక్ష్మణో నామ వీర్యవాన్ || ౧౨ ||

అమర్షీ దుర్జయో జేతా విక్రాంతో బుద్ధిమాన్ బలీ |
రామస్య దక్షిణో బాహుర్నిత్యం ప్రాణో బహిశ్చరః || ౧౩ ||

రామస్య తు విశాలాక్షీ పూర్ణేందుసదృశాననా |
ధర్మపత్నీ ప్రియా భర్తుర్నిత్యం ప్రియహితే రతా || ౧౪ ||

సా సుకేశీ సునాసోరుః సురూపా చ యశస్వినీ |
దేవతేవ వనస్యాస్య రాజతే శ్రీరివాపరా || ౧౫ ||

తప్తకాంచనవర్ణాభా రక్తతుంగనఖీ శుభా |
సీతా నామ వరారోహా వైదేహీ తనుమధ్యమా || ౧౬ ||

నైవ దేవీ న గంధర్వీ న యక్షీ న చ కిన్నరీ |
నైవం రూపా మయా నారీ దృష్టపూర్వా మహీతలే || ౧౭ ||

యస్య సీతా భవేద్భార్యా యం చ హృష్టా పరిష్వజేత్ |
అతిజీవేత్ స సర్వేషు లోకేష్వపి పురందరాత్ || ౧౮ ||

సా సుశీలా వపుః శ్లాఘ్యా రూపేణాప్రతిమా భువి |
తవానురూపా భార్యా స్యాత్ త్వం చ తస్యాస్తథా పతిః || ౧౯ ||

తాం తు విస్తీర్ణజఘనాం పీనశ్రోణీపయోధరామ్ |
భార్యార్థే తు తవానేతుముద్యతాహం వరాననామ్ || ౨౦ ||

విరూపితాఽస్మి క్రూరేణ లక్ష్మణేన మహాభుజ |
తాం తు దృష్ట్వాఽద్య వైదేహీం పూర్ణచంద్రనిభాననామ్ || ౨౧ ||

మన్మథస్య శరాణాం వై త్వం విధేయో భవిష్యసి |
యది తస్యామభిప్రాయో భార్యార్థే తవ జాయతే || ౨౨ ||

శీఘ్రముద్ధ్రియతాం పాదో జయార్థమిహ దక్షిణః |
కురు ప్రియం తథా తేషాం రక్షసాం రాక్షసేశ్వర || ౨౩ ||

వధాత్తస్య నృశంసస్య రామస్యాశ్రమవాసినః |
తం శరైర్నిశితైర్హత్వా లక్ష్మణం చ మహారథమ్ || ౨౪ ||

హతనాథాం సుఖం సీతాం యథావదుపభోక్ష్యసి |
రోచతే యది తే వాక్యం మమైతద్రాక్షసేశ్వర || ౨౫ ||
క్రియతాం నిర్విశంకేన వచనం మమ రావణ |

విజ్ఞాయేహాత్మశక్తిం చ హ్రియతామబలా బలాత్ |
సీతా సర్వానవద్యాంగీ భార్యర్థే రాక్షసేశ్వర || ౨౬ ||

నిశమ్య రామేణ శరైరజిహ్మగై-
-ర్హతాన్ జనస్థానగతాన్నిశాచరాన్ |
ఖరం చ బుధ్వా నిహతం చ దూషణం
త్వమత్ర కృత్యం ప్రతిపత్తుమర్హసి || ౨౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే చతుస్త్రింశః సర్గః || ౩౪ ||


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: