Aranya Kanda Sarga 37 – అరణ్యకాండ సప్తత్రింశః సర్గః (౩౭)


|| అప్రియపథ్యవచనమ్ ||

తచ్ఛ్రుత్వా రాక్షసేంద్రస్య వాక్యం వాక్యవిశారదః |
ప్రత్యువాచ మహాప్రాజ్ఞో మారీచో రాక్షసేశ్వరమ్ || ౧ ||

సులభాః పురుషా రాజన్ సతతం ప్రియవాదినః |
అప్రియస్య తు పథ్యస్య వక్తా శ్రోతా చ దుర్లభః || ౨ ||

న నూనం బుద్ధ్యసే రామం మహావీర్యం గుణోన్నతమ్ |
అయుక్తచారశ్చపలో మహేంద్రవరుణోపమమ్ || ౩ ||

అపి స్వస్తి భవేత్తాత సర్వేషాం భువి రక్షసామ్ |
అపి రామో న సంక్రుద్ధః కుర్యాల్లోకమరాక్షసమ్ || ౪ ||

అపి తే జీవితాంతాయ నోత్పన్నా జనకాత్మజా |
అపి సీతానిమిత్తం చ న భవేద్వ్యసనం మమ || ౫ ||

అపి త్వమీశ్వరం ప్రాప్య కామవృత్తం నిరంకుశమ్ |
న వినశ్యేత్ పురీ లంకా త్వయా సహ సరాక్షసా || ౬ ||

త్వద్విధః కామవృత్తో హి దుఃశీలః పాపమంత్రితః |
ఆత్మానం స్వజనం రాష్ట్రం స రాజా హంతి దుర్మతిః || ౭ ||

న చ పిత్రా పరిత్యక్తో నామర్యాదః కథంచన |
న లుబ్ధో న చ దుఃశీలో న చ క్షత్రియపాంసనః || ౮ ||

న చ ధర్మగుణైర్హీనః కౌసల్యానందవర్ధనః |
న తీక్ష్ణో న చ భూతానాం సర్వేషామహితే రతః || ౯ ||

వంచితం పితరం దృష్ట్వా కైకేయ్యా సత్యవాదినమ్ |
కరిష్యామీతి ధర్మాత్మా తాత ప్రవ్రజితో వనమ్ || ౧౦ ||

కైకేయ్యాః ప్రియకామార్థం పితుర్దశరథస్య చ |
హిత్వా రాజ్యం చ భోగాంశ్చ ప్రవిష్టో దండకావనమ్ || ౧౧ ||

న రామః కర్కశస్తాత నావిద్వాన్నాజితేంద్రియః |
అనృతం దుఃశ్రుతం చైవ నైవ త్వం వక్తుమర్హసి || ౧౨ ||

రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః సాధుః సత్యపరాక్రమః |
రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవానాం మఘవానివ || ౧౩ ||

కథం త్వం తస్య వైదేహీం రక్షితాం స్వేన తేజసా |
ఇచ్ఛసి ప్రసభం హర్తుం ప్రభామివ వివస్వతః || ౧౪ ||

శరార్చిషమనాధృష్యం చాపఖడ్గేంధనం రణే |
రామాగ్నిం సహసా దీప్తం న ప్రవేష్టుం త్వమర్హసి || ౧౫ ||

ధనుర్వ్యాదితదీప్తాస్యం శరార్చిషమమర్షణమ్ |
చాపపాశధరం వీరం శత్రుసైన్యపహారిణమ్ || ౧౬ ||

రాజ్యం సుఖం చ సంత్యజ్య జీవితం చేష్టమాత్మనః |
నాత్యాసాదయితుం తాత రామాంతకమిహార్హసి || ౧౭ ||

అప్రమేయం హి తత్తేజో యస్య సా జనకాత్మజా |
న త్వం సమర్థస్తాం హర్తుం రామచాపాశ్రయాం వనే || ౧౮ ||

తస్య సా నరసింహస్య సింహోరస్కస్య భామినీ |
ప్రాణేభ్యోఽపి ప్రియతరా భార్యా నిత్యమనువ్రతా || ౧౯ ||

న సా ధర్షయితుం శక్యా మైథిల్యోజస్వినః ప్రియా |
దీప్తస్యేవ హుతాశస్య శిఖా సీతా సుమధ్యమా || ౨౦ ||

కిముద్యమమిమం వ్యర్థం కృత్వా తే రాక్షసాధిప |
దృష్టశ్చేత్త్వం రణే తేన తదంతం తవ జీవితమ్ || ౨౧ ||

జీవితం చ సుఖం చైవ రాజ్యం చైవ సుదుర్లభమ్ |
యదీచ్ఛసి చిరం భోక్తుం మా కృథా రామవిప్రియమ్ || ౨౨ ||

స సర్వైః సచివైః సార్ధం విభీషణపురోగమైః |
మంత్రయిత్వా తు ధర్మిష్ఠైః కృత్వా నిశ్చయమాత్మనః || ౨౩ ||

దోషాణాం చ గుణానాం చ సంప్రధార్య బలాబలమ్ |
ఆత్మనశ్చ బలం జ్ఞాత్వా రాఘవస్య చ తత్త్వతః |
హితాహితం వినిశ్చిత్య క్షమం త్వం కర్తుమర్హసి || ౨౪ ||

అహం తు మన్యే తవ న క్షమం రణే
సమాగమం కోసలరాజసూనునా |
ఇదం హి భూయః శృణు వాక్యముత్తమం
క్షమం చ యుక్తం చ నిశాచరేశ్వర || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే సప్తత్రింశః సర్గః || ౩౭ ||

అరణ్యకాండ అష్టాత్రింశః సర్గః (౩౮) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed