Aranya Kanda Sarga 38 – అరణ్యకాండ అష్టాత్రింశః సర్గః (౩౮)


|| రామాస్త్రమహిమా ||

కదాచిదప్యహం వీర్యాత్ పర్యటన్ పృథివీమిమామ్ |
బలం నాగసహస్రస్య ధారయన్ పర్వతోపమః || ౧ ||

నీలజీమూతసంకాశస్తప్తకాంచనకుండలః |
భయం లోకస్య జనయన్ కిరీటీ పరిఘాయుధః || ౨ ||

వ్యచరం దండకారణ్యే ఋషిమాంసాని భక్షయన్ |
విశ్వామిత్రోఽథ ధర్మాత్మా మద్విత్రస్తో మహామునిః || ౩ ||

స్వయం గత్వా దశరథం నరేంద్రమిదమబ్రవీత్ |
అద్య రక్షతు మాం రామః పర్వకాలే సమాహితః || ౪ ||

మారీచాన్మే భయం ఘోరం సముత్పన్నం నరేశ్వర |
ఇత్యేవముక్తో ధర్మాత్మా రాజా దశరథస్తదా || ౫ ||

ప్రత్యువాచ మహాభాగం విశ్వామిత్రం మహామునిమ్ |
బాలో ద్వాదశవర్షోఽయమకృతాస్త్రశ్చ రాఘవః || ౬ ||

కామం తు మమ యత్సైన్యం మయా సహ గమిష్యతి |
బలేన చతురంగేణ స్వయమేత్య నిశాచరాన్ || ౭ ||

వధిష్యామి మునిశ్రేష్ఠ శత్రూంస్తే మనసేప్సితమ్ |
ఇత్యేవముక్తః స మునీ రాజానమిదమబ్రవీత్ || ౮ ||

రామాన్నాన్యద్బలం లోకే పర్యాప్తం తస్య రక్షసః |
దేవతానామపి భవాన్ సమరేష్వభిపాలకః || ౯ ||

ఆసీత్తవ కృతం కర్మ త్రిలోకే విదితం నృప |
కామమస్తు మహత్సైన్యం తిష్ఠత్విహ పరంతప || ౧౦ ||

బాలోఽప్యేష మహాతేజాః సమర్థస్తస్య నిగ్రహే |
గమిష్యే రామమాదాయ స్వస్తి తేఽస్తు పరంతప || ౧౧ ||

ఏవముక్త్వా తు స మునిస్తమాదాయ నృపాత్మజమ్ |
జగామ పరమప్రీతో విశ్వామిత్రః స్వమాశ్రమమ్ || ౧౨ ||

తం తదా దండకారణ్యే యజ్ఞముద్దిశ్య దీక్షితమ్ |
బభూవోపస్థితో రామశ్చిత్రం విస్ఫారయన్ ధనుః || ౧౩ ||

అజాతవ్యంజనః శ్రీమాన్ పద్మపత్రనిభేక్షణః |
ఏకవస్త్రధరో ధన్వీ శిఖీ కనకమాలయా || ౧౪ ||

శోభయన్ దండకారణ్యం దీప్తేన స్వేన తేజసా |
అదృశ్యత తతో రామో బాలచంద్ర ఇవోదితః || ౧౫ ||

తతోఽహం మేఘసంకాశస్తప్తకాంచనకుండలః |
బలీ దత్తవరో దర్పాదాజగామ తదాశ్రమమ్ || ౧౬ ||

తేన దృష్టః ప్రవిష్టోఽహం సహసైవోద్యతాయుధః |
మాం తు దృష్టా ధనుః సజ్యమసంభ్రాంతశ్చకార సః || ౧౭ ||

అవజానన్నహం మోహాద్బాలోఽయమితి రాఘవమ్ |
విశ్వామిత్రస్య తాం వేదిమభ్యధావం కృతత్వరః || ౧౮ ||

తేన ముక్తస్తతో బాణః శితః శత్రునిబర్హణః |
తేనాహం త్వాహతః క్షిప్తః సముద్రే శతయోజనే || ౧౯ ||

నేచ్ఛతా తాత మాం హంతుం తదా వీరేణ రక్షితః |
రామస్య శరవేగేన నిరస్తోఽహమచేతనః || ౨౦ ||

పాతితోఽహం తదా తేన గంభీరే సాగరాంభసి |
ప్రాప్య సంజ్ఞాం చిరాత్తాత లంకాం ప్రతి గతః పురీమ్ || ౨౧ ||

ఏవమస్మి తదా ముక్తః సహాయాస్తు నిపాతితాః |
అకృతాస్త్రేణ బాలేన రామేణాక్లిష్టకర్మణా || ౨౨ ||

తన్మయా వార్యమాణస్త్వం యది రామేణ విగ్రహమ్ |
కరిష్యస్యాపదం ఘోరాం క్షిప్రం ప్రాప్స్యసి రావణ || ౨౩ ||

క్రీడారతివిధిజ్ఞానాం సమాజోత్సవశాలినామ్ |
రక్షసాం చైవ సంతాపమనర్థం చాహరిష్యసి || ౨౪ ||

హర్మ్యప్రాసాదసంబాధాం నానారత్నవిభూషితామ్ |
ద్రక్ష్యసి త్వం పురీం లంకాం వినష్టాం మైథిలీకృతే || ౨౫ ||

అకుర్వంతోఽపి పాపాని శుచయః పాపసంశ్రయాత్ |
పరపాపైర్వినశ్యంతి మత్స్యా నాగహ్రదే యథా || ౨౬ ||

దివ్యచందనదిగ్ధాంగాన్ దివ్యాభరణభూషితాన్ |
ద్రక్ష్యస్యభిహతాన్ భూమౌ తవ దోషాత్తు రాక్షసాన్ || ౨౭ ||

హృతదారాన్ సదారాంశ్చ దశ విద్రవతో దిశః |
హతశేషానశరణాన్ ద్రక్ష్యసి త్వం నిశాచరాన్ || ౨౮ ||

శరజాలపరిక్షిప్తామగ్నిజ్వాలాసమావృతామ్ |
ప్రదగ్ధభవనాం లంకాం ద్రక్ష్యసి త్వం న సంశయః || ౨౯ ||

పరదారాభిమర్శాత్తు నాన్యత్పాపతరం మహత్ |
ప్రమదానాం సహస్రాణి తవ రాజన్ పరిగ్రహః || ౩౦ ||

భవ స్వదారనిరతః స్వకులం రక్ష రాక్షస |
మానమృద్ధిం చ రాజ్యం చ జీవితం చేష్టమాత్మనః || ౩౧ ||

కలత్రాణి చ సౌమ్యాని మిత్రవర్గం తథైవ చ |
యదీచ్ఛసి చిరం భోక్తుం మా కృథా రామవిప్రియమ్ || ౩౨ ||

నివార్యమాణః సుహృదా మయా భృశం
ప్రసహ్య సీతాం యది ధర్షయిష్యసి |
గమిష్యసి క్షీణబలః సబాంధవో
యమక్షయం రామశరాత్తజీవితః || ౩౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే అష్టాత్రింశః సర్గః || ౩౮ ||

అరణ్యకాండ ఏకోనచత్వారింశః సర్గః (౩౯) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed