Aranya Kanda Sarga 39 – అరణ్యకాండ ఏకోనచత్వారింశః సర్గః (౩౯)


|| సాహాయ్యకానభ్యుపగమః ||

ఏవమస్మి తదా ముక్తః కథంచిత్తేన సంయుగే |
ఇదానీమపి యద్వృత్తం తచ్ఛృణుష్వ నిరుత్తరమ్ || ౧ ||

రాక్షసాభ్యామహం ద్వాభ్యామనిర్విణ్ణస్తథా కృతః |
సహితో మృగరూపాభ్యాం ప్రవిష్టో దండకావనమ్ || ౨ ||

దీప్తజిహ్వో మహాకాయస్తీక్ష్ణదంష్ట్రో మహాబలః |
వ్యచరం దండకారణ్యం మాంసభక్షో మహామృగః || ౩ ||

అగ్నిహోత్రేషు తీర్థేషు చైత్యవృక్షేషు రావణ |
అత్యంతఘోరో వ్యచరం తాపసాన్ సంప్రధర్షయన్ || ౪ ||

నిహత్య దండకారణ్యే తాపసాన్ ధర్మచరిణః |
రుధిరాణి పిబంతస్తేషాం తథా మాంసాని భక్షయన్ || ౫ ||

ఋషిమాంసాశనః క్రూరస్త్రాసయన్ వనగోచరాన్ |
తథా రుధిరమత్తోఽహం విచరన్ ధర్మదూషకః || ౬ ||

ఆసాదయం తదా రామం తాపసం ధర్మచారిణమ్ |
వైదేహీం చ మహాభాగాం లక్ష్మణం చ మహరథమ్ || ౭ ||

తాపసం నియతాహారం సర్వభూతహితే రతమ్ |
సోఽహం వనగతం రామం పరిభూయ మహాబలమ్ || ౮ ||

తాపసోఽయమితి జ్ఞాత్వా పూర్వవైరమనుస్మరన్ |
అభ్యధావం హి సంక్రుద్ధస్తీక్ష్ణశృంగో మృగాకృతిః || ౯ ||

జిఘాంసురకృతప్రజ్ఞస్తం ప్రహారమనుస్మరన్ |
తేన ముక్తాస్త్రయో బాణాః శితాః శత్రునిబర్హణాః || ౧౦ ||

వికృష్య బలవచ్చాపం సుపర్ణానిలనిస్వనాః |
తే బాణా వజ్రసంకాశాః సుముక్తా రక్తభోజనాః || ౧౧ ||

ఆజగ్ముః సహితాః సర్వే త్రయః సన్నతపర్వణః |
పరాక్రమజ్ఞో రామస్య శరో దృష్టభయః పురా || ౧౨ ||

సముద్భ్రాంతస్తతో ముక్తస్తావుభౌ రాక్షసౌ హతౌ |
శరేణ ముక్తో రామస్య కథంచిత్ప్రాప్య జీవితమ్ || ౧౩ ||

ఇహ ప్రవ్రాజితో యుక్తస్తాపసోఽహం సమాహితః |
వృక్షే వృక్షే చ పశ్యామి చీరకృష్ణాజినాంబరమ్ || ౧౪ ||

గృహీతధనుషం రామం పాశహస్తమివాంతకమ్ |
అపి రామసహస్రాణి భీతః పశ్యామి రావణ || ౧౫ ||

రామభూతమిదం సర్వమరణ్యం ప్రతిభాతి మే |
రామమేవ హి పశ్యామి రహితే రాక్షసాధిప || ౧౬ ||

దృష్ట్వా స్వప్నగతం రామముద్భ్రమామి విచేతనః |
రకారాదీని నామాని రామత్రస్తస్య రావణ || ౧౭ ||

రత్నాని చ రథాశ్చైవ త్రాసం సంజనయంతి మే |
అహం తస్య ప్రభావజ్ఞో న యుద్ధం తేన తే క్షమమ్ || ౧౮ ||

బలిం వా నముచిం వాఽపి హన్యాద్ధి రఘునందనః |
రణే రామేణ యుద్ధ్యస్వ క్షమాం వా కురు రాక్షస || ౧౯ ||

న తే రామకథా కార్యా యది మాం ద్రష్టుమిచ్ఛసి |
బహవః సాధవో లోకే యుక్తా ధర్మమనుష్ఠితాః || ౨౦ ||

పరేషామపరాధేన వినష్టాః సపరిచ్ఛదాః |
సోఽహం తవాపరాధేన వినాశ్యేయం నిశాచర || ౨౧ ||

కురు యత్తే క్షమం తత్త్వమహం త్వాం నానుయామి హ |
రామశ్చ హి మహాతేజా మహాసత్త్వో మహాబలః || ౨౨ ||

అపి రాక్షసలోకస్య న భవేదంతకో హి సః |
యది శూర్పణఖాహేతోర్జనస్థానగతః ఖరః || ౨౩ ||

అతివృత్తో హతః పూర్వం రామేణాక్లిష్టకర్మణా |
అత్ర బ్రూహి యథాతత్త్వం కో రామస్య వ్యతిక్రమః || ౨౪ ||

ఇదం వచో బంధుహితార్థినా మయా
యథోచ్యమానం యది నాభిపత్స్యసే |
సబాంధవస్త్యక్ష్యసి జీవితం రణే
హతోఽద్య రామేణ శరైరజిహ్మగైః || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే ఏకోనచత్వారింశస్సర్గః || ౩౯ ||


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed