Aranya Kanda Sarga 66 – అరణ్యకాండే షట్షష్ఠితమః సర్గః (౬౬)


|| ఔచిత్యప్రబోధనమ్ ||

తం తథా శోకసంతప్తం విలపంతమనాథవత్ |
మోహేన మహతాఽఽవిష్టం పరిద్యూనమచేతనమ్ || ౧ ||

తతః సౌమిత్రిరాశ్వాస్య ముహూర్తాదివ లక్ష్మణః |
రామం సంబోధయామాస చరణౌ చాభిపీడయన్ || ౨ ||

మహతా తపసా రామ మహతా చాపి కర్మణా |
రాజ్ఞా దశరథేనాసి లబ్ధోఽమృతమివామరైః || ౩ ||

తవ చైవ గుణైర్బద్ధస్త్వద్వియోగాన్మహీపతిః |
రాజా దేవత్వమాపన్నో భరతస్య యథా శ్రుతమ్ || ౪ ||

యది దుఃఖమిదం ప్రాప్తం కాకుత్స్థ న సహిష్యసే |
ప్రాకృతశ్చాల్పసత్త్వశ్చ ఇతరః కః సహిష్యతి || ౫ ||

దుఃఖితో హి భవాఁల్లోకాన్తేజసా యది ధక్ష్యతే |
ఆర్తాః ప్రజా నరవ్యాఘ్ర క్వ ను యాస్యంతి నిర్వృతిమ్ || ౬ ||

ఆశ్వాసిహి నరశ్రేష్ఠ ప్రాణినః కస్య నాపదః |
సంస్పృశ త్వగ్నివద్రాజన్ క్షణేన వ్యపయాంతి చ || ౭ ||

లోకస్వభావ ఏవైష యయాతిర్నహుషాత్మజః |
గతః శక్రేణ సాలోక్యమనయస్తం తమః స్పృశత్ || ౮ ||

మహార్షిర్యో వసిష్ఠస్తు యః పితుర్నః పురోహితః |
అహ్నా పుత్రశతం జజ్ఞే తథైవాస్య పునర్హతమ్ || ౯ ||

యా చేయం జగతాం మాతా దేవీ లోకనమస్కృతా |
అస్యాశ్చ చలనం భూమేర్దృశ్యతే సత్యసంశ్రవ || ౧౦ || [కోసలేశ్వర]

యౌ ధర్మౌ జగతాం నేత్రౌ యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ |
ఆదిత్యచంద్రౌ గ్రహణమభ్యుపేతౌ మహాబలౌ || ౧౧ ||

సుమహాంత్యపి భూతాని దేవాశ్చ పురుషర్షభ |
న దైవస్య ప్రముంచంతి సర్వభూతాదిదేహినః || ౧౨ ||

శక్రాదిష్వపి దేవేషు వర్తమానౌ నయానయీ |
శ్రూయేతే నరశార్దూల న త్వం శోచితుమర్హసి || ౧౩ ||

నష్టాయామపి వైదేహ్యాం హృతాయామపి చానఘ | [రాఘవ]
శోచితుం నార్హసే వీర యథాన్యః ప్రాకృతస్తథా || ౧౪ ||

త్వద్విధా న హి శోచంతి సతతం సత్యదర్శినః |
సుమహత్స్వపి కృచ్ఛ్రేషు రామానిర్విణ్ణదర్శనాః || ౧౫ ||

తత్త్వతో హి నరశ్రేష్ఠ బుద్ధ్యా సమనుచింతయ |
బుద్ధ్యా యుక్తా మహాప్రాజ్ఞా విజానంతి శుభాశుభే || ౧౬ ||

అదృష్టగుణదోషాణామధ్రువాణాం తు కర్మణామ్ |
నాంతరేణ క్రియాం తేషాం ఫలమిష్టం ప్రవర్తతే || ౧౭ ||

త్వమేవ హి పురా రామ మామేవం బహుశోఽన్వశాః |
అనుశిష్యాద్ధి కో ను త్వామపి సాక్షాద్బృహస్పతిః || ౧౮ ||

బుద్ధిశ్చ తే మహాప్రాజ్ఞ దేవైరపి దురన్వయా |
శోకేనాభిప్రసుప్తం తే జ్ఞానం సంబోధయామ్యహమ్ || ౧౯ ||

దివ్యం చ మానుషం చ త్వమాత్మనశ్చ పరాక్రమమ్ |
ఇక్ష్వాకువృషభావేక్ష్య యతస్వ ద్విషతాం వధే || ౨౦ ||

కిం తే సర్వవినాశేన కృతేన పురుషర్షభ |
తమేవ త్వం రిపుం పాపం విజ్ఞాయోద్ధర్తుమర్హసి || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే షట్షష్ఠితమః సర్గః || ౬౬ ||

అరణ్యకాండే సప్తషష్ఠితమః సర్గః (౬౭) >>


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: