Aranya Kanda Sarga 20 – అరణ్యకాండ వింశః సర్గః (౨౦)


|| చతుర్దశరక్షోవధః ||

తతః శూర్పణఖా ఘోరా రాఘవాశ్రమమాగతా |
రక్షసామాచచక్షే తౌ భ్రాతరౌ సహ సీతయా || ౧ ||

తే రామం పర్ణశాలాయాముపవిష్టం మహాబలమ్ |
దదృశుః సీతయా సార్ధం వైదేహ్యా లక్ష్మణేన చ || ౨ ||

తాన్ దృష్ట్వా రాఘవః శ్రీమానాగతాం తాం చ రాక్షసీమ్ |
అబ్రవీద్భ్రాతరం రామో లక్ష్మణం దీప్తతేజసమ్ || ౩ ||

ముహూర్తం భవ సౌమిత్రే సీతాయాః ప్రత్యనంతరః |
ఇమానస్యా వధిష్యామి పదవీమాగతానిహ || ౪ ||

వాక్యమేతత్తతః శ్రుత్వా రామస్య విదితాత్మనః |
తథేతి లక్ష్మణో వాక్యం రామస్య ప్రత్యపూజయత్ || ౫ ||

రాఘవోఽపి మహచ్చాపం చామీకరవిభూషితమ్ |
చకార సజ్యం ధర్మాత్మా తాని రక్షాంసి చాబ్రవీత్ || ౬ ||

పుత్రౌ దశరథస్యావాం భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ |
ప్రవిష్టౌ సీతయా సార్ధం దుశ్చరం దండకావనమ్ || ౭ ||

ఫలమూలాశనౌ దాంతౌ తాపసౌ ధర్మచారిణౌ |
వసంతౌ దండకారణ్యే కిమర్థముపహింసథ || ౮ ||

యుష్మాన్పాపాత్మకాన్ హంతుం విప్రకారాన్ మహాహవే |
ఋషీణాం తు నియోగేన ప్రాప్తోఽహం సశరాయుధః || ౯ ||

తిష్ఠతైవాత్ర సంతుష్టా నోపావర్తితుమర్హథ |
యది ప్రాణైరిహార్థో వా నివర్తధ్వం నిశాచరాః || ౧౦ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాక్షసాస్తే చతుర్దశ |
ఊచుర్వాచం సుసంక్రుద్ధా బ్రహ్మఘ్నాః శూలపాణయః || ౧౧ ||

సంరక్తనయనా ఘోరా రామం సంరక్తలోచనమ్ |
పరుషం మధురాభాషం హృష్టా దృష్టపరాక్రమమ్ || ౧౨ ||

క్రోధముత్పాద్య నో భర్తుః ఖరస్య సుమహాత్మనః |
త్వమేవ హాస్యసే ప్రాణానద్యాస్మాభిర్హతో యుధి || ౧౩ ||

కా హి తే శక్తిరేకస్య బహూనాం రణమూర్ధని |
అస్మాకమగ్రతః స్థాతుం కిం పునర్యోద్ధుమాహవే || ౧౪ ||

ఏహి బాహుప్రయుక్తైర్నః పరిఘైః శూలపట్టిశైః |
ప్రాణాంస్త్యక్ష్యసి వీర్యం చ ధనుశ్చ కరపీడితమ్ || ౧౫ ||

ఇత్యేవముక్త్వా సంక్రుద్ధా రాక్షసాస్తే చతుర్దశ |
ఉద్యతాయుధనిస్త్రింశా రామమేవాభిదుద్రువుః || ౧౬ ||

చిక్షిపుస్తాని శూలాని రాఘవం ప్రతి దుర్జయమ్ |
తాని శూలాని కాకుత్స్థః సమస్తాని చతుర్దశ || ౧౭ ||

తావద్భిరేవ చిచ్ఛేద శరైః కాంచనభూషణైః |
తతః పశ్చాన్మహాతేజా నారాచాన్ సూర్యసన్నిభాన్ || ౧౮ ||

జగ్రాహ పరమక్రుద్ధశ్చతుర్దశ శిలాశితాన్ |
గృహీత్వా ధనురాయమ్య లక్ష్యానుద్దిశ్య రాక్షసాన్ || ౧౯ ||

ముమోచ రాఘవో బాణాన్ వజ్రానివ శతక్రతుః |
రుక్మపుంఖాశ్చ విశిఖా దీప్తా హేమవిభూషితాః || ౨౦ ||

తే భిత్త్వా రక్షసాం వేగాద్వక్షాంసి రుధిరాప్లుతాః |
వినిష్పేతుస్తదా భూమౌ న్యమజ్జంతాశనిస్వనాః || ౨౧ ||

తే భిన్నహృదయా భూమౌ ఛిన్నమూలా ఇవ ద్రుమాః |
నిపేతుః శోణితార్ద్రాంగా వికృతా విగతాసవః || ౨౨ ||

తాన్ దృష్ట్వా పతితాన్ భూమౌ రాక్షసీ క్రోధమూర్ఛితా |
పరిత్రస్తా పునస్తత్ర వ్యసృజద్భైరవస్వనాన్ || ౨౩ ||

సా నదంతీ మహానాదం జవాచ్ఛూర్పణఖా పునః |
ఉపగమ్య ఖరం సా తు కించిత్సంశుష్కశోణితా || ౨౪ ||

పపాత పునరేవార్తా సనిర్యాసేవ సల్లకీ |
భ్రాతుః సమీపే శోకార్తా ససర్జ నినదం మహుః |
సస్వరం ముమోచే బాష్పం విషణ్ణవదనా తదా || ౨౫ ||

నిపాతితాన్ దృష్య రణే తు రాక్షసాన్
ప్రధావితా శూర్పణఖా పునస్తతః |
వధం చ తేషాం నిఖిలేన రక్షసాం
శశంస సర్వం భగినీ ఖరస్య సా || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే వింశః సర్గః || ౨౦ ||

అరణ్యకాండ ఏకవింశః సర్గః (౨౧) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed