Aranya Kanda Sarga 42 – అరణ్యకాండ ద్విచత్వారింశః సర్గః (౪౨)


|| స్వర్ణమృగప్రేక్షణమ్ ||

ఏవముక్త్వా తు వచనం మారీచో రావణం తతః |
గచ్ఛావేత్యబ్రవీద్దీనో భయాద్రాత్రించరప్రభోః || ౧ ||

దృష్టశ్చాహం పునస్తేన శరచాపాసిధారిణా |
మద్వధోద్యతశస్త్రేణ వినష్టం జీవితం చ మే || ౨ ||

న హి రామం పరాక్రమ్య జీవన్ప్రతినివర్తతే |
వర్తతే ప్రతిరూపోఽసౌ యమదండహతస్య తే || ౩ ||

కిం ను శక్యం మయా కర్తుమేవం త్వయి దురాత్మని |
ఏష గచ్ఛామ్యహం తాత స్వస్తి తేఽస్తు నిశాచర || ౪ ||

ప్రహృష్టస్త్వభవత్తేన వచనేన స రావణః |
పరిష్వజ్య సుసంశ్లిష్టమిదం వచనమబ్రవీత్ || ౫ ||

ఏతచ్ఛౌండీర్యయుక్తం తే మచ్ఛందాదివ భాషితమ్ |
ఇదానీమసి మారీచః పూర్వమన్యో నిశాచరః || ౬ ||

ఆరుహ్యతామయం శీఘ్రం రథో రత్నవిభూషితః |
మయా సహ తథా యుక్తః పిశాచవదనైః ఖరైః || ౭ ||

ప్రలోభయిత్వా వైదేహీం యథేష్టం గంతుమర్హసి |
తాం శూన్యే ప్రసభం సీతామానయిష్యామి మైథిలీమ్ || ౮ ||

తతో రావణమారీచౌ విమానమివ తం రథమ్ |
ఆరుహ్య యయతుః శీఘ్రం తస్మాదాశ్రమమండలాత్ || ౯ ||

తథైవ తత్ర పశ్యంతౌ పత్తనాని వనాని చ |
గిరీంశ్చ సరితః సర్వా రాష్ట్రాణి నగరాణి చ || ౧౦ ||

సమేత్య దండకారణ్యం రాఘవస్యాశ్రమం తతః |
దదర్శ సహమరీచో రావణో రాక్షసాధిపః || ౧౧ ||

అవతీర్య రథాత్తస్మాత్తతః కాంచనభూషణాత్ |
హస్తే గృహీత్వా మారీచం రావణో వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౨ ||

ఏతద్రామాశ్రమపదం దృశ్యతే కదలీవృతమ్ |
క్రియతాం తత్సఖే శీఘ్రం యదర్థం వయమాగతాః || ౧౩ ||

స రావణవచః శ్రుత్వా మారీచో రాక్షసస్తదా |
మృగో భూత్వాఽఽశ్రమద్వారి రామస్య విచచార హ || ౧౪ ||

స తు రూపం సమాస్థాయ మహదద్భుతదర్శనమ్ |
మణిప్రవరశృంగాగ్రః సితాసితముఖాకృతిః || ౧౫ ||

రక్తపద్మోత్పలముఖ ఇంద్రనీలోత్పలశ్రవాః |
కించిదభ్యున్నతగ్రీవః ఇంద్రనీలదలాధరః || ౧౬ ||

కుందేందువజ్రసంకాశముదరం చాస్య భాస్వరమ్ |
మధూకనిభపార్శ్వశ్చ పద్మకింజల్కసన్నిభః || ౧౭ ||

వైడూర్యసంకాశఖురస్తనుజంఘః సుసంహతః |
ఇంద్రాయుధసవర్ణేన పుచ్ఛేనోర్ధ్వం విరాజతా || ౧౮ ||

మనోహరః స్నిగ్ధవర్ణో రత్నైర్నానావిధైర్వృతః |
క్షణేన రాక్షసో జాతో మృగః పరమశోభనః || ౧౯ ||

వనం ప్రజ్వలయన్రమ్యం రామాశ్రమపదం చ తత్ |
మనోహరం దర్శనీయం రూపం కృత్వా స రాక్షసః || ౨౦ ||

ప్రలోభనార్థం వైదేహ్యా నానాధాతువిచిత్రితమ్ |
విచరన్ గచ్ఛతే తస్మాచ్ఛాద్వలాని సమంతతః || ౨౧ ||

రూప్యైర్బిందుశతైశ్చిత్రో భూత్వా స ప్రియదర్శనః |
విటపీనాం కిసలయాన్ భంక్త్వాదన్ విచచార హ || ౨౨ ||

కదలీగృహకం గత్వా కర్ణికారానితస్తతః |
సమాశ్రయన్మందగతిః సీతాసందర్శనం తథా || ౨౩ ||

రాజీవచిత్రపృష్ఠః స విరరాజ మహామృగః |
రామాశ్రమపదాభ్యాశే విచచార యథాసుఖమ్ || ౨౪ ||

పునర్గత్వా నివృత్తశ్చ విచచార మృగోత్తమః |
గత్వా ముహూర్తం త్వరయా పునః ప్రతినివర్తతే || ౨౫ ||

విక్రీడంశ్చ క్వచిద్భూమౌ పునరేవ నిషీదతి |
ఆశ్రమద్వారమాగమ్య మృగయూథాని గచ్ఛతి || ౨౬ ||

మృగయూథైరనుగతః పునరేవ నివర్తతే |
సీతాదర్శనమాకాంక్షన్ రాక్షసో మృగతాం గతః || ౨౭ ||

పరిభ్రమతి చిత్రాణి మండలాని వినిష్పతన్ |
సముద్వీక్ష్య చ తం సర్వే మృగా హ్యన్యే వనేచరాః || ౨౮ ||

ఉపగమ్య సమాఘ్రాయ విద్రవంతి దిశో దశ |
రాక్షసః సోఽపి తాన్వన్యాన్ మృగాన్ మృగవధే రతః || ౨౯ ||

ప్రచ్ఛాదనార్థం భావస్య న భక్షయతి సంస్పృశన్ |
తస్మిన్నేవ తతః కాలే వైదేహీ శుభలోచనా || ౩౦ ||

కుసుమాపచయవ్యగ్రా పాదపానభ్యవర్తత |
కర్ణికారానశోకాంశ్చ చూతాంశ్చ మదిరేక్షణా || ౩౧ ||

కుసుమాన్యపచిన్వంతీ చచార రుచిరాననా |
అనర్హాఽరణ్యవాసస్య సా తం రత్నమయం మృగమ్ || ౩౨ ||

ముక్తామణివిచిత్రాంగం దదర్శ పరమాంగనా |
సా తం రుచిరదంతోష్ఠీ రూప్యధాతుతనూరుహమ్ || ౩౩ ||

విస్మయోత్ఫుల్లనయనా సస్నేహం సముదైక్షత |
స చ తాం రామదయితాం పశ్యన్ మాయామయో మృగః || ౩౪ ||

విచచార పునశ్చిత్రం దీపయన్నివ తద్వనమ్ |
అదృష్టపూర్వం తం దృష్ట్వా నానారత్నమయం మృగమ్ |
విస్మయం పరమం సీతా జగామ జనకాత్మజా || ౩౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే ద్విచత్వారింశః సర్గః || ౪౨ ||

అరణ్యకాండ త్రిచత్వారింశః సర్గః (౪౩) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed