Aranya Kanda Sarga 41 – అరణ్యకాండ ఏకచత్వారింశః సర్గః (౪౧)


|| రావణనిందా ||

ఆజ్ఞప్తోఽరాజవద్వాక్యం ప్రతికూలం నిశాచరః |
అబ్రవీత్ పరుషం వాక్యం మారీచో రాక్షసాధిపమ్ || ౧ ||

కేనాయముపదిష్టస్తే వినాశః పాపకర్మణా |
సపుత్రస్య సరాష్ట్రస్య సామాత్యస్య నిశాచర || ౨ ||

కస్త్వయా సుఖినా రాజన్ నాభినందతి పాపకృత్ |
కేనేదముపదిష్టం తే మృత్యుద్వారముపాయతః || ౩ ||

శత్రవస్తవ సువ్యక్తం హీనవీర్యా నిశాచరాః |
ఇచ్ఛంతి త్వాం వినశ్యంతముపరుద్ధం బలీయసా || ౪ ||

కేనేదముపదిష్టం తే క్షుద్రేణాహితవాదినా |
యస్త్వామిచ్ఛతి నశ్యంతం స్వకృతేన నిశాచర || ౫ ||

వధ్యాః ఖలు న హన్యంతే సచివాస్తవ రావణ |
యే త్వాముత్పథమారూఢం న నిగృహ్ణంతి సర్వశః || ౬ ||

అమాత్యైః కామవృత్తో హి రాజా కాపథమాశ్రితః |
నిగ్రాహ్యః సర్వథా సద్భిర్న నిగ్రాహ్యో నిగృహ్యసే || ౭ ||

ధర్మమర్థం చ కామం చ యశశ్చ జయతాం వర |
స్వామిప్రసాదాత్ సచివాః ప్రాప్నువంతి నిశాచర || ౮ ||

విపర్యయే తు తత్సర్వం వ్యర్థం భవతి రావణ |
వ్యసనం స్వామివైగుణ్యాత్ ప్రాప్నువంతీతరే జనాః || ౯ ||

రాజమూలో హి ధర్మశ్చ జయశ్చ జయతాం వర |
తస్మాత్సర్వాస్వవస్థాసు రక్షితవ్యా నరాధిపాః || ౧౦ ||

రాజ్యం పాలయితుం శక్యం న తీక్ష్ణేన నిశాచర |
న చాపి ప్రతికూలేన నావినీతేన రాక్షస || ౧౧ ||

యే తీక్ష్ణమంత్రాః సచివా భజ్యంతే సహ తేన వై |
విషమే తురగాః శీఘ్రా మందసారథయో యథా || ౧౨ ||

బహవః సాధవో లోకే యుక్తా ధర్మమనుష్ఠితాః |
పరేషామపరాధేన వినష్టాః సపరిచ్ఛదాః || ౧౩ ||

స్వామినా ప్రతికూలేన ప్రజాస్తీక్ష్ణేన రావణ |
రక్ష్యమాణా న వర్ధంతే మేషా గోమాయునా యథా || ౧౪ ||

అవశ్యం వినశిష్యంతి సర్వే రావణ రాక్షసాః |
యేషాం త్వం కర్కశో రాజా దుర్బుద్ధిరజితేంద్రియః || ౧౫ ||

తదిదం కాకతాళీయం ఘోరమాసాదితం మయా |
అత్రైవ శోచనీయస్త్వం ససైన్యో వినశిష్యసి || ౧౬ ||

మాం నిహత్య తు రామశ్చ న చిరాత్త్వాం వధిష్యతి |
అనేన కృతకృత్యోఽస్మి మ్రియే యదరిణా హతః || ౧౭ ||

దర్శనాదేవ రామస్య హతం మాముపధారయ |
ఆత్మానం చ హతం విద్ధి హృత్వా సీతాం సబాంధవమ్ || ౧౮ ||

ఆనయిష్యసి చేత్ సీతామాశ్రమాత్ సహితో మయా |
నైవ త్వమసి నైహం చ నైవ లంకా న రాక్షసాః || ౧౯ ||

నివార్యమాణస్తు మయా హితైషిణా
న మృష్యసే వాక్యమిదం నిశాచర |
పరేతకల్పా హి గతాయుషో నరా
హితం న గృహ్ణంతి సుహృద్భిరీరితమ్ || ౨౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే ఏకచత్వారింశః సర్గః || ౪౧ ||

అరణ్యకాండ ద్విచత్వారింశః సర్గః (౪౨) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed