Aranya Kanda Sarga 17 – అరణ్యకాండ సప్తదశః సర్గః (౧౭)


|| శూర్పణఖాభావావిష్కరణమ్ ||

కృతాభిషేకో రామస్తు సీతా సౌమిత్రిరేవ చ |
తస్మాద్గోదావరీతీరాత్తతో జగ్ముః స్వమాశ్రమమ్ || ౧ ||

ఆశ్రమం తముపాగమ్య రాఘవః సహలక్ష్మణః |
కృత్వా పౌర్వాహ్ణికం కర్మ పర్ణశాలాముపాగమత్ || ౨ ||

ఉవాస సుఖితస్తత్ర పూజ్యమానో మహర్షిభిః |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా చకార వివిధాః కథాః || ౩ ||

స రామః పర్ణశాలాయామాసీనః సహ సీతయా |
విరరాజ మహాబాహుశ్చిత్రయా చంద్రమా ఇవ || ౪ ||

తథాసీనస్య రామస్య కథాసంసక్తచేతసః |
తం దేశం రాక్షసీ కాచిదాజగామ యదృచ్ఛయా || ౫ ||

సా తు శూర్పణఖా నామ దశగ్రీవస్య రక్షసః |
భగినీ రామమాసాద్య దదర్శ త్రిదశోపమమ్ || ౬ ||

సింహోరస్కం మహాబాహుం పద్మపత్రనిభేక్షణమ్ |
ఆజానుబాహుం దీప్తాస్యమతీవ ప్రియదర్శనమ్ || ౭ ||

గజవిక్రాంతగమనం జటామండలధారిణమ్ |
సుకుమారం మహాసత్త్వం పార్థివవ్యంజనాన్వితమ్ || ౮ ||

రామమిందీవరశ్యామం కందర్పసదృశప్రభమ్ |
బభూవేంద్రోపమం దృష్ట్వా రాక్షసీ కామమోహితా || ౯ ||

సుముఖం దుర్ముఖీ రామం వృత్తమధ్యం మహోదరీ |
విశాలాక్షం విరూపాక్షీ సుకేశం తామ్రమూర్ధజా || ౧౦ ||

ప్రీతిరూపం విరూపా సా సుస్వరం భైరవస్వరా |
తరుణం దారుణా వృద్ధా దక్షిణం వామభాషిణీ || ౧౧ ||

న్యాయవృత్తం సుదుర్వృత్తా ప్రియమప్రియదర్శనా |
శరీరజసమావిష్టా రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౨ ||

జటీ తాపసరూపేణ సభార్యః శరచాపధృత్ |
ఆగతస్త్వమిమం దేశం కథం రాక్షససేవితమ్ || ౧౩ ||

కిమాగమనకృత్యం తే తత్త్వమాఖ్యాతుమర్హసి |
ఏవముక్తస్తు రాక్షస్యా శూర్పణఖ్యా పరంతపః || ౧౪ ||

ఋజుబుద్ధితయా సర్వమాఖ్యాతుముపచక్రమే |
అనృతం న హి రామస్య కదాచిదపి సమ్మతమ్ || ౧౫ ||

విశేషేణాశ్రమస్థస్య సమీపే స్త్రీజనస్య చ |
ఆసీద్దశరథో నామ రాజా త్రిదశవిక్రమః || ౧౬ ||

తస్యాహమగ్రజః పుత్రో రామో నామ జనైః శ్రుతః |
భ్రాతాయం లక్ష్మణో నామ యవీయాన్ మామనువ్రతః || ౧౭ ||

ఇయం భార్యా చ వైదేహీ మమ సీతేతి విశ్రుతా |
నియోగాత్తు నరేంద్రస్య పితుర్మాతుశ్చ యంత్రితః || ౧౮ ||

ధర్మార్థం ధర్మకాంక్షీ చ వనం వస్తుమిహాగతః |
త్వాం తు వేదితుమిచ్ఛామి కథ్యతాం కాఽసి కస్య వా || ౧౯ ||

న హి తావన్మనోజ్ఞాంగీ రాక్షసీ ప్రతిభాసి మే |
ఇహ వా కిం నిమిత్తం త్వమాగతా బ్రూహి తత్త్వతః || ౨౦ ||

సాఽబ్రవీద్వచనం శ్రుత్వా రాక్షసీ మదనార్దితా |
శ్రూయతాం రామ వక్ష్యామి తత్త్వార్థం వచనం మమ || ౨౧ ||

అహం శూర్పణఖా నామ రాక్షసీ కామరూపిణీ |
అరణ్యం విచరామీదమేకా సర్వభయంకరా || ౨౨ ||

రావణో నామ మే భ్రాతా బలీయాన్ రాక్షసేశ్వరః |
వీరో విశ్రవసః పుత్రో యది తే శ్రోత్రమాగతః || ౨౩ ||

ప్రవృద్ధనిద్రశ్చ సదా కుంభకర్ణో మహాబలః |
విభీషణస్తు ధర్మాత్మా న తు రాక్షసచేష్టితః || ౨౪ ||

ప్రఖ్యాతవీర్యౌ చ రణే భ్రాతరౌ ఖరదూషణౌ |
తానహం సమతిక్రాంతా రామ త్వాపూర్వదర్శనాత్ || ౨౫ ||

సముపేతాఽస్మి భావేన భర్తారం పురుషోత్తమమ్ |
అహం ప్రభావసంపన్నా స్వచ్ఛందబలగామినీ || ౨౬ ||

చిరాయ భవ మే భర్తా సీతయా కిం కరిష్యసి |
వికృతా చ విరూపా చ న చేయం సదృశీ తవ || ౨౭ ||

అహమేవానురూపా తే భార్యారూపేణ పశ్య మామ్ |
ఇమాం విరూపామసతీం కరాలాం నిర్ణతోదరీమ్ || ౨౮ ||

అనేన తే సహ భ్రాత్రా భక్షయిష్యామి మానుషీమ్ |
తతః పర్వతశృంగాణి వనాని వివిధాని చ || ౨౯ ||

పశ్యన్సహ మయా కాంత దండకాన్విచరిష్యసి |
ఇత్యేవముక్తః కాకుత్స్థః ప్రహస్య మదిరేక్షణామ్ || ౩౦ ||

ఇదం వచనమారేభే వక్తుం వాక్యవిశారదః || ౩౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే సప్తదశః సర్గః || ౧౭ ||

అరణ్యకాండ అష్టాదశః సర్గః (౧౮) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed