Aranya Kanda Sarga 22 – అరణ్యకాండ ద్వావింశః సర్గః (౨౨)


|| ఖరసంనాహః ||

ఏవమాధర్షితః శూరః శూర్పణఖ్యా ఖరస్తదా |
ఉవాచ రక్షసాం మధ్యే ఖరః ఖరతరం వచః || ౧ ||

తవావమానప్రభవః క్రోధోఽయమతులో మమ |
న శక్యతే ధారయితుం లవణాంభ ఇవోత్థితమ్ || ౨ ||

న రామం గణయే వీర్యాన్మానుషం క్షీణజీవితమ్ |
ఆత్మదుశ్చరితైః ప్రాణాన్ హతో యోఽద్య విమోక్ష్యతి || ౩ ||

బాష్పః సంహ్రియతామేష సంభ్రమశ్చ విముచ్యతామ్ |
అహం రామం సహ భ్రాత్రా నయామి యమసాదనమ్ || ౪ ||

పరశ్వధహతస్యాద్య మందప్రాణస్య సంయుగే |
రామస్య రుధిరం రక్తముష్ణం పాస్యసి రాక్షసి || ౫ ||

సా ప్రహృష్టా వచః శ్రుత్వా ఖరస్య వదనాచ్చ్యుతమ్ |
ప్రశశంస పునర్మౌర్ఖ్యాద్భ్రాతరం రక్షసాం వరమ్ || ౬ ||

తయా పరుషితః పూర్వం పునరేవ ప్రశంసితః |
అబ్రవీద్దూషణం నామ ఖరః సేనాపతిం తదా || ౭ ||

చతుర్దశ సహస్రాణి మమ చిత్తానువర్తినామ్ |
రక్షసాం భీమవేగానాం సమరేష్వనివర్తినామ్ || ౮ ||

నీలజీమూతవర్ణానాం ఘోరాణాం క్రూరకర్మణామ్ |
లోకహింసావిహారాణాం బలినాముగ్రతేజసామ్ || ౯ ||

తేషాం శార్దూలదర్పాణాం మహాస్యానాం మహౌజసామ్ |
సర్వోద్యోగముదీర్ణానాం రక్షసాం సౌమ్య కారయ || ౧౦ ||

ఉపస్థాపయ మే క్షిప్రం రథం సౌమ్య ధనూంషి చ |
శరాంశ్చిత్రాంశ్చ ఖడ్గశ్చ శక్తీశ్చ వివిధాః శితాః || ౧౧ ||

అగ్రే నిర్యాతుమిచ్ఛామి పౌలస్త్యానాం మహాత్మనామ్ |
వధార్థం దుర్వినీతస్య రామస్య రణకోవిద || ౧౨ ||

ఇతి తస్య బ్రువాణస్య సూర్యవర్ణం మహారథమ్ |
సదశ్వైః శబలైర్యుక్తమాచచక్షేఽథ దూషణః || ౧౩ ||

తం మేరుశిఖరాకారం తప్తకాంచనభూషణమ్ |
హేమచక్రమసంబాధం వైడూర్యమయకూబరమ్ || ౧౪ ||

మత్స్యైః పుష్పైర్ద్రుమైః శైలైశ్చంద్రసూర్యైశ్చ కాంచనైః |
మంగళైః పక్షిసంఘైశ్చ తారాభిరభిసంవృతమ్ || ౧౫ ||

ధ్వజనిస్త్రింశసంపన్నం కింకిణీకవిరాజితమ్ |
సదశ్వయుక్తం సోమర్షాదారురోహ ఖరో రథమ్ || ౧౬ ||

నిశామ్య తు రథస్థం తం రాక్షసా భీమవిక్రమాః |
తస్థుః సంపరివార్యైనం దూషణం చ మహాబలమ్ || ౧౭ ||

ఖరస్తు తాన్మహేష్వాసాన్ ఘోరవర్మాయుధధ్వజాన్ |
నిర్యాతేత్యబ్రవీద్దృష్టో రథస్థః సర్వరాక్షసాన్ || ౧౮ ||

తతస్తద్రాక్షసం సైన్యం ఘోరవర్మాయుధధ్వజమ్ |
నిర్జగామ జనస్థానాన్మహానాదం మహాజవమ్ || ౧౯ ||

ముద్గరైః పట్టిశైః శూలైః సుతీక్ష్ణైశ్చ పరశ్వధైః |
ఖడ్గైశ్చక్రైశ్చ హస్తస్థైర్భ్రాజమానైశ్చ తోమరైః || ౨౦ ||

శక్తిభిః పరిఘైర్ఘోరైరతిమాత్రైశ్చ కార్ముకైః |
గదాసిముసలైర్వజ్రైర్గృహీతైర్భీమదర్శనైః || ౨౧ ||

రాక్షసానాం సుఘోరాణాం సహస్రాణి చతుర్దశ |
నిర్యాతాని జనస్థానాత్ఖరచిత్తానువర్తినామ్ || ౨౨ ||

తాంస్త్వభిద్రవతో దృష్ట్వా రాక్షసాన్ భీమవిక్రమాన్ |
ఖరస్యాపి రథః కించిజ్జగామ తదనంతరమ్ || ౨౩ ||

తతస్తాన్ శబలానశ్వాంస్తప్తకాంచనభూషితాన్ |
ఖరస్య మతమాజ్ఞాయ సారథిః సమచోదయత్ || ౨౪ ||

స చోదితో రథః శీఘ్రం ఖరస్య రిపుఘాతినః |
శబ్దేనాపూరయామాస దిశశ్చ ప్రదిశస్తదా || ౨౫ ||

ప్రవృద్ధమన్యుస్తు ఖరః ఖరస్వనో
రిపోర్వధార్థం త్వరితో యథాఽంతకః |
అచూచుదత్ సారథిమున్నదన్ ఘనం
మహాబలో మేఘ ఇవాశ్మవర్షవాన్ || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే ద్వావింశః సర్గః || ౨౨ ||

అరణ్యకాండ త్రయోవింశః సర్గః (౨౩) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed