Aranya Kanda Sarga 6 – అరణ్యకాండ షష్ఠః సర్గః (౬)


|| రక్షోవధప్రతిజ్ఞానమ్ ||

శరభంగే దివం యాతే మునిసంఘాః సమాగతాః |
అభ్యగచ్ఛంత కాకుత్స్థం రామం జ్వలితతేజసమ్ || ౧ ||

వైఖానసా వాలఖిల్యాః సంప్రక్షాలా మరీచిపాః |
అశ్మకుట్టాశ్చ బహవః పత్రాహారాశ్చ ధార్మికాః || ౨ ||

దంతోలూఖలినశ్చైవ తథైవోన్మజ్జకాః పరే |
గాత్రశయ్యా అశయ్యాశ్చ తథైవాభ్రావకాశకాః || ౩ ||

మునయః సలిలాహారా వాయుభక్షాస్తథాపరే |
ఆకాశనిలయాశ్చైవ తథా స్థండిలశాయినః || ౪ ||

వ్రతోపవాసినో దాంతాస్తథార్ద్రపటవాససః |
సజపాశ్చ తపోనిత్యాస్తథా పంచతపోఽన్వితాః || ౫ ||

సర్వే బ్రాహ్మ్యా శ్రియా జుష్టా దృఢయోగాః సమాహితాః |
శరభంగాశ్రమే రామమభిజగ్ముశ్చ తాపసాః || ౬ ||

అభిగమ్య చ ధర్మజ్ఞా రామం ధర్మభృతాం వరమ్ |
ఊచుః పరమధర్మజ్ఞమృషిసంఘాః సమాహితాః || ౭ ||

త్వమిక్ష్వాకుకులస్యాస్య పృథివ్యాశ్చ మహారథ |
ప్రధానశ్చాసి నాథశ్చ దేవానాం మఘవానివ || ౮ ||

విశ్రుతస్త్రిషు లోకేషు యశసా విక్రమేణ చ |
పితృభక్తిశ్చ సత్యం చ త్వయి ధర్మశ్చ పుష్కలః || ౯ ||

త్వామాసాద్య మహాత్మానం ధర్మజ్ఞం ధర్మవత్సలమ్ |
అర్థిత్వాన్నాథ వక్ష్యామస్తచ్చ నః క్షంతుమర్హసి || ౧౦ ||

అధర్మస్తు మహాంస్తాత భవేత్తస్య మహీపతేః |
యో హరేద్బలిషడ్భాగం న చ రక్షతి పుత్రవత్ || ౧౧ ||

యుంజానః స్వానివ ప్రాణాన్ప్రాణైరిష్టాన్సుతానివ |
నిత్యయుక్తః సదా రక్షన్సర్వాన్విషయవాసినః || ౧౨ ||

ప్రాప్నోతి శాశ్వతీం రామ కీర్తిం స బహువార్షికీమ్ |
బ్రహ్మణః స్థానమాసాద్య తత్ర చాపి మహీయతే || ౧౩ ||

యత్కరోతి పరం ధర్మం మునిర్మూలఫలాశనః |
తత్ర రాజ్ఞశ్చతుర్భాగః ప్రజా ధర్మేణ రక్షతః || ౧౪ ||

సోఽయం బ్రాహ్మణభూయిష్ఠో వానప్రస్థగణో మహాన్ |
త్వన్నాథోఽనాథవద్రామ రాక్షసైర్బాధ్యతే భృశమ్ || ౧౫ ||

ఏహి పశ్య శరీరాణి మునీనాం భావితాత్మనామ్ |
హతానాం రాక్షసైర్ఘోరైర్బహూనాం బహుధా వనే || ౧౬ ||

పంపానదీనివాసానామనుమందాకినీమపి |
చిత్రకూటాలయానాం చ క్రియతే కదనం మహత్ || ౧౭ ||

ఏవం వయం న మృష్యామో విప్రకారం తపస్వినామ్ |
క్రియమాణం వనే ఘోరం రక్షోభిర్భీమకర్మభిః || ౧౮ ||

తతస్త్వాం శరణార్థం చ శరణ్యం సముపస్థితాః |
పరిపాలయ నో రామ వధ్యమానాన్నిశాచరైః || ౧౯ ||

పరా త్వత్తో గతిర్వీర పృథివ్యాం నోపపద్యతే |
పరిపాలయ నః సర్వాన్రాక్షసేభ్యో నృపాత్మజ || ౨౦ ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వా తు కాకుత్స్థస్తాపసానాం తపస్వినామ్ |
ఇదం ప్రోవాచ ధర్మాత్మా సర్వానేవ తపస్వినః || ౨౧ ||

నైవమర్హథ మాం వక్తుమాజ్ఞప్తోఽహం తపస్వినామ్ |
కేవలేనాత్మకార్యేణ ప్రవేష్టవ్యం మయా వనమ్ || ౨౨ ||

విప్రకారమపాక్రష్టుం రాక్షసైర్భవతామిమమ్ |
పితుస్తు నిర్దేశకరః ప్రవిష్టోఽహమిదం వనమ్ || ౨౩ ||

భవతామర్థసిద్ధ్యర్థమాగతోఽహం యదృచ్ఛయా |
తస్య మేఽయం వనే వాసో భవిష్యతి మహాఫలః || ౨౪ ||

తపస్వినాం రణే శత్రూన్హంతుమిచ్ఛామి రాక్షసాన్ |
పశ్యంతు వీర్యమృషయః సభ్రాతుర్మే తపోధనాః || ౨౫ ||

దత్త్వాఽభయం చాపి తపోధనానాం
ధర్మే ధృతాత్మా సహ లక్ష్మణేన |
తపోధనైశ్చాపి సభాజ్యవృత్తః
సుతీక్ష్ణమేవాభిజగామ వీరః || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే షష్ఠః సర్గః || ౬ ||

అరణ్యకాండ సప్తమః సర్గః (౭) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: