Aranya Kanda Sarga 8 – అరణ్యకాండ అష్టమః సర్గః (౮)


|| సుతీక్ష్ణాభ్యనుజ్ఞా ||

రామస్తు సహసౌమిత్రిః సుతీక్ష్ణేనాభిపూజితః |
పరిణామ్య నిశాం తత్ర ప్రభాతే ప్రత్యబుధ్యత || ౧ ||

ఉత్థాయ తు యథాకాలం రాఘవః సహ సీతయా |
ఉపాస్పృశత్సుశీతేన జలేనోత్పలగంధినా || ౨ ||

అథ తేఽగ్నిం సురాంశ్చైవ వైదేహీ రామలక్ష్మణౌ |
కాల్యం విధివదభ్యర్చ్య తపస్విశరణే వనే || ౩ ||

ఉదయంతం దినకరం దృష్ట్వా విగతకల్మషాః |
సుతీక్ష్ణమభిగమ్యేదం శ్లక్ష్ణం వచనమబ్రువన్ || ౪ ||

సుఖోషితాః స్మ భగవంస్త్వయా పూజ్యేన పూజితాః |
ఆపృచ్ఛామః ప్రయాస్యామో మునయస్త్వరయంతి నః || ౫ ||

త్వరామహే వయం ద్రష్టుం కృత్స్నమాశ్రమమండలమ్ |
ఋషీణాం పుణ్యశీలానాం దండకారణ్యవాసినామ్ || ౬ ||

అభ్యనుజ్ఞాతుమిచ్ఛామః సహైభిర్మునిపుంగవైః |
ధర్మనిత్యైస్తపోదాంతైర్విశిఖైరివ పావకైః || ౭ ||

అవిషహ్యాతపో యావత్సూర్యో నాతివిరాజతే |
అమార్గేణాగతాం లక్ష్మీం ప్రాప్యేవాన్వయవర్జితః || ౮ ||

తావదిచ్ఛామహే గంతుమిత్యుక్త్వా చరణౌ మునేః |
వవందే సహ సౌమిత్రిః సీతయా సహ రాఘవః || ౯ ||

తౌ సంస్పృశంతౌ చరణావుత్థాప్య మునిపుంగవః |
గాఢమాలింగ్య సస్నేహమిదం వచనమబ్రవీత్ || ౧౦ ||

అరిష్టం గచ్ఛ పంథానం రామ సౌమిత్రిణా సహ |
సీతయా చానయా సార్ధం ఛాయయేవానువృత్తయా || ౧౧ ||

పశ్యాశ్రమపదం రమ్యం దండకారణ్యవాసినామ్ |
ఏషాం తపస్వినాం వీర తపసా భావితాత్మనామ్ || ౧౨ ||

సుప్రాజ్యఫలమూలాని పుష్పితాని వనాని చ |
ప్రశస్తమృగయూథాని శాంతపక్షిగణాని చ || ౧౩ ||

ఫుల్లపంకజషండాని ప్రసన్నసలిలాని చ |
కారండవవికీర్ణాని తటాకాని సరాంసి చ || ౧౪ ||

ద్రక్ష్యసే దృష్టిరమ్యాణి గిరిప్రస్రవణాని చ |
రమణీయాన్యరణ్యాని మయూరాభిరుతాని చ || ౧౫ ||

గమ్యతాం వత్స సౌమిత్రే భవానపి చ గచ్ఛతు |
ఆగంతవ్యం త్వయా తాత పునరేవాశ్రమం మమ || ౧౬ ||

ఏవముక్తస్తథేత్యుక్త్వా కాకుత్స్థః సహలక్ష్మణః |
ప్రదక్షిణం మునిం కృత్వా ప్రస్థాతుముపచక్రమే || ౧౭ ||

తతః శుభతరే తూణీ ధనుషీ చాయతేక్షణా |
దదౌ సీతా తయోర్భ్రాత్రోః ఖడ్గౌ చ విమలౌ తతః || ౧౮ ||

ఆబధ్య చ శుభే తూణీ చాపౌ చాదాయ సస్వనౌ |
నిష్క్రాంతావాశ్రమాద్గంతుముభౌ తౌ రామలక్ష్మణౌ || ౧౯ ||

శ్రీమంతౌ రూపసంపన్నౌ దీప్యమానౌ స్వతేజసా |
ప్రస్థితౌ ధృతచాపౌ తౌ సీతయా సహ రాఘవౌ || ౨౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే అష్టమః సర్గః || ౮ ||

అరణ్యకాండ నవమః సర్గః (౯) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: