Aranya Kanda Sarga 32 – అరణ్యకాండ ద్వాత్రింశః సర్గః (౩౨)


|| శూర్పణఖోద్యమః ||

తతః శూర్పణఖా దృష్ట్వా సహస్రాణి చతుర్దశ |
హతాన్యేకేన రామేణ రక్షసాం భీమకర్మణామ్ || ౧ ||

దూషణం చ ఖరం చైవ హతం త్రిశిరసా సహ |
దృష్ట్వా పునర్మహానాదం ననాద జలదో యథా || ౨ ||

సా దృష్ట్వా కర్మ రామస్య కృతమన్యైః సుదుష్కరమ్ |
జగామ పరమోద్విగ్నా లంకాం రావణపాలితామ్ || ౩ ||

సా దదర్శ విమానాగ్రే రావణం దీప్తతేజసమ్ |
ఉపోపవిష్టం సచివైర్మరుద్భిరివ వాసవమ్ || ౪ ||

ఆసీనం సూర్యసంకాశే కాంచనే పరమాసనే |
రుక్మవేదిగతం ప్రాజ్యం జ్వలంతమివ పావకమ్ || ౫ ||

దేవగంధర్వభూతానామృషీణాం చ మహాత్మనామ్ |
అజేయం సమరే శూరం వ్యాత్తాననమివాంతకమ్ || ౬ ||

దేవాసురవిమర్దేషు వజ్రాశనికృతవ్రణమ్ |
ఐరావతవిషాణాగ్రైరుద్ఘృష్టకిణవక్షసమ్ || ౭ ||

వింశద్భుజం దశగ్రీవం దర్శనీయపరిచ్ఛదమ్ |
విశాలవక్షసం వీరం రాజలక్షణశోభితమ్ || ౮ ||

స్నిగ్ధవైడూర్యసంకాశం తప్తకాంచనకుండలమ్ |
సుభుజం శుక్లదశనం మహాస్యం పర్వతోపమమ్ || ౯ ||

విష్ణుచక్రనిపాతైశ్చ శతశో దేవసంయుగే |
అన్యైః శస్త్రప్రహారైశ్చ మహాయుద్ధేషు తాడితమ్ || ౧౦ ||

ఆహతాంగం సమస్తైశ్చ దేవప్రహరణైస్తథా |
అక్షోభ్యాణాం సముద్రాణాం క్షోభణం క్షిప్రకారిణమ్ || ౧౧ ||

క్షేప్తారం పర్వతేంద్రాణాం సురాణాం చ ప్రమర్దనమ్ |
ఉచ్ఛేత్తారం చ ధర్మాణాం పరదారాభిమర్శనమ్ || ౧౨ ||

సర్వదివ్యాస్త్రయోక్తారం యజ్ఞవిఘ్నకరం సదా |
పురీం భోగవతీం ప్రాప్య పరాజిత్య చ వాసుకిమ్ || ౧౩ ||

తక్షకస్య ప్రియాం భార్యాం పరాజిత్య జహార యః |
కైలాసపర్వతం గత్వా విజిత్య నరవాహనమ్ || ౧౪ ||

విమానం పుష్పకం తస్య కామగం వై జహార యః |
వనం చైత్రరథం దివ్యం నలినీం నందనం వనమ్ || ౧౫ ||

వినాశయతి యః క్రోధాద్దేవోద్యానాని వీర్యవాన్ |
చంద్రసూర్యౌ మహాభాగావుత్తిష్ఠంతౌ పరంతపౌ || ౧౬ ||

నివారయతి బాహుభ్యాం యః శైలశిఖరోపమః |
దశవర్షసహస్రాణి తపస్తప్త్వా మహావనే || ౧౭ ||

పురా స్వయంభువే ధీరః శిరాంస్యుపజహార యః |
దేవదానవగధర్వపిశాచపతగోరగైః || ౧౮ ||

అభయం యస్య సంగ్రామే మృత్యుతో మానుషాదృతే |
మంత్రైరభిష్టుతం పుణ్యమధ్వరేషు ద్విజాతిభిః || ౧౯ ||

హవిర్ధానేషు యః సోమముపహంతి మహాబలః |
ఆప్తయజ్ఞహరం క్రూరం బ్రహ్మఘ్నం దుష్టచారిణమ్ || ౨౦ ||

కర్కశం నిరనుక్రోశం ప్రజానామహితే రతమ్ |
రావణం సర్వభూతానాం సర్వలోకభయావహమ్ || ౨౧ ||

రాక్షసీ భ్రాతరం శూరం సా దదర్శ మహాబలమ్ |
తం దివ్యవస్త్రాభరణం దివ్యమాల్యోపశోభితమ్ || ౨౨ ||

ఆసనే సూపవిష్టం చ కాలకాలమివోద్యతమ్ |
రాక్షసేంద్రం మహాభాగం పౌలస్త్యకులనందనమ్ || ౨౩ ||

రావణం శత్రుహంతారం మంత్రిభిః పరివారితమ్ |
అభిగమ్యాబ్రవీద్వాక్యం రాక్షసీ భయవిహ్వలా || ౨౪ ||

తమబ్రవీద్దీప్తవిశాలలోచనం
ప్రదర్శయిత్వా భయమోహమూర్ఛితా |
సుదారుణం వాక్యమభీతచారిణీ
మహాత్మనా శూర్పణఖా విరూపితా || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే ద్వాత్రింశః సర్గః || ౩౨ ||


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: