Valmiki Ramayana Aranya Kanda – ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ


ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ

1. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಹರ್ಷಿಸಂಘಃ

2. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿರಾಧಸಂರೋಧಃ

3. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿರಾಧಪ್ರಹಾರಃ

4. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿರಾಧನಿಖನನಮ್

5. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಶರಭಂಗಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್

6. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ – ರಕ್ಷೋವಧಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಮ್

7. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಶ್ರಮಃ

8. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾ

9. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾಧರ್ಮಾವೇದನಮ್

10. ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಕ್ಷೋವಧಸಮರ್ಥನಮ್

11. ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮಃ

12. ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಗಸ್ತ್ಯದರ್ಶನಮ್

13. ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪಂಚವಟೀಗಮನಮ್

14. ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಜಟಾಯುಃ ಸಂಗಮಃ

15. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪಂಚವಟೀಪರ್ಣಶಾಲಾ

16. ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಹೇಮಂತವರ್ಣನಮ್

17. ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಶೂರ್ಪಣಖಾಭಾವಾವಿಷ್ಕರಣಮ್

18. ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಶೂರ್ಪಣಖಾವಿರೂಪಣಮ್

19. ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಖರಕ್ರೋಧಃ

20. ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಚತುರ್ದಶರಕ್ಷೋವಧಃ

21. ಏಕವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಖರಸಂಧುಕ್ಷಣಮ್

22. ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಖರಸಂನಾಹಃ

23. ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಉತ್ಪಾತದರ್ಶನಮ್

24. ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಖರಬಲಸಂನಿಕರ್ಷಃ

25. ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಖರಸೈನ್ಯಾವಮರ್ದಃ

26. ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ದೂಷಣಾದಿವಧಃ

27. ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ತ್ರಿಶಿರೋವಧಃ

28. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಖರರಾಮಸಂಪ್ರಹಾರಃ

29. ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಖರಗದಾಭೇದನಮ್

30. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಖರಸಂಹಾರಃ

31. ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾವಣಖರವೃತ್ತೋಪಲಂಭಃ

32. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಶೂರ್ಪಣಖೋದ್ಯಮಃ

33. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾವಣನಿಂದಾ

34. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾಹರಣೋಪದೇಶಃ

35. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಾರೀಚಾಶ್ರಮಪುನರ್ಗಮನಮ್

36. ಷಟ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸಹಾಯೈಷಣಾ

37. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಪ್ರಿಯಪಥ್ಯವಚನಮ್

38. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಾಸ್ತ್ರಮಹಿಮಾ

39. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸಾಹಾಯ್ಯಕಾನಭ್ಯುಪಗಮಃ

40. ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಾಯಾಮೃಗರೂಪಪರಿಗ್ರಹನಿರ್ಬಂಧಃ

41. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾವಣನಿಂದಾ

42. ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸ್ವರ್ಣಮೃಗಪ್ರೇಕ್ಷಣಮ್

43. ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಲಕ್ಷ್ಮಣಶಂಕಾಪ್ರತಿಸಮಾಧಾನಮ್

44. ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಾರೀಚವಂಚನಾ

45. ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾಪಾರುಷ್ಯಮ್

46. ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾವಣಭಿಕ್ಷುಸತ್ಕಾರಃ

47. ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾವಣಾಧಿಕ್ಷೇಪಃ

48. ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾವಣವಿಕತ್ಥನಮ್

49. ಏಕೋನಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾಪಹರಣಮ್

50. ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಜಟಾಯುರಭಿಯೋಗಃ

51. ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಜಟಾಯೂರಾವಣಯುದ್ಧಮ್

52. ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾವಿಕ್ರೋಶಃ

53. ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾವಣಭರ್ತ್ಸನಮ್

54. ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಲಂಕಾಪ್ರಾಪಣಮ್

55. ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾವಿಲೋಭನೋದ್ಯಮಃ

56. ಷಟ್ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವತ್ಸರಾವಧಿಕರಣಮ್

57. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಪ್ರತ್ಯಾಗಮನಮ್

58. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅನಿಮಿತ್ತದರ್ಶನಮ್

59. ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗಮನವಿಗರ್ಹಣಮ್

60. ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮೋನ್ಮಾದಃ

61. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಮ್

62. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಘವವಿಲಾಪಃ

63. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದುಃಖಾನುಚಿಂತನಮ್

64. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಕ್ರೋಧಃ

65. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕ್ರೋಧಸಂಹಾರಪ್ರಾರ್ಥನಾ

66. ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಔಚಿತ್ಯಪ್ರಬೋಧನಮ್

67. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಗೃಧ್ರರಾಜದರ್ಶನಮ್

68. ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಜಟಾಯುಃ ಸಂಸ್ಕಾರಃ

69. ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕಬಂಧಗ್ರಾಹಃ

70. ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕಬಂಧಬಾಹುಚ್ಛೇದಃ

71. ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕಬಂಧಶಾಪಾಖ್ಯಾನಮ್

72. ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾಧಿಗಮೋಪಾಯಃ

73. ತ್ರಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಋಶ್ಯಮೂಕಮಾರ್ಗಕಥನಮ್

74. ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಶಬರೀಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಃ

75. ಪಂಚಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಪಂಪಾದರ್ಶನಮ್


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed