Aranya Kanda Sarga 27 – అరణ్యకాండ సప్తవింశః సర్గః (౨౭)


|| త్రిశిరోవధః ||

ఖరం తు రామాభిముఖం ప్రయాంతం వాహినీపతిః |
రాక్షసస్త్రిశిరా నామ సన్నిపత్యేదమబ్రవీత్ || ౧ ||

మాం నియోజయ విక్రాంత సన్నివర్తస్వ సాహసాత్ |
పశ్య రామం మహాబాహుం సంయుగే వినిపాతితమ్ || ౨ ||

ప్రతిజానామి తే సత్యమాయుధం చాహమాలభే |
యథా రామం వధిష్యామి వధార్హం సర్వరక్షసామ్ || ౩ ||

అహం వాఽస్య రణే మృత్యురేష వా సమరే మమ |
వినివృత్య రణోత్సాహాన్ ముహూర్తం ప్రాశ్నికో భవ || ౪ ||

ప్రహృష్టే వా హతే రామే జనస్థానం ప్రయాస్యసి |
మయి వా నిహతే రామం సంయుగాయోపయాస్యసి || ౫ ||

ఖరస్త్రిశిరసా తేన మృత్యులోభాత్ప్రసాదితః |
గచ్ఛ యుధ్యేత్యనుజ్ఞాతో రాఘవాభిముఖో యయౌ || ౬ ||

త్రిశిరాశ్చ రథేనైవ వాజియుక్తేన భాస్వతా |
అభ్యద్రవద్రణే రామం త్రిశృంగ ఇవ పర్వతః || ౭ ||

శరధారాసమూహాన్ స మహామేఘ ఇవోత్సృజమ్ |
వ్యసృజత్సదృశం నాదం జలార్ద్రస్య తు దుందుభేః || ౮ ||

ఆగచ్ఛంత త్రిశిరసం రాక్షసం ప్రేక్ష్య రాఘవః |
ధనుషా ప్రతిజగ్రాహ విధూన్వన్ సాయకాన్ శితాన్ || ౯ ||

స సంప్రహారస్తుములో రామత్రిశిరసోర్మహాన్ |
బభూవాతీవ బలినోః సింహకుంజరయోరివ || ౧౦ ||

తతస్త్రిశిరసా బాణైర్లలాటే తాడితాస్త్రిభిః |
అమర్షీ కుపితో రామః సంరబ్ధమిదమబ్రవీత్ || ౧౧ ||

అహో విక్రమశూరస్య రాక్షసస్యేదృశం బలమ్ |
పుష్పైరివ శరైర్యస్య లలాటేఽస్మి పరిక్షతః || ౧౨ ||

మమాపి ప్రతిగృహ్ణీష్వ శరాంశ్చాపగుణచ్యుతాన్ |
ఏవముక్త్వా తు సంరబ్ధః శరానాశీవిషోపమాన్ || ౧౩ ||

త్రిశిరోవక్షసి క్రుద్ధో నిజఘాన చతుర్దశ |
చతుర్భిస్తురగానస్య శరైః సన్నతపర్వభిః || ౧౪ ||

న్యపాతయత తేజస్వీ చతురస్తస్య వాజినః |
అష్టభిః సాయకైః సూతం రథోపస్థాన్ న్యపాతయత్ || ౧౫ ||

రామశ్చిచ్ఛేద బాణేన ధ్వజం చాస్య సముచ్ఛ్రితమ్ |
తతో హతరథాత్తస్మాదుత్పతంతం నిశాచరమ్ || ౧౬ ||

విభేద రామస్తం బాణైర్హృదయే సోభవజ్జడః |
సాయకైశ్చాప్రమేయాత్మా సామర్షస్తస్య రక్షసః || ౧౭ ||

శిరాంస్యపాతయద్రామో వేగవద్భిస్త్రిభిః శితైః |
స భూమౌ రుధిరోద్గారీ రామబాణాభిపీడితః || ౧౮ ||

న్యపతత్పతితైః పూర్వం స్వశిరోభిర్నిశాచరః |
హతశేషాస్తతో భగ్నా రాక్షసాః ఖరసంశ్రయాః || ౧౯ ||

ద్రవంతి స్మ న తిష్ఠంతి వ్యాఘ్రత్రస్తా మృగా ఇవ |
తాన్ ఖరో ద్రవతో దృష్ట్వా నివర్త్య రుషితః స్వయమ్ |
రామమేవాభిదుద్రావ రాహుశ్చంద్రమసం యథా || ౨౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే సప్తవింశః సర్గః || ౨౭ ||


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed