Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః |
తత్త్వజ్ఞానప్రదః సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకః || ౧ ||

అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభంజనః |
సర్వబంధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః || ౨ ||

పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః |
పరమంత్రనిరాకర్తా పరయంత్రప్రభేదకః || ౩ ||

సర్వగ్రహవినాశీ చ భీమసేనసహాయకృత్ |
సర్వదుఃఖహరః సర్వలోకచారీ మనోజవః || ౪ ||

పారిజాతద్రుమూలస్థః సర్వమంత్రస్వరూపవాన్ |
సర్వతంత్రస్వరూపీ చ సర్వయంత్రాత్మకస్తథా || ౫ ||

కపీశ్వరో మహాకాయః సర్వరోగహరః ప్రభుః |
బలసిద్ధికరః సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకః || ౬ ||

కపిసేనానాయకశ్చ భవిష్యచ్చతురాననః |
కుమారబ్రహ్మచారీ చ రత్నకుండలదీప్తిమాన్ || ౭ ||

సంచలద్వాలసన్నద్ధలంబమానశిఖోజ్జ్వలః |
గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబలపరాక్రమః || ౮ ||

కారాగృహవిమోక్తా చ శృంఖలాబంధమోచకః |
సాగరోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్ || ౯ ||

వానరః కేసరీసుతః సీతాశోకనివారకః |
అంజనాగర్భసంభూతో బాలార్కసదృశాననః || ౧౦ ||

విభీషణప్రియకరో దశగ్రీవకులాంతకః |
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ వజ్రకాయో మహాద్యుతిః || ౧౧ ||

చిరంజీవీ రామభక్తో దైత్యకార్యవిఘాతకః |
అక్షహంతా కాంచనాభః పంచవక్త్రో మహాతపః || ౧౨ ||

లంకిణీభంజనః శ్రీమాన్ సింహికాప్రాణభంజనః |
గంధమాదనశైలస్థో లంకాపురవిదాహకః || ౧౩ ||

సుగ్రీవసచివో ధీరః శూరో దైత్యకులాంతకః |
సురార్చితో మహాతేజా రామచూడామణిప్రదః || ౧౪ ||

కామరూపీ పింగళాక్షో వార్ధిమైనాకపూజితః |
కబళీకృతమార్తాండమండలో విజితేంద్రియః || ౧౫ ||

రామసుగ్రీవసంధాతా మహిరావణమర్దనః | [మహా]
స్ఫటికాభో వాగధీశో నవవ్యాకృతిపండితః || ౧౬ ||

చతుర్బాహుర్దీనబంధుర్మహాత్మా భక్తవత్సలః |
సంజీవననగాహర్తా శుచిర్వాగ్మీ దృఢవ్రతః || ౧౭ ||

కాలనేమిప్రమథనో హరిమర్కటమర్కటః |
దాంతః శాంతః ప్రసన్నాత్మా శతకంఠమదాపహృత్ || ౧౮ ||

యోగీ రామకథాలోలః సీతాన్వేషణపండితః |
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో రుద్రవీర్యసముద్భవః || ౧౯ ||

ఇంద్రజిత్ప్రహితామోఘబ్రహ్మాస్త్రవినివారకః |
పార్థధ్వజాగ్రసంవాసీ శరపంజరభేదకః || ౨౦ ||

దశబాహుర్లోకపూజ్యో జాంబవత్ప్రీతివర్ధనః |
సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరః || ౨౧ ||

ఇత్యేవం శ్రీహనుమతో నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ || ౨౨ ||

ఇతి శ్రీమదాంజనేయాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed