Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య శ్రీరామచంద్ర ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః కిలికిల బుబు కారేణ ఇతి కీలకం లంకావిధ్వంసనేతి కవచం మమ సర్వోపద్రవశాంత్యర్థే మమ సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం –
ప్రతప్తస్వర్ణవర్ణాభం సంరక్తారుణలోచనమ్ |
సుగ్రీవాదియుతం ధ్యాయేత్ పీతాంబరసమావృతమ్ ||
గోష్పదీకృతవారాశిం పుచ్ఛమస్తకమీశ్వరమ్ |
జ్ఞానముద్రాం చ బిభ్రాణం సర్వాలంకారభూషితమ్ ||
వామహస్తసమాకృష్టదశాస్యాననమండలమ్ |
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దండం హనూమంతం విచింతయేత్ ||

స్తోత్రం –
హనూమాన్ శ్రీప్రదో వాయుపుత్రో రుద్రో నయోఽజరః |
అమృత్యుర్వీరవీరశ్చ గ్రామవాసో జనాశ్రయః || ౧ ||

ధనదో నిర్గుణాకారో వీరో నిధిపతిర్మునిః |
పింగాక్షో వరదో వాగ్మీ సీతాశోకవినాశనః || ౨ ||

శివః శర్వః పరోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో ధరాధరః |
పింగకేశః పింగరోమా శ్రుతిగమ్యః సనాతనః || ౩ ||

అనాదిర్భగవాన్ దివ్యో విశ్వహేతుర్నరాశ్రయః |
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో విశ్వనాథో హరీశ్వరః || ౪ ||

భర్గో రామో రామభక్తః కల్యాణప్రకృతీశ్వరః |
విశ్వంభరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వాకారోఽథ విశ్వపః || ౫ ||

విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యోఽథ విశ్వో విశ్వధరో రవిః |
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో విశ్వధ్యేయః కలాధరః || ౬ ||

ప్లవంగమః కపిశ్రేష్ఠో జ్యేష్ఠో వేద్యో వనేచరః |
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం తత్త్వగమ్యః సఖా హ్యజః || ౭ ||

అంజనాసూనురవ్యగ్రో గ్రామస్యాంతో ధరాధరః |
భూర్భువఃస్వర్మహర్లోకో జనోలోకస్తపోఽవ్యయః || ౮ ||

సత్యమోంకారగమ్యశ్చ ప్రణవో వ్యాపకోఽమలః |
శివధర్మప్రతిష్ఠాతా రామేష్టః ఫల్గునప్రియః || ౯ ||

గోష్పదీకృతవారీశః పూర్ణకామో ధరాపతిః |
రక్షోఘ్నః పుండరీకాక్షః శరణాగతవత్సలః || ౧౦ ||

జానకీప్రాణదాతా చ రక్షఃప్రాణాపహారకః |
పూర్ణః సత్యః పీతవాసా దివాకరసమప్రభః || ౧౧ ||

ద్రోణహర్తా శక్తినేతా శక్తిరాక్షసమారకః |
అక్షఘ్నో రామదూతశ్చ శాకినీజీవితాహరః || ౧౨ ||

బుభూకారహతారాతిర్గర్వపర్వతమర్దనః |
హేతుస్త్వహేతుః ప్రాంశుశ్చ విశ్వకర్తా జగద్గురుః || ౧౩ ||

జగన్నాథో జగన్నేతా జగదీశో జనేశ్వరః |
జగత్శ్రితో హరిః శ్రీశో గరుడస్మయభంజకః || ౧౪ ||

పార్థధ్వజో వాయుపుత్రః సితపుచ్ఛోఽమితప్రభః |
బ్రహ్మపుచ్ఛః పరబ్రహ్మపుచ్ఛో రామేష్టకారకః || ౧౫ ||

సుగ్రీవాదియుతో జ్ఞానీ వానరో వానరేశ్వరః |
కల్పస్థాయీ చిరంజీవీ ప్రసన్నశ్చ సదాశివః || ౧౬ ||

సన్మతిః సద్గతిర్భుక్తిముక్తిదః కీర్తిదాయకః |
కీర్తిః కీర్తిప్రదశ్చైవ సముద్రః శ్రీప్రదః శివః || ౧౭ ||

ఉదధిక్రమణో దేవః సంసారభయనాశనః |
వాలిబంధనకృద్విశ్వజేతా విశ్వప్రతిష్ఠితః || ౧౮ || [వారి]

లంకారిః కాలపురుషో లంకేశగృహభంజనః |
భూతావాసో వాసుదేవో వసుస్త్రిభువనేశ్వరః ||

శ్రీరామరూపః కృష్ణస్తు లంకాప్రాసాదభంజనః |
కృష్ణః కృష్ణస్తుతః శాంతః శాంతిదో విశ్వభావనః || ౨౦ ||

విశ్వభోక్తాఽథ మారఘ్నో బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః |
ఊర్ధ్వగో లాంగులీ మాలీ లాంగూలాహతరాక్షసః || ౨౧ ||

సమీరతనుజో వీరో వీరమారో జయప్రదః |
జగన్మంగళదః పుణ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః || ౨౨ ||

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యగీతిర్జగత్పావనపావనః |
దేవేశోఽమితరోమాఽథ రామభక్తవిధాయకః || ౨౩ ||

ధ్యాతా ధ్యేయో జగత్సాక్షీ చేతా చైతన్యవిగ్రహః |
జ్ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో జగత్ప్రాణః సమీరణః || ౨౪ ||

విభీషణప్రియః శూరః పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదః |
సిద్ధః సిద్ధాశ్రయః కాలః కాలభక్షకపూజితః || ౨౫ ||

లంకేశనిధనస్థాయీ లంకాదాహక ఈశ్వరః |
చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రశ్చ కాలాగ్నిః ప్రలయాంతకః || ౨౬ ||

కపిలః కపిశః పుణ్యరాతిర్ద్వాదశరాశిగః |
సర్వాశ్రయోఽప్రమేయాత్మా రేవత్యాదినివారకః || ౨౭ ||

లక్ష్మణప్రాణదాతా చ సీతాజీవనహేతుకః |
రామధ్యాయీ హృషీకేశో విష్ణుభక్తో జటీ బలీ || ౨౮ ||

దేవారిదర్పహా హోతా ధాతా కర్తా జగత్ప్రభుః |
నగరగ్రామపాలశ్చ శుద్ధో బుద్ధో నిరంతరః || ౨౯ ||

నిరంజనో నిర్వికల్పో గుణాతీతో భయంకరః |
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యస్తపఃసాధ్యో మహేశ్వరః || ౩౦ ||

జానకీఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాశరః |
వాఙ్మయః సదసద్రూపః కారణం ప్రకృతేః పరః || ౩౧ ||

భాగ్యదో నిర్మలో నేతా పుచ్ఛలంకావిదాహకః |
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో యాతుధానరిపుప్రియః || ౩౨ ||

ఛాయాపహారీ భూతేశో లోకేశః సద్గతిప్రదః |
ప్లవంగమేశ్వరః క్రోధః క్రోధసంరక్తలోచనః || ౩౩ ||

క్రోధహర్తా తాపహర్తా భక్తాభయవరప్రదః |
భక్తానుకంపీ విశ్వేశః పురుహూతః పురందరః || ౩౪ ||

అగ్నిర్విభావసుర్భాస్వాన్ యమో నిరృతిరేవ చ |
వరుణో వాయుగతిమాన్ వాయుః కుబేర ఈశ్వరః || ౩౫ ||

రవిశ్చంద్రః కుజః సౌమ్యో గురుః కావ్యః శనైశ్చరః |
రాహుః కేతుర్మరుద్దాతా ధాతా హర్తా సమీరజః || ౩౬ ||

మశకీకృతదేవారిర్దైత్యారిర్మధుసూదనః |
కామః కపిః కామపాలః కపిలో విశ్వజీవనః || ౩౭ ||

భాగీరథీపదాంభోజః సేతుబంధవిశారదః |
స్వాహా స్వధా హవిః కవ్యం హవ్యవాహః ప్రకాశకః || ౩౮ ||

స్వప్రకాశో మహావీరో మధురోఽమితవిక్రమః |
ఉడ్డీనోడ్డీనగతిమాన్ సద్గతిః పురుషోత్తమః || ౩౯ ||

జగదాత్మా జగద్యోనిర్జగదంతో హ్యనంతరః |
విపాప్మా నిష్కలంకోఽథ మహాన్ మహదహంకృతిః || ౪౦ ||

ఖం వాయుః పృథివీ చాపో వహ్నిర్దిక్ కాల ఏకలః |
క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలశ్చ పల్వలీకృతసాగరః || ౪౧ ||

హిరణ్మయః పురాణశ్చ ఖేచరో భూచరో మనుః |
హిరణ్యగర్భః సూత్రాత్మా రాజరాజో విశాం పతిః || ౪౨ ||

వేదాంతవేద్య ఉద్గీథో వేదాంగో వేదపారగః |
ప్రతిగ్రామస్థితః సద్యః స్ఫూర్తిదాతా గుణాకరః || ౪౩ ||

నక్షత్రమాలీ భూతాత్మా సురభిః కల్పపాదపః |
చింతామణిర్గుణనిధిః ప్రజాద్వారమనుత్తమః || ౪౪ ||

పుణ్యశ్లోకః పురారాతిః మతిమాన్ శర్వరీపతిః |
కిల్కిలారావసంత్రస్తభూతప్రేతపిశాచకః || ౪౫ ||

ఋణత్రయహరః సూక్ష్మః స్థూలః సర్వగతిః పుమాన్ |
అపస్మారహరః స్మర్తా శ్రుతిర్గాథా స్మృతిర్మనుః || ౪౬ ||

స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం యతీశ్వరః |
నాదరూపం పరం బ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మపురాతనః || ౪౭ ||

ఏకోఽనేకో జనః శుక్లః స్వయంజ్యోతిరనాకులః |
జ్యోతిర్జ్యోతిరనాదిశ్చ సాత్త్వికో రాజసస్తమః || ౪౮ ||

తమోహర్తా నిరాలంబో నిరాకారో గుణాకరః |
గుణాశ్రయో గుణమయో బృహత్కాయో బృహద్యశాః ||

బృహద్ధనుర్బృహత్పాదో బృహన్మూర్ధా బృహత్స్వనః |
బృహత్కర్ణో బృహన్నాసో బృహద్బాహుర్బృహత్తనుః || ౫౦ ||

బృహద్గలో బృహత్కాయో బృహత్పుచ్ఛో బృహత్కరః |
బృహద్గతిర్బృహత్సేవో బృహల్లోకఫలప్రదః || ౫౧ ||

బృహద్భక్తిర్బృహద్వాంఛాఫలదో బృహదీశ్వరః |
బృహల్లోకనుతో ద్రష్టా విద్యాదాతా జగద్గురుః || ౫౨ ||

దేవాచార్యః సత్యవాదీ బ్రహ్మవాదీ కలాధరః |
సప్తపాతాలగామీ చ మలయాచలసంశ్రయః || ౫౩ ||

ఉత్తరాశాస్థితః శ్రీశో దివ్యౌషధివశః ఖగః |
శాఖామృగః కపీంద్రోఽథ పురాణః ప్రాణచంచురః || ౫౪ ||

చతురో బ్రాహ్మణో యోగీ యోగిగమ్యః పరోఽవరః |
అనాదినిధనో వ్యాసో వైకుంఠః పృథివీపతిః || ౫౫ ||

అపరాజితో జితారాతిః సదానందద ఈశితా |
గోపాలో గోపతిర్యోద్ధా కలిః స్ఫాలః పరాత్పరః || ౫౬ ||

మనోవేగీ సదాయోగీ సంసారభయనాశనః |
తత్త్వదాతాఽథ తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వం తత్త్వప్రకాశకః || ౫౭ ||

శుద్ధో బుద్ధో నిత్యయుక్తో భక్తాకారో జగద్రథః |
ప్రలయోఽమితమాయశ్చ మాయాతీతో విమత్సరః || ౫౮ ||

మాయానిర్జితరక్షాశ్చ మాయానిర్మితవిష్టపః |
మాయాశ్రయశ్చ నిర్లేపో మాయానిర్వర్తకః సుఖీ ||

సుఖం సుఖప్రదో నాగో మహేశకృతసంస్తవః |
మహేశ్వరః సత్యసంధః శరభః కలిపావనః || ౬౦ ||

రసో రసజ్ఞః సన్మానో రూపం చక్షుః శ్రుతీ రవః |
ఘ్రాణం గంధః స్పర్శనం చ స్పర్శో హింకారమానగః || ౬౧ ||

నేతినేతీతిగమ్యశ్చ వైకుంఠభజనప్రియః |
గిరిశో గిరిజాకాంతో దుర్వాసాః కవిరంగిరాః || ౬౨ ||

భృగుర్వసిష్ఠశ్చ్యవనో నారదస్తుంబురుర్హరః |
విశ్వక్షేత్రం విశ్వబీజం విశ్వనేత్రం చ విశ్వపః || ౬౩ ||

యాజకో యజమానశ్చ పావకః పితరస్తథా |
శ్రద్ధా బుద్ధిః క్షమా తంద్రా మంత్రో మంత్రయితా సురః || ౬౪ ||

రాజేంద్రో భూపతీ రూఢో మాలీ సంసారసారథిః |
నిత్యః సంపూర్ణకామశ్చ భక్తకామధుగుత్తమః || ౬౫ ||

గణపః కేశవో భ్రాతా పితా మాతాఽథ మారుతిః |
సహస్రమూర్ధా సహస్రాస్యః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౬౬ ||

కామజిత్ కామదహనః కామః కామ్యఫలప్రదః |
ముద్రోపహారీ రక్షోఘ్నః క్షితిభారహరో బలః || ౬౭ ||

నఖదంష్ట్రాయుధో విష్ణుభక్తో భక్తాభయప్రదః |
దర్పహా దర్పదో దంష్ట్రాశతమూర్తిరమూర్తిమాన్ || ౬౮ ||

మహానిధిర్మహాభాగో మహాభర్గో మహర్ధిదః |
మహాకారో మహాయోగీ మహాతేజా మహాద్యుతిః ||

మహాకర్మా మహానాదో మహామంత్రో మహామతిః |
మహాశమో మహోదారో మహాదేవాత్మకో విభుః || ౭౦ ||

రుద్రకర్మా క్రూరకర్మా రత్ననాభః కృతాగమః |
అంభోధిలంఘనః సిద్ధః సత్యధర్మా ప్రమోదనః || ౭౧ ||

జితామిత్రో జయః సోమో విజయో వాయువాహనః |
జీవో ధాతా సహస్రాంశుర్ముకుందో భూరిదక్షిణః || ౭౨ ||

సిద్ధార్థః సిద్ధిదః సిద్ధః సంకల్పః సిద్ధిహేతుకః |
సప్తపాతాలచరణః సప్తర్షిగణవందితః || ౭౩ ||

సప్తాబ్ధిలంఘనో వీరః సప్తద్వీపోరుమండలః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తమాతృనిషేవితః || ౭౪ ||

సప్తలోకైకమకుటః సప్తహోత్రః స్వరాశ్రయః |
సప్తసామోపగీతశ్చ సప్తపాతాలసంశ్రయః || ౭౫ ||

సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తచ్ఛందః సప్తజనాశ్రయః |
మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః || ౭౬ ||

సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || ౭౭ ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బంధమోక్షదః |
నవద్వారపురాధారో నవద్వారనికేతనః || ౭౮ ||

నరనారాయణస్తుత్యో నవనాథమహేశ్వరః |
మేఖలీ కవచీ ఖడ్గీ భ్రాజిష్ణుర్జిష్ణుసారథిః || ౭౯ ||

బహుయోజనవిస్తీర్ణపుచ్ఛః పుచ్ఛహతాసురః |
దుష్టహంతా నియమితా పిశాచగ్రహశాతనః || ౮౦ ||

బాలగ్రహవినాశీ చ ధర్మనేతా కృపాకరః |
ఉగ్రకృత్యశ్చోగ్రవేగ ఉగ్రనేత్రః శతక్రతుః || ౮౧ ||

శతమన్యుస్తుతః స్తుత్యః స్తుతిః స్తోతా మహాబలః |
సమగ్రగుణశాలీ చ వ్యగ్రో రక్షోవినాశనః || ౮౨ ||

రక్షోఽగ్నిదావో బ్రహ్మేశః శ్రీధరో భక్తవత్సలః |
మేఘనాదో మేఘరూపో మేఘవృష్టినివారణః || ౮౩ ||

మేఘజీవనహేతుశ్చ మేఘశ్యామః పరాత్మకః |
సమీరతనయో ధాతా తత్త్వవిద్యావిశారదః || ౮౪ ||

అమోఘోఽమోఘవృష్టిశ్చాభీష్టదోఽనిష్టనాశనః |
అర్థోఽనర్థాపహారీ చ సమర్థో రామసేవకః || ౮౫ ||

అర్థీ ధన్యోఽసురారాతిః పుండరీకాక్ష ఆత్మభూః |
సంకర్షణో విశుద్ధాత్మా విద్యారాశిః సురేశ్వరః || ౮౬ ||

అచలోద్ధారకో నిత్యః సేతుకృద్రామసారథిః |
ఆనందః పరమానందో మత్స్యః కూర్మో నిధిః శయః || ౮౭ ||

వరాహో నారసింహశ్చ వామనో జమదగ్నిజః |
రామః కృష్ణః శివో బుద్ధః కల్కీ రామాశ్రయో హరిః || ౮౮ ||

నందీ భృంగీ చ చండీ చ గణేశో గణసేవితః |
కర్మాధ్యక్షః సురారామో విశ్రామో జగతీపతిః ||

జగన్నాథః కపీశశ్చ సర్వావాసః సదాశ్రయః |
సుగ్రీవాదిస్తుతో దాంతః సర్వకర్మా ప్లవంగమః || ౯౦ ||

నఖదారితరక్షశ్చ నఖయుద్ధవిశారదః |
కుశలః సుధనః శేషో వాసుకిస్తక్షకస్తథా || ౯౧ ||

స్వర్ణవర్ణో బలాఢ్యశ్చ పురుజేతాఽఘనాశనః |
కైవల్యదీపః కైవల్యో గరుడః పన్నగో గురుః || ౯౨ ||

క్లీక్లీరావహతారాతిగర్వః పర్వతభేదనః |
వజ్రాంగో వజ్రవక్త్రశ్చ భక్తవజ్రనివారకః || ౯౩ ||

నఖాయుధో మణిగ్రీవో జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః |
ప్రౌఢప్రతాపస్తపనో భక్తతాపనివారకః || ౯౪ ||

శరణం జీవనం భోక్తా నానాచేష్టోఽథ చంచలః |
స్వస్థస్త్వస్వాస్థ్యహా దుఃఖశాతనః పవనాత్మజః || ౯౫ ||

పవనః పావనః కాంతో భక్తాంగః సహనో బలః |
మేఘనాదరిపుర్మేఘనాదసంహృతరాక్షసః || ౯౬ ||

క్షరోఽక్షరో వినీతాత్మా వానరేశః సతాంగతిః |
శ్రీకంఠః శితికంఠశ్చ సహాయః సహనాయకః || ౯౭ ||

అస్థూలస్త్వనణుర్భర్గో దేవసంసృతినాశనః |
అధ్యాత్మవిద్యాసారశ్చాప్యధ్యాత్మకుశలః సుధీః || ౯౮ ||

అకల్మషః సత్యహేతుః సత్యదః సత్యగోచరః |
సత్యగర్భః సత్యరూపః సత్యః సత్యపరాక్రమః || ౯౯ ||

అంజనాప్రాణలింగం చ వాయువంశోద్భవః శ్రుతిః |
భద్రరూపో రుద్రరూపః సురూపశ్చిత్రరూపధృక్ || ౧౦౦ ||

మైనాకవందితః సూక్ష్మదర్శనో విజయో జయః |
క్రాంతదిఙ్మండలో రుద్రః ప్రకటీకృతవిక్రమః || ౧౦౧ ||

కంబుకంఠః ప్రసన్నాత్మా హ్రస్వనాసో వృకోదరః |
లంబోష్ఠః కుండలీ చిత్రమాలీ యోగవిదాం వరః || ౧౦౨ ||

విపశ్చిత్ కవిరానందవిగ్రహోఽనల్పనాశనః |
ఫాల్గునీసూనురవ్యగ్రో యోగాత్మా యోగతత్పరః || ౧౦౩ ||

యోగవిద్యోగకర్తా చ యోగయోనిర్దిగంబరః |
అకారాదిక్షకారాంతవర్ణనిర్మితవిగ్రహః || ౧౦౪ ||

ఉలూఖలముఖః సిద్ధసంస్తుతః పరమేశ్వరః |
శ్లిష్టజంఘః శ్లిష్టజానుః శ్లిష్టపాణిః శిఖాధరః || ౧౦౫ ||

సుశర్మాఽమితధర్మా చ నారాయణపరాయణః |
జిష్ణుర్భవిష్ణూ రోచిష్ణుర్గ్రసిష్ణుః స్థాణురేవ చ || ౧౦౬ ||

హరీ రుద్రానుకృద్వృక్షకంపనో భూమికంపనః |
గుణప్రవాహః సూత్రాత్మా వీతరాగః స్తుతిప్రియః || ౧౦౭ ||

నాగకన్యాభయధ్వంసీ కృతపూర్ణః కపాలభృత్ |
అనుకూలోఽక్షయోఽపాయోఽనపాయో వేదపారగః || ౧౦౮ ||

అక్షరః పురుషో లోకనాథస్త్ర్యక్షః ప్రభుర్దృఢః |
అష్టాంగయోగఫలభూః సత్యసంధః పురుష్టుతః || ౧౦౯ ||

శ్మశానస్థాననిలయః ప్రేతవిద్రావణక్షమః |
పంచాక్షరపరః పంచమాతృకో రంజనో ధ్వజః || ౧౧౦ ||

యోగినీవృందవంద్యశ్రీః శత్రుఘ్నోఽనంతవిక్రమః |
బ్రహ్మచారీంద్రియవపుర్ధృతదండో దశాత్మకః || ౧౧౧ ||

అప్రపంచః సదాచారః శూరసేనో విదారకః |
బుద్ధః ప్రమోద ఆనందః సప్తజిహ్వపతిర్ధరః || ౧౧౨ ||

నవద్వారపురాధారః ప్రత్యగ్రః సామగాయనః |
షట్చక్రధామా స్వర్లోకభయహృన్మానదో మదః || ౧౧౩ ||

సర్వవశ్యకరః శక్తిరనంతోఽనంతమంగళః |
అష్టమూర్తిధరో నేతా విరూపః స్వరసుందరః || ౧౧౪ ||

ధూమకేతుర్మహాకేతుః సత్యకేతుర్మహారథః |
నందీప్రియః స్వతంత్రశ్చ మేఖలీ డమరుప్రియః || ౧౧౫ ||

లోహితాంగః సమిద్వహ్నిః షడృతుః శర్వ ఈశ్వరః |
ఫలభుక్ ఫలహస్తశ్చ సర్వకర్మఫలప్రదః || ౧౧౬ ||

ధర్మాధ్యక్షో ధర్మఫలో ధర్మో ధర్మప్రదోఽర్థదః |
పంచవింశతితత్త్వజ్ఞస్తారకో బ్రహ్మతత్పరః || ౧౧౭ ||

త్రిమార్గవసతిర్భీమః సర్వదుష్టనిబర్హణః |
ఊర్జఃస్వామీ జలస్వామీ శూలీ మాలీ నిశాకరః || ౧౧౮ ||

రక్తాంబరధరో రక్తో రక్తమాల్యవిభూషణః |
వనమాలీ శుభాంగశ్చ శ్వేతః శ్వేతాంబరో యువా || ౧౧౯ ||

జయోఽజేయపరీవారః సహస్రవదనః కవిః |
శాకినీడాకినీయక్షరక్షోభూతప్రభంజనః || ౧౨౦ ||

సద్యోజాతః కామగతిర్జ్ఞానమూర్తిర్యశస్కరః |
శంభుతేజాః సార్వభౌమో విష్ణుభక్తః ప్లవంగమః || ౧౨౧ ||

చతుర్ణవతిమంత్రజ్ఞః పౌలస్త్యబలదర్పహా |
సర్వలక్ష్మీప్రదః శ్రీమానంగదప్రియవర్ధనః || ౧౨౨ ||

స్మృతిబీజం సురేశానః సంసారభయనాశనః |
ఉత్తమః శ్రీపరీవారః శ్రీభూరుగ్రశ్చ కామధుక్ || ౧౨౩ ||

సదాగతిర్మాతరిశ్వా రామపాదాబ్జషట్పదః |
నీలప్రియో నీలవర్ణో నీలవర్ణప్రియః సుహృత్ || ౧౨౪ ||

రామదూతో లోకబంధురంతరాత్మా మనోరమః |
శ్రీరామధ్యానకృద్వీరః సదా కింపురుషస్తుతః || ౧౨౫ ||

రామకార్యాంతరంగశ్చ శుద్ధిర్గతిరనామయః |
పుణ్యశ్లోకః పరానందః పరేశప్రియసారథిః || ౧౨౬ ||

లోకస్వామీ ముక్తిదాతా సర్వకారణకారణః |
మహాబలో మహావీరః పారావారగతిర్గురుః || ౧౨౭ ||

తారకో భగవాంస్త్రాతా స్వస్తిదాతా సుమంగళః |
సమస్తలోకసాక్షీ చ సమస్తసురవందితః |
సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరః || ౧౨౮ ||

ఇదం నామసహస్రం తు యోఽధీతే ప్రత్యహం నరః |
దుఃఖౌఘో నశ్యతే క్షిప్రం సంపత్తిర్వర్ధతే చిరమ్ || ౧౨౯ ||

వశ్యం చతుర్విధం తస్య భవత్యేవ న సంశయః |
రాజానో రాజపుత్రాశ్చ రాజకీయాశ్చ మంత్రిణః || ౧౩౦ ||

త్రికాలం పఠనాదస్య దృశ్యంతే చ త్రిపక్షతః |
అశ్వత్థమూలే జపతాం నాస్తి వైరికృతం భయమ్ || ౧౩౧ ||

త్రికాలపఠనాదస్య సిద్ధిః స్యాత్ కరసంస్థితా |
బ్రాహ్మే ముహూర్తే చోత్థాయ ప్రత్యహం యః పఠేన్నరః || ౧౩౨ ||

ఐహికాముష్మికాన్ సోఽపి లభతే నాత్ర సంశయః |
సంగ్రామే సన్నివిష్టానాం వైరివిద్రావణం భవేత్ || ౧౩౩ ||

జ్వరాపస్మారశమనం గుల్మాదివ్యాధివారణమ్ |
సామ్రాజ్యసుఖసంపత్తిదాయకం జపతాం నృణామ్ || ౧౩౪ ||

య ఇదం పఠతే నిత్యం పాఠయేద్వా సమాహితః |
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి వాయుపుత్రప్రసాదతః || ౧౩౫ ||

ఇతి శ్రీ హనుమత్ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed