Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ಮಹಾರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಕಿಲಿಕಿಲ ಬುಬು ಕಾರೇಣ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸನೇತಿ ಕವಚಂ ಮಮ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಶಾಂತ್ಯರ್ಥೇ ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ಪ್ರತಪ್ತಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಭಂ ಸಂರಕ್ತಾರುಣಲೋಚನಮ್ |
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪೀತಾಂಬರಸಮಾವೃತಮ್ ||
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಂ ಪುಚ್ಛಮಸ್ತಕಮೀಶ್ವರಮ್ |
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ಚ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಮ್ ||
ವಾಮಹಸ್ತಸಮಾಕೃಷ್ಟದಶಾಸ್ಯಾನನಮಂಡಲಮ್ |
ಉದ್ಯದ್ದಕ್ಷಿಣದೋರ್ದಂಡಂ ಹನೂಮಂತಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ –
ಹನೂಮಾನ್ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಯುಪುತ್ರೋ ರುದ್ರೋ ನಯೋಽಜರಃ |
ಅಮೃತ್ಯುರ್ವೀರವೀರಶ್ಚ ಗ್ರಾಮವಾಸೋ ಜನಾಶ್ರಯಃ || ೧ ||

ಧನದೋ ನಿರ್ಗುಣಾಕಾರೋ ವೀರೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ಮುನಿಃ |
ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋ ವರದೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನಃ || ೨ ||

ಶಿವಃ ಶರ್ವಃ ಪರೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ಧರಾಧರಃ |
ಪಿಂಗಕೇಶಃ ಪಿಂಗರೋಮಾ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಃ ಸನಾತನಃ || ೩ ||

ಅನಾದಿರ್ಭಗವಾನ್ ದಿವ್ಯೋ ವಿಶ್ವಹೇತುರ್ನರಾಶ್ರಯಃ |
ಆರೋಗ್ಯಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ಹರೀಶ್ವರಃ || ೪ ||

ಭರ್ಗೋ ರಾಮೋ ರಾಮಭಕ್ತಃ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರಕೃತೀಶ್ವರಃ |
ವಿಶ್ವಂಭರೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾಕಾರೋಽಥ ವಿಶ್ವಪಃ || ೫ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸೇವ್ಯೋಽಥ ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಧರೋ ರವಿಃ |
ವಿಶ್ವಚೇಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಗಮ್ಯೋ ವಿಶ್ವಧ್ಯೇಯಃ ಕಲಾಧರಃ || ೬ ||

ಪ್ಲವಂಗಮಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ವೇದ್ಯೋ ವನೇಚರಃ |
ಬಾಲೋ ವೃದ್ಧೋ ಯುವಾ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಗಮ್ಯಃ ಸಖಾ ಹ್ಯಜಃ || ೭ ||

ಅಂಜನಾಸೂನುರವ್ಯಗ್ರೋ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾಂತೋ ಧರಾಧರಃ |
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರ್ಮಹರ್ಲೋಕೋ ಜನೋಲೋಕಸ್ತಪೋಽವ್ಯಯಃ || ೮ ||

ಸತ್ಯಮೋಂಕಾರಗಮ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಣವೋ ವ್ಯಾಪಕೋಽಮಲಃ |
ಶಿವಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುನಪ್ರಿಯಃ || ೯ ||

ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಧರಾಪತಿಃ |
ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ || ೧೦ ||

ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ರಕ್ಷಃಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಕಃ |
ಪೂರ್ಣಃ ಸತ್ಯಃ ಪೀತವಾಸಾ ದಿವಾಕರಸಮಪ್ರಭಃ || ೧೧ ||

ದ್ರೋಣಹರ್ತಾ ಶಕ್ತಿನೇತಾ ಶಕ್ತಿರಾಕ್ಷಸಮಾರಕಃ |
ಅಕ್ಷಘ್ನೋ ರಾಮದೂತಶ್ಚ ಶಾಕಿನೀಜೀವಿತಾಹರಃ || ೧೨ ||

ಬುಭೂಕಾರಹತಾರಾತಿರ್ಗರ್ವಪರ್ವತಮರ್ದನಃ |
ಹೇತುಸ್ತ್ವಹೇತುಃ ಪ್ರಾಂಶುಶ್ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೧೩ ||

ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗನ್ನೇತಾ ಜಗದೀಶೋ ಜನೇಶ್ವರಃ |
ಜಗತ್ಶ್ರಿತೋ ಹರಿಃ ಶ್ರೀಶೋ ಗರುಡಸ್ಮಯಭಂಜಕಃ || ೧೪ ||

ಪಾರ್ಥಧ್ವಜೋ ವಾಯುಪುತ್ರಃ ಸಿತಪುಚ್ಛೋಽಮಿತಪ್ರಭಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛೋ ರಾಮೇಷ್ಟಕಾರಕಃ || ೧೫ ||

ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತೋ ಜ್ಞಾನೀ ವಾನರೋ ವಾನರೇಶ್ವರಃ |
ಕಲ್ಪಸ್ಥಾಯೀ ಚಿರಂಜೀವೀ ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಃ || ೧೬ ||

ಸನ್ಮತಿಃ ಸದ್ಗತಿರ್ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕಃ |
ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಸಮುದ್ರಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಃ ಶಿವಃ || ೧೭ ||

ಉದಧಿಕ್ರಮಣೋ ದೇವಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ವಾಲಿಬಂಧನಕೃದ್ವಿಶ್ವಜೇತಾ ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || ೧೮ || [ವಾರಿ]

ಲಂಕಾರಿಃ ಕಾಲಪುರುಷೋ ಲಂಕೇಶಗೃಹಭಂಜನಃ |
ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಃ ||

ಶ್ರೀರಾಮರೂಪಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದಭಂಜನಃ |
ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಿದೋ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ || ೨೦ ||

ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾಽಥ ಮಾರಘ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಊರ್ಧ್ವಗೋ ಲಾಂಗುಲೀ ಮಾಲೀ ಲಾಂಗೂಲಾಹತರಾಕ್ಷಸಃ || ೨೧ ||

ಸಮೀರತನುಜೋ ವೀರೋ ವೀರಮಾರೋ ಜಯಪ್ರದಃ |
ಜಗನ್ಮಂಗಳದಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ || ೨೨ ||

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಗೀತಿರ್ಜಗತ್ಪಾವನಪಾವನಃ |
ದೇವೇಶೋಽಮಿತರೋಮಾಽಥ ರಾಮಭಕ್ತವಿಧಾಯಕಃ || ೨೩ ||

ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯೇಯೋ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾ ಚೈತನ್ಯವಿಗ್ರಹಃ |
ಜ್ಞಾನದಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಃ ಸಮೀರಣಃ || ೨೪ ||

ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಃ ಶೂರಃ ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಯಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಭಕ್ಷಕಪೂಜಿತಃ || ೨೫ ||

ಲಂಕೇಶನಿಧನಸ್ಥಾಯೀ ಲಂಕಾದಾಹಕ ಈಶ್ವರಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಶ್ಚ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಲಯಾಂತಕಃ || ೨೬ ||

ಕಪಿಲಃ ಕಪಿಶಃ ಪುಣ್ಯರಾತಿರ್ದ್ವಾದಶರಾಶಿಗಃ |
ಸರ್ವಾಶ್ರಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ರೇವತ್ಯಾದಿನಿವಾರಕಃ || ೨೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ಸೀತಾಜೀವನಹೇತುಕಃ |
ರಾಮಧ್ಯಾಯೀ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋ ಜಟೀ ಬಲೀ || ೨೮ ||

ದೇವಾರಿದರ್ಪಹಾ ಹೋತಾ ಧಾತಾ ಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ |
ನಗರಗ್ರಾಮಪಾಲಶ್ಚ ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋ ನಿರಂತರಃ || ೨೯ ||

ನಿರಂಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಭಯಂಕರಃ |
ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ದುರಾರಾಧ್ಯಸ್ತಪಃಸಾಧ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೩೦ ||

ಜಾನಕೀಘನಶೋಕೋತ್ಥತಾಪಹರ್ತಾ ಪರಾಶರಃ |
ವಾಙ್ಮಯಃ ಸದಸದ್ರೂಪಃ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ || ೩೧ ||

ಭಾಗ್ಯದೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನೇತಾ ಪುಚ್ಛಲಂಕಾವಿದಾಹಕಃ |
ಪುಚ್ಛಬದ್ಧೋ ಯಾತುಧಾನೋ ಯಾತುಧಾನರಿಪುಪ್ರಿಯಃ || ೩೨ ||

ಛಾಯಾಪಹಾರೀ ಭೂತೇಶೋ ಲೋಕೇಶಃ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಃ |
ಪ್ಲವಂಗಮೇಶ್ವರಃ ಕ್ರೋಧಃ ಕ್ರೋಧಸಂರಕ್ತಲೋಚನಃ || ೩೩ ||

ಕ್ರೋಧಹರ್ತಾ ತಾಪಹರ್ತಾ ಭಕ್ತಾಭಯವರಪ್ರದಃ |
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪೀ ವಿಶ್ವೇಶಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರಂದರಃ || ೩೪ ||

ಅಗ್ನಿರ್ವಿಭಾವಸುರ್ಭಾಸ್ವಾನ್ ಯಮೋ ನಿರೃತಿರೇವ ಚ |
ವರುಣೋ ವಾಯುಗತಿಮಾನ್ ವಾಯುಃ ಕುಬೇರ ಈಶ್ವರಃ || ೩೫ ||

ರವಿಶ್ಚಂದ್ರಃ ಕುಜಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಗುರುಃ ಕಾವ್ಯಃ ಶನೈಶ್ಚರಃ |
ರಾಹುಃ ಕೇತುರ್ಮರುದ್ದಾತಾ ಧಾತಾ ಹರ್ತಾ ಸಮೀರಜಃ || ೩೬ ||

ಮಶಕೀಕೃತದೇವಾರಿರ್ದೈತ್ಯಾರಿರ್ಮಧುಸೂದನಃ |
ಕಾಮಃ ಕಪಿಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಪಿಲೋ ವಿಶ್ವಜೀವನಃ || ೩೭ ||

ಭಾಗೀರಥೀಪದಾಂಭೋಜಃ ಸೇತುಬಂಧವಿಶಾರದಃ |
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಹವಿಃ ಕವ್ಯಂ ಹವ್ಯವಾಹಃ ಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೩೮ ||

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೋ ಮಹಾವೀರೋ ಮಧುರೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ |
ಉಡ್ಡೀನೋಡ್ಡೀನಗತಿಮಾನ್ ಸದ್ಗತಿಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || ೩೯ ||

ಜಗದಾತ್ಮಾ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗದಂತೋ ಹ್ಯನಂತರಃ |
ವಿಪಾಪ್ಮಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋಽಥ ಮಹಾನ್ ಮಹದಹಂಕೃತಿಃ || ೪೦ ||

ಖಂ ವಾಯುಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಪೋ ವಹ್ನಿರ್ದಿಕ್ ಕಾಲ ಏಕಲಃ |
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಶ್ಚ ಪಲ್ವಲೀಕೃತಸಾಗರಃ || ೪೧ ||

ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರಾಣಶ್ಚ ಖೇಚರೋ ಭೂಚರೋ ಮನುಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ರಾಜರಾಜೋ ವಿಶಾಂ ಪತಿಃ || ೪೨ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಉದ್ಗೀಥೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದಪಾರಗಃ |
ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಿತಃ ಸದ್ಯಃ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತಾ ಗುಣಾಕರಃ || ೪೩ ||

ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೀ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಸುರಭಿಃ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ |
ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ಗುಣನಿಧಿಃ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಮನುತ್ತಮಃ || ೪೪ ||

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪುರಾರಾತಿಃ ಮತಿಮಾನ್ ಶರ್ವರೀಪತಿಃ |
ಕಿಲ್ಕಿಲಾರಾವಸಂತ್ರಸ್ತಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಕಃ || ೪೫ ||

ಋಣತ್ರಯಹರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸರ್ವಗತಿಃ ಪುಮಾನ್ |
ಅಪಸ್ಮಾರಹರಃ ಸ್ಮರ್ತಾ ಶ್ರುತಿರ್ಗಾಥಾ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮನುಃ || ೪೬ ||

ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಯತೀಶ್ವರಃ |
ನಾದರೂಪಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾತನಃ || ೪೭ ||

ಏಕೋಽನೇಕೋ ಜನಃ ಶುಕ್ಲಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರನಾಕುಲಃ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರನಾದಿಶ್ಚ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ ರಾಜಸಸ್ತಮಃ || ೪೮ ||

ತಮೋಹರ್ತಾ ನಿರಾಲಂಬೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಗುಣಾಕರಃ |
ಗುಣಾಶ್ರಯೋ ಗುಣಮಯೋ ಬೃಹತ್ಕಾಯೋ ಬೃಹದ್ಯಶಾಃ ||

ಬೃಹದ್ಧನುರ್ಬೃಹತ್ಪಾದೋ ಬೃಹನ್ಮೂರ್ಧಾ ಬೃಹತ್ಸ್ವನಃ |
ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೋ ಬೃಹನ್ನಾಸೋ ಬೃಹದ್ಬಾಹುರ್ಬೃಹತ್ತನುಃ || ೫೦ ||

ಬೃಹದ್ಗಲೋ ಬೃಹತ್ಕಾಯೋ ಬೃಹತ್ಪುಚ್ಛೋ ಬೃಹತ್ಕರಃ |
ಬೃಹದ್ಗತಿರ್ಬೃಹತ್ಸೇವೋ ಬೃಹಲ್ಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ || ೫೧ ||

ಬೃಹದ್ಭಕ್ತಿರ್ಬೃಹದ್ವಾಂಛಾಫಲದೋ ಬೃಹದೀಶ್ವರಃ |
ಬೃಹಲ್ಲೋಕನುತೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ವಿದ್ಯಾದಾತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೫೨ ||

ದೇವಾಚಾರ್ಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀ ಕಲಾಧರಃ |
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಗಾಮೀ ಚ ಮಲಯಾಚಲಸಂಶ್ರಯಃ || ೫೩ ||

ಉತ್ತರಾಶಾಸ್ಥಿತಃ ಶ್ರೀಶೋ ದಿವ್ಯೌಷಧಿವಶಃ ಖಗಃ |
ಶಾಖಾಮೃಗಃ ಕಪೀಂದ್ರೋಽಥ ಪುರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಚಂಚುರಃ || ೫೪ ||

ಚತುರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿಗಮ್ಯಃ ಪರೋಽವರಃ |
ಅನಾದಿನಿಧನೋ ವ್ಯಾಸೋ ವೈಕುಂಠಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ || ೫೫ ||

ಅಪರಾಜಿತೋ ಜಿತಾರಾತಿಃ ಸದಾನಂದದ ಈಶಿತಾ |
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪತಿರ್ಯೋದ್ಧಾ ಕಲಿಃ ಸ್ಫಾಲಃ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೫೬ ||

ಮನೋವೇಗೀ ಸದಾಯೋಗೀ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ತತ್ತ್ವದಾತಾಽಥ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೫೭ ||

ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತೋ ಭಕ್ತಾಕಾರೋ ಜಗದ್ರಥಃ |
ಪ್ರಲಯೋಽಮಿತಮಾಯಶ್ಚ ಮಾಯಾತೀತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ || ೫೮ ||

ಮಾಯಾನಿರ್ಜಿತರಕ್ಷಾಶ್ಚ ಮಾಯಾನಿರ್ಮಿತವಿಷ್ಟಪಃ |
ಮಾಯಾಶ್ರಯಶ್ಚ ನಿರ್ಲೇಪೋ ಮಾಯಾನಿರ್ವರ್ತಕಃ ಸುಖೀ ||

ಸುಖಂ ಸುಖಪ್ರದೋ ನಾಗೋ ಮಹೇಶಕೃತಸಂಸ್ತವಃ |
ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಶರಭಃ ಕಲಿಪಾವನಃ || ೬೦ ||

ರಸೋ ರಸಜ್ಞಃ ಸನ್ಮಾನೋ ರೂಪಂ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರುತೀ ರವಃ |
ಘ್ರಾಣಂ ಗಂಧಃ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಚ ಸ್ಪರ್ಶೋ ಹಿಂಕಾರಮಾನಗಃ || ೬೧ ||

ನೇತಿನೇತೀತಿಗಮ್ಯಶ್ಚ ವೈಕುಂಠಭಜನಪ್ರಿಯಃ |
ಗಿರಿಶೋ ಗಿರಿಜಾಕಾಂತೋ ದುರ್ವಾಸಾಃ ಕವಿರಂಗಿರಾಃ || ೬೨ ||

ಭೃಗುರ್ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ್ಯವನೋ ನಾರದಸ್ತುಂಬುರುರ್ಹರಃ |
ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಂ ವಿಶ್ವಬೀಜಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರಂ ಚ ವಿಶ್ವಪಃ || ೬೩ ||

ಯಾಜಕೋ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ಪಾವಕಃ ಪಿತರಸ್ತಥಾ |
ಶ್ರದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಕ್ಷಮಾ ತಂದ್ರಾ ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಯಿತಾ ಸುರಃ || ೬೪ ||

ರಾಜೇಂದ್ರೋ ಭೂಪತೀ ರೂಢೋ ಮಾಲೀ ಸಂಸಾರಸಾರಥಿಃ |
ನಿತ್ಯಃ ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಶ್ಚ ಭಕ್ತಕಾಮಧುಗುತ್ತಮಃ || ೬೫ ||

ಗಣಪಃ ಕೇಶವೋ ಭ್ರಾತಾ ಪಿತಾ ಮಾತಾಽಥ ಮಾರುತಿಃ |
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೬೬ ||

ಕಾಮಜಿತ್ ಕಾಮದಹನಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮ್ಯಫಲಪ್ರದಃ |
ಮುದ್ರೋಪಹಾರೀ ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಹರೋ ಬಲಃ || ೬೭ ||

ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಃ |
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದಂಷ್ಟ್ರಾಶತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ || ೬೮ ||

ಮಹಾನಿಧಿರ್ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹಾಭರ್ಗೋ ಮಹರ್ಧಿದಃ |
ಮಹಾಕಾರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ||

ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾನಾದೋ ಮಹಾಮಂತ್ರೋ ಮಹಾಮತಿಃ |
ಮಹಾಶಮೋ ಮಹೋದಾರೋ ಮಹಾದೇವಾತ್ಮಕೋ ವಿಭುಃ || ೭೦ ||

ರುದ್ರಕರ್ಮಾ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾ ರತ್ನನಾಭಃ ಕೃತಾಗಮಃ |
ಅಂಭೋಧಿಲಂಘನಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ಪ್ರಮೋದನಃ || ೭೧ ||

ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಯಃ ಸೋಮೋ ವಿಜಯೋ ವಾಯುವಾಹನಃ |
ಜೀವೋ ಧಾತಾ ಸಹಸ್ರಾಂಶುರ್ಮುಕುಂದೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ || ೭೨ ||

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಕಃ |
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವಂದಿತಃ || ೭೩ ||

ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಲಂಘನೋ ವೀರಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ |
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ || ೭೪ ||

ಸಪ್ತಲೋಕೈಕಮಕುಟಃ ಸಪ್ತಹೋತ್ರಃ ಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ |
ಸಪ್ತಸಾಮೋಪಗೀತಶ್ಚ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಸಂಶ್ರಯಃ || ೭೫ ||

ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದಃ ಸಪ್ತಜನಾಶ್ರಯಃ |
ಮೇಧಾದಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಃ || ೭೬ ||

ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೋ ಗರ್ಭದೋಷಹಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಃ |
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಃ || ೭೭ ||

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೋ ದುಃಖಹಾ ಬಂಧಮೋಕ್ಷದಃ |
ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರೋ ನವದ್ವಾರನಿಕೇತನಃ || ೭೮ ||

ನರನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯೋ ನವನಾಥಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಮೇಖಲೀ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಸಾರಥಿಃ || ೭೯ ||

ಬಹುಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಪುಚ್ಛಃ ಪುಚ್ಛಹತಾಸುರಃ |
ದುಷ್ಟಹಂತಾ ನಿಯಮಿತಾ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಶಾತನಃ || ೮೦ ||

ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶೀ ಚ ಧರ್ಮನೇತಾ ಕೃಪಾಕರಃ |
ಉಗ್ರಕೃತ್ಯಶ್ಚೋಗ್ರವೇಗ ಉಗ್ರನೇತ್ರಃ ಶತಕ್ರತುಃ || ೮೧ ||

ಶತಮನ್ಯುಸ್ತುತಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತಾ ಮಹಾಬಲಃ |
ಸಮಗ್ರಗುಣಶಾಲೀ ಚ ವ್ಯಗ್ರೋ ರಕ್ಷೋವಿನಾಶನಃ || ೮೨ ||

ರಕ್ಷೋಽಗ್ನಿದಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಃ ಶ್ರೀಧರೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಮೇಘನಾದೋ ಮೇಘರೂಪೋ ಮೇಘವೃಷ್ಟಿನಿವಾರಣಃ || ೮೩ ||

ಮೇಘಜೀವನಹೇತುಶ್ಚ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಃ ಪರಾತ್ಮಕಃ |
ಸಮೀರತನಯೋ ಧಾತಾ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ || ೮೪ ||

ಅಮೋಘೋಽಮೋಘವೃಷ್ಟಿಶ್ಚಾಭೀಷ್ಟದೋಽನಿಷ್ಟನಾಶನಃ |
ಅರ್ಥೋಽನರ್ಥಾಪಹಾರೀ ಚ ಸಮರ್ಥೋ ರಾಮಸೇವಕಃ || ೮೫ ||

ಅರ್ಥೀ ಧನ್ಯೋಽಸುರಾರಾತಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಆತ್ಮಭೂಃ |
ಸಂಕರ್ಷಣೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ || ೮೬ ||

ಅಚಲೋದ್ಧಾರಕೋ ನಿತ್ಯಃ ಸೇತುಕೃದ್ರಾಮಸಾರಥಿಃ |
ಆನಂದಃ ಪರಮಾನಂದೋ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ನಿಧಿಃ ಶಯಃ || ೮೭ ||

ವರಾಹೋ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ವಾಮನೋ ಜಮದಗ್ನಿಜಃ |
ರಾಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಶಿವೋ ಬುದ್ಧಃ ಕಲ್ಕೀ ರಾಮಾಶ್ರಯೋ ಹರಿಃ || ೮೮ ||

ನಂದೀ ಭೃಂಗೀ ಚ ಚಂಡೀ ಚ ಗಣೇಶೋ ಗಣಸೇವಿತಃ |
ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾರಾಮೋ ವಿಶ್ರಾಮೋ ಜಗತೀಪತಿಃ ||

ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕಪೀಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾವಾಸಃ ಸದಾಶ್ರಯಃ |
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಸ್ತುತೋ ದಾಂತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಪ್ಲವಂಗಮಃ || ೯೦ ||

ನಖದಾರಿತರಕ್ಷಶ್ಚ ನಖಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ |
ಕುಶಲಃ ಸುಧನಃ ಶೇಷೋ ವಾಸುಕಿಸ್ತಕ್ಷಕಸ್ತಥಾ || ೯೧ ||

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೋ ಬಲಾಢ್ಯಶ್ಚ ಪುರುಜೇತಾಽಘನಾಶನಃ |
ಕೈವಲ್ಯದೀಪಃ ಕೈವಲ್ಯೋ ಗರುಡಃ ಪನ್ನಗೋ ಗುರುಃ || ೯೨ ||

ಕ್ಲೀಕ್ಲೀರಾವಹತಾರಾತಿಗರ್ವಃ ಪರ್ವತಭೇದನಃ |
ವಜ್ರಾಂಗೋ ವಜ್ರವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ಭಕ್ತವಜ್ರನಿವಾರಕಃ || ೯೩ ||

ನಖಾಯುಧೋ ಮಣಿಗ್ರೀವೋ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲೀ ಚ ಭಾಸ್ಕರಃ |
ಪ್ರೌಢಪ್ರತಾಪಸ್ತಪನೋ ಭಕ್ತತಾಪನಿವಾರಕಃ || ೯೪ ||

ಶರಣಂ ಜೀವನಂ ಭೋಕ್ತಾ ನಾನಾಚೇಷ್ಟೋಽಥ ಚಂಚಲಃ |
ಸ್ವಸ್ಥಸ್ತ್ವಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಹಾ ದುಃಖಶಾತನಃ ಪವನಾತ್ಮಜಃ || ೯೫ ||

ಪವನಃ ಪಾವನಃ ಕಾಂತೋ ಭಕ್ತಾಂಗಃ ಸಹನೋ ಬಲಃ |
ಮೇಘನಾದರಿಪುರ್ಮೇಘನಾದಸಂಹೃತರಾಕ್ಷಸಃ || ೯೬ ||

ಕ್ಷರೋಽಕ್ಷರೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವಾನರೇಶಃ ಸತಾಂಗತಿಃ |
ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಶಿತಿಕಂಠಶ್ಚ ಸಹಾಯಃ ಸಹನಾಯಕಃ || ೯೭ ||

ಅಸ್ಥೂಲಸ್ತ್ವನಣುರ್ಭರ್ಗೋ ದೇವಸಂಸೃತಿನಾಶನಃ |
ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಸಾರಶ್ಚಾಪ್ಯಧ್ಯಾತ್ಮಕುಶಲಃ ಸುಧೀಃ || ೯೮ ||

ಅಕಲ್ಮಷಃ ಸತ್ಯಹೇತುಃ ಸತ್ಯದಃ ಸತ್ಯಗೋಚರಃ |
ಸತ್ಯಗರ್ಭಃ ಸತ್ಯರೂಪಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ || ೯೯ ||

ಅಂಜನಾಪ್ರಾಣಲಿಂಗಂ ಚ ವಾಯುವಂಶೋದ್ಭವಃ ಶ್ರುತಿಃ |
ಭದ್ರರೂಪೋ ರುದ್ರರೂಪಃ ಸುರೂಪಶ್ಚಿತ್ರರೂಪಧೃಕ್ || ೧೦೦ ||

ಮೈನಾಕವಂದಿತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶನೋ ವಿಜಯೋ ಜಯಃ |
ಕ್ರಾಂತದಿಙ್ಮಂಡಲೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತವಿಕ್ರಮಃ || ೧೦೧ ||

ಕಂಬುಕಂಠಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಹ್ರಸ್ವನಾಸೋ ವೃಕೋದರಃ |
ಲಂಬೋಷ್ಠಃ ಕುಂಡಲೀ ಚಿತ್ರಮಾಲೀ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ || ೧೦೨ ||

ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಕವಿರಾನಂದವಿಗ್ರಹೋಽನಲ್ಪನಾಶನಃ |
ಫಾಲ್ಗುನೀಸೂನುರವ್ಯಗ್ರೋ ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಯೋಗತತ್ಪರಃ || ೧೦೩ ||

ಯೋಗವಿದ್ಯೋಗಕರ್ತಾ ಚ ಯೋಗಯೋನಿರ್ದಿಗಂಬರಃ |
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣನಿರ್ಮಿತವಿಗ್ರಹಃ || ೧೦೪ ||

ಉಲೂಖಲಮುಖಃ ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ತುತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಂಘಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾಣಿಃ ಶಿಖಾಧರಃ || ೧೦೫ ||

ಸುಶರ್ಮಾಽಮಿತಧರ್ಮಾ ಚ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಃ |
ಜಿಷ್ಣುರ್ಭವಿಷ್ಣೂ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥಾಣುರೇವ ಚ || ೧೦೬ ||

ಹರೀ ರುದ್ರಾನುಕೃದ್ವೃಕ್ಷಕಂಪನೋ ಭೂಮಿಕಂಪನಃ |
ಗುಣಪ್ರವಾಹಃ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ವೀತರಾಗಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ || ೧೦೭ ||

ನಾಗಕನ್ಯಾಭಯಧ್ವಂಸೀ ಕೃತಪೂರ್ಣಃ ಕಪಾಲಭೃತ್ |
ಅನುಕೂಲೋಽಕ್ಷಯೋಽಪಾಯೋಽನಪಾಯೋ ವೇದಪಾರಗಃ || ೧೦೮ ||

ಅಕ್ಷರಃ ಪುರುಷೋ ಲೋಕನಾಥಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರಭುರ್ದೃಢಃ |
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೂಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ || ೧೦೯ ||

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನನಿಲಯಃ ಪ್ರೇತವಿದ್ರಾವಣಕ್ಷಮಃ |
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಃ ಪಂಚಮಾತೃಕೋ ರಂಜನೋ ಧ್ವಜಃ || ೧೧೦ ||

ಯೋಗಿನೀವೃಂದವಂದ್ಯಶ್ರೀಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋಽನಂತವಿಕ್ರಮಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಂದ್ರಿಯವಪುರ್ಧೃತದಂಡೋ ದಶಾತ್ಮಕಃ || ೧೧೧ ||

ಅಪ್ರಪಂಚಃ ಸದಾಚಾರಃ ಶೂರಸೇನೋ ವಿದಾರಕಃ |
ಬುದ್ಧಃ ಪ್ರಮೋದ ಆನಂದಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಪತಿರ್ಧರಃ || ೧೧೨ ||

ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಃ ಸಾಮಗಾಯನಃ |
ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮಾ ಸ್ವರ್ಲೋಕಭಯಹೃನ್ಮಾನದೋ ಮದಃ || ೧೧೩ ||

ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಃ ಶಕ್ತಿರನಂತೋಽನಂತಮಂಗಳಃ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧರೋ ನೇತಾ ವಿರೂಪಃ ಸ್ವರಸುಂದರಃ || ೧೧೪ ||

ಧೂಮಕೇತುರ್ಮಹಾಕೇತುಃ ಸತ್ಯಕೇತುರ್ಮಹಾರಥಃ |
ನಂದೀಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವತಂತ್ರಶ್ಚ ಮೇಖಲೀ ಡಮರುಪ್ರಿಯಃ || ೧೧೫ ||

ಲೋಹಿತಾಂಗಃ ಸಮಿದ್ವಹ್ನಿಃ ಷಡೃತುಃ ಶರ್ವ ಈಶ್ವರಃ |
ಫಲಭುಕ್ ಫಲಹಸ್ತಶ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ || ೧೧೬ ||

ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಫಲೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಪ್ರದೋಽರ್ಥದಃ |
ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತಾರಕೋ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಃ || ೧೧೭ ||

ತ್ರಿಮಾರ್ಗವಸತಿರ್ಭೀಮಃ ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿಬರ್ಹಣಃ |
ಊರ್ಜಃಸ್ವಾಮೀ ಜಲಸ್ವಾಮೀ ಶೂಲೀ ಮಾಲೀ ನಿಶಾಕರಃ || ೧೧೮ ||

ರಕ್ತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಃ |
ವನಮಾಲೀ ಶುಭಾಂಗಶ್ಚ ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಾಂಬರೋ ಯುವಾ || ೧೧೯ ||

ಜಯೋಽಜೇಯಪರೀವಾರಃ ಸಹಸ್ರವದನಃ ಕವಿಃ |
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಭೂತಪ್ರಭಂಜನಃ || ೧೨೦ ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಕಾಮಗತಿರ್ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ಕರಃ |
ಶಂಭುತೇಜಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಃ ಪ್ಲವಂಗಮಃ || ೧೨೧ ||

ಚತುರ್ಣವತಿಮಂತ್ರಜ್ಞಃ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಬಲದರ್ಪಹಾ |
ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಮಾನಂಗದಪ್ರಿಯವರ್ಧನಃ || ೧೨೨ ||

ಸ್ಮೃತಿಬೀಜಂ ಸುರೇಶಾನಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ಉತ್ತಮಃ ಶ್ರೀಪರೀವಾರಃ ಶ್ರೀಭೂರುಗ್ರಶ್ಚ ಕಾಮಧುಕ್ || ೧೨೩ ||

ಸದಾಗತಿರ್ಮಾತರಿಶ್ವಾ ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಃ |
ನೀಲಪ್ರಿಯೋ ನೀಲವರ್ಣೋ ನೀಲವರ್ಣಪ್ರಿಯಃ ಸುಹೃತ್ || ೧೨೪ ||

ರಾಮದೂತೋ ಲೋಕಬಂಧುರಂತರಾತ್ಮಾ ಮನೋರಮಃ |
ಶ್ರೀರಾಮಧ್ಯಾನಕೃದ್ವೀರಃ ಸದಾ ಕಿಂಪುರುಷಸ್ತುತಃ || ೧೨೫ ||

ರಾಮಕಾರ್ಯಾಂತರಂಗಶ್ಚ ಶುದ್ಧಿರ್ಗತಿರನಾಮಯಃ |
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪರಾನಂದಃ ಪರೇಶಪ್ರಿಯಸಾರಥಿಃ || ೧೨೬ ||

ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ಮುಕ್ತಿದಾತಾ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಃ |
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರಃ ಪಾರಾವಾರಗತಿರ್ಗುರುಃ || ೧೨೭ ||

ತಾರಕೋ ಭಗವಾಂಸ್ತ್ರಾತಾ ಸ್ವಸ್ತಿದಾತಾ ಸುಮಂಗಳಃ |
ಸಮಸ್ತಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಸಮಸ್ತಸುರವಂದಿತಃ |
ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರಂಧರಃ || ೧೨೮ ||

ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಯೋಽಧೀತೇ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನರಃ |
ದುಃಖೌಘೋ ನಶ್ಯತೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಂಪತ್ತಿರ್ವರ್ಧತೇ ಚಿರಮ್ || ೧೨೯ ||

ವಶ್ಯಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ತಸ್ಯ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |
ರಾಜಾನೋ ರಾಜಪುತ್ರಾಶ್ಚ ರಾಜಕೀಯಾಶ್ಚ ಮಂತ್ರಿಣಃ || ೧೩೦ ||

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಚ ತ್ರಿಪಕ್ಷತಃ |
ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇ ಜಪತಾಂ ನಾಸ್ತಿ ವೈರಿಕೃತಂ ಭಯಮ್ || ೧೩೧ ||

ತ್ರಿಕಾಲಪಠನಾದಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕರಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ || ೧೩೨ ||

ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಾನ್ ಸೋಽಪಿ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾನಾಂ ವೈರಿವಿದ್ರಾವಣಂ ಭವೇತ್ || ೧೩೩ ||

ಜ್ವರಾಪಸ್ಮಾರಶಮನಂ ಗುಲ್ಮಾದಿವ್ಯಾಧಿವಾರಣಮ್ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖಸಂಪತ್ತಿದಾಯಕಂ ಜಪತಾಂ ನೃಣಾಮ್ || ೧೩೪ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಪಾಠಯೇದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ವಾಯುಪುತ್ರಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೩೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed