Bajrang Baan in Telugu – బజరంగ్ బాణ్


నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తే,
వినయ కరేఁ సనమాన |
తేహి కే కారజ సకల శుభ,
సిద్ధ కరేఁ హనుమాన ||

జయ హనుమంత సంత హితకారీ,
సున లీజై ప్రభు వినయ హమారీ |
జన కే కాజ విలంబ న కీజై,
ఆతుర దౌరి మహా సుఖ దీజై |

జైసే కూది సింధు కే పారా,
సురసా బదన పైఠి బిస్తారా |
ఆగే జాయ లంకినీ రోకా,
మారెహు లాత గయీ సురలోకా |

జాయ విభీషన కో సుఖ దీన్హా,
సీతా నిరఖి పరమపద లీన్హా |
బాగ ఉజారి సింధు మహఁ బోరా,
అతి ఆతుర జమకాతర తోరా |

అక్షయ కుమార మారి సంహారా,
లూమ లపేటి లంక కో జారా |
లాహ సమాన లంక జరి గయీ,
జయ జయ ధుని సురపుర నభ భయి |

అబ బిలంబ కేహి కారన స్వామీ,
కృపా కరహు ఉర అంతరయామీ |
జయ జయ లఖన ప్రాణ కే దాతా,
ఆతుర హై దుఃఖ కరహు నిపాతా |

జయ హనుమాన జయతి బలసాగర,
సుర సమూహ సమరథ భటనాగర |
ఓం హను హను హను హనుమంత హఠీలే,
బైరిహి మారు బజ్ర కీ కీలే |

ఓం హీం హీం హీం హనుమంత కపీసా,
ఓం హుం హుం హుం హను అరి ఉర సీసా |
జయ అంజని కుమార బలవంతా,
శంకర సువన వీర హనుమంతా |

బదన కరాల కాల కుల ఘాలక,
రామ సహాయ సదా ప్రతిపాలక |
భూత ప్రేత పిసాచ నిసాచర,
అగిని బేతాల కాల మారీ మర |

ఇన్హేఁ మారు తోహి సపథ రామ కీ,
రాఖు నాథ మరజాద నామ కీ |
సత్య హోహు హరి సపథ పాయి కై,
రామ దూత ధరు మారు ధాయి కై |

జయ జయ జయ హనుమంత అగాధా,
దుఃఖ పావత జన కేహి అపరాధా |
పూజా జప తప నేమ అచారా,
నహిఁ జానత కఛు దాస తుమ్హారా |

బన ఉపబన మగ గిరి గృహ మాహీఁ,
తుమ్హరే బల హమ డరపత నాహీఁ |
జనకసుతా హరి దాస కహావౌ,
తాకీ సపథ విలంబ న లావౌ |

జై జై జై ధుని హోత అకాసా,
సుమిరత హోయ దుసహ దుఖ నాసా |
చరన పకరి కర జోరి మనావౌఁ,
యహి ఔసర అబ కేహి గొహరావౌఁ |

ఉఠు ఉఠు చలు తోహి రామ దుహాయీ,
పాయఁ పరౌఁ కర జోరి మనాయీ |
ఓం చం చం చం చం చపల చలంతా,
ఓం హను హను హను హను హను హనుమంతా |

ఓం హం హం హాఁక దేత కపి చంచల,
ఓం సం సం సహమి పరానే ఖల దల |
అపనే జన కో తురత ఉబారౌ,
సుమిరత హోయ ఆనంద హమారౌ |

యహ బజరంగ బాణ జేహి మారై,
తాహి కహౌ ఫిరి కవన ఉబారై |
పాఠ కరై బజరంగ బాణ కీ,
హనుమత రక్షా కరై ప్రాన కీ |

యహ బజరంగ బాణ జో జాపై,
తాసోఁ భూత ప్రేత సబ కాంపై |
ధూప దేయ జో జపై హమేసా,
తాకే తన నహిఁ రహై కలేసా |

దోహా ||
ఉర ప్రతీతి దృఢ సరన హై,
పాఠ కరై ధరి ధ్యాన |
బాధా సబ హర కరైఁ
సబ కామ సఫల హనుమాన |


మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Bajrang Baan in Telugu – బజరంగ్ బాణ్

స్పందించండి

error: Not allowed