Dhruva Krutha Bhagavat Stuti in Srimad Bhagavatam – ధ్రువ కృత భగవత్ స్తుతిః


ధ్రువ ఉవాచ |
యోఽన్తః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం
సంజీవయత్యఖిలశక్తిధరః స్వధామ్నా |
అన్యాంశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్
ప్రాణాన్నమో భగవతే పురూషాయ తుభ్యమ్ || ౧ ||

ఏకస్త్వమేవ భగవన్నిదమాత్మశక్త్యా
మాయాఖ్యయోరుగుణయా మహదాద్యశేషమ్ |
సృష్ట్వానువిశ్య పురుషస్తదసద్గుణేషు
నానేవ దారుషు విభావసువద్విభాసి || ౨ ||

త్వద్దత్తయా వయునయేదమచష్ట విశ్వం
సుప్తప్రబుద్ధ ఇవ నాథ భవత్ప్రపన్నః |
తస్యాపవర్గ్యశరణం తవ పాదమూలం
విస్మర్యతే కృతవిదా కథమార్తబన్ధో || ౩ ||

నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయా తే
యే త్వాం భవాప్యయవిమోక్షణమన్యహేతోః |
అర్చన్తి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్య-
మిచ్ఛన్తి యత్స్పర్శజం నిరయేఽపి నౄణామ్ || ౪ ||

యా నిర్వృతిస్తనుభృతాం తవ పాదపద్మ-
ధ్యానాద్భవజ్జనకథాశ్రవణేన వా స్యాత్ |
సా బ్రహ్మణి స్వమహిమన్యపి నాథ మా భూత్
కిం‍త్వన్తకాసిలులితాత్పతతాం విమానాత్ || ౫ ||

భక్తిం ముహుః ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో
భూయాదనంత మహతామమలాశయానామ్ |
యేనాంజసోల్బణమురువ్యసనం భవాబ్ధిం
నేష్యే భవద్గుణకథామృతపానమత్తః || ౬ ||

తే న స్మరన్త్యతితరాం ప్రియమీశ మర్త్యం
యే చాన్వదః సుతసుహృద్గృహవిత్తదారాః |
యే త్వబ్జనాభ భవదీయపదారవిన్ద-
సౌగన్ధ్యలుబ్ధహృదయేషు కృతప్రసంగాః || ౭ ||

తిర్యఙ్నగద్విజసరీసృపదేవదైత్య-
మర్త్యాదిభిః పరిచితం సదసద్విశేషమ్ |
రూపం స్థవిష్ఠమజ తే మహదాద్యనేకం
నాతః పరం పరమ వేద్మి న యత్ర వాదః || ౮ ||

కల్పాంత ఏతదఖిలం జఠరేణ గృహ్ణన్
శేతే పుమాన్ స్వదృగనన్తసఖస్తదంకే |
యన్నాభిసింధురుహకాంచనలోకపద్మ-
గర్భే ద్యుమాన్ భగవతే ప్రణతోఽస్మి తస్మై || ౯ ||

త్వం నిత్యముక్తపరిశుద్ధవిబుద్ధ ఆత్మా
కూటస్థ ఆదిపురుషో భగవాంస్త్ర్యధీశః |
యద్బుద్ధ్యవస్థితిమఖండితయా స్వదృష్ట్యా
ద్రష్టా స్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆస్సే || ౧౦ ||

యస్మిన్ విరుద్ధగతయో హ్యనిశం పతంతి
విద్యాదయో వివిధశక్తయ ఆనుపూర్వ్యాత్ |
తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్య-
మానందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే || ౧౧ ||

సత్యాశిషో హి భగవంస్తవ పాదపద్మ-
మాశీస్తథానుభజతః పురుషార్థమూర్తేః |
అప్యేవమార్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్
వాశ్రేవ వత్సకమనుగ్రహకాతరోఽస్మాన్ || ౧౨ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణే చతుర్థః స్కంధే నవమోఽధ్యాయే ధ్రువ కృత భగవత్స్తుతిః ||


మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Dhruva Krutha Bhagavat Stuti in Srimad Bhagavatam – ధ్రువ కృత భగవత్ స్తుతిః

స్పందించండి

error: Not allowed