Bajrang Baan – ಬಜರಂಗ್ ಬಾಣ್


ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರತೀತಿ ತೇ,
ವಿನಯ ಕರೇಂ ಸನಮಾನ |
ತೇಹಿ ಕೇ ಕಾರಜ ಸಕಲ ಶುಭ,
ಸಿದ್ಧ ಕರೇಂ ಹನುಮಾನ ||

ಜಯ ಹನುಮಂತ ಸಂತ ಹಿತಕಾರೀ,
ಸುನ ಲೀಜೈ ಪ್ರಭು ವಿನಯ ಹಮಾರೀ |
ಜನ ಕೇ ಕಾಜ ವಿಲಂಬ ನ ಕೀಜೈ,
ಆತುರ ದೌರಿ ಮಹಾ ಸುಖ ದೀಜೈ |

ಜೈಸೇ ಕೂದಿ ಸಿಂಧು ಕೇ ಪಾರಾ,
ಸುರಸಾ ಬದನ ಪೈಠಿ ಬಿಸ್ತಾರಾ |
ಆಗೇ ಜಾಯ ಲಂಕಿನೀ ರೋಕಾ,
ಮಾರೆಹು ಲಾತ ಗಯೀ ಸುರಲೋಕಾ |

ಜಾಯ ವಿಭೀಷನ ಕೋ ಸುಖ ದೀನ್ಹಾ,
ಸೀತಾ ನಿರಖಿ ಪರಮಪದ ಲೀನ್ಹಾ |
ಬಾಗ ಉಜಾರಿ ಸಿಂಧು ಮಹಂ ಬೋರಾ,
ಅತಿ ಆತುರ ಜಮಕಾತರ ತೋರಾ |

ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಮಾರಿ ಸಂಹಾರಾ,
ಲೂಮ ಲಪೇಟಿ ಲಂಕ ಕೋ ಜಾರಾ |
ಲಾಹ ಸಮಾನ ಲಂಕ ಜರಿ ಗಯೀ,
ಜಯ ಜಯ ಧುನಿ ಸುರಪುರ ನಭ ಭಯಿ |

ಅಬ ಬಿಲಂಬ ಕೇಹಿ ಕಾರನ ಸ್ವಾಮೀ,
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಉರ ಅಂತರಯಾಮೀ |
ಜಯ ಜಯ ಲಖನ ಪ್ರಾಣ ಕೇ ದಾತಾ,
ಆತುರ ಹೈ ದುಃಖ ಕರಹು ನಿಪಾತಾ |

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜಯತಿ ಬಲಸಾಗರ,
ಸುರ ಸಮೂಹ ಸಮರಥ ಭಟನಾಗರ |
ಓಂ ಹನು ಹನು ಹನು ಹನುಮಂತ ಹಠೀಲೇ,
ಬೈರಿಹಿ ಮಾರು ಬಜ್ರ ಕೀ ಕೀಲೇ |

ಓಂ ಹೀಂ ಹೀಂ ಹೀಂ ಹನುಮಂತ ಕಪೀಸಾ,
ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹನು ಅರಿ ಉರ ಸೀಸಾ |
ಜಯ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ ಬಲವಂತಾ,
ಶಂಕರ ಸುವನ ವೀರ ಹನುಮಂತಾ |

ಬದನ ಕರಾಲ ಕಾಲ ಕುಲ ಘಾಲಕ,
ರಾಮ ಸಹಾಯ ಸದಾ ಪ್ರತಿಪಾಲಕ |
ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಸಾಚ ನಿಸಾಚರ,
ಅಗಿನಿ ಬೇತಾಲ ಕಾಲ ಮಾರೀ ಮರ |

ಇನ್ಹೇಂ ಮಾರು ತೋಹಿ ಸಪಥ ರಾಮ ಕೀ,
ರಾಖು ನಾಥ ಮರಜಾದ ನಾಮ ಕೀ |
ಸತ್ಯ ಹೋಹು ಹರಿ ಸಪಥ ಪಾಯಿ ಕೈ,
ರಾಮ ದೂತ ಧರು ಮಾರು ಧಾಯಿ ಕೈ |

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹನುಮಂತ ಅಗಾಧಾ,
ದುಃಖ ಪಾವತ ಜನ ಕೇಹಿ ಅಪರಾಧಾ |
ಪೂಜಾ ಜಪ ತಪ ನೇಮ ಅಚಾರಾ,
ನಹಿಂ ಜಾನತ ಕಛು ದಾಸ ತುಮ್ಹಾರಾ |

ಬನ ಉಪಬನ ಮಗ ಗಿರಿ ಗೃಹ ಮಾಹೀಂ,
ತುಮ್ಹರೇ ಬಲ ಹಮ ಡರಪತ ನಾಹೀಂ |
ಜನಕಸುತಾ ಹರಿ ದಾಸ ಕಹಾವೌ,
ತಾಕೀ ಸಪಥ ವಿಲಂಬ ನ ಲಾವೌ |

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಧುನಿ ಹೋತ ಅಕಾಸಾ,
ಸುಮಿರತ ಹೋಯ ದುಸಹ ದುಖ ನಾಸಾ |
ಚರನ ಪಕರಿ ಕರ ಜೋರಿ ಮನಾವೌಂ,
ಯಹಿ ಔಸರ ಅಬ ಕೇಹಿ ಗೊಹರಾವೌಂ |

ಉಠು ಉಠು ಚಲು ತೋಹಿ ರಾಮ ದುಹಾಯೀ,
ಪಾಯಂ ಪರೌಂ ಕರ ಜೋರಿ ಮನಾಯೀ |
ಓಂ ಚಂ ಚಂ ಚಂ ಚಂ ಚಪಲ ಚಲಂತಾ,
ಓಂ ಹನು ಹನು ಹನು ಹನು ಹನು ಹನುಮಂತಾ |

ಓಂ ಹಂ ಹಂ ಹಾಂಕ ದೇತ ಕಪಿ ಚಂಚಲ,
ಓಂ ಸಂ ಸಂ ಸಹಮಿ ಪರಾನೇ ಖಲ ದಲ |
ಅಪನೇ ಜನ ಕೋ ತುರತ ಉಬಾರೌ,
ಸುಮಿರತ ಹೋಯ ಆನಂದ ಹಮಾರೌ |

ಯಹ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಜೇಹಿ ಮಾರೈ,
ತಾಹಿ ಕಹೌ ಫಿರಿ ಕವನ ಉಬಾರೈ |
ಪಾಠ ಕರೈ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಕೀ,
ಹನುಮತ ರಕ್ಷಾ ಕರೈ ಪ್ರಾನ ಕೀ |

ಯಹ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಜೋ ಜಾಪೈ,
ತಾಸೋಂ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಸಬ ಕಾಂಪೈ |
ಧೂಪ ದೇಯ ಜೋ ಜಪೈ ಹಮೇಸಾ,
ತಾಕೇ ತನ ನಹಿಂ ರಹೈ ಕಲೇಸಾ |

ದೋಹಾ ||
ಉರ ಪ್ರತೀತಿ ದೃಢ ಸರನ ಹೈ,
ಪಾಠ ಕರೈ ಧರಿ ಧ್ಯಾನ |
ಬಾಧಾ ಸಬ ಹರ ಕರೈಂ
ಸಬ ಕಾಮ ಸಫಲ ಹನುಮಾನ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed