Sri Narasimha Gadyam – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಗದ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ದೇವಾಃ ||
ಭಕ್ತಿಮಾತ್ರಪ್ರತೀತ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ||
ಅಖಿಲಮುನಿಜನನಿವಹ ವಿಹಿತಸವನಕದನಕರ ಖರಚಪಲಚರಿತಭಯದ ಬಲವದಸುರಪತಿಕೃತ ವಿವಿಧಪರಿಭವಭಯಚಕಿತ ನಿಜಪದಚಲಿತ ನಿಖಿಲಮಖಮುಖ ವಿರಹಕೃಶತರಜಲಜಭವಮುಖ ಸಕಲಸುರವರನಿಕರ ಕಾರುಣ್ಯಾವಿಷ್ಕೃತ ಚಂಡದಿವ್ಯ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ ಸ್ಫುರಿತೋದಗ್ರತಾರಧ್ವನಿ-ಭಿನ್ನಾಂಬರತಾರ ನಿಜರಣಕರಣ ರಭಸಚಲಿತ ರಣದಸುರಗಣ ಪಟುಪಟಹ ವಿಕಟರವಪರಿಗತ ಚಟುಲಭಟರವರಣಿತ ಪರಿಭವಕರ ಧರಣಿಧರ ಕುಲಿಶಘಟ್ಟನೋದ್ಭೂತ ಧ್ವನಿಗಂಭೀರಾತ್ಮಗರ್ಜಿತ ನಿರ್ಜಿತಘನಾಘನ ಊರ್ಜಿತವಿಕಟಗರ್ಜಿತ ಸೃಷ್ಟಖಲತರ್ಜಿತ ಸದ್ಗುಣಗಣೋರ್ಜಿತ ಯೋಗಿಜನಾರ್ಜಿತ ಸರ್ವಮಲವರ್ಜಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಘನಕುಚತಟನಿಕಟವಿಲುಣ್ಠನ ವಿಲಗ್ನಕುಂಕುಮ ಪಂಕಶಂಕಾಕರಾರುಣ ಮಣಿಕಿರಣಾನುರಂಜಿತ ವಿಗತಶಶಾಕಲಂಕ ಶಶಾಂಕಪೂರ್ಣಮಂಡಲವೃತ್ತ ಸ್ಥೂಲಧವಲ ಮುಕ್ತಾಮಣಿವಿಘಟ್ಟಿತ ದಿವ್ಯಮಹಾಹಾರ ಲಲಿತದಿವ್ಯವಿಹಾರ ವಿಹಿತದಿತಿಜಪ್ರಹಾರ ಲೀಲಾಕೃತಜಗದ್ವಿಹಾರ ಸಂಸೃತಿದುಃಖಸಮೂಹಾಪಹಾರ ವಿಹಿತದನುಜಾಪಹಾರ ಯುಗಾನ್ತಭುವನಾಪಹಾರ ಅಶೇಷಪ್ರಾಣಿಗಣವಿಹಿತ ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತ ಸುದೀರ್ಘದಣ್ಡಭ್ರಾಮಿತ ಬೃಹತ್ಕಾಲಚಕ್ರ ಭ್ರಮಣಕೃತಿಲಬ್ಧಪ್ರಾರಮ್ಭ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾತ್ಮಕ ಸಕಲಜಗಜ್ಜಾಲ ಜಲಧಾರಣಸಮರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡನಾಮಧೇಯ ಮಹಾಪಿಠರಕರಣ ಪ್ರವೀಣಕುಂಭಕಾರ ನಿರಸ್ತಸರ್ವವಿಸ್ತಾರ ನಿರಸ್ತಷಡ್ಭಾವವಿಕಾರ ವಿವಿಧಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಭುವನಪ್ರಕಾರ ಅನಿರೂಪಿತನಿಜಾಕಾರ ನಿಯತಭಿಕ್ಷಾದಿಲಬ್ಧ ಗತರಸಪರಿಮಿತ ಭೋಜ್ಯಮಾತ್ರಸನ್ತೋಷ ಬಲವಿಜಿತ ಮದಮದನ ನಿದ್ರಾದಿದೋಷ ಜನಧನಸ್ನೇಹಲೋಭಾದಿ ದೃಢಬನ್ಧನಚ್ಛೇದ ಲಬ್ಧಸೌಖ್ಯ ಸತತಕೃತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಲಾನ್ತಃಕರಣ ಯೋಗೀಂದ್ರಕೃತಸನ್ನಿಧಾನ ತ್ರಿಜಗನ್ನಿಧಾನ ಸಕಲಪ್ರಧಾನ ಮಾಯಾಪಿಧಾನ ಸುಶುಭಾಭಿಧಾನ ಮದವಿಕಸದಸುರಭಟ ಮಕುಟವನಾನಲನಿಭನಯನ ವಿಲಸದಸಿಕವಚಭುಜ ಘನವನಲವನ ನವರುಧಿರಕ್ರಮಕಲ್ಪಿತ ಮೀನಶಂಚತ್ತರಂಗಶೈವಾಲ ಮಹಾಜಲೂಕ ದುಸ್ತರಪಂಕಜಲನಿವಹಕಲಿತ ಮಹಾಸುರಪೃತನಾಕಮಲಿನೀ ವಿಲೋಲನಕೇಳಿಪ್ರಿಯ ಮತ್ತವಾರಣ ದುಷ್ಟಜನಮಾರಣ ಶಿಷ್ಟಜನತಾರಣ ನಿತ್ಯಸುಖವಿಚಾರಣ ಸಿದ್ಧಬಲಕಾರಣ ಸುದುಷ್ಟಾಸುರದಾರಣ ಸದೃಶೀಕೃತಾಂಜನ ಜನದೋಷಭಂಜನ ಘನಚಿನ್ನಿರಂಜನ ನಿರನ್ತರಕೃತಭಕ್ತವಾಂಛನ ಗತಸರ್ವವಾಂಛನ ವಿಶ್ವನಾಟಕಸೂತ್ರಧಾರ ಅಂಘ್ರಿಧೂಳಿಜಾತಖಸಿನ್ಧುಧಾರ ಮಧ್ವಸೃಕ್ಲುತಚಕ್ರಧಾರ ಜನಿತಕಾಮ ವಿಗತಕಾಮ ಸುರಜನಕಾಮ ಉದ್ಧೃತಕ್ಷಮ ನಿಶ್ಚಲಜನಸತ್ಕ್ರಿಯಾಕ್ಷಮ ಸುರನತಚರಣ ಧೃತರಥಚರಣ ವಿವಿಧಸುರವಿಹರಣ ವಿಗತವಿಕಾರ ವಿಕರಣ ವಿಬುಧಜನಶರಣ ಸತತಪ್ರೀತ ತ್ರಿಗುಣವ್ಯತೀತ ಪ್ರಣತಜನವತ್ಸಲ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಗದ್ಯಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: