Mooka panchasati – Arya satakam (1) : మూకపంచశతి – ఆర్యాశతకం (1)


కారణపరచిద్రూపా కాంచీపురసీమ్ని కామపీఠగతా |
కాచన విహరతి కరుణా కాశ్మీరస్తబకకోమలాంగలతా || ౧ ||

కంచన కాంచీనిలయం కరధృతకోదండబాణసృణిపాశం |
కఠినస్తనభరనమ్రం కైవల్యానందకందమవలంబే || ౨ ||

చింతితఫలపరిపోషణచింతామణిరేవ కాంచినిలయా మే |
చిరతరసుచరితసులభా చిత్తం శిశిరయతు చిత్సుఖాధారా || ౩ ||

కుటిలకచం కఠినకుచం కుందస్మితకాంతి కుంకుమచ్ఛాయం |
కురుతే విహృతిం కాంచ్యాం కులపర్వతసార్వభౌమసర్వస్వం || ౪ ||

పంచశరశాస్త్రబోధనపరమాచార్యేణ దృష్టిపాతేన |
కాంచీసీమ్ని కుమారీ కాచన మోహయతి కామజేతారమ్ || ౫ ||

పరయా కాంచీపురయా పర్వతపర్యాయపీనకుచభరయా |
పరతంత్రా వయమనయా పంకజసబ్రహ్మచారిలోచనయా || ౬ ||

ఐశ్వర్యమిందుమౌళేరైకాత్మ్యప్రకృతి కాంచిమధ్యగతం |
ఐందవకిశోరశేఖరమైదంపర్యం చకాస్తి నిగమానామ్ || ౭ ||

శ్రితకంపాసీమానం శిథిలితపరమశివధైర్యమహిమానం |
కలయే పాటలిమానం కంచన కంచుకితభువనభూమానమ్ || ౮ ||

ఆదృతకాంచీనిలయామాద్యామారూఢయౌవనాటోపామ్ |
ఆగమవతంసకలికామానందాద్వైతకందలీం వందే || ౯ ||

తుంగాభిరామకుచభరశృంగారితమాశ్రయామి కాంచిగతమ్ |
గంగాధరపరతంత్రం శృంగారాద్వైతతంత్రసిద్ధాంతమ్ || ౧౦ ||

కాంచీరత్నవిభూషాం కామపి కందర్పసూతికాపాంగీమ్ |
పరమాం కలాముపాసే పరశివవామాంకపీఠికాసీనామ్ || ౧౧ ||

కంపాతీరచరాణాం కరుణాకోరకితదృష్టిపాతానామ్ |
కేళీవనం మనో మే కేషాంచిద్భవతు చిద్విలాసానామ్ || ౧౨ ||

ఆమ్రతరుమూలవసతేరాదిమపురుషస్య నయనపీయూషమ్ |
ఆరబ్ధయౌవనోత్సవమామ్నాయరహస్యమంతరవలంబే || ౧౩ ||

అధికాంచి పరమయోగిభిరాదిమపరపీఠసీమ్ని దృశ్యేన |
అనుబద్ధం మమ మానసమరుణిమసర్వస్వసంప్రదాయేన || ౧౪ ||

అంకితశంకరదేహామంకురితోరోజకంకణాశ్లేషైః |
అధికాంచి నిత్యతరుణీమద్రాక్షం కాంచిదద్భుతాం బాలామ్ || ౧౫ ||

మధురధనుషా మహీధరజనుషా నందామి సురభిబాణజుషా |
చిద్వపుషా కాంచిపురే కేళిజుషా బంధుజీవకాంతిముషా || ౧౬ ||

మధురస్మితేన రమతే మాంసలకుచభారమందగమనేన |
మధ్యేకాంచి మనో మే మనసిజసామ్రాజ్యగర్వబీజేన || ౧౭ ||

ధరణిమయీం తరణిమయీం పవనమయీం గగనదహనహోతృమయీమ్ |
అంబుమయీమిందుమయీమంబామనుకంపమాదిమామీక్షే || ౧౮ ||

లీనస్థితిమునిహృదయే ధ్యానస్తిమితం తపస్యదుపకంపమ్ |
పీనస్తనభరమీడే మీనధ్వజతంత్రపరమతాత్పర్యమ్ || ౧౯ ||

శ్వేతా మంథరహసితే శాతా మధ్యే చ వాఙ్మనోఽతీతా |
శీతా లోచనపాతే స్ఫీతా కుచసీమ్ని శాశ్వతీ మాతా || ౨౦ ||

పురతః కదానుకరవై పురవైరివిమర్దపులకితాంగలతామ్ |
పునతీం కాంచీదేశం పుష్పాయుధవీర్యసరసపరిపాటీమ్ || ౨౧ ||

పుణ్యా కాఽపి పురంధ్రీ పుంఖితకందర్పసంపదా వపుషా |
పులినచరీ కంపాయాః పురమథనం పులకనిచులితం కురుతే || ౨౨ ||

తనిమాద్వైతవలగ్నం తరుణారుణసంప్రదాయతనులేఖమ్ |
తటసీమని కంపాయాస్తరుణిమసర్వస్వమాద్యమద్రాక్షమ్ || ౨౩ ||

పౌష్టికకర్మవిపాకం పౌష్పశరం సవిధసీమ్ని కంపాయాః |
అద్రాక్షమాత్తయౌవనమభ్యుదయం కంచిదర్ధశశిమౌళేః || ౨౪ ||

సంశ్రితకాంచీదేశే సరసిజదౌర్భాగ్యజాగ్రదుత్తంసే |
సంవిన్మయే విలీయే సారస్వతపురుషకారసామ్రాజ్యే || ౨౫ ||

మోదితమధుకరవిశిఖం స్వాదిమసముదాయసారకోదండమ్ |
ఆదృతకాంచీఖేలనమాదిమమారుణ్యభేదమాకలయే || ౨౬ ||

ఉరరీకృతకాంచిపురీముపనిషదరవిందకుహరమధుధారామ్ |
ఉన్నమ్రస్తనకలశీముత్సవలహరీముపాస్మహే శంభోః || ౨౭ ||

ఏణశిశుదీర్ఘలోచనమేనఃపరిపంథి సంతతం భజతామ్ |
ఏకామ్రనాథజీవితమేవంపదదూరమేకమవలంబే || ౨౮ ||

స్మయమానముఖం కాంచీమయమానం కమపి దేవతాభేదమ్ |
దయమానం వీక్ష్యముహుర్వయమానందామృతాంబుధౌ మగ్నాః || ౨౯ ||

కుతుకజుషి కాంచిదేశే కుముదతపోరాశిపాకశేఖరితే |
కురుతే మనోవిహారం కులగిరిపరిబృఢకులైకమణిదీపే || ౩౦ ||

వీక్షేమహి కాంచిపురే విపులస్తనకలశగరిమపరవశితమ్ |
విద్రుమసహచరదేహం విభ్రమసమవాయసారసన్నాహమ్ || ౩౧ ||

కురువిందగోత్రగాత్రం కూలచరం కమపి నౌమి కంపాయాః |
కూలంకషకుచకుంభం కుసుమాయుధవీర్యసారసంరంభమ్ || ౩౨ ||

కుట్మలితకుచకిశోరైః కుర్వాణైః కాంచిదేశసౌహార్దమ్ |
కుంకుమశోణైర్నిచితం కుశలపథం శంభుసుకృతసంభారైః || ౩౩ ||

అంకితకచేన కేనచిదంధంకరణౌషధేన కమలానామ్ |
అంతఃపురేణ శంభోరలంక్రియా కాఽపి కల్ప్యతే కాంచ్యామ్ || ౩౪ ||

ఊరీకరోమి సంతతమూష్మలఫాలేన లాలితం పుంసా |
ఉపకంపముచితఖేలనముర్వీధరవంశసంపదున్మేషమ్ || ౩౫ ||

అంకురితస్తనకోరకమంకాలంకారమేకచూతపతేః |
ఆలోకేమహి కోమలమాగమసల్లాపసారయాథార్థ్యమ్ || ౩౬ ||

పుంజితకరుణముదంచితశింజితమణికాంచి కిమపి కాంచిపురే |
మంజరితమృదులహాసం పింజరతనురుచి పినాకిమూలధనమ్ || ౩౭ ||

లోలహృదయోఽస్మి శంభోర్లోచనయుగళేన లేహ్యమానాయామ్ |
లాలితపరమశివాయాం లావణ్యామృతతరంగమాలాయామ్ || ౩౮ ||

మధుకరసహచరచికురైర్మదనాగమసమయదీక్షితకటాక్షైః |
మండితకంపాతీరైః మంగళకందైర్మమాస్తు సారూప్యమ్ || ౩౯ ||

వదనారవిందవక్షోవామాంకతటీవశంవదీభూతా |
పూరుషత్రితయే త్రేధా పురంధ్రిరూపా త్వమేవ కామాక్షి || ౪౦ ||

బాధాకరీం భవాబ్ధేరాధారాద్యంబుజేషు విచరంతీమ్ |
ఆధారీకృతకాంచీం బోధామృతవీచిమేవ విమృశామః || ౪౧ ||

కలయామ్యంతః శశధరకలయాఽంకితమౌళిమమలచిద్వలయామ్ |
అలయామాగమపీఠీనిలయాం వలయాంకసుందరీమంబామ్ || ౪౨ ||

శర్వాదిపరమసాధకగుర్వానీతాయ కామపీఠజుషే |
సర్వాకృతయే శోణిమగర్వాయాస్మై సమర్ప్యతే హృదయమ్ || ౪౩ ||

సమయా సాంధ్యమయూఖైః సమయా బుద్ధ్యా సదైవ శీలితయా |
ఉమయా కాంచీరతయా న మయా లభ్యత కిం ను తాదాత్మ్యమ్ || ౪౪ ||

జంతోస్తవ పదపూజనసంతోషతరంగితస్య కామాక్షి |
బంధో యది భవతి పునః సింధోరంభస్సుబంభ్రమీతి శిలా || ౪౫ ||

కుండలి కుమారి కుటిలే చండి చరాచరసవిత్రి చాముండే |
గుణిని గుహారిణి గుహ్యే గురుమూర్తే త్వాం నమామి కామాక్షి || ౪౬ ||

అభిదాకృతిర్భిదాకృతిరచిదాకృతిరపి చిదాకృతిర్మాతః |
అనహంతా త్వమహంతా భ్రమయసి కామాక్షి శాశ్వతీ విశ్వమ్ || ౪౭ ||

శివ శివ పశ్యంతి సమం శ్రీకామాక్షీకటాక్షితాః పురుషాః |
విపినం భవనమమిత్రం మిత్రం లోష్టం చ యువతిబింబోష్ఠమ్ || ౪౮ ||

కామపరిపంథికామిని కామేశ్వరి కామపీఠమధ్యగతే |
కామదుఘా భవ కమలే కామకలే కామకోటి కామాక్షి || ౪౯ ||

మధ్యేహృదయం మధ్యేనిటిలం మధ్యేశిరోఽపి వాస్తవ్యామ్ |
చండకరశక్రకార్ముకచంద్రసమాభాం నమామి కామాక్షీమ్ || ౫౦ ||

అధికాంచి కేళిలోలైరఖిలాగమయంత్రమంత్రతంత్రమయైః |
అతిశీతం మమ మానసమసమశరద్రోహిజీవనోపాయైః || ౫౧ ||

నందతి మమ హృది కాచన మందిరయంతీ నిరంతరం కాంచీమ్ |
ఇందురవిమండలకుచా బిందువియన్నాదపరిణతా తరుణీ || ౫౨ ||

శంపాలతాసవర్ణం సంపాదయితుం భవజ్వరచికిత్సామ్ |
లింపామి మనసి కించన కంపాతటరోహి సిద్ధభైషజ్యమ్ || ౫౩ ||

అనుమితకుచకాఠిన్యామధివక్షఃపీఠమంగజన్మరిపోః |
ఆనందదాం భజే తామానంగబ్రహ్మతత్వబోధసిరామ్ || ౫౪ ||

ఐక్షిషి పాశాంకుశధరహస్తాంతం విస్మయార్హవృత్తాంతమ్ |
అధికాంచి నిగమవాచాం సిద్ధాంతం శూలపాణిశుద్ధాంతమ్ || ౫౫ ||

ఆహితవిలాసభంగీమాబ్రహ్మస్తంబశిల్పకల్పనయా |
ఆశ్రితకాంచీమతులామాద్యాం విస్ఫూర్తిమాద్రియే విద్యామ్ || ౫౬ ||

మూకోఽపి జటిలదుర్గతిశోకోఽపి స్మరతి యః క్షణం భవతీమ్ |
ఏకో భవతి స జంతుర్లోకోత్తరకీర్తిరేవ కామాక్షి || ౫౭ ||

పంచదశవర్ణరూపం కంచన కాంచీవిహారధౌరేయమ్ |
పంచశరీయం శంభోర్వంచనవైదగ్ధ్యమూలమవలంబే || ౫౮ ||

పరిణతిమతీం చతుర్ధా పదవీం సుధియాం సమేత్య సౌషుమ్నీమ్ |
పంచాశదర్ణకల్పితమదశిల్పాం త్వాం నమామి కామాక్షి || ౫౯ ||

ఆదిక్షన్మమ గురురాడాదిక్షాంతాక్షరాత్మికాం విద్యామ్ |
స్వాదిష్ఠచాపదండాం నేదిష్ఠామేవ కామపీఠగతామ్ || ౬౦ ||

తుష్యామి హర్షితస్మరశాసనయా కాంచిపురకృతాసనయా |
స్వాసనయా సకలజగద్భాసనయా కలితశంబరాసనయా || ౬౧ ||

ప్రేమవతీ కంపాయాం స్థేమవతీ యతిమనస్సు భూమవతీ |
సామవతీ నిత్యగిరా సోమవతీ శిరసి భాతి హైమవతీ || ౬౨ ||

కౌతుకినా కంపాయాం కౌసుమచాపేన కీలితేనాంతః |
కులదైవతేన మహతా కుట్మలముద్రాం ధునోతు నఃప్రతిభా || ౬౩ ||

యూనా కేనాపి మిలద్దేహా స్వాహాసహాయతిలకేన |
సహకారమూలదేశే సంవిద్రూపా కుటుంబినీ రమతే || ౬౪ ||

కుసుమశరగర్వసంపత్కోశగృహం భాతి కాంచిదేశగతమ్ |
స్థాపితమస్మిన్కథమపి గోపితమంతర్మయా మనోరత్నమ్ || ౬౫ ||

దగ్ధషడధ్వారణ్యం దరదలితకుసుంభసంభృతారుణ్యమ్ |
కలయే నవతారుణ్యం కంపాతటసీమ్ని కిమపి కారుణ్యమ్ || ౬౬ ||

అధికాంచి వర్ధమానామతులాం కరవాణి పారణామక్ష్ణోః |
ఆనందపాకభేదామరుణిమపరిణామగర్వపల్లవితామ్ || ౬౭ ||

బాణసృణిపాశకార్ముకపాణిమముం కమపి కామపీఠగతమ్ |
ఏణధరకోణచూడం శోణిమపరిపాకభేదమాకలయే || ౬౮ ||

కిం వా ఫలతి మమాన్యైర్బింబాధరచుంబిమందహాసముఖీ |
సంబాధకరీ తమసామంబా జాగర్తి మనసి కామాక్షీ || ౬౯ ||

మంచే సదాశివమయే పరిశివమయలలితపౌష్పపర్యంకే |
అధిచక్రమధ్యమాస్తే కామాక్షీ నామ కిమపి మమ భాగ్యమ్ || ౭౦ ||

రక్ష్యోఽస్మి కామపీఠీలాసికయా ఘనకృపాంబురాశికయా |
శ్రుతియువతికుంతలీమణిమాలికయా తుహినశైలబాలికయా || ౭౧ ||

లీయే పురహరజాయే మాయే తవ తరుణపల్లవచ్ఛాయే |
చరణే చంద్రాభరణే కాంచీశరణే నతార్తిసంహరణే || ౭౨ ||

మూర్తిమతి ముక్తిబీజే మూర్ధ్ని స్తబకితచకోరసామ్రాజ్యే |
మోదితకంపాకూలే ముహుర్ముహుర్మనసి ముముదిషాఽస్మాకమ్ || ౭౩ ||

వేదమయీం నాదమయీం బిందుమయీం పరపదోద్యదిందుమయీమ్ |
మంత్రమయీం తంత్రమయీం ప్రకృతిమయీం నౌమి విశ్వవికృతిమయీమ్ || ౭౪ ||

పురమథనపుణ్యకోటీ పుంజితకవిలోకసూక్తిరసధాటీ |
మనసి మమ కామకోటీ విహరతు కరుణావిపాకపరిపాటీ || ౭౫ ||

కుటిలం చటులం పృథులం మృదులం కచనయనజఘనచరణేషు |
అవలోకితమవలంబితమధికంపాతటమమేయమస్మాభిః || ౭౬ ||

ప్రత్యఙ్ముఖ్యా దృష్ట్యా ప్రసాదదీపాంకురేణ కామాక్ష్యాః |
పశ్యామి నిస్తులమహో పచేలిమం కమపి పరశివోల్లాసమ్ || ౭౭ ||

విద్యే విధాతృవిషయే కాత్యాయని కాళి కామకోటికలే |
భారతి భైరవి భద్రే శాకిని శాంభవి శివే స్తువే భవతీమ్ || ౭౮ ||

మాలిని మహేశచాలిని కాంచీఖేలిని విపక్షకాలిని తే |
శూలిని విద్రుమశాలిని సురజనపాలిని కపాలిని నమోఽస్తు || ౭౯ ||

దేశిక ఇతి కిం శంకే తత్తాదృక్తవ ను తరుణిమోన్మేషః |
కామాక్షి శూలపాణేః కామాగమసమయతంత్రదీక్షాయామ్ || ౮౦ ||

వేతండకుంభడంబరవైతండికకుచభరార్తమధ్యాయ |
కుంకుమరుచే నమస్యాం శంకరనయనామృతాయ రచయామః || ౮౧ ||

అధికాంచితమణికాంచనకాంచీమధికాంచి కాంచిదద్రాక్షమ్ |
అవనతజనానుకంపామనుకంపాకూలమస్మదనుకూలామ్ || ౮౨ ||

పరిచితకంపాతీరం పర్వతరాజన్యసుకృతసన్నాహమ్ |
పరగురుకృపయా వీక్షే పరమశివోత్సంగమంగళాభరణమ్ || ౮౩ ||

దగ్ధమదనస్య శంభోః ప్రథీయసీం బ్రహ్మచర్యవైదగ్ధీమ్ |
తవ దేవి తరుణిమశ్రీచతురిమపాకో న చక్షమే మాతః || ౮౪ ||

మదజలతమాలపత్రా వసనితపత్రా కరాదృతఖానిత్రా |
విహరతి పుళిందయోషా గుంజాభూషా ఫణీంద్రకృతవేషా || ౮౫ ||

అంకే శుకినీ గీతే కౌతుకినీ పరిసరే చ గాయకినీ |
జయసి సవిధేఽంబ భైరవమండలినీ శ్రవసి శంఖకుండలినీ || ౮౬ ||

ప్రణతజనతాపవర్గా కృతబహుసర్గా ససింహసంసర్గా |
కామాక్షి ముదితభర్గా హతరిపువర్గా త్వమేవ సా దుర్గా || ౮౭ ||

శ్రవణచలద్వేతండా సమరోద్దండా ధుతాసురశిఖండా |
దేవి కలితాంత్రషండా ధృతనరముండా త్వమేవ చాముండా || ౮౮ ||

ఉర్వీధరేంద్రకన్యే దర్వీభరితేన భక్తపూరేణ |
గుర్వీమకించనార్తిం ఖర్వీకురుషే త్వమేవ కామాక్షి || ౮౯ ||

తాడితరిపుపరిపీడనభయహరణ నిపుణహలముసలా |
క్రోడపతిభీషణముఖీ క్రీడసి జగతి త్వమేవ కామాక్షి || ౯౦ ||

స్మరమథనవరణలోలా మన్మథహేలావిలాసమణిశాలా |
కనకరుచిచౌర్యశీలా త్వమంబ బాలా కరాబ్జధృతమాలా || ౯౧ ||

విమలపటీ కమలకుటీ పుస్తకరుద్రాక్షశస్తహస్తపుటీ |
కామాక్షి పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ || ౯౨ ||

కుంకుమరుచిపింగమసృక్పంకిలముండాలిమండితం మాతః |
జయతి తవ రూపధేయం జపపటపుస్తకవరాభయకరాబ్జమ్ || ౯౩ ||

కనకమణికలితభూషాం కాలాయసకలహశీలకాంతికలామ్ |
కామాక్షి శీలయే త్వాం కపాలశూలాభిరామకరకమలామ్ || ౯౪ ||

లోహితిమపుంజమధ్యే మోహితభువనే ముదా నిరీక్షంతే |
వదనం తవ కుచయుగళం కాంచీసీమాం చ కేఽపి కామాక్షి || ౯౫ ||

జలధిద్విగుణితహుతవహదిశాదినేశ్వరకళాశ్వినేయదళైః |
నళినైర్మహేశి గచ్ఛసి సర్వోత్తరకరకమలదళమమలమ్ || ౯౬ ||

సత్కృతదేశికచరణాః సబీజనిర్బీజయోగనిశ్శ్రేణ్యా |
అపవర్గసౌధవలభీమారోహంత్యంబ కేఽపి తవ కృపయా || ౯౭ ||

అంతరపి బహిరపి త్వం జంతుతతేరంతకాంతకృదహంతే |
చింతితసంతానవతాం సంతతమపి తంతనీషి మహిమానమ్ || ౯౮ ||

కళమంజుళవాగనుమితగలపంజరగతశుకగ్రహౌత్కంఠ్యాత్ |
అంబ రదనాంబరం తే బింబఫలం శంబరారిణా న్యస్తమ్ || ౯౯ ||

జయ జయ జగదంబ శివే జయ జయ కామాక్షి జయ జయాద్రిసుతే |
జయ జయ మహేశదయితే జయ జయ చిద్గగనకౌముదీధారే || ౧౦౦ ||

ఆర్యాశతకం భక్త్యా పఠతామార్యాకృపాకటాక్షేణ |
నిస్సరతి వదనకమలాద్వాణీ పీయూషధోరణీ దివ్యా || ౧౦౧ ||

మూకపంచశతి – పాదారవిందశతకం (౨) >>


సంపూర్ణ మూకపంచశతి చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Mooka panchasati – Arya satakam (1) : మూకపంచశతి – ఆర్యాశతకం (1)

స్పందించండి

error: Not allowed