Mooka panchasati – Arya satakam (1) : ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ೧ – ಆರ್ಯಾಶತಕಂ


ಕಾರಣಪರಚಿದ್ರೂಪಾ ಕಾಂಚೀಪುರಸೀಮ್ನಿ ಕಾಮಪೀಠಗತಾ |
ಕಾಚನ ವಿಹರತಿ ಕರುಣಾ ಕಾಶ್ಮೀರಸ್ತಬಕಕೋಮಲಾಂಗಲತಾ || ೧ ||

ಕಂಚನ ಕಾಂಚೀನಿಲಯಂ ಕರಧೃತಕೋದಂಡಬಾಣಸೃಣಿಪಾಶಂ |
ಕಠಿನಸ್ತನಭರನಮ್ರಂ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದಕಂದಮವಲಂಬೇ || ೨ ||

ಚಿಂತಿತಫಲಪರಿಪೋಷಣಚಿಂತಾಮಣಿರೇವ ಕಾಂಚಿನಿಲಯಾ ಮೇ |
ಚಿರತರಸುಚರಿತಸುಲಭಾ ಚಿತ್ತಂ ಶಿಶಿರಯತು ಚಿತ್ಸುಖಾಧಾರಾ || ೩ ||

ಕುಟಿಲಕಚಂ ಕಠಿನಕುಚಂ ಕುಂದಸ್ಮಿತಕಾಂತಿ ಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಂ |
ಕುರುತೇ ವಿಹೃತಿಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಕುಲಪರ್ವತಸಾರ್ವಭೌಮಸರ್ವಸ್ವಂ || ೪ ||

ಪಂಚಶರಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧನಪರಮಾಚಾರ್ಯೇಣ ದೃಷ್ಟಿಪಾತೇನ |
ಕಾಂಚೀಸೀಮ್ನಿ ಕುಮಾರೀ ಕಾಚನ ಮೋಹಯತಿ ಕಾಮಜೇತಾರಮ್ || ೫ ||

ಪರಯಾ ಕಾಂಚೀಪುರಯಾ ಪರ್ವತಪರ್ಯಾಯಪೀನಕುಚಭರಯಾ |
ಪರತಂತ್ರಾ ವಯಮನಯಾ ಪಂಕಜಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲೋಚನಯಾ || ೬ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಮಿಂದುಮೌಳೇರೈಕಾತ್ಮ್ಯಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಂಚಿಮಧ್ಯಗತಂ |
ಐಂದವಕಿಶೋರಶೇಖರಮೈದಂಪರ್ಯಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ನಿಗಮಾನಾಮ್ || ೭ ||

ಶ್ರಿತಕಂಪಾಸೀಮಾನಂ ಶಿಥಿಲಿತಪರಮಶಿವಧೈರ್ಯಮಹಿಮಾನಂ |
ಕಲಯೇ ಪಾಟಲಿಮಾನಂ ಕಂಚನ ಕಂಚುಕಿತಭುವನಭೂಮಾನಮ್ || ೮ ||

ಆದೃತಕಾಂಚೀನಿಲಯಾಮಾದ್ಯಾಮಾರೂಢಯೌವನಾಟೋಪಾಮ್ |
ಆಗಮವತಂಸಕಲಿಕಾಮಾನಂದಾದ್ವೈತಕಂದಲೀಂ ವಂದೇ || ೯ ||

ತುಂಗಾಭಿರಾಮಕುಚಭರಶೃಂಗಾರಿತಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಕಾಂಚಿಗತಮ್ |
ಗಂಗಾಧರಪರತಂತ್ರಂ ಶೃಂಗಾರಾದ್ವೈತತಂತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತಮ್ || ೧೦ ||

ಕಾಂಚೀರತ್ನವಿಭೂಷಾಂ ಕಾಮಪಿ ಕಂದರ್ಪಸೂತಿಕಾಪಾಂಗೀಮ್ |
ಪರಮಾಂ ಕಲಾಮುಪಾಸೇ ಪರಶಿವವಾಮಾಂಕಪೀಠಿಕಾಸೀನಾಮ್ || ೧೧ ||

ಕಂಪಾತೀರಚರಾಣಾಂ ಕರುಣಾಕೋರಕಿತದೃಷ್ಟಿಪಾತಾನಾಮ್ |
ಕೇಳೀವನಂ ಮನೋ ಮೇ ಕೇಷಾಂಚಿದ್ಭವತು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಾನಾಮ್ || ೧೨ ||

ಆಮ್ರತರುಮೂಲವಸತೇರಾದಿಮಪುರುಷಸ್ಯ ನಯನಪೀಯೂಷಮ್ |
ಆರಬ್ಧಯೌವನೋತ್ಸವಮಾಮ್ನಾಯರಹಸ್ಯಮಂತರವಲಂಬೇ || ೧೩ ||

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ಪರಮಯೋಗಿಭಿರಾದಿಮಪರಪೀಠಸೀಮ್ನಿ ದೃಶ್ಯೇನ |
ಅನುಬದ್ಧಂ ಮಮ ಮಾನಸಮರುಣಿಮಸರ್ವಸ್ವಸಂಪ್ರದಾಯೇನ || ೧೪ ||

ಅಂಕಿತಶಂಕರದೇಹಾಮಂಕುರಿತೋರೋಜಕಂಕಣಾಶ್ಲೇಷೈಃ |
ಅಧಿಕಾಂಚಿ ನಿತ್ಯತರುಣೀಮದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕಾಂಚಿದದ್ಭುತಾಂ ಬಾಲಾಮ್ || ೧೫ ||

ಮಧುರಧನುಷಾ ಮಹೀಧರಜನುಷಾ ನಂದಾಮಿ ಸುರಭಿಬಾಣಜುಷಾ |
ಚಿದ್ವಪುಷಾ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ಕೇಳಿಜುಷಾ ಬಂಧುಜೀವಕಾಂತಿಮುಷಾ || ೧೬ ||

ಮಧುರಸ್ಮಿತೇನ ರಮತೇ ಮಾಂಸಲಕುಚಭಾರಮಂದಗಮನೇನ |
ಮಧ್ಯೇಕಾಂಚಿ ಮನೋ ಮೇ ಮನಸಿಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗರ್ವಬೀಜೇನ || ೧೭ ||

ಧರಣಿಮಯೀಂ ತರಣಿಮಯೀಂ ಪವನಮಯೀಂ ಗಗನದಹನಹೋತೃಮಯೀಮ್ |
ಅಂಬುಮಯೀಮಿಂದುಮಯೀಮಂಬಾಮನುಕಂಪಮಾದಿಮಾಮೀಕ್ಷೇ || ೧೮ ||

ಲೀನಸ್ಥಿತಿಮುನಿಹೃದಯೇ ಧ್ಯಾನಸ್ತಿಮಿತಂ ತಪಸ್ಯದುಪಕಂಪಮ್ |
ಪೀನಸ್ತನಭರಮೀಡೇ ಮೀನಧ್ವಜತಂತ್ರಪರಮತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ || ೧೯ ||

ಶ್ವೇತಾ ಮಂಥರಹಸಿತೇ ಶಾತಾ ಮಧ್ಯೇ ಚ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತಾ |
ಶೀತಾ ಲೋಚನಪಾತೇ ಸ್ಫೀತಾ ಕುಚಸೀಮ್ನಿ ಶಾಶ್ವತೀ ಮಾತಾ || ೨೦ ||

ಪುರತಃ ಕದಾನುಕರವೈ ಪುರವೈರಿವಿಮರ್ದಪುಲಕಿತಾಂಗಲತಾಮ್ |
ಪುನತೀಂ ಕಾಂಚೀದೇಶಂ ಪುಷ್ಪಾಯುಧವೀರ್ಯಸರಸಪರಿಪಾಟೀಮ್ || ೨೧ ||

ಪುಣ್ಯಾ ಕಾಽಪಿ ಪುರಂಧ್ರೀ ಪುಂಖಿತಕಂದರ್ಪಸಂಪದಾ ವಪುಷಾ |
ಪುಲಿನಚರೀ ಕಂಪಾಯಾಃ ಪುರಮಥನಂ ಪುಲಕನಿಚುಲಿತಂ ಕುರುತೇ || ೨೨ ||

ತನಿಮಾದ್ವೈತವಲಗ್ನಂ ತರುಣಾರುಣಸಂಪ್ರದಾಯತನುಲೇಖಮ್ |
ತಟಸೀಮನಿ ಕಂಪಾಯಾಸ್ತರುಣಿಮಸರ್ವಸ್ವಮಾದ್ಯಮದ್ರಾಕ್ಷಮ್ || ೨೩ ||

ಪೌಷ್ಟಿಕಕರ್ಮವಿಪಾಕಂ ಪೌಷ್ಪಶರಂ ಸವಿಧಸೀಮ್ನಿ ಕಂಪಾಯಾಃ |
ಅದ್ರಾಕ್ಷಮಾತ್ತಯೌವನಮಭ್ಯುದಯಂ ಕಂಚಿದರ್ಧಶಶಿಮೌಳೇಃ || ೨೪ ||

ಸಂಶ್ರಿತಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಸರಸಿಜದೌರ್ಭಾಗ್ಯಜಾಗ್ರದುತ್ತಂಸೇ |
ಸಂವಿನ್ಮಯೇ ವಿಲೀಯೇ ಸಾರಸ್ವತಪುರುಷಕಾರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ || ೨೫ ||

ಮೋದಿತಮಧುಕರವಿಶಿಖಂ ಸ್ವಾದಿಮಸಮುದಾಯಸಾರಕೋದಂಡಮ್ |
ಆದೃತಕಾಂಚೀಖೇಲನಮಾದಿಮಮಾರುಣ್ಯಭೇದಮಾಕಲಯೇ || ೨೬ ||

ಉರರೀಕೃತಕಾಂಚಿಪುರೀಮುಪನಿಷದರವಿಂದಕುಹರಮಧುಧಾರಾಮ್ |
ಉನ್ನಮ್ರಸ್ತನಕಲಶೀಮುತ್ಸವಲಹರೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಶಂಭೋಃ || ೨೭ ||

ಏಣಶಿಶುದೀರ್ಘಲೋಚನಮೇನಃಪರಿಪಂಥಿ ಸಂತತಂ ಭಜತಾಮ್ |
ಏಕಾಮ್ರನಾಥಜೀವಿತಮೇವಂಪದದೂರಮೇಕಮವಲಂಬೇ || ೨೮ ||

ಸ್ಮಯಮಾನಮುಖಂ ಕಾಂಚೀಮಯಮಾನಂ ಕಮಪಿ ದೇವತಾಭೇದಮ್ |
ದಯಮಾನಂ ವೀಕ್ಷ್ಯಮುಹುರ್ವಯಮಾನಂದಾಮೃತಾಂಬುಧೌ ಮಗ್ನಾಃ || ೨೯ ||

ಕುತುಕಜುಷಿ ಕಾಂಚಿದೇಶೇ ಕುಮುದತಪೋರಾಶಿಪಾಕಶೇಖರಿತೇ |
ಕುರುತೇ ಮನೋವಿಹಾರಂ ಕುಲಗಿರಿಪರಿಬೃಢಕುಲೈಕಮಣಿದೀಪೇ || ೩೦ ||

ವೀಕ್ಷೇಮಹಿ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ವಿಪುಲಸ್ತನಕಲಶಗರಿಮಪರವಶಿತಮ್ |
ವಿದ್ರುಮಸಹಚರದೇಹಂ ವಿಭ್ರಮಸಮವಾಯಸಾರಸನ್ನಾಹಮ್ || ೩೧ ||

ಕುರುವಿಂದಗೋತ್ರಗಾತ್ರಂ ಕೂಲಚರಂ ಕಮಪಿ ನೌಮಿ ಕಂಪಾಯಾಃ |
ಕೂಲಂಕಷಕುಚಕುಂಭಂ ಕುಸುಮಾಯುಧವೀರ್ಯಸಾರಸಂರಂಭಮ್ || ೩೨ ||

ಕುಟ್ಮಲಿತಕುಚಕಿಶೋರೈಃ ಕುರ್ವಾಣೈಃ ಕಾಂಚಿದೇಶಸೌಹಾರ್ದಮ್ |
ಕುಂಕುಮಶೋಣೈರ್ನಿಚಿತಂ ಕುಶಲಪಥಂ ಶಂಭುಸುಕೃತಸಂಭಾರೈಃ || ೩೩ ||

ಅಂಕಿತಕಚೇನ ಕೇನಚಿದಂಧಂಕರಣೌಷಧೇನ ಕಮಲಾನಾಮ್ |
ಅಂತಃಪುರೇಣ ಶಂಭೋರಲಂಕ್ರಿಯಾ ಕಾಽಪಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಕಾಂಚ್ಯಾಮ್ || ೩೪ ||

ಊರೀಕರೋಮಿ ಸಂತತಮೂಷ್ಮಲಫಾಲೇನ ಲಾಲಿತಂ ಪುಂಸಾ |
ಉಪಕಂಪಮುಚಿತಖೇಲನಮುರ್ವೀಧರವಂಶಸಂಪದುನ್ಮೇಷಮ್ || ೩೫ ||

ಅಂಕುರಿತಸ್ತನಕೋರಕಮಂಕಾಲಂಕಾರಮೇಕಚೂತಪತೇಃ |
ಆಲೋಕೇಮಹಿ ಕೋಮಲಮಾಗಮಸಲ್ಲಾಪಸಾರಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಮ್ || ೩೬ ||

ಪುಂಜಿತಕರುಣಮುದಂಚಿತಶಿಂಜಿತಮಣಿಕಾಂಚಿ ಕಿಮಪಿ ಕಾಂಚಿಪುರೇ |
ಮಂಜರಿತಮೃದುಲಹಾಸಂ ಪಿಂಜರತನುರುಚಿ ಪಿನಾಕಿಮೂಲಧನಮ್ || ೩೭ ||

ಲೋಲಹೃದಯೋಽಸ್ಮಿ ಶಂಭೋರ್ಲೋಚನಯುಗಳೇನ ಲೇಹ್ಯಮಾನಾಯಾಮ್ |
ಲಾಲಿತಪರಮಶಿವಾಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತತರಂಗಮಾಲಾಯಾಮ್ || ೩೮ ||

ಮಧುಕರಸಹಚರಚಿಕುರೈರ್ಮದನಾಗಮಸಮಯದೀಕ್ಷಿತಕಟಾಕ್ಷೈಃ |
ಮಂಡಿತಕಂಪಾತೀರೈಃ ಮಂಗಳಕಂದೈರ್ಮಮಾಸ್ತು ಸಾರೂಪ್ಯಮ್ || ೩೯ ||

ವದನಾರವಿಂದವಕ್ಷೋವಾಮಾಂಕತಟೀವಶಂವದೀಭೂತಾ |
ಪೂರುಷತ್ರಿತಯೇ ತ್ರೇಧಾ ಪುರಂಧ್ರಿರೂಪಾ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ || ೪೦ ||

ಬಾಧಾಕರೀಂ ಭವಾಬ್ಧೇರಾಧಾರಾದ್ಯಂಬುಜೇಷು ವಿಚರಂತೀಮ್ |
ಆಧಾರೀಕೃತಕಾಂಚೀಂ ಬೋಧಾಮೃತವೀಚಿಮೇವ ವಿಮೃಶಾಮಃ || ೪೧ ||

ಕಲಯಾಮ್ಯಂತಃ ಶಶಧರಕಲಯಾಽಂಕಿತಮೌಳಿಮಮಲಚಿದ್ವಲಯಾಮ್ |
ಅಲಯಾಮಾಗಮಪೀಠೀನಿಲಯಾಂ ವಲಯಾಂಕಸುಂದರೀಮಂಬಾಮ್ || ೪೨ ||

ಶರ್ವಾದಿಪರಮಸಾಧಕಗುರ್ವಾನೀತಾಯ ಕಾಮಪೀಠಜುಷೇ |
ಸರ್ವಾಕೃತಯೇ ಶೋಣಿಮಗರ್ವಾಯಾಸ್ಮೈ ಸಮರ್ಪ್ಯತೇ ಹೃದಯಮ್ || ೪೩ ||

ಸಮಯಾ ಸಾಂಧ್ಯಮಯೂಖೈಃ ಸಮಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸದೈವ ಶೀಲಿತಯಾ |
ಉಮಯಾ ಕಾಂಚೀರತಯಾ ನ ಮಯಾ ಲಭ್ಯತ ಕಿಂ ನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮ್ || ೪೪ ||

ಜಂತೋಸ್ತವ ಪದಪೂಜನಸಂತೋಷತರಂಗಿತಸ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ |
ಬಂಧೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಪುನಃ ಸಿಂಧೋರಂಭಸ್ಸುಬಂಭ್ರಮೀತಿ ಶಿಲಾ || ೪೫ ||

ಕುಂಡಲಿ ಕುಮಾರಿ ಕುಟಿಲೇ ಚಂಡಿ ಚರಾಚರಸವಿತ್ರಿ ಚಾಮುಂಡೇ |
ಗುಣಿನಿ ಗುಹಾರಿಣಿ ಗುಹ್ಯೇ ಗುರುಮೂರ್ತೇ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ || ೪೬ ||

ಅಭಿದಾಕೃತಿರ್ಭಿದಾಕೃತಿರಚಿದಾಕೃತಿರಪಿ ಚಿದಾಕೃತಿರ್ಮಾತಃ |
ಅನಹಂತಾ ತ್ವಮಹಂತಾ ಭ್ರಮಯಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಾಶ್ವತೀ ವಿಶ್ವಮ್ || ೪೭ ||

ಶಿವ ಶಿವ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸಮಂ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಕಟಾಕ್ಷಿತಾಃ ಪುರುಷಾಃ |
ವಿಪಿನಂ ಭವನಮಮಿತ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ಲೋಷ್ಟಂ ಚ ಯುವತಿಬಿಂಬೋಷ್ಠಮ್ || ೪೮ ||

ಕಾಮಪರಿಪಂಥಿಕಾಮಿನಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಮಪೀಠಮಧ್ಯಗತೇ |
ಕಾಮದುಘಾ ಭವ ಕಮಲೇ ಕಾಮಕಲೇ ಕಾಮಕೋಟಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ || ೪೯ ||

ಮಧ್ಯೇಹೃದಯಂ ಮಧ್ಯೇನಿಟಿಲಂ ಮಧ್ಯೇಶಿರೋಽಪಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಮ್ |
ಚಂಡಕರಶಕ್ರಕಾರ್ಮುಕಚಂದ್ರಸಮಾಭಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಮ್ || ೫೦ ||

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ಕೇಳಿಲೋಲೈರಖಿಲಾಗಮಯಂತ್ರಮಂತ್ರತಂತ್ರಮಯೈಃ |
ಅತಿಶೀತಂ ಮಮ ಮಾನಸಮಸಮಶರದ್ರೋಹಿಜೀವನೋಪಾಯೈಃ || ೫೧ ||

ನಂದತಿ ಮಮ ಹೃದಿ ಕಾಚನ ಮಂದಿರಯಂತೀ ನಿರಂತರಂ ಕಾಂಚೀಮ್ |
ಇಂದುರವಿಮಂಡಲಕುಚಾ ಬಿಂದುವಿಯನ್ನಾದಪರಿಣತಾ ತರುಣೀ || ೫೨ ||

ಶಂಪಾಲತಾಸವರ್ಣಂ ಸಂಪಾದಯಿತುಂ ಭವಜ್ವರಚಿಕಿತ್ಸಾಮ್ |
ಲಿಂಪಾಮಿ ಮನಸಿ ಕಿಂಚನ ಕಂಪಾತಟರೋಹಿ ಸಿದ್ಧಭೈಷಜ್ಯಮ್ || ೫೩ ||

ಅನುಮಿತಕುಚಕಾಠಿನ್ಯಾಮಧಿವಕ್ಷಃಪೀಠಮಂಗಜನ್ಮರಿಪೋಃ |
ಆನಂದದಾಂ ಭಜೇ ತಾಮಾನಂಗಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಬೋಧಸಿರಾಮ್ || ೫೪ ||

ಐಕ್ಷಿಷಿ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಹಸ್ತಾಂತಂ ವಿಸ್ಮಯಾರ್ಹವೃತ್ತಾಂತಮ್ |
ಅಧಿಕಾಂಚಿ ನಿಗಮವಾಚಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಶೂಲಪಾಣಿಶುದ್ಧಾಂತಮ್ || ೫೫ ||

ಆಹಿತವಿಲಾಸಭಂಗೀಮಾಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಬಶಿಲ್ಪಕಲ್ಪನಯಾ |
ಆಶ್ರಿತಕಾಂಚೀಮತುಲಾಮಾದ್ಯಾಂ ವಿಸ್ಫೂರ್ತಿಮಾದ್ರಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಮ್ || ೫೬ ||

ಮೂಕೋಽಪಿ ಜಟಿಲದುರ್ಗತಿಶೋಕೋಽಪಿ ಸ್ಮರತಿ ಯಃ ಕ್ಷಣಂ ಭವತೀಮ್ |
ಏಕೋ ಭವತಿ ಸ ಜಂತುರ್ಲೋಕೋತ್ತರಕೀರ್ತಿರೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ || ೫೭ ||

ಪಂಚದಶವರ್ಣರೂಪಂ ಕಂಚನ ಕಾಂಚೀವಿಹಾರಧೌರೇಯಮ್ |
ಪಂಚಶರೀಯಂ ಶಂಭೋರ್ವಂಚನವೈದಗ್ಧ್ಯಮೂಲಮವಲಂಬೇ || ೫೮ ||

ಪರಿಣತಿಮತೀಂ ಚತುರ್ಧಾ ಪದವೀಂ ಸುಧಿಯಾಂ ಸಮೇತ್ಯ ಸೌಷುಮ್ನೀಮ್ |
ಪಂಚಾಶದರ್ಣಕಲ್ಪಿತಮದಶಿಲ್ಪಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ || ೫೯ ||

ಆದಿಕ್ಷನ್ಮಮ ಗುರುರಾಡಾದಿಕ್ಷಾಂತಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾಮ್ |
ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಚಾಪದಂಡಾಂ ನೇದಿಷ್ಠಾಮೇವ ಕಾಮಪೀಠಗತಾಮ್ || ೬೦ ||

ತುಷ್ಯಾಮಿ ಹರ್ಷಿತಸ್ಮರಶಾಸನಯಾ ಕಾಂಚಿಪುರಕೃತಾಸನಯಾ |
ಸ್ವಾಸನಯಾ ಸಕಲಜಗದ್ಭಾಸನಯಾ ಕಲಿತಶಂಬರಾಸನಯಾ || ೬೧ ||

ಪ್ರೇಮವತೀ ಕಂಪಾಯಾಂ ಸ್ಥೇಮವತೀ ಯತಿಮನಸ್ಸು ಭೂಮವತೀ |
ಸಾಮವತೀ ನಿತ್ಯಗಿರಾ ಸೋಮವತೀ ಶಿರಸಿ ಭಾತಿ ಹೈಮವತೀ || ೬೨ ||

ಕೌತುಕಿನಾ ಕಂಪಾಯಾಂ ಕೌಸುಮಚಾಪೇನ ಕೀಲಿತೇನಾಂತಃ |
ಕುಲದೈವತೇನ ಮಹತಾ ಕುಟ್ಮಲಮುದ್ರಾಂ ಧುನೋತು ನಃಪ್ರತಿಭಾ || ೬೩ ||

ಯೂನಾ ಕೇನಾಪಿ ಮಿಲದ್ದೇಹಾ ಸ್ವಾಹಾಸಹಾಯತಿಲಕೇನ |
ಸಹಕಾರಮೂಲದೇಶೇ ಸಂವಿದ್ರೂಪಾ ಕುಟುಂಬಿನೀ ರಮತೇ || ೬೪ ||

ಕುಸುಮಶರಗರ್ವಸಂಪತ್ಕೋಶಗೃಹಂ ಭಾತಿ ಕಾಂಚಿದೇಶಗತಮ್ |
ಸ್ಥಾಪಿತಮಸ್ಮಿನ್ಕಥಮಪಿ ಗೋಪಿತಮಂತರ್ಮಯಾ ಮನೋರತ್ನಮ್ || ೬೫ ||

ದಗ್ಧಷಡಧ್ವಾರಣ್ಯಂ ದರದಲಿತಕುಸುಂಭಸಂಭೃತಾರುಣ್ಯಮ್ |
ಕಲಯೇ ನವತಾರುಣ್ಯಂ ಕಂಪಾತಟಸೀಮ್ನಿ ಕಿಮಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಮ್ || ೬೬ ||

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ವರ್ಧಮಾನಾಮತುಲಾಂ ಕರವಾಣಿ ಪಾರಣಾಮಕ್ಷ್ಣೋಃ |
ಆನಂದಪಾಕಭೇದಾಮರುಣಿಮಪರಿಣಾಮಗರ್ವಪಲ್ಲವಿತಾಮ್ || ೬೭ ||

ಬಾಣಸೃಣಿಪಾಶಕಾರ್ಮುಕಪಾಣಿಮಮುಂ ಕಮಪಿ ಕಾಮಪೀಠಗತಮ್ |
ಏಣಧರಕೋಣಚೂಡಂ ಶೋಣಿಮಪರಿಪಾಕಭೇದಮಾಕಲಯೇ || ೬೮ ||

ಕಿಂ ವಾ ಫಲತಿ ಮಮಾನ್ಯೈರ್ಬಿಂಬಾಧರಚುಂಬಿಮಂದಹಾಸಮುಖೀ |
ಸಂಬಾಧಕರೀ ತಮಸಾಮಂಬಾ ಜಾಗರ್ತಿ ಮನಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ || ೬೯ ||

ಮಂಚೇ ಸದಾಶಿವಮಯೇ ಪರಿಶಿವಮಯಲಲಿತಪೌಷ್ಪಪರ್ಯಂಕೇ |
ಅಧಿಚಕ್ರಮಧ್ಯಮಾಸ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ನಾಮ ಕಿಮಪಿ ಮಮ ಭಾಗ್ಯಮ್ || ೭೦ ||

ರಕ್ಷ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಕಾಮಪೀಠೀಲಾಸಿಕಯಾ ಘನಕೃಪಾಂಬುರಾಶಿಕಯಾ |
ಶ್ರುತಿಯುವತಿಕುಂತಲೀಮಣಿಮಾಲಿಕಯಾ ತುಹಿನಶೈಲಬಾಲಿಕಯಾ || ೭೧ ||

ಲೀಯೇ ಪುರಹರಜಾಯೇ ಮಾಯೇ ತವ ತರುಣಪಲ್ಲವಚ್ಛಾಯೇ |
ಚರಣೇ ಚಂದ್ರಾಭರಣೇ ಕಾಂಚೀಶರಣೇ ನತಾರ್ತಿಸಂಹರಣೇ || ೭೨ ||

ಮೂರ್ತಿಮತಿ ಮುಕ್ತಿಬೀಜೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ತಬಕಿತಚಕೋರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ |
ಮೋದಿತಕಂಪಾಕೂಲೇ ಮುಹುರ್ಮುಹುರ್ಮನಸಿ ಮುಮುದಿಷಾಽಸ್ಮಾಕಮ್ || ೭೩ ||

ವೇದಮಯೀಂ ನಾದಮಯೀಂ ಬಿಂದುಮಯೀಂ ಪರಪದೋದ್ಯದಿಂದುಮಯೀಮ್ |
ಮಂತ್ರಮಯೀಂ ತಂತ್ರಮಯೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಯೀಂ ನೌಮಿ ವಿಶ್ವವಿಕೃತಿಮಯೀಮ್ || ೭೪ ||

ಪುರಮಥನಪುಣ್ಯಕೋಟೀ ಪುಂಜಿತಕವಿಲೋಕಸೂಕ್ತಿರಸಧಾಟೀ |
ಮನಸಿ ಮಮ ಕಾಮಕೋಟೀ ವಿಹರತು ಕರುಣಾವಿಪಾಕಪರಿಪಾಟೀ || ೭೫ ||

ಕುಟಿಲಂ ಚಟುಲಂ ಪೃಥುಲಂ ಮೃದುಲಂ ಕಚನಯನಜಘನಚರಣೇಷು |
ಅವಲೋಕಿತಮವಲಂಬಿತಮಧಿಕಂಪಾತಟಮಮೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ || ೭೬ ||

ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದದೀಪಾಂಕುರೇಣ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ |
ಪಶ್ಯಾಮಿ ನಿಸ್ತುಲಮಹೋ ಪಚೇಲಿಮಂ ಕಮಪಿ ಪರಶಿವೋಲ್ಲಾಸಮ್ || ೭೭ ||

ವಿದ್ಯೇ ವಿಧಾತೃವಿಷಯೇ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಾಳಿ ಕಾಮಕೋಟಿಕಲೇ |
ಭಾರತಿ ಭೈರವಿ ಭದ್ರೇ ಶಾಕಿನಿ ಶಾಂಭವಿ ಶಿವೇ ಸ್ತುವೇ ಭವತೀಮ್ || ೭೮ ||

ಮಾಲಿನಿ ಮಹೇಶಚಾಲಿನಿ ಕಾಂಚೀಖೇಲಿನಿ ವಿಪಕ್ಷಕಾಲಿನಿ ತೇ |
ಶೂಲಿನಿ ವಿದ್ರುಮಶಾಲಿನಿ ಸುರಜನಪಾಲಿನಿ ಕಪಾಲಿನಿ ನಮೋಽಸ್ತು || ೭೯ ||

ದೇಶಿಕ ಇತಿ ಕಿಂ ಶಂಕೇ ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ನು ತರುಣಿಮೋನ್ಮೇಷಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೂಲಪಾಣೇಃ ಕಾಮಾಗಮಸಮಯತಂತ್ರದೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ || ೮೦ ||

ವೇತಂಡಕುಂಭಡಂಬರವೈತಂಡಿಕಕುಚಭರಾರ್ತಮಧ್ಯಾಯ |
ಕುಂಕುಮರುಚೇ ನಮಸ್ಯಾಂ ಶಂಕರನಯನಾಮೃತಾಯ ರಚಯಾಮಃ || ೮೧ ||

ಅಧಿಕಾಂಚಿತಮಣಿಕಾಂಚನಕಾಂಚೀಮಧಿಕಾಂಚಿ ಕಾಂಚಿದದ್ರಾಕ್ಷಮ್ |
ಅವನತಜನಾನುಕಂಪಾಮನುಕಂಪಾಕೂಲಮಸ್ಮದನುಕೂಲಾಮ್ || ೮೨ ||

ಪರಿಚಿತಕಂಪಾತೀರಂ ಪರ್ವತರಾಜನ್ಯಸುಕೃತಸನ್ನಾಹಮ್ |
ಪರಗುರುಕೃಪಯಾ ವೀಕ್ಷೇ ಪರಮಶಿವೋತ್ಸಂಗಮಂಗಳಾಭರಣಮ್ || ೮೩ ||

ದಗ್ಧಮದನಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಥೀಯಸೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೈದಗ್ಧೀಮ್ |
ತವ ದೇವಿ ತರುಣಿಮಶ್ರೀಚತುರಿಮಪಾಕೋ ನ ಚಕ್ಷಮೇ ಮಾತಃ || ೮೪ ||

ಮದಜಲತಮಾಲಪತ್ರಾ ವಸನಿತಪತ್ರಾ ಕರಾದೃತಖಾನಿತ್ರಾ |
ವಿಹರತಿ ಪುಳಿಂದಯೋಷಾ ಗುಂಜಾಭೂಷಾ ಫಣೀಂದ್ರಕೃತವೇಷಾ || ೮೫ ||

ಅಂಕೇ ಶುಕಿನೀ ಗೀತೇ ಕೌತುಕಿನೀ ಪರಿಸರೇ ಚ ಗಾಯಕಿನೀ |
ಜಯಸಿ ಸವಿಧೇಽಂಬ ಭೈರವಮಂಡಲಿನೀ ಶ್ರವಸಿ ಶಂಖಕುಂಡಲಿನೀ || ೮೬ ||

ಪ್ರಣತಜನತಾಪವರ್ಗಾ ಕೃತಬಹುಸರ್ಗಾ ಸಸಿಂಹಸಂಸರ್ಗಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುದಿತಭರ್ಗಾ ಹತರಿಪುವರ್ಗಾ ತ್ವಮೇವ ಸಾ ದುರ್ಗಾ || ೮೭ ||

ಶ್ರವಣಚಲದ್ವೇತಂಡಾ ಸಮರೋದ್ದಂಡಾ ಧುತಾಸುರಶಿಖಂಡಾ |
ದೇವಿ ಕಲಿತಾಂತ್ರಷಂಡಾ ಧೃತನರಮುಂಡಾ ತ್ವಮೇವ ಚಾಮುಂಡಾ || ೮೮ ||

ಉರ್ವೀಧರೇಂದ್ರಕನ್ಯೇ ದರ್ವೀಭರಿತೇನ ಭಕ್ತಪೂರೇಣ |
ಗುರ್ವೀಮಕಿಂಚನಾರ್ತಿಂ ಖರ್ವೀಕುರುಷೇ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ || ೮೯ ||

ತಾಡಿತರಿಪುಪರಿಪೀಡನಭಯಹರಣ ನಿಪುಣಹಲಮುಸಲಾ |
ಕ್ರೋಡಪತಿಭೀಷಣಮುಖೀ ಕ್ರೀಡಸಿ ಜಗತಿ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ || ೯೦ ||

ಸ್ಮರಮಥನವರಣಲೋಲಾ ಮನ್ಮಥಹೇಲಾವಿಲಾಸಮಣಿಶಾಲಾ |
ಕನಕರುಚಿಚೌರ್ಯಶೀಲಾ ತ್ವಮಂಬ ಬಾಲಾ ಕರಾಬ್ಜಧೃತಮಾಲಾ || ೯೧ ||

ವಿಮಲಪಟೀ ಕಮಲಕುಟೀ ಪುಸ್ತಕರುದ್ರಾಕ್ಷಶಸ್ತಹಸ್ತಪುಟೀ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಾಕ್ಷೀ ಕಲಿತವಿಪಂಚೀ ವಿಭಾಸಿ ವೈರಿಂಚೀ || ೯೨ ||

ಕುಂಕುಮರುಚಿಪಿಂಗಮಸೃಕ್ಪಂಕಿಲಮುಂಡಾಲಿಮಂಡಿತಂ ಮಾತಃ |
ಜಯತಿ ತವ ರೂಪಧೇಯಂ ಜಪಪಟಪುಸ್ತಕವರಾಭಯಕರಾಬ್ಜಮ್ || ೯೩ ||

ಕನಕಮಣಿಕಲಿತಭೂಷಾಂ ಕಾಲಾಯಸಕಲಹಶೀಲಕಾಂತಿಕಲಾಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀಲಯೇ ತ್ವಾಂ ಕಪಾಲಶೂಲಾಭಿರಾಮಕರಕಮಲಾಮ್ || ೯೪ ||

ಲೋಹಿತಿಮಪುಂಜಮಧ್ಯೇ ಮೋಹಿತಭುವನೇ ಮುದಾ ನಿರೀಕ್ಷಂತೇ |
ವದನಂ ತವ ಕುಚಯುಗಳಂ ಕಾಂಚೀಸೀಮಾಂ ಚ ಕೇಽಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ || ೯೫ ||

ಜಲಧಿದ್ವಿಗುಣಿತಹುತವಹದಿಶಾದಿನೇಶ್ವರಕಳಾಶ್ವಿನೇಯದಳೈಃ |
ನಳಿನೈರ್ಮಹೇಶಿ ಗಚ್ಛಸಿ ಸರ್ವೋತ್ತರಕರಕಮಲದಳಮಮಲಮ್ || ೯೬ ||

ಸತ್ಕೃತದೇಶಿಕಚರಣಾಃ ಸಬೀಜನಿರ್ಬೀಜಯೋಗನಿಶ್ಶ್ರೇಣ್ಯಾ |
ಅಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾರೋಹಂತ್ಯಂಬ ಕೇಽಪಿ ತವ ಕೃಪಯಾ || ೯೭ ||

ಅಂತರಪಿ ಬಹಿರಪಿ ತ್ವಂ ಜಂತುತತೇರಂತಕಾಂತಕೃದಹಂತೇ |
ಚಿಂತಿತಸಂತಾನವತಾಂ ಸಂತತಮಪಿ ತಂತನೀಷಿ ಮಹಿಮಾನಮ್ || ೯೮ ||

ಕಳಮಂಜುಳವಾಗನುಮಿತಗಲಪಂಜರಗತಶುಕಗ್ರಹೌತ್ಕಂಠ್ಯಾತ್ |
ಅಂಬ ರದನಾಂಬರಂ ತೇ ಬಿಂಬಫಲಂ ಶಂಬರಾರಿಣಾ ನ್ಯಸ್ತಮ್ || ೯೯ ||

ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬ ಶಿವೇ ಜಯ ಜಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಜಯ ಜಯಾದ್ರಿಸುತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಮಹೇಶದಯಿತೇ ಜಯ ಜಯ ಚಿದ್ಗಗನಕೌಮುದೀಧಾರೇ || ೧೦೦ ||

ಆರ್ಯಾಶತಕಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತಾಮಾರ್ಯಾಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷೇಣ |
ನಿಸ್ಸರತಿ ವದನಕಮಲಾದ್ವಾಣೀ ಪೀಯೂಷಧೋರಣೀ ದಿವ್ಯಾ || ೧೦೧ ||

ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ಪಾದಾರವಿಂದಶತಕಂ ( ೨ ) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಕಪಂಚಶತಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed