Mooka panchasati – Arya satakam (1) : மூகபஞ்சஶதி – ஆர்யாஶதகம் (1)


காரணபரசித்³ரூபா காஞ்சீபுரஸீம்னி காமபீட²க³தா |
காசன விஹரதி கருணா காஶ்மீரஸ்தப³ககோமலாங்க³லதா || 1 ||

கஞ்சன காஞ்சீனிலயம் கரத்⁴ருதகோத³ண்ட³பா³ணஸ்ருணிபாஶம் |
கடி²னஸ்தனப⁴ரனம்ரம் கைவல்யானந்த³கந்த³மவலம்பே³ || 2 ||

சிந்திதப²லபரிபோஷணசிந்தாமணிரேவ காஞ்சினிலயா மே |
சிரதரஸுசரிதஸுலபா⁴ சித்தம் ஶிஶிரயது சித்ஸுகா²தா⁴ரா || 3 ||

குடிலகசம் கடி²னகுசம் குந்த³ஸ்மிதகாந்தி குங்குமச்சா²யம் |
குருதே விஹ்ருதிம் காஞ்ச்யாம் குலபர்வதஸார்வபௌ⁴மஸர்வஸ்வம் || 4 ||

பஞ்சஶரஶாஸ்த்ரபோ³த⁴னபரமாசார்யேண த்³ருஷ்டிபாதேன |
காஞ்சீஸீம்னி குமாரீ காசன மோஹயதி காமஜேதாரம் || 5 ||

பரயா காஞ்சீபுரயா பர்வதபர்யாயபீனகுசப⁴ரயா |
பரதந்த்ரா வயமனயா பங்கஜஸப்³ரஹ்மசாரிலோசனயா || 6 ||

ஐஶ்வர்யமிந்து³மௌளேரைகாத்ம்யப்ரக்ருதி காஞ்சிமத்⁴யக³தம் |
ஐந்த³வகிஶோரஶேக²ரமைத³ம்பர்யம் சகாஸ்தி நிக³மானாம் || 7 ||

ஶ்ரிதகம்பாஸீமானம் ஶிதி²லிதபரமஶிவதை⁴ர்யமஹிமானம் |
கலயே பாடலிமானம் கஞ்சன கஞ்சுகிதபு⁴வனபூ⁴மானம் || 8 ||

ஆத்³ருதகாஞ்சீனிலயாமாத்³யாமாரூட⁴யௌவனாடோபாம் |
ஆக³மவதம்ஸகலிகாமானந்தா³த்³வைதகந்த³லீம் வந்தே³ || 9 ||

துங்கா³பி⁴ராமகுசப⁴ரஶ்ருங்கா³ரிதமாஶ்ரயாமி காஞ்சிக³தம் |
க³ங்கா³த⁴ரபரதந்த்ரம் ஶ்ருங்கா³ராத்³வைததந்த்ரஸித்³தா⁴ந்தம் || 10 ||

காஞ்சீரத்னவிபூ⁴ஷாம் காமபி கந்த³ர்பஸூதிகாபாங்கீ³ம் |
பரமாம் கலாமுபாஸே பரஶிவவாமாங்கபீடி²காஸீனாம் || 11 ||

கம்பாதீரசராணாம் கருணாகோரகிதத்³ருஷ்டிபாதானாம் |
கேளீவனம் மனோ மே கேஷாஞ்சித்³ப⁴வது சித்³விலாஸானாம் || 12 ||

ஆம்ரதருமூலவஸதேராதி³மபுருஷஸ்ய நயனபீயூஷம் |
ஆரப்³த⁴யௌவனோத்ஸவமாம்னாயரஹஸ்யமந்தரவலம்பே³ || 13 ||

அதி⁴காஞ்சி பரமயோகி³பி⁴ராதி³மபரபீட²ஸீம்னி த்³ருஶ்யேன |
அனுப³த்³த⁴ம் மம மானஸமருணிமஸர்வஸ்வஸம்ப்ரதா³யேன || 14 ||

அங்கிதஶங்கரதே³ஹாமங்குரிதோரோஜகங்கணாஶ்லேஷை꞉ |
அதி⁴காஞ்சி நித்யதருணீமத்³ராக்ஷம் காஞ்சித³த்³பு⁴தாம் பா³லாம் || 15 ||

மது⁴ரத⁴னுஷா மஹீத⁴ரஜனுஷா நந்தா³மி ஸுரபி⁴பா³ணஜுஷா |
சித்³வபுஷா காஞ்சிபுரே கேளிஜுஷா ப³ந்து⁴ஜீவகாந்திமுஷா || 16 ||

மது⁴ரஸ்மிதேன ரமதே மாம்ஸலகுசபா⁴ரமந்த³க³மனேன |
மத்⁴யேகாஞ்சி மனோ மே மனஸிஜஸாம்ராஜ்யக³ர்வபீ³ஜேன || 17 ||

த⁴ரணிமயீம் தரணிமயீம் பவனமயீம் க³க³னத³ஹனஹோத்ருமயீம் |
அம்பு³மயீமிந்து³மயீமம்பா³மனுகம்பமாதி³மாமீக்ஷே || 18 ||

லீனஸ்தி²திமுனிஹ்ருத³யே த்⁴யானஸ்திமிதம் தபஸ்யது³பகம்பம் |
பீனஸ்தனப⁴ரமீடே³ மீனத்⁴வஜதந்த்ரபரமதாத்பர்யம் || 19 ||

ஶ்வேதா மந்த²ரஹஸிதே ஶாதா மத்⁴யே ச வாங்மனோ(அ)தீதா |
ஶீதா லோசனபாதே ஸ்பீ²தா குசஸீம்னி ஶாஶ்வதீ மாதா || 20 ||

புரத꞉ கதா³னுகரவை புரவைரிவிமர்த³புலகிதாங்க³லதாம் |
புனதீம் காஞ்சீதே³ஶம் புஷ்பாயுத⁴வீர்யஸரஸபரிபாடீம் || 21 ||

புண்யா கா(அ)பி புரந்த்⁴ரீ புங்கி²தகந்த³ர்பஸம்பதா³ வபுஷா |
புலினசரீ கம்பாயா꞉ புரமத²னம் புலகனிசுலிதம் குருதே || 22 ||

தனிமாத்³வைதவலக்³னம் தருணாருணஸம்ப்ரதா³யதனுலேக²ம் |
தடஸீமனி கம்பாயாஸ்தருணிமஸர்வஸ்வமாத்³யமத்³ராக்ஷம் || 23 ||

பௌஷ்டிககர்மவிபாகம் பௌஷ்பஶரம் ஸவித⁴ஸீம்னி கம்பாயா꞉ |
அத்³ராக்ஷமாத்தயௌவனமப்⁴யுத³யம் கஞ்சித³ர்த⁴ஶஶிமௌளே꞉ || 24 ||

ஸம்ஶ்ரிதகாஞ்சீதே³ஶே ஸரஸிஜதௌ³ர்பா⁴க்³யஜாக்³ரது³த்தம்ஸே |
ஸம்வின்மயே விலீயே ஸாரஸ்வதபுருஷகாரஸாம்ராஜ்யே || 25 ||

மோதி³தமது⁴கரவிஶிக²ம் ஸ்வாதி³மஸமுதா³யஸாரகோத³ண்ட³ம் |
ஆத்³ருதகாஞ்சீகே²லனமாதி³மமாருண்யபே⁴த³மாகலயே || 26 ||

உரரீக்ருதகாஞ்சிபுரீமுபனிஷத³ரவிந்த³குஹரமது⁴தா⁴ராம் |
உன்னம்ரஸ்தனகலஶீமுத்ஸவலஹரீமுபாஸ்மஹே ஶம்போ⁴꞉ || 27 ||

ஏணஶிஶுதீ³ர்க⁴லோசனமேன꞉பரிபந்தி² ஸந்ததம் ப⁴ஜதாம் |
ஏகாம்ரனாத²ஜீவிதமேவம்பத³தூ³ரமேகமவலம்பே³ || 28 ||

ஸ்மயமானமுக²ம் காஞ்சீமயமானம் கமபி தே³வதாபே⁴த³ம் |
த³யமானம் வீக்ஷ்யமுஹுர்வயமானந்தா³ம்ருதாம்பு³தௌ⁴ மக்³னா꞉ || 29 ||

குதுகஜுஷி காஞ்சிதே³ஶே குமுத³தபோராஶிபாகஶேக²ரிதே |
குருதே மனோவிஹாரம் குலகி³ரிபரிப்³ருட⁴குலைகமணிதீ³பே || 30 ||

வீக்ஷேமஹி காஞ்சிபுரே விபுலஸ்தனகலஶக³ரிமபரவஶிதம் |
வித்³ருமஸஹசரதே³ஹம் விப்⁴ரமஸமவாயஸாரஸன்னாஹம் || 31 ||

குருவிந்த³கோ³த்ரகா³த்ரம் கூலசரம் கமபி நௌமி கம்பாயா꞉ |
கூலங்கஷகுசகும்ப⁴ம் குஸுமாயுத⁴வீர்யஸாரஸம்ரம்ப⁴ம் || 32 ||

குட்மலிதகுசகிஶோரை꞉ குர்வாணை꞉ காஞ்சிதே³ஶஸௌஹார்த³ம் |
குங்குமஶோணைர்னிசிதம் குஶலபத²ம் ஶம்பு⁴ஸுக்ருதஸம்பா⁴ரை꞉ || 33 ||

அங்கிதகசேன கேனசித³ந்த⁴ங்கரணௌஷதே⁴ன கமலானாம் |
அந்த꞉புரேண ஶம்போ⁴ரலங்க்ரியா கா(அ)பி கல்ப்யதே காஞ்ச்யாம் || 34 ||

ஊரீகரோமி ஸந்ததமூஷ்மலபா²லேன லாலிதம் பும்ஸா |
உபகம்பமுசிதகே²லனமுர்வீத⁴ரவம்ஶஸம்பது³ன்மேஷம் || 35 ||

அங்குரிதஸ்தனகோரகமங்காலங்காரமேகசூதபதே꞉ |
ஆலோகேமஹி கோமலமாக³மஸல்லாபஸாரயாதா²ர்த்²யம் || 36 ||

புஞ்ஜிதகருணமுத³ஞ்சிதஶிஞ்ஜிதமணிகாஞ்சி கிமபி காஞ்சிபுரே |
மஞ்ஜரிதம்ருது³லஹாஸம் பிஞ்ஜரதனுருசி பினாகிமூலத⁴னம் || 37 ||

லோலஹ்ருத³யோ(அ)ஸ்மி ஶம்போ⁴ர்லோசனயுக³ளேன லேஹ்யமானாயாம் |
லாலிதபரமஶிவாயாம் லாவண்யாம்ருததரங்க³மாலாயாம் || 38 ||

மது⁴கரஸஹசரசிகுரைர்மத³னாக³மஸமயதீ³க்ஷிதகடாக்ஷை꞉ |
மண்டி³தகம்பாதீரை꞉ மங்க³ளகந்தை³ர்மமாஸ்து ஸாரூப்யம் || 39 ||

வத³னாரவிந்த³வக்ஷோவாமாங்கதடீவஶம்வதீ³பூ⁴தா |
பூருஷத்ரிதயே த்ரேதா⁴ புரந்த்⁴ரிரூபா த்வமேவ காமாக்ஷி || 40 ||

பா³தா⁴கரீம் ப⁴வாப்³தே⁴ராதா⁴ராத்³யம்பு³ஜேஷு விசரந்தீம் |
ஆதா⁴ரீக்ருதகாஞ்சீம் போ³தா⁴ம்ருதவீசிமேவ விம்ருஶாம꞉ || 41 ||

கலயாம்யந்த꞉ ஶஶத⁴ரகலயா(அ)ங்கிதமௌளிமமலசித்³வலயாம் |
அலயாமாக³மபீடீ²னிலயாம் வலயாங்கஸுந்த³ரீமம்பா³ம் || 42 ||

ஶர்வாதி³பரமஸாத⁴ககு³ர்வானீதாய காமபீட²ஜுஷே |
ஸர்வாக்ருதயே ஶோணிமக³ர்வாயாஸ்மை ஸமர்ப்யதே ஹ்ருத³யம் || 43 ||

ஸமயா ஸாந்த்⁴யமயூகை²꞉ ஸமயா பு³த்³த்⁴யா ஸதை³வ ஶீலிதயா |
உமயா காஞ்சீரதயா ந மயா லப்⁴யத கிம் நு தாதா³த்ம்யம் || 44 ||

ஜந்தோஸ்தவ பத³பூஜனஸந்தோஷதரங்கி³தஸ்ய காமாக்ஷி |
ப³ந்தோ⁴ யதி³ ப⁴வதி புன꞉ ஸிந்தோ⁴ரம்ப⁴ஸ்ஸுப³ம்ப்⁴ரமீதி ஶிலா || 45 ||

குண்ட³லி குமாரி குடிலே சண்டி³ சராசரஸவித்ரி சாமுண்டே³ |
கு³ணினி கு³ஹாரிணி கு³ஹ்யே கு³ருமூர்தே த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி || 46 ||

அபி⁴தா³க்ருதிர்பி⁴தா³க்ருதிரசிதா³க்ருதிரபி சிதா³க்ருதிர்மாத꞉ |
அனஹந்தா த்வமஹந்தா ப்⁴ரமயஸி காமாக்ஷி ஶாஶ்வதீ விஶ்வம் || 47 ||

ஶிவ ஶிவ பஶ்யந்தி ஸமம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீகடாக்ஷிதா꞉ புருஷா꞉ |
விபினம் ப⁴வனமமித்ரம் மித்ரம் லோஷ்டம் ச யுவதிபி³ம்போ³ஷ்ட²ம் || 48 ||

காமபரிபந்தி²காமினி காமேஶ்வரி காமபீட²மத்⁴யக³தே |
காமது³கா⁴ ப⁴வ கமலே காமகலே காமகோடி காமாக்ஷி || 49 ||

மத்⁴யேஹ்ருத³யம் மத்⁴யேனிடிலம் மத்⁴யேஶிரோ(அ)பி வாஸ்தவ்யாம் |
சண்ட³கரஶக்ரகார்முகசந்த்³ரஸமாபா⁴ம் நமாமி காமாக்ஷீம் || 50 ||

அதி⁴காஞ்சி கேளிலோலைரகி²லாக³மயந்த்ரமந்த்ரதந்த்ரமயை꞉ |
அதிஶீதம் மம மானஸமஸமஶரத்³ரோஹிஜீவனோபாயை꞉ || 51 ||

நந்த³தி மம ஹ்ருதி³ காசன மந்தி³ரயந்தீ நிரந்தரம் காஞ்சீம் |
இந்து³ரவிமண்ட³லகுசா பி³ந்து³வியன்னாத³பரிணதா தருணீ || 52 ||

ஶம்பாலதாஸவர்ணம் ஸம்பாத³யிதும் ப⁴வஜ்வரசிகித்ஸாம் |
லிம்பாமி மனஸி கிஞ்சன கம்பாதடரோஹி ஸித்³த⁴பை⁴ஷஜ்யம் || 53 ||

அனுமிதகுசகாடி²ன்யாமதி⁴வக்ஷ꞉பீட²மங்க³ஜன்மரிபோ꞉ |
ஆனந்த³தா³ம் ப⁴ஜே தாமானங்க³ப்³ரஹ்மதத்வபோ³த⁴ஸிராம் || 54 ||

ஐக்ஷிஷி பாஶாங்குஶத⁴ரஹஸ்தாந்தம் விஸ்மயார்ஹவ்ருத்தாந்தம் |
அதி⁴காஞ்சி நிக³மவாசாம் ஸித்³தா⁴ந்தம் ஶூலபாணிஶுத்³தா⁴ந்தம் || 55 ||

ஆஹிதவிலாஸப⁴ங்கீ³மாப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³ஶில்பகல்பனயா |
ஆஶ்ரிதகாஞ்சீமதுலாமாத்³யாம் விஸ்பூ²ர்திமாத்³ரியே வித்³யாம் || 56 ||

மூகோ(அ)பி ஜடிலது³ர்க³திஶோகோ(அ)பி ஸ்மரதி ய꞉ க்ஷணம் ப⁴வதீம் |
ஏகோ ப⁴வதி ஸ ஜந்துர்லோகோத்தரகீர்திரேவ காமாக்ஷி || 57 ||

பஞ்சத³ஶவர்ணரூபம் கஞ்சன காஞ்சீவிஹாரதௌ⁴ரேயம் |
பஞ்சஶரீயம் ஶம்போ⁴ர்வஞ்சனவைத³க்³த்⁴யமூலமவலம்பே³ || 58 ||

பரிணதிமதீம் சதுர்தா⁴ பத³வீம் ஸுதி⁴யாம் ஸமேத்ய ஸௌஷும்னீம் |
பஞ்சாஶத³ர்ணகல்பிதமத³ஶில்பாம் த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி || 59 ||

ஆதி³க்ஷன்மம கு³ருராடா³தி³க்ஷாந்தாக்ஷராத்மிகாம் வித்³யாம் |
ஸ்வாதி³ஷ்ட²சாபத³ண்டா³ம் நேதி³ஷ்டா²மேவ காமபீட²க³தாம் || 60 ||

துஷ்யாமி ஹர்ஷிதஸ்மரஶாஸனயா காஞ்சிபுரக்ருதாஸனயா |
ஸ்வாஸனயா ஸகலஜக³த்³பா⁴ஸனயா கலிதஶம்ப³ராஸனயா || 61 ||

ப்ரேமவதீ கம்பாயாம் ஸ்தே²மவதீ யதிமனஸ்ஸு பூ⁴மவதீ |
ஸாமவதீ நித்யகி³ரா ஸோமவதீ ஶிரஸி பா⁴தி ஹைமவதீ || 62 ||

கௌதுகினா கம்பாயாம் கௌஸுமசாபேன கீலிதேனாந்த꞉ |
குலதை³வதேன மஹதா குட்மலமுத்³ராம் து⁴னோது ந꞉ப்ரதிபா⁴ || 63 ||

யூனா கேனாபி மிலத்³தே³ஹா ஸ்வாஹாஸஹாயதிலகேன |
ஸஹகாரமூலதே³ஶே ஸம்வித்³ரூபா குடும்பி³னீ ரமதே || 64 ||

குஸுமஶரக³ர்வஸம்பத்கோஶக்³ருஹம் பா⁴தி காஞ்சிதே³ஶக³தம் |
ஸ்தா²பிதமஸ்மின்கத²மபி கோ³பிதமந்தர்மயா மனோரத்னம் || 65 ||

த³க்³த⁴ஷட³த்⁴வாரண்யம் த³ரத³லிதகுஸும்ப⁴ஸம்ப்⁴ருதாருண்யம் |
கலயே நவதாருண்யம் கம்பாதடஸீம்னி கிமபி காருண்யம் || 66 ||

அதி⁴காஞ்சி வர்த⁴மானாமதுலாம் கரவாணி பாரணாமக்ஷ்ணோ꞉ |
ஆனந்த³பாகபே⁴தா³மருணிமபரிணாமக³ர்வபல்லவிதாம் || 67 ||

பா³ணஸ்ருணிபாஶகார்முகபாணிமமும் கமபி காமபீட²க³தம் |
ஏணத⁴ரகோணசூட³ம் ஶோணிமபரிபாகபே⁴த³மாகலயே || 68 ||

கிம் வா ப²லதி மமான்யைர்பி³ம்பா³த⁴ரசும்பி³மந்த³ஹாஸமுகீ² |
ஸம்பா³த⁴கரீ தமஸாமம்பா³ ஜாக³ர்தி மனஸி காமாக்ஷீ || 69 ||

மஞ்சே ஸதா³ஶிவமயே பரிஶிவமயலலிதபௌஷ்பபர்யங்கே |
அதி⁴சக்ரமத்⁴யமாஸ்தே காமாக்ஷீ நாம கிமபி மம பா⁴க்³யம் || 70 ||

ரக்ஷ்யோ(அ)ஸ்மி காமபீடீ²லாஸிகயா க⁴னக்ருபாம்பு³ராஶிகயா |
ஶ்ருதியுவதிகுந்தலீமணிமாலிகயா துஹினஶைலபா³லிகயா || 71 ||

லீயே புரஹரஜாயே மாயே தவ தருணபல்லவச்சா²யே |
சரணே சந்த்³ராப⁴ரணே காஞ்சீஶரணே நதார்திஸம்ஹரணே || 72 ||

மூர்திமதி முக்திபீ³ஜே மூர்த்⁴னி ஸ்தப³கிதசகோரஸாம்ராஜ்யே |
மோதி³தகம்பாகூலே முஹுர்முஹுர்மனஸி முமுதி³ஷா(அ)ஸ்மாகம் || 73 ||

வேத³மயீம் நாத³மயீம் பி³ந்து³மயீம் பரபதோ³த்³யதி³ந்து³மயீம் |
மந்த்ரமயீம் தந்த்ரமயீம் ப்ரக்ருதிமயீம் நௌமி விஶ்வவிக்ருதிமயீம் || 74 ||

புரமத²னபுண்யகோடீ புஞ்ஜிதகவிலோகஸூக்திரஸதா⁴டீ |
மனஸி மம காமகோடீ விஹரது கருணாவிபாகபரிபாடீ || 75 ||

குடிலம் சடுலம் ப்ருது²லம் ம்ருது³லம் கசனயனஜக⁴னசரணேஷு |
அவலோகிதமவலம்பி³தமதி⁴கம்பாதடமமேயமஸ்மாபி⁴꞉ || 76 ||

ப்ரத்யங்முக்²யா த்³ருஷ்ட்யா ப்ரஸாத³தீ³பாங்குரேண காமாக்ஷ்யா꞉ |
பஶ்யாமி நிஸ்துலமஹோ பசேலிமம் கமபி பரஶிவோல்லாஸம் || 77 ||

வித்³யே விதா⁴த்ருவிஷயே காத்யாயனி காளி காமகோடிகலே |
பா⁴ரதி பை⁴ரவி ப⁴த்³ரே ஶாகினி ஶாம்ப⁴வி ஶிவே ஸ்துவே ப⁴வதீம் || 78 ||

மாலினி மஹேஶசாலினி காஞ்சீகே²லினி விபக்ஷகாலினி தே |
ஶூலினி வித்³ருமஶாலினி ஸுரஜனபாலினி கபாலினி நமோ(அ)ஸ்து || 79 ||

தே³ஶிக இதி கிம் ஶங்கே தத்தாத்³ருக்தவ நு தருணிமோன்மேஷ꞉ |
காமாக்ஷி ஶூலபாணே꞉ காமாக³மஸமயதந்த்ரதீ³க்ஷாயாம் || 80 ||

வேதண்ட³கும்ப⁴ட³ம்ப³ரவைதண்டி³ககுசப⁴ரார்தமத்⁴யாய |
குங்குமருசே நமஸ்யாம் ஶங்கரனயனாம்ருதாய ரசயாம꞉ || 81 ||

அதி⁴காஞ்சிதமணிகாஞ்சனகாஞ்சீமதி⁴காஞ்சி காஞ்சித³த்³ராக்ஷம் |
அவனதஜனானுகம்பாமனுகம்பாகூலமஸ்மத³னுகூலாம் || 82 ||

பரிசிதகம்பாதீரம் பர்வதராஜன்யஸுக்ருதஸன்னாஹம் |
பரகு³ருக்ருபயா வீக்ஷே பரமஶிவோத்ஸங்க³மங்க³ளாப⁴ரணம் || 83 ||

த³க்³த⁴மத³னஸ்ய ஶம்போ⁴꞉ ப்ரதீ²யஸீம் ப்³ரஹ்மசர்யவைத³க்³தீ⁴ம் |
தவ தே³வி தருணிமஶ்ரீசதுரிமபாகோ ந சக்ஷமே மாத꞉ || 84 ||

மத³ஜலதமாலபத்ரா வஸனிதபத்ரா கராத்³ருதகா²னித்ரா |
விஹரதி புளிந்த³யோஷா கு³ஞ்ஜாபூ⁴ஷா ப²ணீந்த்³ரக்ருதவேஷா || 85 ||

அங்கே ஶுகினீ கீ³தே கௌதுகினீ பரிஸரே ச கா³யகினீ |
ஜயஸி ஸவிதே⁴(அ)ம்ப³ பை⁴ரவமண்ட³லினீ ஶ்ரவஸி ஶங்க²குண்ட³லினீ || 86 ||

ப்ரணதஜனதாபவர்கா³ க்ருதப³ஹுஸர்கா³ ஸஸிம்ஹஸம்ஸர்கா³ |
காமாக்ஷி முதி³தப⁴ர்கா³ ஹதரிபுவர்கா³ த்வமேவ ஸா து³ர்கா³ || 87 ||

ஶ்ரவணசலத்³வேதண்டா³ ஸமரோத்³த³ண்டா³ து⁴தாஸுரஶிக²ண்டா³ |
தே³வி கலிதாந்த்ரஷண்டா³ த்⁴ருதனரமுண்டா³ த்வமேவ சாமுண்டா³ || 88 ||

உர்வீத⁴ரேந்த்³ரகன்யே த³ர்வீப⁴ரிதேன ப⁴க்தபூரேண |
கு³ர்வீமகிஞ்சனார்திம் க²ர்வீகுருஷே த்வமேவ காமாக்ஷி || 89 ||

தாடி³தரிபுபரிபீட³னப⁴யஹரண நிபுணஹலமுஸலா |
க்ரோட³பதிபீ⁴ஷணமுகீ² க்ரீட³ஸி ஜக³தி த்வமேவ காமாக்ஷி || 90 ||

ஸ்மரமத²னவரணலோலா மன்மத²ஹேலாவிலாஸமணிஶாலா |
கனகருசிசௌர்யஶீலா த்வமம்ப³ பா³லா கராப்³ஜத்⁴ருதமாலா || 91 ||

விமலபடீ கமலகுடீ புஸ்தகருத்³ராக்ஷஶஸ்தஹஸ்தபுடீ |
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலாக்ஷீ கலிதவிபஞ்சீ விபா⁴ஸி வைரிஞ்சீ || 92 ||

குங்குமருசிபிங்க³மஸ்ருக்பங்கிலமுண்டா³லிமண்டி³தம் மாத꞉ |
ஜயதி தவ ரூபதே⁴யம் ஜபபடபுஸ்தகவராப⁴யகராப்³ஜம் || 93 ||

கனகமணிகலிதபூ⁴ஷாம் காலாயஸகலஹஶீலகாந்திகலாம் |
காமாக்ஷி ஶீலயே த்வாம் கபாலஶூலாபி⁴ராமகரகமலாம் || 94 ||

லோஹிதிமபுஞ்ஜமத்⁴யே மோஹிதபு⁴வனே முதா³ நிரீக்ஷந்தே |
வத³னம் தவ குசயுக³ளம் காஞ்சீஸீமாம் ச கே(அ)பி காமாக்ஷி || 95 ||

ஜலதி⁴த்³விகு³ணிதஹுதவஹதி³ஶாதி³னேஶ்வரகளாஶ்வினேயத³ளை꞉ |
நளினைர்மஹேஶி க³ச்ச²ஸி ஸர்வோத்தரகரகமலத³ளமமலம் || 96 ||

ஸத்க்ருததே³ஶிகசரணா꞉ ஸபீ³ஜனிர்பீ³ஜயோக³னிஶ்ஶ்ரேண்யா |
அபவர்க³ஸௌத⁴வலபீ⁴மாரோஹந்த்யம்ப³ கே(அ)பி தவ க்ருபயா || 97 ||

அந்தரபி ப³ஹிரபி த்வம் ஜந்துததேரந்தகாந்தக்ருத³ஹந்தே |
சிந்திதஸந்தானவதாம் ஸந்ததமபி தந்தனீஷி மஹிமானம் || 98 ||

களமஞ்ஜுளவாக³னுமிதக³லபஞ்ஜரக³தஶுகக்³ரஹௌத்கண்ட்²யாத் |
அம்ப³ ரத³னாம்ப³ரம் தே பி³ம்ப³ப²லம் ஶம்ப³ராரிணா ந்யஸ்தம் || 99 ||

ஜய ஜய ஜக³த³ம்ப³ ஶிவே ஜய ஜய காமாக்ஷி ஜய ஜயாத்³ரிஸுதே |
ஜய ஜய மஹேஶத³யிதே ஜய ஜய சித்³க³க³னகௌமுதீ³தா⁴ரே || 100 ||

ஆர்யாஶதகம் ப⁴க்த்யா பட²தாமார்யாக்ருபாகடாக்ஷேண |
நிஸ்ஸரதி வத³னகமலாத்³வாணீ பீயூஷதோ⁴ரணீ தி³வ்யா || 101 ||

மூகபஞ்சஶதி – பாதா³ரவிந்த³ஶதகம் (2) >>


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க. ஸம்பூர்ண மூகபஞ்சஶதி பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed