Mooka Panchasati – Padaaravinda Satakam (2) – மூகபஞ்சஶதி – பாதா³ரவிந்த³ஶதகம் (2)


மஹிம்ன꞉ பந்தா²னம் மத³னபரிபந்தி²ப்ரணயினி
ப்ரபு⁴ர்னிர்ணேதும் தே ப⁴வதி யதமானோ(அ)பி கதம꞉ |
ததா²பி ஶ்ரீகாஞ்சீவிஹ்ருதிரஸிகே கோ(அ)பி மனஸோ
விபாகஸ்த்வத்பாத³ஸ்துதிவிதி⁴ஷு ஜல்பாகயதி மாம் || 1 ||

க³லக்³ராஹீ பௌரந்த³ரபுரவனீபல்லவருசாம்
த்⁴ருதப்ராத²ம்யானாமருணமஹஸாமாதி³மகு³ரு꞉ |
ஸமிந்தே⁴ ப³ந்தூ⁴கஸ்தப³கஸஹயுத்⁴வா தி³ஶி தி³ஶி
ப்ரஸர்பன்காமாக்ஷ்யாஶ்சரணகிரணானாமருணிமா || 2 ||

மராலீனாம் யானாப்⁴யஸனகலனாமூலகு³ரவே
த³ரித்³ராணாம் த்ராணவ்யதிகரஸுரோத்³யானதரவே |
தமஸ்காண்ட³ப்ரௌடி⁴ப்ரகடனதிரஸ்காரபடவே
ஜனோ(அ)யம் காமாக்ஷ்யாஶ்சரணனலினாய ஸ்ப்ருஹயதே || 3 ||

வஹந்தீ ஸைந்தூ³ரீம் ஸரணிமவனம்ராமரபுரீ-
புரந்த்⁴ரீஸீமந்தே கவிகமலபா³லார்கஸுஷமா |
த்ரயீஸீமந்தின்யா꞉ ஸ்தனதடனிசோலாருணபடீ
விபா⁴ந்தீ காமாக்ஷ்யா꞉ பத³னலினகாந்திர்விஜயதே || 4 ||

ப்ரணம்ரீபூ⁴தஸ்ய ப்ரணயகலஹத்ரஸ்தமனஸ꞉
ஸ்மராராதேஶ்சூடா³வியதி க்³ருஹமேதீ⁴ ஹிமகர꞉ |
யயோ꞉ ஸாந்த்⁴யாம் காந்திம் வஹதி ஸுஷமாபி⁴ஶ்சரணயோ꞉
தயோர்மே காமாக்ஷ்யா ஹ்ருத³யமபதந்த்³ரம் விஹரதாம் || 5 ||

யயோ꞉ பீடா²யந்தே விபு³த⁴முகுடீனாம் படலிகா
யயோ꞉ ஸௌதா⁴யந்தே ஸ்வயமுத³யபா⁴ஜோ ப⁴ணிதய꞉ |
யயோ꞉ தா³ஸாயந்தே ஸரஸிஜப⁴வாத்³யாஶ்சரணயோ꞉
தயோர்மே காமாக்ஷ்யா தி³னமனு வரீவர்து ஹ்ருத³யம் || 6 ||

நயந்தீ ஸங்கோசம் ஸரஸிஜருசம் தி³க்பரிஸரே
ஸ்ருஜந்தீ லௌஹித்யம் நக²கிரணசந்த்³ரார்த⁴க²சிதா |
கவீந்த்³ராணாம் ஹ்ருத்கைரவவிகஸனோத்³யோக³ஜனநீ
ஸ்பு²ரந்தீ காமாக்ஷ்யா꞉ சரணருசிஸந்த்⁴யா விஜயதே || 7 ||

விராவைர்மாஞ்ஜீரை꞉ கிமபி கத²யந்தீவ மது⁴ரம்
புரஸ்தாதா³னம்ரே புரவிஜயினி ஸ்மேரவத³னே |
வயஸ்யேவ ப்ரௌடா⁴ ஶிதி²லயதி யா ப்ரேமகலஹ-
ப்ரரோஹம் காமாக்ஷ்யா꞉ சரணயுக³ளீ ஸா விஜயதே || 8 ||

ஸுபர்வஸ்த்ரீலோலாலகபரிசிதம் ஷட்பத³குலை꞉
ஸ்பு²ரல்லாக்ஷாராக³ம் தருணதரணிஜ்யோதிரருணை꞉ |
ப்⁴ருதம் காந்த்யம்போ⁴பி⁴꞉ விஸ்ருமரமரந்தை³꞉ ஸரஸிஜை꞉
வித⁴த்தே காமாக்ஷ்யா꞉ சரணயுக³ளம் ப³ந்து⁴பத³வீம் || 9 ||

ரஜ꞉ஸம்ஸர்கே³(அ)பி ஸ்தி²தமரஜஸாமேவ ஹ்ருத³யே
பரம் ரக்தத்வேன ஸ்தி²தமபி விரக்தைகஶரணம் |
அலப்⁴யம் மந்தா³னாம் த³த⁴த³பி ஸதா³ மந்த³க³திதாம்
வித⁴த்தே காமாக்ஷ்யா꞉ சரணயுக³மாஶ்சர்யலஹரீம் || 10 ||

ஜடாலா மஞ்ஜீரஸ்பு²ரத³ருணரத்னாம்ஶுனிகரை꞉
நிஷித³ந்தீ மத்⁴யே நக²ருசிஜ²ரீகா³ங்க³பயஸாம் |
ஜக³த்த்ராணம் கர்தும் மம ஜனநி காமாக்ஷி நியதம்
தபஶ்சர்யாம் த⁴த்தே தவ சரணபாதோ²ஜயுக³ளீ || 11 ||

துலாகோடித்³வந்த்³வக்கணிதப⁴ணிதாபீ⁴திவசஸோ꞉
வினம்ரம் காமாக்ஷீ விஸ்ருமரமஹ꞉பாடலிதயோ꞉ |
க்ஷணம் வின்யாஸேன க்ஷபிததமஸோர்மே லலிதயோ꞉
புனீயான்மூர்தா⁴னம் புரஹரபுரந்த்⁴ரீ சரணயோ꞉ || 12 ||

ப⁴வானி த்³ருஹ்யேதாம் ப⁴வனிபி³டி³தேப்⁴யோ மம முஹு-
ஸ்தமோவ்யாமோஹேப்⁴யஸ்தவ ஜனநி காமாக்ஷி சரணௌ |
யயோர்லாக்ஷாபி³ந்து³ஸ்பு²ரணத⁴ரணாத்³தூ⁴ர்ஜடிஜடா-
குடீரா ஶோணாங்கம் வஹதி வபுரேணாங்ககலிகா || 13 ||

பவித்ரீகுர்யுர்ன꞉ பத³தலபு⁴வ꞉ பாடலருச꞉
பராகா³ஸ்தே பாபப்ரஶமனது⁴ரீணா꞉ பரஶிவே |
கணம் லப்³து⁴ம் யேஷாம் நிஜஶிரஸி காமாக்ஷி விவஶா
வலந்தோ வ்யாதன்வந்த்யஹமஹமிகாம் மாத⁴வமுகா²꞉ || 14 ||

ப³லாகாமாலாபி⁴ர்னக²ருசிமயீபி⁴꞉ பரிவ்ருதே
வினம்ரஸ்வர்னாரீவிகசகசகாலாம்பு³த³குலே |
ஸ்பு²ரந்த꞉ காமாக்ஷி ஸ்பு²டத³ளிதப³ந்தூ⁴கஸுஹ்ருத³-
ஸ்தடில்லேகா²யந்தே தவ சரணபாதோ²ஜகிரணா꞉ || 15 ||

ஸராக³꞉ ஸத்³வேஷ꞉ ப்ரஸ்ருமரஸரோஜே ப்ரதிதி³னம்
நிஸர்கா³தா³க்ராமன்விபு³த⁴ஜனமூர்தா⁴னமதி⁴கம் |
கத²ங்காரம் மாத꞉ கத²ய பத³பத்³மஸ்தவ ஸதாம்
நதானாம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி கைவல்யஸரணிம் || 16 ||

ஜபாலக்ஷ்மீஶோணோ ஜனிதபரமஜ்ஞானநளினீ-
விகாஸவ்யாஸங்கோ³ விப²லிதஜக³ஜ்ஜாட்³யக³ரிமா |
மன꞉பூர்வாத்³ரிம் மே திலகயது காமாக்ஷி தரஸா
தமஸ்காண்ட³த்³ரோஹீ தவ சரணபாதோ²ஜரமண꞉ || 17 ||

நமஸ்குர்ம꞉ ப்ரேங்க²ன்மணிகடகனீலோத்பலமஹ꞉-
பயோதௌ⁴ ரிங்க²த்³பி⁴ர்னக²கிரணபே²னைர்த⁴வளிதே |
ஸ்பு²டம் குர்வாணாய ப்ரப³லசலதௌ³ர்வானலஶிகா²-
விதர்கம் காமாக்ஷ்யா꞉ ஸததமருணிம்னே சரணயோ꞉ || 18 ||

ஶிவே பாஶாயேதாமலகு⁴னி தம꞉கூபகுஹரே
தி³னாதீ⁴ஶாயேதாம் மம ஹ்ருத³யபாதோ²ஜவிபினே |
நபோ⁴மாஸாயேதாம் ஸரஸகவிதாரீதிஸரிதி
த்வதீ³யௌ காமாக்ஷி ப்ரஸ்ருதகிரணௌ தே³வி சரணௌ || 19 ||

நிஷக்தம் ஶ்ருத்யந்தே நயனமிவ ஸத்³வ்ருத்தருசிரை꞉
ஸமைர்ஜுஷ்டம் ஶுத்³தை⁴ரத⁴ரமிவ ரம்யைர்த்³விஜக³ணை꞉ |
ஶிவே வக்ஷோஜன்மத்³விதயமிவ முக்தாஶ்ரிதமுமே
த்வதீ³யம் காமாக்ஷி ப்ரணதஶரணம் நௌமி சரணம் || 20 ||

நமஸ்யாஸம்ஸஜ்ஜன்னமுசிபரிபந்தி²ப்ரணயினீ-
நிஸர்க³ப்ரேங்கோ²லத்குரலகுலகாலாஹிஶப³லே |
நக²ச்சா²யாது³க்³தோ⁴த³தி⁴பயஸி தே வைத்³ருமருசாம்
ப்ரசாரம் காமாக்ஷி ப்ரசுரயதி பாதா³ப்³ஜஸுஷமா || 21 ||

கதா³ தூ³ரீகர்தும் கடுது³ரிதகாகோலஜனிதம்
மஹாந்தம் ஸந்தாபம் மத³னபரிபந்தி²ப்ரியதமே |
க்ஷணாத்தே காமாக்ஷி த்ரிபு⁴வனபரீதாபஹரணே
படீயாம்ஸம் லப்ஸ்யே பத³கமலஸேவாம்ருதரஸம் || 22 ||

யயோ꞉ ஸாந்த்⁴யம் ரோசி꞉ ஸததமருணிம்னே ஸ்ப்ருஹயதே
யயோஶ்சாந்த்³ரீ காந்தி꞉ பரிபததி த்³ருஷ்ட்வா நக²ருசிம் |
யயோ꞉ பாகோத்³ரேகம் பிபடி²ஷதி ப⁴க்த்யா கிஸலயம்
ம்ரதி³ம்ன꞉ காமாக்ஷ்யா மனஸி சரணௌ தௌ தனுமஹே || 23 ||

ஜக³ன்னேத³ம் நேத³ம் பரமிதி பரித்யஜ்ய யதிபி⁴꞉
குஶாக்³ரீயஸ்வாந்தை꞉ குஶலதி⁴ஷணை꞉ ஶாஸ்த்ரஸரணௌ |
க³வேஷ்யம் காமாக்ஷி த்⁴ருவமக்ருதகானாம் கி³ரிஸுதே
கி³ராமைத³ம்பர்யம் தவ சரணபத்³மம் விஜயதே || 24 ||

க்ருதஸ்னானம் ஶாஸ்த்ராம்ருதஸரஸி காமாக்ஷி நிதராம்
த³தா⁴னம் வைஶத்³யம் கலிதரஸமானந்த³ஸுத⁴யா |
அலங்காரம் பூ⁴மேர்முனிஜனமனஶ்சின்மயமஹா-
பயோதே⁴ரந்தஸ்ஸ்த²ம் தவ சரணரத்னம் ம்ருக³யதே || 25 ||

மனோகே³ஹே மோஹோத்³ப⁴வதிமிரபூர்ணே மம முஹு꞉
த³ரித்³ராணீகுர்வந்தி³னகரஸஹஸ்ராணி கிரணை꞉ |
வித⁴த்தாம் காமாக்ஷி ப்ரஸ்ருமரதமோவஞ்சனசண꞉
க்ஷணார்த⁴ம் ஸான்னித்⁴யம் சரணமணிதீ³போ ஜனநி தே || 26 ||

கவீனாம் சேதோவன்னக²ரருசிஸம்பர்கி விபு³த⁴-
ஸ்ரவந்தீஸ்ரோதோவத்படுமுக²ரிதம் ஹம்ஸகரவை꞉ |
தி³னாரம்ப⁴ஶ்ரீவன்னியதமருணச்சா²யஸுப⁴க³ம்
மத³ந்த꞉ காமாக்ஷ்யா꞉ ஸ்பு²ரது பத³பங்கேருஹயுக³ம் || 27 ||

ஸதா³ கிம் ஸம்பர்காத்ப்ரக்ருதிகடி²னைர்னாகிமுகுடை꞉
தடைர்னீஹாராத்³ரேரதி⁴கமணுனா யோகி³மனஸா |
விபி⁴ந்தே ஸம்மோஹம் ஶிஶிரயதி ப⁴க்தானபி த்³ருஶாம்
அத்³ருஶ்யம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி தே பாத³யுக³ளம் || 28 ||

பவித்ராப்⁴யாமம்ப³ ப்ரக்ருதிம்ருது³லாப்⁴யாம் தவ ஶிவே
பதா³ப்⁴யாம் காமாக்ஷி ப்ரஸப⁴மபி⁴பூ⁴தை꞉ ஸசகிதை꞉ |
ப்ரவாலைரம்போ⁴ஜைரபி ச வனவாஸவ்ரதத³ஶா꞉
ஸதை³வாரப்⁴யந்தே பரிசரிதனானாத்³விஜக³ணை꞉ || 29 ||

சிராத்³த்³ருஶ்யா ஹம்ஸை꞉ கத²மபி ஸதா³ ஹம்ஸஸுலப⁴ம்
நிரஸ்யந்தீ ஜாட்³யம் நியதஜட³மத்⁴யைகஶரணம் |
அதோ³ஷவ்யாஸங்கா³ ஸததமபி தோ³ஷாப்திமலினம்
பயோஜம் காமாக்ஷ்யா꞉ பரிஹஸதி பாதா³ப்³ஜயுக³லீ || 30 ||

ஸுராணாமானந்த³ப்ரப³லனதயா மண்ட³னதயா
நகே²ந்து³ஜ்யோத்ஸ்னாபி⁴ர்விஸ்ருமரதம꞉க²ண்ட³னதயா |
பயோஜஶ்ரீத்³வேஷவ்ரதரததயா த்வச்சரணயோ꞉
விலாஸ꞉ காமாக்ஷி ப்ரகடயதி நைஶாகரத³ஶாம் || 31 ||

ஸிதிம்னா காந்தீனாம் நக²ரஜனுஷாம் பாத³னளின-
ச்ச²வீனாம் ஶோணிம்னா தவ ஜனநி காமாக்ஷி நமனே |
லப⁴ந்தே மந்தா³ரக்³ரதி²தனவப³ந்தூ⁴ககுஸும-
ஸ்ரஜாம் ஸாமீசீன்யம் ஸுரபுரபுரந்த்⁴ரீகசப⁴ரா꞉ || 32 ||

ஸ்பு²ரன்மத்⁴யே ஶுத்³தே⁴ நக²கிரணது³க்³தா⁴ப்³தி⁴பயஸாம்
வஹன்னப்³ஜம் சக்ரம் த³ரமபி ச லேகா²த்மகதயா |
ஶ்ரிதோ மாத்ஸ்யம் ரூபம் ஶ்ரியமபி த³தா⁴னோ நிருபமாம்
த்ரிதா⁴மா காமாக்ஷ்யா꞉ பத³னலினநாமா விஜயதே || 33 ||

நக²ஶ்ரீஸன்னத்³த⁴ஸ்தப³கனிசித꞉ ஸ்வைஶ்ச கிரணை꞉
பிஶங்கை³꞉ காமாக்ஷி ப்ரகடிதலஸத்பல்லவருசி꞉ |
ஸதாம் க³ம்ய꞉ ஶங்கே ஸகலப²லதா³தா ஸுரதரு꞉
த்வதீ³ய꞉ பாதோ³(அ)யம் துஹினகி³ரிராஜன்யதனயே || 34 ||

வஷட்குர்வன்மாஞ்ஜீரஜகலகலை꞉ கர்மலஹரீ-
ஹவீம்ஷி ப்ரோத்³த³ண்ட³ம் ஜ்வலதி பரமஜ்ஞானத³ஹனே |
மஹீயான்காமாக்ஷி ஸ்பு²டமஹஸி ஜோஹோதி ஸுதி⁴யாம்
மனோவேத்³யாம் மாதஸ்தவ சரணயஜ்வா கி³ரிஸுதே || 35 ||

மஹாமந்த்ரம் கிஞ்சின்மணிகடகனாதை³ர்ம்ருது³ ஜபன்
க்ஷிபந்தி³க்ஷு ஸ்வச்ச²ம் நக²ருசிமயம் பா⁴ஸ்மனரஜ꞉ |
நதானாம் காமாக்ஷி ப்ரக்ருதிபடுருச்சாட்ய மமதா-
பிஶாசீம் பாதோ³(அ)யம் ப்ரகடயதி தே மாந்த்ரிகத³ஶாம் || 36 ||

உதீ³தே போ³தே⁴ந்தௌ³ தமஸி நிதராம் ஜக்³முஷி த³ஶாம்
த³ரித்³ராம் காமாக்ஷி ப்ரகடமனுராக³ம் வித³த⁴தீ |
ஸிதேனாச்சா²த்³யாங்க³ம் நக²ருசிபடேனாங்க்⁴ரியுக³ளீ-
புரந்த்⁴ரீ தே மாத꞉ ஸ்வயமபி⁴ஸரத்யேவ ஹ்ருத³யம் || 37 ||

தி³னாரம்ப⁴꞉ ஸம்பன்னளினவிபினானாமபி⁴னவோ
விகாஸோ வாஸந்த꞉ ஸுகவிபிகலோகஸ்ய நியத꞉ |
ப்ரதோ³ஷ꞉ காமாக்ஷி ப்ரகடபரமஜ்ஞானஶஶின-
ஶ்சகாஸ்தி த்வத்பாத³ஸ்மரணமஹிமா ஶைலதனயே || 38 ||

த்⁴ருதச்சா²யம் நித்யம் ஸரஸிருஹமைத்ரீபரிசிதம்
நிதா⁴னம் தீ³ப்தீனாம் நிகி²லஜக³தாம் போ³த⁴ஜனகம் |
முமுக்ஷூணாம் மார்க³ப்ரத²னபடு காமாக்ஷி பத³வீம்
பத³ம் தே பாதங்கீ³ம் பரிகலயதே பர்வதஸுதே || 39 ||

ஶனைஸ்தீர்த்வா மோஹாம்பு³தி⁴மத² ஸமாரோடு⁴மனஸ꞉
க்ரமாத்கைவல்யாக்²யாம் ஸுக்ருதிஸுலபா⁴ம் ஸௌத⁴வலபீ⁴ம் |
லப⁴ந்தே நி꞉ஶ்ரேணீமிவ ஜ²டிதி காமாக்ஷி சரணம்
புரஶ்சர்யாபி⁴ஸ்தே புரமத²னஸீமந்தினி ஜனா꞉ || 40 ||

ப்ரசண்டா³ர்திக்ஷோப⁴ப்ரமத²னக்ருதே ப்ராதிப⁴ஸரி-
த்ப்ரவாஹப்ரோத்³த³ண்டீ³கரணஜலதா³ய ப்ரணமதாம் |
ப்ரதீ³பாய ப்ரௌடே⁴ ப⁴வதமஸி காமாக்ஷி சரண-
ப்ரஸாதௌ³ன்முக்²யாய ஸ்ப்ருஹயதி ஜனோ(அ)யம் ஜனநி தே || 41 ||

மருத்³பி⁴꞉ ஸம்ஸேவ்யா ஸததமபி சாஞ்சல்யரஹிதா
ஸதா³ருண்யம் யாந்தீ பரிணதித³ரித்³ராணஸுஷமா |
கு³ணோத்கர்ஷான்மாஞ்ஜீரககளகளைஸ்தர்ஜனபடு꞉
ப்ரவாலம் காமாக்ஷ்யா꞉ பரிஹஸதி பாதா³ப்³ஜயுக³ளீ || 42 ||

ஜக³த்³ரக்ஷாத³க்ஷா ஜலஜருசிஶிக்ஷாபடுதரா
ஸுரைர்னம்யா ரம்யா ஸததமபி⁴க³ம்யா பு³த⁴ஜனை꞉ |
த்³வயீ லீலாலோலா ஶ்ருதிஷு ஸுரபாலாதி³முகுடீ-
தடீஸீமாதா⁴மா தவ ஜனநி காமாக்ஷி பத³யோ꞉ || 43 ||

கி³ராம் தூ³ரௌ சோரௌ ஜடி³மதிமிராணாம் க்ருதஜக³-
த்பரித்ராணௌ ஶோணௌ முனிஹ்ருத³யலீலைகனிபுணௌ |
நகை²꞉ ஸ்மேரௌ ஸாரௌ நிக³மவசஸாம் க²ண்டி³தப⁴வ-
க்³ரஹோன்மாதௌ³ பாதௌ³ தவ ஜனநி காமாக்ஷி கலயே || 44 ||

அவிஶ்ராந்தம் பங்கம் யத³பி கலயன்யாவகமயம்
நிரஸ்யன்காமாக்ஷி ப்ரணமனஜுஷாம் பங்கமகி²லம் |
துலாகோடித்³வந்த³ம் த³த⁴த³பி ச க³ச்ச²ன்னதுலதாம்
கி³ராம் மார்க³ம் பாதோ³ கி³ரிவரஸுதே லங்க⁴யதி தே || 45 ||

ப்ரவாலம் ஸவ்ரீலம் விபினவிவரே வேபயதி யா
ஸ்பு²ரல்லீலம் பா³லாதபமதி⁴கபா³லம் வத³தி யா |
ருசிம் ஸாந்த்⁴யாம் வந்த்⁴யாம் விரசயதி யா வர்த⁴யது ஸா
ஶிவம் மே காமாக்ஷ்யா꞉ பத³னளினபாடல்யலஹரீ || 46 ||

கிரன்ஜ்யோத்ஸ்னாரீதிம் நக²முக²ருசா ஹம்ஸமனஸாம்
விதன்வான꞉ ப்ரீதிம் விகசதருணாம்போ⁴ருஹருசி꞉ |
ப்ரகாஶ꞉ ஶ்ரீபாத³ஸ்தவ ஜனநி காமாக்ஷி தனுதே
ஶரத்காலப்ரௌடி⁴ம் ஶஶிஶகலசூட³ப்ரியதமே || 47 ||

நகா²ங்கூரஸ்மேரத்³யுதிவிமலக³ங்கா³ம்ப⁴ஸி ஸுக²ம்
க்ருதஸ்னானம் ஜ்ஞானாம்ருதமமலமாஸ்வாத்³ய நியதம் |
உத³ஞ்சன்மஞ்ஜீரஸ்பு²ரணமணிதீ³பே மம மனோ
மனோஜ்ஞே காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமணிஹர்ம்யே விஹரதாம் || 48 ||

ப⁴வாம்போ⁴தௌ⁴ நௌகாம் ஜடி³மவிபினே பாவகஶிகா²-
மமர்த்யேந்த்³ராதீ³னாமதி⁴மகுடமுத்தம்ஸகலிகாம் |
ஜக³த்தாபே ஜ்யோத்ஸ்னாமக்ருதகவச꞉பஞ்ஜரபுடே
ஶுகஸ்த்ரீம் காமாக்ஷ்யா மனஸி கலயே பாத³யுக³லீம் || 49 ||

பராத்மப்ராகாஶ்யப்ரதிப²லனசுஞ்சு꞉ ப்ரணமதாம்
மனோஜ்ஞஸ்த்வத்பாதோ³ மணிமுகுரமுத்³ராம் கலயதே |
யதீ³யாம் காமாக்ஷி ப்ரக்ருதிமஸ்ருணா꞉ ஶோத⁴கத³ஶாம்
விதா⁴தும் சேஷ்ட²ந்தே ப³லரிபுவதூ⁴டீகசப⁴ரா꞉ || 50 ||

அவிஶ்ராந்தம் திஷ்ட²ன்னக்ருதகவச꞉கந்த³ரபுடீ-
குடீராந்த꞉ ப்ரௌட⁴ம் நக²ருசிஸடாலீம் ப்ரகடயன் |
ப்ரசண்ட³ம் க²ண்ட³த்வம் நயது மம காமாக்ஷி தரஸா
தமோவேதண்டே³ந்த்³ரம் தவ சரணகண்டீ²ரவபதி꞉ || 51 ||

புரஸ்தாத்காமாக்ஷி ப்ரசுரரஸமாக²ண்ட³லபுரீ-
புரந்த்⁴ரீணாம் லாஸ்யம் தவ லலிதமாலோக்ய ஶனகை꞉ |
நக²ஶ்ரீபி⁴꞉ ஸ்மேரா ப³ஹு விதனுதே நூபுரரவை-
ஶ்சமத்க்ருத்யா ஶங்கே சரணயுக³ளீ சாடுரசனா꞉ || 52 ||

ஸரோஜம் நிந்த³ந்தீ நக²கிரணகர்பூரஶிஶிரா
நிஷிக்தா மாராரேர்முகுடஶஶிரேகா²ஹிமஜலை꞉ |
ஸ்பு²ரந்தீ காமாக்ஷி ஸ்பு²டருசிமயே பல்லவசயே
தவாத⁴த்தே மைத்ரீம் பதி²கஸுத்³ருஶா பாத³யுக³ளீ || 53 ||

நதானாம் ஸம்பத்தேரனவரதமாகர்ஷணஜப꞉
ப்ரரோஹத்ஸம்ஸாரப்ரஸரக³ரிமஸ்தம்ப⁴னஜப꞉ |
த்வதீ³ய꞉ காமாக்ஷி ஸ்மரஹரமனோமோஹனஜப꞉
படீயான்ன꞉ பாயாத்பத³னளினமஞ்ஜீரனினத³꞉ || 54 ||

விதன்வீதா² நாதே² மம ஶிரஸி காமாக்ஷி க்ருபயா
பதா³ம்போ⁴ஜன்யாஸம் பஶுபரிப்³ருட⁴ப்ராணத³யிதே |
பிப³ந்தோ யன்முத்³ராம் ப்ரகடமுபகம்பாபரிஸரம்
த்³ருஶா நானந்த்³யந்தே நலினப⁴வனாராயணமுகா²꞉ || 55 ||

ப்ரணாமோத்³யத்³ப்³ருந்தா³ரகமுகுடமந்தா³ரகலிகா-
விலோலல்லோலம்ப³ப்ரகரமயதூ⁴மப்ரசுரிமா |
ப்ரதீ³ப்த꞉ பாதா³ப்³ஜத்³யுதிவிததிபாடல்யலஹரீ-
க்ருஶானு꞉ காமாக்ஷ்யா மம த³ஹது ஸம்ஸாரவிபினம் || 56 ||

வலக்ஷஶ்ரீர்ருக்ஷாதி⁴பஶிஶுஸத்³ருக்ஷைஸ்தவ நகை²꞉
ஜிக்⁴ருக்ஷுர்த³க்ஷத்வம் ஸரஸிருஹபி⁴க்ஷுத்வகரணே |
க்ஷணான்மே காமாக்ஷி க்ஷபிதப⁴வஸங்க்ஷோப⁴க³ரிமா
வசோவைசக்ஷண்யம் சரணயுக³லீ பக்ஷ்மலயதாத் || 57 ||

ஸமந்தாத்காமாக்ஷி க்ஷததிமிரஸந்தானஸுப⁴கா³ன்
அனந்தாபி⁴ர்பா⁴பி⁴ர்தி³னமனு தி³க³ந்தான்விரசயன் |
அஹந்தாயா ஹந்தா மம ஜடி³மத³ந்தாவலஹரி꞉
விபி⁴ந்தாம் ஸந்தாபம் தவ சரணசிந்தாமணிரஸௌ || 58 ||

த³தா⁴னோ பா⁴ஸ்வத்தாமம்ருதனிலயோ லோஹிதவபு꞉
வினம்ராணாம் ஸௌம்யோ கு³ருரபி கவித்வம் ச கலயன் |
க³தௌ மந்தோ³ க³ங்கா³த⁴ரமஹிஷி காமாக்ஷி ப⁴ஜதாம்
தம꞉கேதுர்மாதஸ்தவ சரணபத்³மோ விஜயதே || 59 ||

நயந்தீம் தா³ஸத்வம் நலினப⁴வமுக்²யானஸுலப⁴-
ப்ரதா³னாத்³தீ³னானாமமரதருதௌ³ர்பா⁴க்³யஜனநீம் |
ஜக³ஜ்ஜன்மக்ஷேமக்ஷயவிதி⁴ஷு காமாக்ஷி பத³யோ-
ர்து⁴ரீணாமீஷ்டே கரஸ்தவ ப⁴ணிதுமாஹோபுருஷிகாம் || 60 ||

ஜனோ(அ)யம் ஸந்தப்தோ ஜனநி ப⁴வசண்டா³ம்ஶுகிரணை꞉
அலப்³த்⁴வைகம் ஶீதம் கணமபி பரஜ்ஞானபயஸ꞉ |
தமோமார்கே³ பாந்த²ஸ்தவ ஜ²டிதி காமாக்ஷி ஶிஶிராம்
பதா³ம்போ⁴ஜச்சா²யாம் பரமஶிவஜாயே ம்ருக³யதே || 61 ||

ஜயத்யம்ப³ ஶ்ரீமன்னக²கிரணசீனாம்ஶுகமயம்
விதானம் பி³ப்⁴ராணே ஸுரமுகுடஸங்க⁴ட்டமஸ்ருணே |
நிஜாருண்யக்ஷௌமாஸ்தரணவதி காமாக்ஷி ஸுலபா⁴
பு³தை⁴꞉ ஸம்வின்னாரீ தவ சரணமாணிக்யப⁴வனே || 62 ||

ப்ரதீம꞉ காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிததருணாதி³த்யகிரண-
ஶ்ரியோ மூலத்³ரவ்யம் தவ சரணமத்³ரீந்த்³ரதனயே |
ஸுரேந்த்³ராஶாமாபூரயதி யத³ஸௌ த்⁴வாந்தமகி²லம்
து⁴னீதே தி³க்³பா⁴கா³னபி ச மஹஸா பாடலயதே || 63 ||

மஹாபா⁴ஷ்யவ்யாக்²யாபடுஶயனமாரோபயதி வா
ஸ்மரவ்யாபாரேர்ஷ்யாபிஶுனநிடிலம் காரயதி வா |
த்³விரேபா²ணாமத்⁴யாஸயதி ஸததம் வாதி⁴வஸதிம்
ப்ரணம்ராங்காமாக்ஷ்யா꞉ பத³னளினமாஹாத்ம்யக³ரிமா || 64 ||

விவேகாம்ப⁴ஸ்ஸ்ரோதஸ்ஸ்னபனபரிபாடீஶிஶிரிதே
ஸமீபூ⁴தே ஶாஸ்த்ரஸ்மரணஹலஸங்கர்ஷணவஶாத் |
ஸதாம் சேத꞉க்ஷேத்ரே வபதி தவ காமாக்ஷி சரணோ
மஹாஸம்வித்ஸஸ்யப்ரகரவரபீ³ஜம் கி³ரிஸுதே || 65 ||

த³தா⁴னோ மந்தா³ரஸ்தப³கபரிபாடீம் நக²ருசா
வஹந்தீ³ப்தாம் ஶோணாங்கு³லிபடலசாம்பேயகலிகாம் |
அஶோகோல்லாஸம் ந꞉ ப்ரசுரயது காமாக்ஷி சரணோ
விகாஸீ வாஸந்த꞉ ஸமய இவ தே ஶர்வத³யிதே || 66 ||

நகா²ம்ஶுப்ராசுர்யப்ரஸ்ருமரமராலாலித⁴வள꞉
ஸ்பு²ரன்மஞ்ஜீரோத்³யன்மரகதமஹஶ்ஶைவலயுத꞉ |
ப⁴வத்யா꞉ காமாக்ஷி ஸ்பு²டசரணபாடல்யகபடோ
நத³꞉ ஶோணாபி⁴க்²யோ நக³பதிதனூஜே விஜயதே || 67 ||

து⁴னானம் பங்கௌக⁴ம் பரமஸுலப⁴ம் கண்டககுலை꞉
விகாஸவ்யாஸங்க³ம் வித³த⁴த³பராதீ⁴னமனிஶம் |
நகே²ந்து³ஜ்யோத்ஸ்னாபி⁴ர்விஶத³ருசி காமாக்ஷி நிதராம்
அஸாமான்யம் மன்யே ஸரஸிஜமித³ம் தே பத³யுக³ம் || 68 ||

கரீந்த்³ராய த்³ருஹ்யத்யலஸக³திலீலாஸு விமலை꞉
பயோஜைர்மாத்ஸர்யம் ப்ரகடயதி காமம் கலயதே |
பதா³ம்போ⁴ஜத்³வந்த்³வம் தவ தத³பி காமாக்ஷி ஹ்ருத³யம்
முனீனாம் ஶாந்தானாம் கத²மனிஶமஸ்மை ஸ்ப்ருஹயதே || 69 ||

நிரஸ்தா ஶோணிம்னா சரணகிரணானாம் தவ ஶிவே
ஸமிந்தா⁴னா ஸந்த்⁴யாருசிரசலராஜன்யதனயே |
அஸாமர்த்²யாதே³னம் பரிப⁴விதுமேதத்ஸமருசாம்
ஸரோஜானாம் ஜானே முகுலயதி ஶோபா⁴ம் ப்ரதிதி³னம் || 70 ||

உபாதி³க்ஷத்³தா³க்ஷ்யம் தவ சரணனாமா கு³ருரஸௌ
மராலானாம் ஶங்கே மஸ்ருணக³திலாலித்யஸரணௌ |
அதஸ்தே நிஸ்தந்த்³ரம் நியதமமுனா ஸக்²யபத³வீம்
ப்ரபன்னம் பாதோ²ஜம் ப்ரதி த³த⁴தி காமாக்ஷி குதுகம் || 71 ||

த³தா⁴னை꞉ ஸம்ஸர்க³ம் ப்ரக்ருதிமலினை꞉ ஷட்பத³குலை꞉
த்³விஜாதீ⁴ஶஶ்லாகா⁴விதி⁴ஷு வித³த⁴த்³பி⁴ர்முகுலதாம் |
ரஜோமிஶ்ரை꞉ பத்³மைர்னியதமபி காமாக்ஷி பத³யோ꞉
விரோத⁴ஸ்தே யுக்தோ விஷமஶரவைரிப்ரியதமே || 72 ||

கவித்வஶ்ரீமிஶ்ரீகரணனிபுணௌ ரக்ஷணசணௌ
விபன்னானாம் ஶ்ரீமன்னளினமஸ்ருணௌ ஶோணகிரணௌ |
முனீந்த்³ராணாமந்த꞉கரணஶரணௌ மந்த³ஸரணௌ
மனோஜ்ஞௌ காமாக்ஷ்யா து³ரிதஹரணௌ நௌமி சரணௌ || 73 ||

பரஸ்மாத்ஸர்வஸ்மாத³பி ச பரயோர்முக்திகரயோ꞉
நக²ஶ்ரீபி⁴ர்ஜ்யோத்ஸ்னாகலிததுலயோஸ்தாம்ரதலயோ꞉ |
நிலீயே காமாக்ஷ்யா நிக³மனுதயோர்னாகினதயோ꞉
நிரஸ்தப்ரோன்மீலன்னளினமத³யோரேவ பத³யோ꞉ || 74 ||

ஸ்வபா⁴வாத³ன்யோன்யம் கிஸலயமபீத³ம் தவ பத³ம்
ம்ரதி³ம்னா ஶோணிம்னா ப⁴க³வதி த³தா⁴தே ஸத்³ருஶதாம் |
வனே பூர்வஸ்யேச்சா² ஸததமவனே கிம் து ஜக³தாம்
பரஸ்யேத்த²ம் பே⁴த³꞉ ஸ்பு²ரதி ஹ்ருதி³ காமாக்ஷி ஸுதி⁴யாம் || 75 ||

கத²ம் வாசாலோ(அ)பி ப்ரகடமணிமஞ்ஜீரனினதை³꞉
ஸதை³வானந்தா³ர்த்³ரான்விரசயதி வாசம்யமஜனான் |
ப்ரக்ருத்யா தே ஶோணச்ச²விரபி ச காமாக்ஷி சரணோ
மனீஷானைர்மல்யம் கத²மிவ ந்ருணாம் மாம்ஸலயதே || 76 ||

சலத்த்ருஷ்ணாவீசீபரிசலனபர்யாகுலதயா
முஹுர்ப்⁴ராந்தஸ்தாந்த꞉ பரமஶிவவாமாக்ஷி பரவான் |
திதீர்ஷு꞉ காமாக்ஷி ப்ரசுரதரகர்மாம்பு³தி⁴மமும்
கதா³ஹம் லப்ஸ்யே தே சரணமணிஸேதும் கி³ரிஸுதே || 77 ||

விஶுஷ்யந்த்யாம் ப்ரஜ்ஞாஸரிதி து³ரிதக்³ரீஷ்மஸமய-
ப்ரபா⁴வேண க்ஷீணே ஸதி மம மன꞉கேகினி ஶுசா |
த்வதீ³ய꞉ காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதசரணாம்போ⁴த³மஹிமா
நபோ⁴மாஸாடோபம் நக³பதிஸுதே கிம் ந குருதே || 78 ||

வினம்ராணாம் சேதோப⁴வனவலபீ⁴ஸீம்னி சரண-
ப்ரதீ³பே ப்ராகாஶ்யம் த³த⁴தி தவ நிர்தூ⁴ததமஸி |
அஸீமா காமாக்ஷி ஸ்வயமலகு⁴து³ஷ்கர்மலஹரீ
விகூ⁴ர்ணந்தீ ஶாந்திம் ஶலப⁴பரிபாடீவ ப⁴ஜதே || 79 ||

விராஜந்தீ ஶுக்திர்னக²கிரணமுக்தாமணிததே꞉
விபத்பாதோ²ராஶௌ தரிரபி நராணாம் ப்ரணமதாம் |
த்வதீ³ய꞉ காமாக்ஷி த்⁴ருவமலகு⁴வஹ்னிர்ப⁴வவனே
முனீனாம் ஜ்ஞானாக்³னேரரணிரயமங்கி⁴ர்விஜயதே || 80 ||

ஸமஸ்தை꞉ ஸம்ஸேவ்ய꞉ ஸததமபி காமாக்ஷி விபு³தை⁴꞉
ஸ்துதோ க³ந்த⁴ர்வஸ்த்ரீஸுலலிதவிபஞ்சீகலரவை꞉ |
ப⁴வத்யா பி⁴ந்தா³னோ ப⁴வகி³ரிகுலம் ஜ்ரும்பி⁴ததமோ-
ப³லத்³ரோஹீ மாதஶ்சரணபுருஹூதோ விஜயதே || 81 ||

வஸந்தம் ப⁴க்தானாமபி மனஸி நித்யம் பரிலஸத்³-
க⁴னச்சா²யாபூர்ணம் ஶுசிமபி ந்ருணாம் தாபஶமனம் |
நகே²ந்து³ஜ்யோத்ஸ்னாபி⁴꞉ ஶிஶிரமபி பத்³மோத³யகரம்
நமாம꞉ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமதி⁴காஶ்சர்யகரணம் || 82 ||

கவீந்த்³ராணாம் நானாப⁴ணிதிகு³ணசித்ரீக்ருதவச꞉-
ப்ரபஞ்சவ்யாபாரப்ரகடனகலாகௌஶலனிதி⁴꞉ |
அத⁴꞉குர்வன்னப்³ஜம் ஸனகப்⁴ருகு³முக்²யைர்முனிஜனை꞉
நமஸ்ய꞉ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணபரமேஷ்டீ² விஜயதே || 83 ||

ப⁴வத்யா꞉ காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதபத³பங்கேருஹபு⁴வாம்
பராகா³ணாம் பூரை꞉ பரிஹ்ருதகலங்கவ்யதிகரை꞉ |
நதானாமாம்ருஷ்டே ஹ்ருத³யமுகுரே நிர்மலருசி
ப்ரஸன்னே நிஶ்ஶேஷம் ப்ரதிப²லதி விஶ்வம் கி³ரிஸுதே || 84 ||

தவ த்ரஸ்தம் பாதா³த்கிஸலயமரண்யாந்தரமகா³த்
பரம் ரேகா²ரூபம் கமலமமுமேவாஶ்ரிதமபூ⁴த் |
ஜிதானாம் காமாக்ஷி த்³விதயமபி யுக்தம் பரிப⁴வே
விதே³ஶே வாஸோ வா ஶரணக³மனம் வா நிஜரிபோ꞉ || 85 ||

க்³ருஹீத்வா யாதா²ர்த்²யம் நிக³மவசஸாம் தே³ஶிகக்ருபா-
கடாக்ஷார்கஜ்யோதிஶ்ஶமிதமமதாப³ந்த⁴தமஸ꞉ |
யதந்தே காமாக்ஷி ப்ரதிதி³வஸமந்தர்த்³ரட⁴யிதும்
த்வதீ³யம் பாதா³ப்³ஜம் ஸுக்ருதபரிபாகேன ஸுஜனா꞉ || 86 ||

ஜடா³னாமப்யம்ப³ ஸ்மரணஸமயே த்வச்சரணயோ꞉
ப்⁴ரமன்மந்த²க்ஷ்மாப்⁴ருத்³கு⁴முகு⁴மிதஸிந்து⁴ப்ரதிப⁴டா꞉ |
ப்ரஸன்னா꞉ காமாக்ஷி ப்ரஸப⁴மத⁴ரஸ்பந்த³னகரா
ப⁴வந்தி ஸ்வச்ச²ந்த³ம் ப்ரக்ருதிபரிபக்வா ப⁴ணிதய꞉ || 87 ||

வஹன்னப்யஶ்ராந்தம் மது⁴ரனினத³ம் ஹம்ஸகமஸௌ
தமேவாத⁴꞉ கர்தும் கிமிவ யததே கேளிக³மனே |
ப⁴வஸ்யைவானந்த³ம் வித³த⁴த³பி காமாக்ஷி சரணோ
ப⁴வத்யாஸ்தத்³த்³ரோஹம் ப⁴க³வதி கிமேவம் விதனுதே || 88 ||

யத³த்யந்தம் தாம்யத்யலஸக³திவார்தாஸ்வபி ஶிவே
ததே³தத்காமாக்ஷி ப்ரக்ருதிம்ருது³லம் தே பத³யுக³ம் |
கிரீடை꞉ ஸங்க⁴ட்டம் கத²மிவ ஸுரௌக⁴ஸ்ய ஸஹதே
முனீந்த்³ராணாமாஸ்தே மனஸி ச கத²ம் ஸூசினிஶிதே || 89 ||

மனோரங்கே³ மத்கே விபு³த⁴ஜனஸம்மோத³ஜனநீ
ஸராக³வ்யாஸங்க³ம் ஸரஸம்ருது³ஸஞ்சாரஸுப⁴கா³ |
மனோஜ்ஞா காமாக்ஷி ப்ரகடயது லாஸ்யப்ரகரணம்
ரணன்மஞ்ஜீரா தே சரணயுக³ளீனர்தகவதூ⁴꞉ || 90 ||

பரிஷ்குர்வன்மாத꞉ பஶுபதிகபர்த³ம் சரணராட்
பராசாம் ஹ்ருத்பத்³மம் பரமப⁴ணிதீனாம் ச மகுடம் |
ப⁴வாக்²யே பாதோ²தௌ⁴ பரிஹரது காமாக்ஷி மமதா-
பராதீ⁴னத்வம் மே பரிமுஷிதபாதோ²ஜமஹிமா || 91 ||

ப்ரஸூனை꞉ ஸம்பர்காத³மரதருணீகுந்தலப⁴வை꞉
அபீ⁴ஷ்டானாம் தா³னாத³னிஶமபி காமாக்ஷி நமதாம் |
ஸ்வஸங்கா³த்கங்கேளிப்ரஸவஜனகத்வேன ச ஶிவே
த்ரிதா⁴ த⁴த்தே வார்தாம் ஸுரபி⁴ரிதி பாதோ³ கி³ரிஸுதே || 92 ||

மஹாமோஹஸ்தேனவ்யதிகரப⁴யாத்பாலயதி யோ
வினிக்ஷிப்தம் ஸ்வஸ்மின்னிஜஜனமனோரத்னமனிஶம் |
ஸ ராக³ஸ்யோத்³ரேகாத்ஸததமபி காமாக்ஷி தரஸா
கிமேவம் பாதோ³(அ)ஸௌ கிஸலயருசிம் சோரயதி தே || 93 ||

ஸதா³ ஸ்வாது³ங்காரம் விஷயலஹரீஶாலிகணிகாம்
ஸமாஸ்வாத்³ய ஶ்ராந்தம் ஹ்ருத³யஶுகபோதம் ஜனநி மே |
க்ருபாஜாலே பா²லேக்ஷணமஹிஷி காமாக்ஷி ரப⁴ஸாத்
க்³ருஹீத்வா ருந்தீ⁴தா²ரஸ்தவ பத³யுகீ³பஞ்ஜரபுடே || 94 ||

து⁴னானம் காமாக்ஷி ஸ்மரணலவமாத்ரேண ஜடி³ம-
ஜ்வரப்ரௌடி⁴ம் கூ³ட⁴ஸ்தி²தி நிக³மனைகுஞ்ஜகுஹரே |
அலப்⁴யம் ஸர்வேஷாம் கதிசன லப⁴ந்தே ஸுக்ருதின꞉
சிராத³ன்விஷ்யந்தஸ்தவ சரணஸித்³தௌ⁴ஷத⁴மித³ம் || 95 ||

ரணன்மஞ்ஜீராப்⁴யாம் லலிதக³மனாப்⁴யாம் ஸுக்ருதினாம்
மனோவாஸ்தவ்யாப்⁴யாம் மதி²ததிமிராப்⁴யாம் நக²ருசா |
நிதே⁴யாப்⁴யாம் பத்யா நிஜஶிரஸி காமாக்ஷி ஸததம்
நமஸ்தே பாதா³ப்⁴யாம் நளினம்ருது³லாப்⁴யாம் கி³ரிஸுதே || 96 ||

ஸுராகே³ ராகேந்து³ப்ரதினிதி⁴முகே² பர்வதஸுதே
சிரால்லப்⁴யே ப⁴க்த்யா ஶமத⁴னஜனானாம் பரிஷதா³ |
மனோப்⁴ருங்கோ³ மத்க꞉ பத³கமலயுக்³மே ஜனநி தே
ப்ரகாமம் காமாக்ஷி த்ரிபுரஹரவாமாக்ஷி ரமதாம் || 97 ||

ஶிவே ஸம்வித்³ரூபே ஶஶிஶகலசூட³ப்ரியதமே
ஶனைர்க³த்யாக³த்யா ஜிதஸுரவரேபே⁴ கி³ரிஸுதே |
யதந்தே ஸந்தஸ்தே சரணனளினாலானயுக³ளே
ஸதா³ ப³த்³த⁴ம் சித்தப்ரமத³கரியூத²ம் த்³ருட⁴தரம் || 98 ||

யஶ꞉ ஸூதே மாதர்மது⁴ரகவிதாம் பக்ஷ்மலயதே
ஶ்ரியம் த³த்தே சித்தே கமபி பரிபாகம் ப்ரத²யதே |
ஸதாம் பாஶக்³ரந்தி²ம் ஶிதி²லயதி கிம் கிம் ந குருதே
ப்ரபன்னே காமாக்ஷ்யா꞉ ப்ரணதிபரிபாடீ சரணயோ꞉ || 99 ||

மனீஷாம் மாஹேந்த்³ரீம் ககுப⁴மிவ தே காமபி த³ஶாம்
ப்ரத⁴த்தே காமாக்ஷ்யாஶ்சரணதருணாதி³த்யகிரண꞉ |
யதீ³யே ஸம்பர்கே த்⁴ருதரஸமரந்தா³ கவயதாம்
பரீபாகம் த⁴த்தே பரிமளவதீ ஸூக்தினளினீ || 100 ||

புரா மாராராதி꞉ புரமஜயத³ம்ப³ ஸ்தவஶதை꞉
ப்ரஸன்னாயாம் ஸத்யாம் த்வயி துஹினஶைலேந்த்³ரதனயே |
அதஸ்தே காமாக்ஷி ஸ்பு²ரது தரஸா காலஸமயே
ஸமாயாதே மாதர்மம மனஸி பாதா³ப்³ஜயுக³ளம் || 101 ||

பத³த்³வந்த்³வம் மந்த³ம் க³திஷு நிவஸந்தம் ஹ்ருதி³ ஸதாம்
கி³ராமந்தே ப்⁴ராந்தம் க்ருதகரஹிதானாம் பரிப்³ருடே⁴ |
ஜனானாமானந்த³ம் ஜனநி ஜனயந்தம் ப்ரணமதாம்
த்வதீ³யம் காமாக்ஷி ப்ரதிதி³னமஹம் நௌமி விமலம் || 102 ||

இத³ம் ய꞉ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணனளினஸ்தோத்ரஶதகம்
ஜபேன்னித்யம் ப⁴க்த்யா நிகி²லஜக³தா³ஹ்லாத³ஜனகம் |
ஸ விஶ்வேஷாம் வந்த்³ய꞉ ஸகலகவிலோகைகதிலக꞉
சிரம் பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ன்பரிணமதி சித்³ரூபகலயா || 103 ||

மூகபஞ்சஶதி – ஸ்துதிஶதகம் (3) >>


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க. ஸம்பூர்ண மூகபஞ்சஶதி பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed