Mooka Panchasati – Stuthi Satakam (3) – மூகபஞ்சஶதி – ஸ்துதிஶதகம் (3)


பாண்டி³த்யம் பரமேஶ்வரி ஸ்துதிவிதௌ⁴ நைவாஶ்ரயந்தே கி³ராம்
வைரிஞ்சான்யபி கு³ம்ப²னானி விக³லத்³க³ர்வாணி ஶர்வாணி தே |
ஸ்தோதும் த்வாம் பரிபு²ல்லனீலனளினஶ்யாமாக்ஷி காமாக்ஷி மாம்
வாசாலீகுருதே ததா²பி நிதராம் த்வத்பாத³ஸேவாத³ர꞉ || 1 ||

தாபிஞ்ச²ஸ்தப³கத்விஷே தனுப்⁴ருதாம் தா³ரித்³ர்யமுத்³ராத்³விஷே
ஸம்ஸாராக்²யதமோமுஷே புரரிபோர்வாமாங்கஸீமாஜுஷே |
கம்பாதீரமுபேயுஷே கவயதாம் ஜிஹ்வாகுடீம் ஜக்³முஷே
விஶ்வத்ராணபுஷே நமோ(அ)ஸ்து ஸததம் தஸ்மை பரஞ்ஜ்யோதிஷே || 2 ||

யே ஸந்த்⁴யாருணயந்தி ஶங்கரஜடாகாந்தாரசந்த்³ரார்ப⁴கம்
ஸிந்தூ³ரந்தி ச யே புரந்த³ரவதூ⁴ஸீமந்தஸீமாந்தரே |
புண்யம் யே பரிபக்வயந்தி ப⁴ஜதாம் காஞ்சீபுரே மாமமீ
பாயாஸு꞉ பரமேஶ்வரப்ரணயினீபாதோ³த்³ப⁴வா꞉ பாம்ஸவ꞉ || 3 ||

காமாட³ம்ப³ரபூரயா ஶஶிருசா கம்ரஸ்மிதானாம் த்விஷா
காமாரேரனுராக³ஸிந்து⁴மதி⁴கம் கல்லோலிதம் தன்வதீ |
காமாக்ஷீதி ஸமஸ்தஸஜ்ஜனநுதா கள்யாணதா³த்ரீ ந்ருணாம்
காருண்யாகுலமானஸா ப⁴க³வதீ கம்பாதடே ஜ்ரும்ப⁴தே || 4 ||

காமாக்ஷீணபராக்ரமப்ரகடனம் ஸம்பா⁴வயந்தீ த்³ருஶா
ஶ்யாமா க்ஷீரஸஹோத³ரஸ்மிதருசிப்ரக்ஷாலிதாஶாந்தரா |
வாமாக்ஷீஜனமௌளிபூ⁴ஷணமணிர்வாசாம் பரா தே³வதா
காமாக்ஷீதி விபா⁴தி காபி கருணா கம்பாதடின்யாஸ்தடே || 5 ||

ஶ்யாமா காசன சந்த்³ரிகா த்ரிபு⁴வனே புண்யாத்மனாமானநே
ஸீமாஶூன்யகவித்வவர்ஷஜனநீ யா காபி காத³ம்பி³னீ |
மாராராதிமனோவிமோஹனவிதௌ⁴ காசித்தம꞉கந்த³லீ
காமாக்ஷ்யா꞉ கருணாகடாக்ஷலஹரீ காமாய மே கல்பதாம் || 6 ||

ப்ரௌட⁴த்⁴வாந்தகத³ம்ப³கே குமுதி³னீபுண்யாங்குரம் த³ர்ஶயன்
ஜ்யோத்ஸ்னாஸங்க³மனே(அ)பி கோகமிது²னம் மிஶ்ரம் ஸமுத்³பா⁴வயன் |
காலிந்தீ³லஹரீத³ஶாம் ப்ரகடயன்கம்ராம் நப⁴ஸ்யத்³பு⁴தாம்
கஶ்சின்னேத்ரமஹோத்ஸவோ விஜயதே காஞ்சீபுரே ஶூலின꞉ || 7 ||

தந்த்³ராஹீனதமாலனீலஸுஷமைஸ்தாருண்யலீலாக்³ருஹை꞉
தாரானாத²கிஶோரலாஞ்சி²தகசைஸ்தாம்ராரவிந்தே³க்ஷணை꞉ |
மாத꞉ ஸம்ஶ்ரயதாம் மனோ மனஸிஜப்ராக³ல்ப்⁴யனாடி³ந்த⁴மை꞉
கம்பாதீரசரைர்க⁴னஸ்தனப⁴ரை꞉ புண்யாங்கரை꞉ ஶாங்கரை꞉ || 8 ||

நித்யம் நிஶ்சலதாமுபேத்ய மருதாம் ரக்ஷாவிதி⁴ம் புஷ்ணதீ
தேஜஸ்ஸஞ்சயபாடவேன கிரணானுஷ்ணத்³யுதேர்முஷ்ணதீ |
காஞ்சீமத்⁴யக³தாபி தீ³ப்திஜனநீ விஶ்வாந்தரே ஜ்ரும்ப⁴தே
காசிச்சித்ரமஹோ ஸ்ம்ருதாபி தமஸாம் நிர்வாபிகா தீ³பிகா || 9 ||

காந்தை꞉ கேஶருசாம் சயைர்ப்⁴ரமரிதம் மந்த³ஸ்மிதை꞉ புஷ்பிதம்
காந்த்யா பல்லவிதம் பதா³ம்பு³ருஹயோர்னேத்ரத்விஷா பத்ரிதம் |
கம்பாதீரவனாந்தரம் வித³த⁴தீ கல்யாணஜன்மஸ்த²லீ
காஞ்சீமத்⁴யமஹாமணிர்விஜயதே காசித்க்ருபாகந்த³லீ || 10 ||

ராகாசந்த்³ரஸமானகாந்திவத³னா நாகாதி⁴ராஜஸ்துதா
மூகானாமபி குர்வதீ ஸுரது⁴னீனீகாஶவாக்³வைப⁴வம் |
ஶ்ரீகாஞ்சீனக³ரீவிஹாரரஸிகா ஶோகாபஹந்த்ரீ ஸதாம்
ஏகா புண்யபரம்பரா பஶுபதேராகாரிணீ ராஜதே || 11 ||

ஜாதா ஶீதலஶைலத꞉ ஸுக்ருதினாம் த்³ருஶ்யா பரம் தே³ஹினாம்
லோகானாம் க்ஷணமாத்ரஸம்ஸ்மரணத꞉ ஸந்தாபவிச்சே²தி³னீ |
ஆஶ்சர்யம் ப³ஹு கே²லனம் விதனுதே நைஶ்சல்யமாபி³ப்⁴ரதீ
கம்பாயாஸ்தடஸீம்னி காபி தடினீ காருண்யபாதோ²மயீ || 12 ||

ஐக்யம் யேன விரச்யதே ஹரதனௌ த³ம்பா⁴வபும்பா⁴வுகே
ரேகா² யத்கசஸீம்னி ஶேக²ரத³ஶாம் நைஶாகரீ கா³ஹதே |
ஔன்னத்யம் முஹுரேதி யேன ஸ மஹான்மேனாஸக²꞉ ஸானுமான்
கம்பாதீரவிஹாரிணா ஸஶரணாஸ்தேனைவ தா⁴ம்னா வயம் || 13 ||

அக்ஷ்ணோஶ்ச ஸ்தனயோ꞉ ஶ்ரியா ஶ்ரவணயோர்பா³ஹ்வோஶ்ச மூலம் ஸ்ப்ருஶன்
உத்தம்ஸேன முகே²ன ச ப்ரதிதி³னம் த்³ருஹ்யன்பயோஜன்மனே |
மாது⁴ர்யேண கி³ராம் க³தேன ம்ருது³னா ஹம்ஸாங்க³னாம் ஹ்ரேபயன்
காஞ்சீஸீம்னி சகாஸ்தி கோ(அ)பி கவிதாஸந்தானபீ³ஜாங்குர꞉ || 14 ||

க²ண்ட³ம் சாந்த்³ரமஸம் வதம்ஸமனிஶம் காஞ்சீபுரே கே²லனம்
காலாயஶ்ச²விதஸ்கரீம் தனுருசிம் கர்ணேஜபே லோசனே |
தாருண்யோஷ்மனக²ம்பசம் ஸ்தனப⁴ரம் ஜங்கா⁴ஸ்ப்ருஶம் குந்தலம்
பா⁴க்³யம் தே³ஶிகஸஞ்சிதம் மம கதா³ ஸம்பாத³யேத³ம்பி³கே || 15 ||

தன்வானம் நிஜகேளிஸௌத⁴ஸரணிம் நைஸர்கி³கீணாம் கி³ராம்
கேதா³ரம் கவிமல்லஸூக்திலஹரீஸஸ்யஶ்ரியாம் ஶாஶ்வதம் |
அம்ஹோவஞ்சனசுஞ்சு கிஞ்சன ப⁴ஜே காஞ்சீபுரீமண்ட³னம்
பர்யாயச்ச²வி பாகஶாஸனமணே꞉ பௌஷ்பேஷவம் பௌருஷம் || 16 ||

ஆலோகே முக²பங்கஜே ச த³த⁴தீ ஸௌதா⁴கரீம் சாதுரீம்
சூடா³லங்க்ரியமாணபங்கஜவனீவைராக³மப்ரக்ரியா |
முக்³த⁴ஸ்மேரமுகீ² க⁴னஸ்தனதடீமூர்சா²லமத்⁴யாஞ்சிதா
காஞ்சீஸீமனி காமினீ விஜயதே காசிஜ்ஜக³ன்மோஹினீ || 17 ||

யஸ்மின்னம்ப³ ப⁴வத்கடாக்ஷரஜனீ மந்தே³(அ)பி மந்த³ஸ்மித-
ஜ்யோத்ஸ்னாஸம்ஸ்னபிதா ப⁴வத்யபி⁴முகீ² தம் ப்ரத்யஹோ தே³ஹினம் |
த்³ராக்ஷாமாக்ஷிகமாது⁴ரீமத³ப⁴ரவ்ரீடா³கரீ வைக²ரீ
காமாக்ஷி ஸ்வயமாதனோத்யபி⁴ஸ்ருதிம் வாமேக்ஷணேவ க்ஷணம் || 18 ||

காலிந்தீ³ஜலகாந்தய꞉ ஸ்மிதருசிஸ்வர்வாஹினீபாத²ஸி
ப்ரௌட⁴த்⁴வாந்தருச꞉ ஸ்பு²டாத⁴ரமஹோலௌஹித்யஸந்த்⁴யோத³யே |
மணிக்யோபலகுண்ட³லாம்ஶுஶிகி²னி வ்யாமிஶ்ரதூ⁴மஶ்ரிய꞉
கல்யாணைகபு⁴வ꞉ கடாக்ஷஸுஷமா꞉ காமாக்ஷி ராஜந்தி தே || 19 ||

கலகலரணத்காஞ்சீ காஞ்சீவிபூ⁴ஷணமாலிகா
கசப⁴ரலஸச்சந்த்³ரா சந்த்³ராவதம்ஸஸத⁴ர்மிணீ |
கவிகுலகி³ர꞉ ஶ்ராவம்ஶ்ராவம் மிலத்புலகாங்குரா
விரசிதஶிர꞉கம்பா கம்பாதடே பரிஶோப⁴தே || 20 ||

ஸரஸவசஸாம் வீசீ நீசீப⁴வன்மது⁴மாது⁴ரீ
ப⁴ரிதபு⁴வனா கீர்திர்மூர்திர்மனோப⁴வஜித்வரீ |
ஜனநி மனஸோ யோக்³யம் போ⁴க்³யம் ந்ருணாம் தவ ஜாயதே
கத²மிவ வினா காஞ்சீபூ⁴ஷே கடாக்ஷதரங்கி³தம் || 21 ||

ப்⁴ரமரிதஸரித்கூலோ நீலோத்பலப்ரப⁴யா(ஆ)ப⁴யா
நதஜனதம꞉க²ண்டீ³ துண்டீ³ரஸீம்னி விஜ்ரும்ப⁴தே |
அசலதபஸாமேக꞉ பாக꞉ ப்ரஸூனஶராஸன-
ப்ரதிப⁴டமனோஹாரீ நாரீகுலைகஶிகா²மணி꞉ || 22 ||

மது⁴ரவசஸோ மந்த³ஸ்மேரா மதங்க³ஜகா³மின꞉
தருணிமஜுஷஸ்தாபிச்சா²பா⁴ஸ்தம꞉பரிபந்தி²ன꞉ |
குசப⁴ரனதா꞉ குர்யுர்ப⁴த்³ரம் குரங்க³விலோசனா꞉
கலிதகருணா꞉ காஞ்சீபா⁴ஜ꞉ கபாலிமஹோத்ஸவா꞉ || 23 ||

கமலஸுஷமாகக்ஷ்யாரோஹே விசக்ஷணவீக்ஷணா꞉
குமுத³ஸுக்ருதக்ரீடா³சூடா³லகுந்தலப³ந்து⁴ரா꞉ |
ருசிரருசிபி⁴ஸ்தாபிச்ச²ஶ்ரீப்ரபஞ்சனசுஞ்சவ꞉
புரவிஜயின꞉ கம்பாதீரே ஸ்பு²ரந்தி மனோரதா²꞉ || 24 ||

கலிதரதய꞉ காஞ்சீலீலாவிதௌ⁴ கவிமண்ட³லீ-
வசனலஹரீவாஸந்தீனாம் வஸந்தவிபூ⁴தய꞉ |
குஶலவித⁴யே பூ⁴யாஸுர்மே குரங்க³விலோசனா꞉
குஸுமவிஶிகா²ராதேரக்ஷ்ணாம் குதூஹலவிப்⁴ரமா꞉ || 25 ||

கப³லிததமஸ்காண்டா³ஸ்துண்டீ³ரமண்ட³லமண்ட³னா꞉
ஸரஸிஜவனீஸந்தானானாமருந்துத³ஶேக²ரா꞉ |
நயனஸரணேர்னேதீ³யம்ஸ꞉ கதா³ நு ப⁴வந்தி மே
தருணஜலத³ஶ்யாமா꞉ ஶம்போ⁴ஸ்தப꞉ப²லவிப்⁴ரமா꞉ || 26 ||

அசரமமிஷும் தீ³னம் மீனத்⁴வஜஸ்ய முக²ஶ்ரியா
ஸரஸிஜபு⁴வோ யானம் ம்லானம் க³தேன ச மஞ்ஜுனா |
த்ரித³ஶஸத³ஸாமன்னம் கி²ன்னம் கி³ரா ச விதன்வதீ
திலகயதி ஸா கம்பாதீரம் த்ரிலோசனஸுந்த³ரீ || 27 ||

ஜனநி பு⁴வனே சங்க்ரம்யே(அ)ஹம் கியந்தமனேஹஸம்
குபுருஷகரப்⁴ரஷ்டைர்து³ஷ்டைர்த⁴னைருத³ரம்ப⁴ரி꞉ |
தருணகருணே தந்த்³ராஶூன்யே தரங்க³ய லோசனே
நமதி மயி தே கிஞ்சித்காஞ்சீபுரீமணிதீ³பிகே || 28 ||

முனிஜனமன꞉பேடீரத்னம் ஸ்பு²ரத்கருணானடீ-
விஹரணகலாகே³ஹம் காஞ்சீபுரீமணிபூ⁴ஷணம் |
ஜக³தி மஹதோ மோஹவ்யாதே⁴ர்ன்ருணாம் பரமௌஷத⁴ம்
புரஹரத்³ருஶாம் ஸாப²ல்யம் மே புர꞉ பரிஜ்ரும்ப⁴தாம் || 29 ||

முனிஜனமோதா⁴ம்னே தா⁴ம்னே வசோமயஜாஹ்னவீ-
ஹிமகி³ரிதடப்ராக்³பா⁴ராயாக்ஷராய பராத்மனே |
விஹரணஜுஷே காஞ்சீதே³ஶே மஹேஶ்வரலோசன-
த்ரிதயஸரஸக்ரீடா³ஸௌதா⁴ங்க³ணாய நமோ நம꞉ || 30 ||

மரகதருசாம் ப்ரத்யாதே³ஶம் மஹேஶ்வரசக்ஷுஷாம்
அம்ருதலஹரீபூரம் பாரம் ப⁴வாக்²யபயோனிதே⁴꞉ |
ஸுசரிதப²லம் காஞ்சீபா⁴ஜோ ஜனஸ்ய பசேலிமம்
ஹிமஶிக²ரிணோ வம்ஶஸ்யைகம் வதம்ஸமுபாஸ்மஹே || 31 ||

ப்ரணமனதி³னாரம்பே⁴ கம்பானதீ³ஸகி² தாவகே
ஸரஸகவிதோன்மேஷ꞉ பூஷா ஸதாம் ஸமுத³ஞ்சித꞉ |
ப்ரதிப⁴டமஹாப்ரௌட⁴ப்ரோத்³யத்கவித்வகுமுத்³வதீம்
நயதி தரஸா நித்³ராமுத்³ராம் நகே³ஶ்வரகன்யகே || 32 ||

ஶமிதஜடி³மாரம்பா⁴ கம்பாதடீனிகடேசரீ
நிஹதது³ரிதஸ்தோமா ஸோமார்த⁴முத்³ரிதகுந்தலா |
ப²லிதஸுமனோவாஞ்சா² பாஞ்சாயுதீ⁴ பரதே³வதா
ஸப²லயது மே நேத்ரே கோ³த்ரேஶ்வரப்ரியனந்தி³னீ || 33 ||

மம து தி⁴ஷணா பீட்³யா ஜாட்³யாதிரேக கத²ம் த்வயா
குமுத³ஸுஷமாமைத்ரீபாத்ரீவதம்ஸிதகுந்தலாம் |
ஜக³தி ஶமிதஸ்தம்பா⁴ம் கம்பானதீ³னிலயாமஸௌ
ஶ்ரியதி ஹி க³லத்தந்த்³ரா சந்த்³ராவதம்ஸஸத⁴ர்மிணீம் || 34 ||

பரிமலபரீபாகோத்³ரேகம் பயோமுசி காஞ்சனே
ஶிக²ரிணி புனர்த்³வைதீ⁴பா⁴வம் ஶஶின்யருணாதபம் |
அபி ச ஜனயங்கம்போ³ர்லக்ஷ்மீமனம்பு³னி கோ(அ)ப்யஸௌ
குஸுமத⁴னுஷ꞉ காஞ்சீதே³ஶே சகாஸ்தி பராக்ரம꞉ || 35 ||

புரத³மயிதுர்வாமோத்ஸங்க³ஸ்த²லேன ரஸஜ்ஞயா
ஸரஸகவிதாபா⁴ஜா காஞ்சீபுரோத³ரஸீமயா |
தடபரிஸரைர்னீஹாராத்³ரேர்வசோபி⁴ரக்ருத்ரிமை꞉
கிமிவ ந துலாமஸ்மச்சேதோ மஹேஶ்வரி கா³ஹதே || 36 ||

நயனயுக³ளீமாஸ்மாகீனாம் கதா³ நு ப²லேக்³ரஹீம்
வித³த⁴தி க³தௌ வ்யாகுர்வாணா க³ஜேந்த்³ரசமத்க்ரியாம் |
மரகதருசோ மாஹேஶானா க⁴னஸ்தனநம்ரிதா꞉
ஸுக்ருதவிப⁴வா꞉ ப்ராஞ்ச꞉ காஞ்சீவதம்ஸது⁴ரந்த⁴ரா꞉ || 37 ||

மனஸிஜயஶ꞉பாரம்பர்யம் மரந்த³ஜ²ரீஸுவாம்
கவிகுலகி³ராம் கந்த³ம் கம்பானதீ³தடமண்ட³னம் |
மது⁴ரலலிதம் மத்கம் சக்ஷுர்மனீஷிமனோஹரம்
புரவிஜயின꞉ ஸர்வஸ்வம் தத்புரஸ்குருதே கதா³ || 38 ||

ஶிதி²லிததமோலீலாம் நீலாரவிந்த³விலோசனாம்
த³ஹனவிலஸத்பா²லாம் ஶ்ரீகாமகோடிமுபாஸ்மஹே |
கரத்⁴ருதலஸச்சூ²லாம் காலாரிசித்தஹராம் பராம்
மனஸிஜக்ருபாலீலாம் லோலாலகாமலிகேக்ஷணாம் || 39 ||

கலாலீலாஶாலா கவிகுலவச꞉கைரவவனீ-
ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னாதா⁴ரா ஶஶத⁴ரஶிஶுஶ்லாக்⁴யமுகுடீ |
புனீதே ந꞉ கம்பாபுலினதடஸௌஹார்த³தரலா
கதா³ சக்ஷுர்மார்க³ம் கனககி³ரிதா⁴னுஷ்கமஹிஷீ || 40 ||

நம꞉ ஸ்தான்னம்ரேப்⁴ய꞉ ஸ்தனக³ரிமக³ர்வேண கு³ருணா
த³தா⁴னேப்⁴யஶ்சூடா³ப⁴ரணமம்ருதஸ்யந்தி³ ஶிஶிரம் |
ஸதா³ வாஸ்தவ்யேப்⁴ய꞉ ஸுவித⁴பு⁴வி கம்பாக்²யஸரிதே
யஶோவ்யாபாரேப்⁴ய꞉ ஸுக்ருதவிப⁴வேப்⁴யோ ரதிபதே꞉ || 41 ||

அஸூயந்தீ காசின்மரகதருசோ நாகிமுகுடீ-
கத³ம்ப³ம் சும்ப³ந்தீ சரணனக²சந்த்³ராம்ஶுபடலை꞉ |
தமோமுத்³ராம் வித்³ராவயது மம காஞ்சீர்னிலயனா
ஹரோத்ஸங்க³ஶ்ரீமன்மணிக்³ருஹமஹாதீ³பகலிகா || 42 ||

அனாத்³யந்தா காசித்ஸுஜனநயனானந்த³ஜனநீ
நிருந்தா⁴னா காந்திம் நிஜருசிவிலாஸைர்ஜலமுசாம் |
ஸ்மராரேஸ்தாரல்யம் மனஸி ஜனயந்தீ ஸ்வயமஹோ
க³லத்கம்பா ஶம்பா பரிலஸதி கம்பாபரிஸரே || 43 ||

ஸுதா⁴டி³ண்டீ³ரஶ்ரீ꞉ ஸ்மிதருசிஷு துண்டீ³ரவிஷயம்
பரிஷ்குர்வாணாஸௌ பரிஹஸிதனீலோத்பலருசி꞉ |
ஸ்தனாப்⁴யாமானம்ரா ஸ்தப³கயது மே காங்க்ஷிததரும்
த்³ருஶாமைஶானீனாம் ஸுக்ருதப²லபாண்டி³த்யக³ரிமா || 44 ||

க்ருபாதா⁴ராத்³ரோணீ க்ருபணதி⁴ஷணானாம் ப்ரணமதாம்
நிஹந்த்ரீ ஸந்தாபம் நிக³மமுகுடோத்தம்ஸகலிகா |
பரா காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ பர்வதஸுதா
கி³ராம் நீவீ தே³வீ கி³ரிஶபரதந்த்ரா விஜயதே || 45 ||

கவித்வஶ்ரீகந்த³꞉ ஸுக்ருதபரிபாடீ ஹிமகி³ரே꞉
விதா⁴த்ரீ விஶ்வேஷாம் விஷமஶரவீரத்⁴வஜபடீ |
ஸகீ² கம்பானத்³யா꞉ பத³ஹஸிதபாதோ²ஜயுக³ளீ
புராணீ பாயான்ன꞉ புரமத²னஸாம்ராஜ்யபத³வீ || 46 ||

த³ரித்³ராணா மத்⁴யே த³ரத³லிததாபிச்ச²ஸுஷமா꞉
ஸ்தனாபோ⁴க³க்லாந்தாஸ்தருணஹரிணாங்காங்கிதகசா꞉ |
ஹராதீ⁴னா நானாவிபு³த⁴முகுடீசும்பி³தபதா³꞉
கதா³ கம்பாதீரே கத²ய விஹராமோ கி³ரிஸுதே || 47 ||

வரீவர்து ஸ்தே²மா த்வயி மம கி³ராம் தே³வி மனஸோ
நரீனர்து ப்ரௌடா⁴ வத³னகமலே வாக்யலஹரீ |
சரீசர்து ப்ரஜ்ஞாஜனநி ஜடி³மான꞉ பரஜனே
ஸரீஸர்து ஸ்வைரம் ஜனநி மயி காமாக்ஷி கருணா || 48 ||

க்ஷணாத்தே காமாக்ஷி ப்⁴ரமரஸுஷமாஶிக்ஷணகு³ரு꞉
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபோ மம ப⁴வது மோக்ஷாய விபதா³ம் |
நரீனர்து ஸ்வைரம் வசனலஹரீ நிர்ஜரபுரீ-
ஸரித்³வீசீனீசீகரணபடுராஸ்யே மம ஸதா³ || 49 ||

புரஸ்தான்மே பூ⁴ய꞉ப்ரஶமனபர꞉ ஸ்தான்மம ருஜாம்
ப்ரசாரஸ்தே கம்பாதடவிஹ்ருதிஸம்பாதி³னி த்³ருஶோ꞉ |
இமாம் யாச்னாமூரீகுரு ஸபதி³ தூ³ரீகுரு தம꞉-
பரீபாகம் மத்கம் ஸபதி³ பு³த⁴லோகம் ச நய மாம் || 50 ||

உத³ஞ்சந்தீ காஞ்சீனக³ரனிலயே த்வத்கருணயா
ஸம்ருத்³தா⁴ வாக்³தா⁴டீ பரிஹஸிதமாத்⁴வீ கவயதாம் |
உபாத³த்தே மாரப்ரதிப⁴டஜடாஜூடமுகுடீ-
குடீரோல்லாஸின்யா꞉ ஶதமக²தடின்யா ஜயபடீம் || 51 ||

ஶ்ரியம் வித்³யாம் த³த்³யாஜ்ஜனநி நமதாம் கீர்திமமிதாம்
ஸுபுத்ரான் ப்ராத³த்தே தவ ஜ²டிதி காமாக்ஷி கருணா |
த்ரிலோக்யாமாதி⁴க்யம் த்ரிபுரபரிபந்தி²ப்ரணயினி
ப்ரணாமஸ்த்வத்பாதே³ ஶமிதது³ரிதே கிம் ந குருதே || 52 ||

மன꞉ஸ்தம்ப⁴ம் ஸ்தம்ப⁴ம் க³மயது³பகம்பம் ப்ரணமதாம்
ஸதா³ லோலம் நீலம் சிகுரஜிதலோலம்ப³னிகரம் |
கி³ராம் தூ³ரம் ஸ்மேரம் த்⁴ருதஶஶிகிஶோரம் பஶுபதே꞉
த்³ருஶாம் யோக்³யம் போ⁴க்³யம் துஹினகி³ரிபா⁴க்³யம் விஜயதே || 53 ||

க⁴னஶ்யாமாங்காமாந்தகமஹிஷி காமாக்ஷி மது⁴ரான்
த்³ருஶாம் பாதானேதானம்ருதஜலஶீதானநுபமான் |
ப⁴வோத்பாதே பீ⁴தே மயி விதர நாதே² த்³ருட⁴ப⁴வ-
ந்மனஶ்ஶோகே மூகே ஹிமகி³ரிபதாகே கருணயா || 54 ||

நதானாம் மந்தா³னாம் ப⁴வனிக³லப³ந்தா⁴குலதி⁴யாம்
மஹாந்த்⁴யம் ருந்தா⁴னாமபி⁴லஷிதஸந்தானலதிகாம் |
சரந்தீம் கம்பாயாஸ்தடபு⁴வி ஸவித்ரீம் த்ரிஜக³தாம்
ஸ்மராமஸ்தாம் நித்யம் ஸ்மரமத²னஜீவாதுகலிகாம் || 55 ||

பரா வித்³யா ஹ்ருத்³யாஶ்ரிதமத³னவித்³யா மரகத-
ப்ரபா⁴னீலா லீலாபரவஶிதஶூலாயுத⁴மனா꞉ |
தம꞉பூரம் தூ³ரம் சரணனதபௌரந்த³ரபுரீ-
ம்ருகா³க்ஷீ காமாக்ஷீ கமலதரலாக்ஷீ நயது மே || 56 ||

அஹந்தாக்²யா மத்கம் கப³லயதி ஹா ஹந்த ஹரிணீ
ஹடா²த்ஸம்வித்³ரூபம் ஹரமஹிஷி ஸஸ்யாங்குரமஸௌ |
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்ரகடஹரிபாஷாணபடலை꞉
இமாமுச்சைருச்சாடய ஜ²டிதி காமாக்ஷி க்ருபயா || 57 ||

பு³தே⁴ வா மூகே வா தவ பததி யஸ்மின்க்ஷணமஸௌ
கடாக்ஷ꞉ காமாக்ஷி ப்ரகடஜடி³மக்ஷோத³படிமா |
கத²ங்காரம் நாஸ்மை கரமுகுலசூடா³லமுகுடா
நமோவாகம் ப்³ரூயுர்னமுசிபரிபந்தி²ப்ரப்⁴ருதய꞉ || 58 ||

ப்ரதீசீம் பஶ்யாம꞉ ப்ரகடருசினீவாரகமணி-
ப்ரபா⁴ஸத்⁴ரீசீனாம் ப்ரத³லிதஷடா³தா⁴ரகமலாம் |
சரந்தீம் ஸௌஷும்னே பதி² பரபதே³ந்து³ப்ரவிக³ல-
த்ஸுதா⁴ர்த்³ராம் காமாக்ஷீம் பரிணதபரஞ்ஜ்யோதிருத³யாம் || 59 ||

ஜம்பா⁴ராதிப்ரப்⁴ருதிமுகுடீ꞉ பாத³யோ꞉ பீட²யந்தீ
கு³ம்பா²ன்வாசாம் கவிஜனக்ருதான்ஸ்வைரமாராமயந்தீ |
ஶம்பாலக்ஷ்மீம் மணிக³ணருசாபாடலை꞉ ப்ராபயந்தீ
கம்பாதீரே கவிபரிஷதா³ம் ஜ்ரும்ப⁴தே பா⁴க்³யஸீமா || 60 ||

சந்த்³ராபீடா³ம் சதுரவத³னாம் சஞ்சலாபாங்க³லீலாம்
குந்த³ஸ்மேராம் குசப⁴ரனதாம் குந்தலோத்³தூ⁴தப்⁴ருங்கா³ம் |
மாராராதேர்மத³னஶிகி²னம் மாம்ஸலம் தீ³பயந்தீம்
காமாக்ஷீம் தாம் கவிகுலகி³ராம் கல்பவல்லீமுபாஸே || 61 ||

காலாம்போ⁴த³ப்ரகரஸுஷமாம் காந்திபி⁴ஸ்திர்ஜயந்தீ
கல்யாணானாமுத³யஸரணி꞉ கல்பவல்லீ கவீனாம் |
கந்த³ர்பாரே꞉ ப்ரியஸஹசரீ கல்மஷாணாம் நிஹந்த்ரீ
காஞ்சீதே³ஶம் திலகயதி ஸா காபி காருண்யஸீமா || 62 ||

ஊரீகுர்வன்னுரஸிஜதடே சாதுரீம் பூ⁴த⁴ராணாம்
பாதோ²ஜானாம் நயனயுக³ளே பரிபந்த்²யம் விதன்வன் |
கம்பாதீரே விஹரதி ருசா மோக⁴யன்மேக⁴ஶைலீம்
கோகத்³வேஷம் ஶிரஸி கலயன்கோ(அ)பி வித்³யாவிஶேஷ꞉ || 63 ||

காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ காபி தாபிஞ்ச²லக்ஷ்மீ꞉
ஜாட்³யாரண்யே ஹுதவஹஶிகா² ஜன்மபூ⁴மி꞉ க்ருபாயா꞉ |
மாகந்த³ஶ்ரீர்மது⁴ரகவிதாசாதுரீ கோகிலானாம்
மார்கே³ பூ⁴யான்மம நயனயோர்மான்மதீ² காபி வித்³யா || 64 ||

ஸேதுர்மாதர்மரதகமயோ ப⁴க்திபா⁴ஜாம் ப⁴வாப்³தௌ⁴
லீலாலோலா குவலயமயீ மான்மதீ² வைஜயந்தீ |
காஞ்சீபூ⁴ஷா பஶுபதித்³ருஶாம் காபி காலாஞ்ஜனாலீ
மத்கம் து³꞉க²ம் ஶிதி²லயது தே மஞ்ஜுளாபாங்க³மாலா || 65 ||

வ்யாவ்ருண்வானா꞉ குவலயத³லப்ரக்ரியாவைரமுத்³ராம்
வ்யாகுர்வாணா மனஸிஜமஹாராஜஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீம் |
காஞ்சீலீலாவிஹ்ருதிரஸிகே காங்க்ஷிதம் ந꞉ க்ரியாஸு꞉
ப³ந்த⁴ச்சே²தே³ தவ நியமினாம் ப³த்³த⁴தீ³க்ஷா꞉ கடாக்ஷா꞉ || 66 ||

காலாம்போ⁴தே³ ஶஶிருசி த³லம் கைதகம் த³ர்ஶயந்தீ
மத்⁴யேஸௌதா³மினி மது⁴லிஹாம் மாலிகாம் ராஜயந்தீ |
ஹம்ஸாராவம் விகசகமலே மஞ்ஜுமுல்லாஸயந்தீ
கம்பாதீரே விலஸதி நவா காபி காருண்யலக்ஷ்மீ꞉ || 67 ||

சித்ரம் சித்ரம் நிஜம்ருது³தயா ப⁴ர்த்ஸயன்பல்லவாலீம்
பும்ஸாம் காமான்பு⁴வி ச நியதம் பூரயன்புண்யபா⁴ஜாம் |
ஜாத꞉ ஶைலான்ன து ஜலனிதே⁴꞉ ஸ்வைரஸஞ்சாரஶீல꞉
காஞ்சீபூ⁴ஷா கலயது ஶிவம் கோ(அ)பி சிந்தாமணிர்மே || 68 ||

தாம்ராம்போ⁴ஜம் ஜலத³னிகடே தத்ர ப³ந்தூ⁴கபுஷ்பம்
தஸ்மின்மல்லீகுஸுமஸுஷமாம் தத்ர வீணானினாத³ம் |
வ்யாவ்ருன்வானா ஸுக்ருதலஹரீ காபி காஞ்சினக³ர்யாம்
ஐஶானீ ஸா கலயதிதராமைந்த்³ரஜாலம் விலாஸம் || 69 ||

ஆஹாராம்ஶம் த்ரித³ஶஸத³ஸாமாஶ்ரயே சாதகானாம்
ஆகாஶோபர்யபி ச கலயன்னாலயம் துங்க³மேஷாம் |
கம்பாதீரே விஹரதிதராம் காமதே⁴னு꞉ கவீனாம்
மந்த³ஸ்மேரோ மத³னநிக³மப்ரக்ரியாஸம்ப்ரதா³ய꞉ || 70 ||

ஆர்த்³ரீபூ⁴தைரவிரலக்ருபைராத்தலீலாவிலாஸை꞉
ஆஸ்தா²பூர்ணைரதி⁴கசபலைரஞ்சிதாம்போ⁴ஜஶில்பை꞉ |
காந்தைர்லக்ஷ்மீலலிதப⁴வனை꞉ காந்திகைவல்யஸாரை꞉
காஶ்மல்யம் ந꞉ கப³லயது ஸா காமகோடீ கடாக்ஷை꞉ || 71 ||

ஆதூ⁴ன்வந்த்யை தரலனயனைராங்க³ஜீம் வைஜயந்தீம்
ஆனந்தி³ன்யை நிஜபத³ஜுஷாமாத்தகாஞ்சீபுராயை |
ஆஸ்மாகீனம் ஹ்ருத³யமகி²லைராக³மானாம் ப்ரபஞ்சை꞉
ஆராத்⁴யாயை ஸ்ப்ருஹயதிதராமாதி³மாயை ஜனந்யை || 72 ||

தூ³ரம் வாசாம் த்ரித³ஶஸத³ஸாம் து³꞉க²ஸிந்தோ⁴ஸ்தரித்ரம்
மோஹக்ஷ்வேலக்ஷிதிருஹவனே க்ரூரதா⁴ரம் குடா²ரம் |
கம்பாதீரப்ரணயி கவிபி⁴ர்வர்ணிதோத்³யச்சரித்ரம்
ஶாந்த்யை ஸேவே ஸகலவிபதா³ம் ஶாங்கரம் தத்கலத்ரம் || 73 ||

க²ண்டீ³க்ருத்ய ப்ரக்ருதிகுடிலம் கல்மஷம் ப்ராதிப⁴ஶ்ரீ-
ஶுண்டீ³ரத்வம் நிஜபத³ஜுஷாம் ஶூன்யதந்த்³ரம் தி³ஶந்தீ |
துண்டீ³ராக்²யை மஹதி விஷயே ஸ்வர்ணவ்ருஷ்டிப்ரதா³த்ரீ
சண்டீ³ தே³வீ கலயதி ரதிம் சந்த்³ரசூடா³லசூடே³ || 74 ||

யேன க்²யாதோ ப⁴வதி ஸ க்³ருஹீ பூருஷோ மேருத⁴ன்வா
யத்³த்³ருக்கோணே மத³னநிக³மப்ராப⁴வம் போ³ப⁴வீதி |
யத்ப்ரீத்யைவ த்ரிஜக³த³தி⁴போ ஜ்ரும்ப⁴தே கிம்பசான꞉
கம்பாதீரே ஸ ஜயதி மஹான்கஶ்சிதோ³ஜோவிஶேஷ꞉ || 75 ||

த⁴ன்யா த⁴ன்யா க³திரிஹ கி³ராம் தே³வி காமாக்ஷி யன்மே
நிந்த்³யாம் பி⁴ந்த்³யாத்ஸபதி³ ஜட³தாம் கல்மஷாது³ன்மிஷந்தீம் |
ஸாத்⁴வீ மாத்⁴வீரஸமது⁴ரதாப⁴ஞ்ஜினீ மஞ்ஜுரீதி꞉
வாணீவேணீ ஜ²டிதி வ்ருணுதாத்ஸ்வர்து⁴னீஸ்பர்தி⁴னீ மாம் || 76 ||

யஸ்யா வாடீ ஹ்ருத³யகமலம் கௌஸுமீ யோக³பா⁴ஜாம்
யஸ்யா꞉ பீடீ² ஸததஶிஶிரா ஶீகரைர்மாகரந்தை³꞉ |
யஸ்யா꞉ பேடீ ஶ்ருதிபரிசலன்மௌளிரத்னஸ்ய காஞ்சீ
ஸா மே ஸோமாப⁴ரணமஹிஷீ ஸாத⁴யேத்காங்க்ஷிதானி || 77 ||

ஏகா மாதா ஸகலஜக³தாமீயுஷீ த்⁴யானமுத்³ராம்
ஏகாம்ராதீ⁴ஶ்வரசரணயோரேகதானாம் ஸமிந்தே⁴ |
தாடங்கோத்³யன்மணிக³ணருசா தாம்ரகர்ணப்ரதே³ஶா
தாருண்யஶ்ரீஸ்தப³கிததனுஸ்தாபஸீ காபி பா³லா || 78 ||

த³ந்தாத³ந்திப்ரகடனகரீ த³ந்திபி⁴ர்மந்த³யானை꞉
மந்தா³ராணாம் மத³பரிணதிம் மத்²னதீ மந்த³ஹாஸை꞉ |
அங்கூராப்⁴யாம் மனஸிஜதரோரங்கிதோரா꞉ குசாப்⁴யா-
மந்த꞉காஞ்சி ஸ்பு²ரதி ஜக³தாமாதி³மா காபி மாதா || 79 ||

த்ரியம்ப³ககுடும்பி³னீம் த்ரிபுரஸுந்த³ரீமிந்தி³ராம்
புலிந்த³பதிஸுந்த³ரீம் த்ரிபுரபை⁴ரவீம் பா⁴ரதீம் |
மதங்க³குலனாயிகாம் மஹிஷமர்த³னீம் மாத்ருகாம்
ப⁴ணந்தி விபு³தோ⁴த்தமா விஹ்ருதிமேவ காமாக்ஷி தே || 80 ||

மஹாமுனிமனோனடீ மஹிதரம்யகம்பாதடீ-
குடீரகவிஹாரிணீ குடிலபோ³த⁴ஸம்ஹாரிணீ |
ஸதா³ ப⁴வது காமினீ ஸகலதே³ஹினாம் ஸ்வாமினீ
க்ருபாதிஶயகிங்கரீ மம விபூ⁴தயே ஶாங்கரீ || 81 ||

ஜடா³꞉ ப்ரக்ருதினிர்த⁴னா ஜனவிலோசனாருந்துதா³
நரா ஜனநி வீக்ஷணம் க்ஷணமவாப்ய காமாக்ஷி தே |
வசஸ்ஸு மது⁴மாது⁴ரீம் ப்ரகடயந்தி பௌரந்த³ரீ-
விபூ⁴திஷு விட³ம்ப³னாம் வபுஷி மான்மதீ²ம் ப்ரக்ரியாம் || 82 ||

க⁴னஸ்தனதடஸ்பு²டஸ்பு²ரிதகஞ்சுலீசஞ்சலீ-
க்ருதத்ரிபுரஶாஸனா ஸுஜனஶீலிதோபாஸனா |
த்³ருஶோ꞉ ஸரணிமஶ்னுதே மம கதா³ நு காஞ்சீபுரே
பரா பரமயோகி³னாம் மனஸி சித்கலா புஷ்கலா || 83 ||

கவீந்த்³ரஹ்ருத³யேசரீ பரிக்³ருஹீதகாஞ்சீபுரீ
நிரூட⁴கருணாஜ²ரீ நிகி²லலோகரக்ஷாகரீ |
மன꞉பத²த³வீயஸீ மத³னஶாஸனப்ரேயஸீ
மஹாகு³ணக³ரீயஸீ மம த்³ருஶோ(அ)ஸ்து நேதீ³யஸீ || 84 ||

த⁴னேன ந ரமாமஹே க²லஜனான்ன ஸேவாமஹே
ந சாபலமயாமஹே ப⁴வப⁴யான்ன தூ³யாமஹே |
ஸ்தி²ராம் தனுமஹேதராம் மனஸி கிம் ச காஞ்சீரத-
ஸ்மராந்தககுடும்பி³னீசரணபல்லவோபாஸனாம் || 85 ||

ஸுரா꞉ பரிஜனா வபுர்மனஸிஜாய வைராயதே
த்ரிவிஷ்டபனிதம்பி³னீகுசதடீ ச கேலீகி³ரி꞉ |
கி³ர꞉ ஸுரப⁴யோ வயஸ்தருணிமா த³ரித்³ரஸ்ய வா
கடாக்ஷஸரணௌ க்ஷணம் நிபதிதஸ்ய காமாக்ஷி தே || 86 ||

பவித்ரய ஜக³த்த்ரயீவிபு³த⁴போ³த⁴ஜீவாதுபி⁴꞉
புரத்ரயவிமர்தி³ன꞉ புலககஞ்சுலீதா³யிபி⁴꞉ |
ப⁴வக்ஷயவிசக்ஷணைர்வ்யஸனமோக்ஷணைர்வீக்ஷணை꞉
நிரக்ஷரஶிரோமணிம் கருணயைவ காமாக்ஷி மாம் || 87 ||

கதா³ கலிதகே²லனா꞉ கருணயைவ காஞ்சீபுரே
கலாயமுகுலத்விஷ꞉ ஶுப⁴கத³ம்ப³பூர்ணாங்குரா꞉ |
பயோத⁴ரப⁴ராலஸா꞉ கவிஜனேஷு தே ப³ந்து⁴ரா꞉
பசேலிமக்ருபாரஸா பரிபதந்தி மார்கே³ த்³ருஶோ꞉ || 88 ||

அஶோத்⁴யமசலோத்³ப⁴வம் ஹ்ருத³யனந்த³னம் தே³ஹினாம்
அனர்க⁴மதி⁴காஞ்சி தத்கிமபி ரத்னமுத்³த்³யோததே |
அனேன ஸமலங்க்ருதா ஜயதி ஶங்கராங்கஸ்த²லீ
கதா³ஸ்ய மம மானஸம் வ்ரஜதி பேடிகாவிப்⁴ரமம் || 89 ||

பராம்ருதஜ²ரீப்லுதா ஜயதி நித்யமந்தஶ்சரீ
பு⁴வாமபி ப³ஹிஶ்சரீ பரமஸம்விதே³காத்மிகா |
மஹத்³பி⁴ரபரோக்ஷிதா ஸததமேவ காஞ்சீபுரே
மமான்வஹமஹம்மதிர்மனஸி பா⁴து மாஹேஶ்வரீ || 90 ||

தமோவிபினதா⁴வினம் ஸததமேவ காஞ்சீபுரே
விஹாரரஸிகா பரா பரமஸம்விது³ர்வீருஹே |
கடாக்ஷனிக³ளைர்த்³ருட⁴ம் ஹ்ருத³யது³ஷ்டத³ந்தாவலம்
சிரம் நயது மாமகம் த்ரிபுரவைரிஸீமந்தினீ || 91 ||

த்வமேவ ஸதி சண்டி³கா த்வமஸி தே³வி சாமுண்டி³கா
த்வமேவ பரமாத்ருகா த்வமபி யோகி³னீரூபிணீ |
த்வமேவ கில ஶாம்ப⁴வீ த்வமஸி காமகோடீ ஜயா
த்வமேவ விஜயா த்வயி த்ரிஜக³த³ம்ப³ கிம் ப்³ரூமஹே || 92 ||

பரே ஜனநி பார்வதி ப்ரணதபாலினி ப்ராதிப⁴-
ப்ரதா³த்ரி பரமேஶ்வரி த்ரிஜக³தா³ஶ்ரிதே ஶாஶ்வதே |
த்ரியம்ப³ககுடும்பி³னி த்ரிபத³ஸங்கி³னி த்ரீக்ஷணே
த்ரிஶக்திமயி வீக்ஷணம் மயி நிதே⁴ஹி காமாக்ஷி தே || 93 ||

மனோமது⁴கரோத்ஸவம் வித³த⁴தீ மனீஷாஜுஷாம்
ஸ்வயம்ப்ரப⁴வவைக²ரீவிபினவீதி²காலம்பி³னீ |
அஹோ ஶிஶிரிதா க்ருபாமது⁴ரஸேன கம்பாதடே
சராசரவிதா⁴யினீ சலதி காபி சின்மஞ்ஜரீ || 94 ||

கலாவதி கலாப்⁴ருதோ முகுடஸீம்னி லீலாவதி
ஸ்ப்ருஹாவதி மஹேஶ்வரே பு⁴வனமோஹனே பா⁴ஸ்வதி |
ப்ரபா⁴வதி ரமே ஸதா³ மஹிதரூபஶோபா⁴வதி
த்வராவதி பரே ஸதாம் கு³ருக்ருபாம்பு³தா⁴ராவதி || 95 ||

த்வயைவ ஜக³த³ம்ப³யா பு⁴வனமண்ட³லம் ஸூயதே
த்வயைவ கருணார்த்³ரயா தத³பி ரக்ஷணம் நீயதே |
த்வயைவ க²ரகோபயா நயனபாவகே ஹூயதே
த்வயைவ கில நித்யயா ஜக³தி ஸந்ததம் ஸ்தீ²யதே || 96 ||

சராசரஜக³ன்மயீம் ஸகலஹ்ருன்மயீம் சின்மயீம்
கு³ணத்ரயமயீம் ஜக³த்த்ரயமயீம் த்ரிதா⁴மாமயீம் |
பராபரமயீம் ஸதா³ த³ஶதி³ஶாம் நிஶாஹர்மயீம்
பராம் ஸததஸன்மயீம் பரமசின்மயீம் ஶீலயே || 97 ||

ஜய ஜக³த³ம்பி³கே ஹரகுடும்பி³னி வக்த்ரருசா
ஜிதஶரத³ம்பு³ஜே க⁴னவிட³ம்பி³னி கேஶருசா |
பரமவலம்ப³னம் குரு ஸதா³ பரரூபத⁴ரே
மம க³தஸம்விதோ³ ஜடி³மட³ம்ப³ரதாண்ட³வின꞉ || 98 ||

பு⁴வனஜனநி பூ⁴ஷாபூ⁴தசந்த்³ரே நமஸ்தே
கலுஷஶமனி கம்பாதீரகே³ஹே நமஸ்தே |
நிகி²லனிக³மவேத்³யே நித்யரூபே நமஸ்தே
பரஶிவமயி பாஶச்சே²த³ஹஸ்தே நமஸ்தே || 99 ||

க்வணத்காஞ்சீ காஞ்சீபுரமணிவிபஞ்சீலயஜ²ரீ-
ஶிர꞉கம்பா கம்பாவஸதிரனுகம்பாஜலனிதி⁴꞉ |
க⁴னஶ்யாமா ஶ்யாமா கடி²னகுசஸீமா மனஸி மே
ம்ருகா³க்ஷீ காமாக்ஷீ ஹரனடனஸாக்ஷீ விஹரதாத் || 100 ||

ஸமரவிஜயகோடீ ஸாத⁴கானந்த³தா⁴டீ
ம்ருது³கு³ணபரிபேடீ முக்²யகாத³ம்ப³வாடீ |
முனினுதபரிபாடீ மோஹிதாஜாண்ட³கோடீ
பரமஶிவவதூ⁴டீ பாது மாம் காமகோடீ || 101 ||

இமம் பரவரப்ரத³ம் ப்ரக்ருதிபேஶலம் பாவனம்
பராபரசிதா³க்ருதிப்ரகடனப்ரதீ³பாயிதம் |
ஸ்தவம் பட²தி நித்யதா³ மனஸி பா⁴வயன்னம்பி³காம்
ஜபைரலமலம் மகை²ரதி⁴கதே³ஹஸம்ஶோஷணை꞉ || 102 ||

மூகபஞ்சஶதி – கடாக்ஷஶதகம் (4) >>


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க. ஸம்பூர்ண மூகபஞ்சஶதி பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed