Mooka Panchasati – Kataksha satakam (4) – மூகபஞ்சஶதி – கடாக்ஷஶதகம் (4)


மோஹாந்த⁴காரனிவஹம் வினிஹந்துமீடே³
மூகாத்மனாமபி மஹாகவிதாவதா³ன்யான் |
ஶ்ரீகாஞ்சிதே³ஶஶிஶிரீக்ருதிஜாக³ரூகான்
ஏகாம்ரனாத²தருணீகருணாவலோகான் || 1 ||

மாதர்ஜயந்தி மமதாக்³ரஹமோக்ஷணானி
மாஹேந்த்³ரனீலருசிஶிக்ஷணத³க்ஷிணானி |
காமாக்ஷி கல்பிதஜக³த்த்ரயரக்ஷணானி
த்வத்³வீக்ஷணானி வரதா³னவிசக்ஷணானி || 2 ||

ஆனங்க³தந்த்ரவிதி⁴த³ர்ஶிதகௌஶலானாம்
ஆனந்த³மந்த³பரிகூ⁴ர்ணிதமந்த²ராணாம் |
தாரல்யமம்ப³ தவ தாடி³தகர்ணஸீம்னாம்
காமாக்ஷி கே²லதி கடாக்ஷனிரீக்ஷணானாம் || 3 ||

கல்லோலிதேன கருணாரஸவேல்லிதேன
கல்மாஷிதேன கமனீயம்ருது³ஸ்மிதேன |
மாமஞ்சிதேன தவ கிஞ்சன குஞ்சிதேன
காமாக்ஷி தேன ஶிஶிரீகுரு வீக்ஷிதேன || 4 ||

ஸாஹாய்யகம் க³தவதீ முஹுரர்ஜுனஸ்ய
மந்த³ஸ்மிதஸ்ய பரிதோஷிதபீ⁴மசேதா꞉ |
காமாக்ஷி பாண்ட³வசமூரிவ தாவகீனா
கர்ணாந்திகம் சலதி ஹந்த கடாக்ஷலக்ஷ்மீ꞉ || 5 ||

அஸ்தம் க்ஷணான்னயது மே பரிதாபஸூர்யம்
ஆனந்த³சந்த்³ரமஸமானயதாம் ப்ரகாஶம் |
காலாந்த⁴காரஸுஷுமாம் கலயந்தி³க³ந்தே
காமாக்ஷி கோமலகடாக்ஷனிஶாக³மஸ்தே || 6 ||

தாடாங்கமௌக்திகருசாங்குரத³ந்தகாந்தி꞉
காருண்யஹஸ்திபஶிகா²மணினாதி⁴ரூட⁴꞉ |
உன்மூலயத்வஶுப⁴பாத³பமஸ்மதீ³யம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமதங்க³ஜேந்த்³ர꞉ || 7 ||

சா²யாப⁴ரேண ஜக³தாம் பரிதாபஹாரீ
தாடங்கரத்னமணிதல்லஜபல்லவஶ்ரீ꞉ |
காருண்யனாம விகிரன்மகரந்த³ஜாலம்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷஸுரத்³ருமஸ்தே || 8 ||

ஸூர்யாஶ்ரயப்ரணயினீ மணிகுண்ட³லாம்ஶு-
லௌஹித்யகோகனத³கானநமானநீயா |
யாந்தீ தவ ஸ்மரஹரானநகாந்திஸிந்து⁴ம்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷகலிந்த³கன்யா || 9 ||

ப்ராப்னோதி யம் ஸுக்ருதினம் தவ பக்ஷபாதாத்
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸகலாபுரந்த்⁴ரீ |
ஸத்³யஸ்தமேவ கில முக்திவதூ⁴ர்வ்ருணீதே
தஸ்மான்னிதாந்தமனயோரித³மைகமத்யம் || 10 ||

யாந்தீ ஸதை³வ மருதாமனுகூலபா⁴வம்
ப்⁴ரூவல்லிஶக்ரத⁴னுருல்லஸிதா ரஸார்த்³ரா |
காமாக்ஷி கௌதுகதரங்கி³தனீலகண்டா²
காத³ம்பி³னீவ தவ பா⁴தி கடாக்ஷமாலா || 11 ||

க³ங்கா³ம்ப⁴ஸி ஸ்மிதமயே தபனாத்மஜேவ
க³ங்கா³த⁴ரோரஸி நவோத்பலமாலிகேவ |
வக்த்ரப்ரபா⁴ஸரஸி ஶைவலமண்ட³லீவ
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசிச்ச²டா தே || 12 ||

ஸம்ஸ்காரத꞉ கிமபி கந்த³லிதான் ரஸஜ்ஞ-
கேதா³ரஸீம்னி ஸுதி⁴யாமுபபோ⁴க³யோக்³யான் |
கள்யாணஸூக்திலஹரீகலமாங்குரான்ன꞉
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலயது த்வத³பாங்க³மேக⁴꞉ || 13 ||

சாஞ்சல்யமேவ நியதம் கலயன்ப்ரக்ருத்யா
மாலின்யபூ⁴꞉ ஶ்ருதிபதா²க்ரமஜாக³ரூக꞉ |
கைவல்யமேவ கிமுகல்பயதே நதானாம்
காமாக்ஷி சித்ரமபி தே கருணாகடாக்ஷ꞉ || 14 ||

ஸஞ்ஜீவனே ஜனநி சூதஶிலீமுக²ஸ்ய
ஸம்மோஹனே ஶஶிகிஶோரகஶேக²ரஸ்ய |
ஸம்ஸ்தம்ப⁴னே ச மமதாக்³ரஹசேஷ்டிதஸ்ய
காமாக்ஷி வீக்ஷணகலா பரமௌஷத⁴ம் தே || 15 ||

நீலோ(அ)பி ராக³மதி⁴கம் ஜனயன்புராரே꞉
லோலோ(அ)பி ப⁴க்திமதி⁴காம் த்³ருட⁴யன்னராணாம் |
வக்ரோ(அ)பி தே³வி நமதாம் ஸமதாம் விதன்வன்
காமாக்ஷி ந்ருத்யது மயி த்வத³பாங்க³பாத꞉ || 16 ||

காமத்³ருஹோ ஹ்ருத³யயந்த்ரணஜாக³ரூகா
காமாக்ஷி சஞ்சலத்³ருக³ஞ்சலமேக²லா தே |
ஆஶ்சர்யமம்ப³ ப⁴ஜதாம் ஜ²டிதி ஸ்வகீய-
ஸம்பர்க ஏவ விது⁴னோதி ஸமஸ்தப³ந்தா⁴ன் || 17 ||

குண்டீ²கரோது விபத³ம் மம குஞ்சிதப்⁴ரூ-
சாபாஞ்சித꞉ ஶ்ரிதவிதே³ஹப⁴வானுராக³꞉ |
ரக்ஷோபகாரமனிஶம் ஜனயன்ஜக³த்யாம்
காமாக்ஷி ராம இவ தே கருணாகடாக்ஷ꞉ || 18 ||

ஶ்ரீகாமகோடி ஶிவலோசனஶோஷிதஸ்ய
ஶ்ருங்கா³ரபீ³ஜவிப⁴வஸ்ய புன꞉ப்ரரோஹே |
ப்ரேமாம்ப⁴ஸார்த்³ரமசிராத்ப்ரசுரேண ஶங்கே
கேதா³ரமம்ப³ தவ கேவலத்³ருஷ்டிபாதம் || 19 ||

மாஹாத்ம்யஶேவதி⁴ரஸௌ தவ து³ர்விலங்க்⁴ய-
ஸம்ஸாரவிந்த்⁴யகி³ரிகுண்ட²னகேலிசுஞ்சு꞉ |
தை⁴ர்யாம்பு³தி⁴ம் பஶுபதேஶ்சுலகீகரோதி
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிஜ்ரும்ப⁴ணகும்ப⁴ஜன்மா || 20 ||

பீயூஷவர்ஷஶிஶிரா ஸ்பு²டது³த்பலஶ்ரீ-
மைத்ரீ நிஸர்க³மது⁴ரா க்ருததாரகாப்தி꞉ |
காமாக்ஷி ஸம்ஶ்ரிதவதீ வபுரஷ்டமூர்தே꞉
ஜ்யோத்ஸ்னாயதே ப⁴க³வதி த்வத³பாங்க³மாலா || 21 ||

அம்ப³ ஸ்மரப்ரதிப⁴டஸ்ய வபுர்மனோஜ்ஞம்
அம்போ⁴ஜகானநமிவாஞ்சிதகண்டகாப⁴ம் |
ப்⁴ருங்கீ³வ சும்ப³தி ஸதை³வ ஸபக்ஷபாதா
காமாக்ஷி கோமலருசிஸ்த்வத³பாங்க³மாலா || 22 ||

கேஶப்ரபா⁴படலனீலவிதானஜாலே
காமாக்ஷி குண்ட³லமணிச்ச²விதீ³பஶோபே⁴ |
ஶங்கே கடாக்ஷருசிரங்க³தலே க்ருபாக்²யா
ஶைலூஷிகா நடதி ஶங்கரவல்லபே⁴ தே || 23 ||

அத்யந்தஶீதலமதந்த்³ரயது க்ஷணார்த⁴ம்
அஸ்தோகவிப்⁴ரமமனங்க³விலாஸகந்த³ம் |
அல்பஸ்மிதாத்³ருதமபாரக்ருபாப்ரவாஹம்
அக்ஷிப்ரரோஹமசிரான்மயி காமகோடி || 24 ||

மந்தா³க்ஷராக³தரலீக்ருதிபாரதந்த்ர்யாத்
காமாக்ஷி மந்த²ரதராம் த்வத³பாங்க³டோ³லாம் |
ஆருஹ்ய மந்த³மதிகௌதுகஶாலி சக்ஷு꞉
ஆனந்த³மேதி முஹுரர்த⁴ஶஶாங்கமௌளே꞉ || 25 ||

த்ரையம்ப³கம் த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஹர்ம்யபூ⁴மி-
ரங்க³ம் விஹாரஸரஸீ கருணாப்ரவாஹ꞉ |
தா³ஸாஶ்ச வாஸவமுகா²꞉ பரிபாலனீயம்
காமாக்ஷி விஶ்வமபி வீக்ஷணபூ⁴ப்⁴ருதஸ்தே || 26 ||

வாகீ³ஶ்வரீ ஸஹசரீ நியமேன லக்ஷ்மீ꞉
ப்⁴ரூவல்லரீவஶகரீ பு⁴வனானி கே³ஹம் |
ரூபம் த்ரிலோகனயனாம்ருதமம்ப³ தேஷாம்
காமாக்ஷி யேஷு தவ வீக்ஷணபாரதந்த்ரீ || 27 ||

மாஹேஶ்வரம் ஜ²டிதி மானஸமீனமம்ப³
காமாக்ஷி தை⁴ர்யஜலதௌ⁴ நிதராம் நிமக்³னம் |
ஜாலேன ஶ்ருங்க²லயதி த்வத³பாங்க³னாம்னா
விஸ்தாரிதேன விஷமாயுத⁴தா³ஶகோ(அ)ஸௌ || 28 ||

உன்மத்²ய போ³த⁴கமலாகாரமம்ப³ ஜாட்³ய-
ஸ்தம்பே³ரமம் மம மனோவிபினே ப்⁴ரமந்தம் |
குண்டீ²குருஷ்வ தரஸா குடிலாக்³ரஸீம்னா
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹாங்குஶேன || 29 ||

உத்³வேல்லிதஸ்தப³கிதைர்லலிதைர்விலாஸை꞉
உத்தா²ய தே³வி தவ கா³ட⁴கடாக்ஷகுஞ்ஜாத் |
தூ³ரம் பலாயயது மோஹம்ருகீ³குலம் மே
காமாக்ஷி ஸத்வரமனுக்³ரஹகேஸரீந்த்³ர꞉ || 30 ||

ஸ்னேஹாத்³ருதாம் வித³லிதோத்பலகாந்திசோராம்
ஜேதாரமேவ ஜக³தீ³ஶ்வரி ஜேதுகாம꞉ |
மானோத்³த⁴தோ மகரகேதுரஸௌ து⁴னீதே
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷக்ருபாணவல்லீம் || 31 ||

ஶ்ரௌதீம் வ்ரஜன்னபி ஸதா³ ஸரணிம் முனீனாம்
காமாக்ஷி ஸந்ததமபி ஸ்ம்ருதிமார்க³கா³மீ |
கௌடில்யமம்ப³ கத²மஸ்தி²ரதாம் ச த⁴த்தே
சௌர்யம் ச பங்கஜருசாம் த்வத³பாங்க³பாத꞉ || 32 ||

நித்யம் ஶ்ருதே꞉ பரிசிதௌ யதமானமேவ
நீலோத்பலம் நிஜஸமீபனிவாஸலோலம் |
ப்ரீத்யைவ பாட²யதி வீக்ஷணதே³ஶிகேந்த்³ர꞉
காமாக்ஷி கிந்து தவ காலிமஸம்ப்ரதா³யம் || 33 ||

ப்⁴ராந்த்வா முஹு꞉ ஸ்தப³கிதஸ்மிதபே²னராஶௌ
காமாக்ஷி வக்த்ரருசிஸஞ்சயவாரிராஶௌ |
ஆனந்த³தி த்ரிபுரமர்த³னநேத்ரலக்ஷ்மீ꞉
ஆலம்ப்³ய தே³வி தவ மந்த³மபாங்க³ஸேதும் || 34 ||

ஶ்யாமா தவ த்ரிபுரஸுந்த³ரி லோசனஶ்ரீ꞉
காமாக்ஷி கந்த³ளிதமேது³ரதாரகாந்தி꞉ |
ஜ்யோத்ஸ்னாவதீ ஸ்மிதருசாபி கத²ம் தனோதி
ஸ்பர்தா⁴மஹோ குவலயைஶ்ச ததா² சகோரை꞉ || 35 ||

காலாஞ்ஜனம் ச தவ தே³வி நிரீக்ஷணம் ச
காமாக்ஷி ஸாம்யஸரணிம் ஸமுபைதி காந்த்யா |
நிஶ்ஶேஷனேத்ரஸுலப⁴ம் ஜக³தீஷு பூர்வ-
மன்யத்த்ரினேத்ரஸுலப⁴ம் துஹினாத்³ரிகன்யே || 36 ||

தூ⁴மாங்குரோ மகரகேதனபாவகஸ்ய
காமாக்ஷி நேத்ரருசினீலிமசாதுரீ தே |
அத்யந்தமத்³பு⁴தமித³ம் நயனத்ரயஸ்ய
ஹர்ஷோத³யம் ஜனயதே ஹருணாங்கமௌளே꞉ || 37 ||

ஆரம்ப⁴லேஶஸமயே தவ வீக்ஷணஸ்ஸ
காமாக்ஷி மூகமபி வீக்ஷணமாத்ரனம்ரம் |
ஸர்வஜ்ஞதா ஸகலலோகஸமக்ஷமேவ
கீர்திஸ்வயம்வரணமால்யவதீ வ்ருணீதே || 38 ||

காலாம்பு³வாஹ இவ தே பரிதாபஹாரீ
காமாக்ஷி புஷ்கரமத⁴꞉ குருதே கடாக்ஷ꞉ |
பூர்வ꞉ பரம் க்ஷணருசா ஸமுபைதி மைத்ரீ-
மன்யஸ்து ஸந்ததருசிம் ப்ரகடீகரோதி || 39 ||

ஸூக்ஷ்மே(அ)பி து³ர்க³மதரே(அ)பி கு³ருப்ரஸாத³-
ஸாஹாய்யகேன விசரன்னபவர்க³மார்கே³ |
ஸம்ஸாரபங்கனிசயே ந பதத்யமும் தே
காமாக்ஷி கா³ட⁴மவலம்ப்³ய கடாக்ஷயஷ்டிம் || 40 ||

காமாக்ஷி ஸந்ததமஸௌ ஹரினீலரத்ன
ஸ்தம்பே⁴ கடாக்ஷருசிபுஞ்ஜமயே ப⁴வத்யா꞉ |
ப³த்³தோ⁴(அ)பி ப⁴க்தினிக³ளைர்மம சித்தஹஸ்தீ
ஸ்தம்ப⁴ம் ச ப³ந்த⁴மபி முஞ்சதி ஹந்த சித்ரம் || 41 ||

காமாக்ஷி கார்ஷ்ண்யமபி ஸந்ததமஞ்ஜனம் ச
பி³ப்⁴ரன்னிஸர்க³தரலோ(அ)பி ப⁴வத்கடாக்ஷ꞉ |
வைமல்யமன்வஹமனஞ்ஜனதா ச பூ⁴ய꞉
ஸ்தை²ர்யம் ச ப⁴க்தஹ்ருத³யாய கத²ம் த³தா³தி || 42 ||

மந்த³ஸ்மிதஸ்தப³கிதம் மணிகுண்ட³லாம்ஶு-
ஸ்தோமப்ரவாலருசிரம் ஶிஶிரீக்ருதாஶம் |
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசே꞉ கத³ம்ப³ம்
உத்³யானமம்ப³ கருணாஹரிணேக்ஷணாயா꞉ || 43 ||

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹேந்த்³ரனீல-
ஸிம்ஹாஸனம் ஶ்ரிதவதோ மகரத்⁴வஜஸ்ய |
ஸாம்ராஜ்யமங்க³ளவிதௌ⁴ மணிகுண்ட³லஶ்ரீ꞉
நீராஜனோத்ஸவதரங்கி³ததீ³பமாலா || 44 ||

மாத꞉ க்ஷணம் ஸ்னபய மாம் தவ வீக்ஷிதேன
மந்தா³க்ஷிதேன ஸுஜனைரபரோக்ஷிதேன |
காமாக்ஷி கர்மதிமிரோத்கரபா⁴ஸ்கரேண
ஶ்ரேயஸ்கரேண மது⁴பத்³யுதிதஸ்கரேண || 45 ||

ப்ரேமாபகா³பயஸி மஜ்ஜனமாரசய்ய
யுக்த꞉ ஸ்மிதாம்ஶுக்ருதப⁴ஸ்மவிலேபனேன |
காமாக்ஷி குண்ட³லமணித்³யுதிபி⁴ர்ஜடால꞉
ஶ்ரீகண்ட²மேவ ப⁴ஜதே தவ த்³ருஷ்டிபாத꞉ || 46 ||

கைவல்யதா³ய கருணாரஸகிங்கராய
காமாக்ஷி கந்த³லிதவிப்⁴ரமஶங்கராய |
ஆலோகனாய தவ ப⁴க்தஶிவங்கராய
மாதர்னமோ(அ)ஸ்து பரதந்த்ரிதஶங்கராய || 47 ||

ஸாம்ராஜ்யமங்க³ளவிதௌ⁴ மகரத்⁴வஜஸ்ய
லோலாலகாலிக்ருததோரணமால்யஶோபே⁴ |
காமேஶ்வரி ப்ரசலது³த்பலவைஜயந்தீ-
சாதுர்யமேதி தவ சஞ்சலத்³ருஷ்டிபாத꞉ || 48 ||

மார்கே³ண மஞ்ஜுகசகாந்திதமோவ்ருதேன
மந்தா³யமானக³மனா மத³னாதுராஸௌ |
காமாக்ஷி த்³ருஷ்டிரயதே தவ ஶங்கராய
ஸங்கேதபூ⁴மிமசிராத³பி⁴ஸாரிகேவ || 49 ||

வ்ரீடா³னுவ்ருத்திரமணீக்ருதஸாஹசர்யா
ஶைவாலிதாம் க³லருசா ஶஶிஶேக²ரஸ்ய |
காமாக்ஷி காந்திஸரஸீம் த்வத³பாங்க³லக்ஷ்மீ꞉
மந்த³ம் ஸமாஶ்ரயதி மஜ்ஜனகே²லனாய || 50 ||

காஷாயமம்ஶுகமிவ ப்ரகடம் த³தா⁴னோ
மாணிக்யகுண்ட³லருசிம் மமதாவிரோதீ⁴ |
ஶ்ருத்யந்தஸீமனி ரத꞉ ஸுதராம் சகாஸ்தி
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷயதீஶ்வரோ(அ)ஸௌ || 51 ||

பாஷாண ஏவ ஹரினீலமணிர்தி³னேஷு
ப்ரம்லானதாம் குவலயம் ப்ரகடீகரோதி |
நௌமித்திகோ ஜலத³மேசகிமா ததஸ்தே
காமாக்ஷி ஶூன்யமுபமானமபாங்க³லக்ஷ்ம்யா꞉ || 52 ||

ஶ்ருங்கா³ரவிப்⁴ரமவதீ ஸுதராம் ஸலஜ்ஜா
நாஸாக்³ரமௌக்திகருசா க்ருதமந்த³ஹாஸா |
ஶ்யாமா கடாக்ஷஸுஷமா தவ யுக்தமேதத்
காமாக்ஷி சும்ப³தி தி³க³ம்ப³ரவக்த்ரபி³ம்ப³ம் || 53 ||

நீலோத்பலேன மது⁴பேன ச த்³ருஷ்டிபாத꞉
காமாக்ஷி துல்ய இதி தே கத²மாமனந்தி |
ஶைத்யேன நிந்த³தியத³ன்வஹமிந்து³பாதா³ன்
பாதோ²ருஹேண யத³ஸௌ கலஹாயதே ச || 54 ||

ஓஷ்ட²ப்ரபா⁴படலவித்³ருமமுத்³ரிதே தே
ப்⁴ரூவல்லிவீசிஸுப⁴கே³ முக²காந்திஸிந்தௌ⁴ |
காமாக்ஷி வாரிப⁴ரபூரணலம்ப³மான-
காலாம்பு³வாஹஸரணிம் லப⁴தே கடாக்ஷ꞉ || 55 ||

மந்த³ஸ்மிதைர்த⁴வளிதா மணிகுண்ட³லாம்ஶு-
ஸம்பர்கலோஹிதருசிஸ்த்வத³பாங்க³தா⁴ரா |
காமாக்ஷி மல்லிகுஸுமைர்னவபல்லவைஶ்ச
நீலோத்பலைஶ்ச ரசிதேவ விபா⁴தி மாலா || 56 ||

காமாக்ஷி ஶீதலக்ருபாரஸனிர்ஜ²ராம்ப⁴꞉-
ஸம்பர்கபக்ஷ்மலருசிஸ்த்வத³பாங்க³மாலா |
கோ³பி⁴꞉ ஸதா³ புரரிபோரபி⁴லஷ்யமாணா
தூ³ர்வாகத³ம்ப³கவிட³ம்ப³னமாதனோதி || 57 ||

ஹ்ருத்பங்கஜம் மம விகாஸயது ப்ரமுஷ்ண-
ந்னுல்லாஸமுத்பலருசேஸ்தமஸாம் நிரோத்³தா⁴ |
தோ³ஷானுஷங்க³ஜட³தாம் ஜக³தாம் து⁴னான꞉
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸதி³னோத³யஸ்தே || 58 ||

சக்ஷுர்விமோஹயதி சந்த்³ரவிபூ⁴ஷணஸ்ய
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷதம꞉ப்ரரோஹ꞉ |
ப்ரத்யங்முக²ம் து நயனம் ஸ்திமிதம் முனீனாம்
ப்ராகாஶ்யமேவ நயதீதி பரம் விசித்ரம் || 59 ||

காமாக்ஷி வீக்ஷணருசா யுதி⁴ நிர்ஜிதம் தே
நீலோத்பலம் நிரவஶேஷக³தாபி⁴மானம் |
ஆக³த்ய தத்பரிஸரம் ஶ்ரவணாவதம்ஸ-
வ்யாஜேன நூனமப⁴யார்த²னமாதனோதி || 60 ||

ஆஶ்சர்யமம்ப³ மத³னாப்⁴யுத³யாவலம்ப³꞉
காமாக்ஷி சஞ்சலனிரீக்ஷணவிப்⁴ரமஸ்தே |
தை⁴ர்யம் விதூ⁴ய தனுதே ஹ்ருதி³ ராக³ப³ந்த⁴ம்
ஶம்போ⁴ஸ்ததே³வ விபரீததயா முனீனாம் || 61 ||

ஜந்தோ꞉ ஸக்ருத்ப்ரணமதோ ஜக³தீ³ட்³யதாம் ச
தேஜாஸ்விதாம் ச நிஶிதாம் ச மதிம் ஸபா⁴யாம் |
காமாக்ஷி மாக்ஷிகஜ²ரீமிவ வைக²ரீம் ச
லக்ஷ்மீம் ச பக்ஷ்மலயதி க்ஷணவீக்ஷணம் தே || 62 ||

காத³ம்பி³னீ கிமயதே ந ஜலானுஷங்க³ம்
ப்⁴ருங்கா³வலீ கிமுரரீகுருதே ந பத்³மம் |
கிம் வா கலிந்த³தனயா ஸஹதே ந ப⁴ங்க³ம்
காமாக்ஷி நிஶ்சயபத³ம் ந தவாக்ஷிலக்ஷ்மீ꞉ || 63 ||

காகோலபாவகத்ருணீகரணே(அ)பி த³க்ஷ꞉
காமாக்ஷி பா³லகஸுதா⁴கரஶேக²ரஸ்ய |
அத்யந்தஶீதலதமோ(அ)ப்யனுபாரதம் தே
சித்தம் விமோஹயதி சித்ரமயம் கடாக்ஷ꞉ || 64 ||

கார்பண்யபூரபரிவர்தி⁴தமம்ப³ மோஹ-
கந்தோ³த்³க³தம் ப⁴வமயம் விஷபாத³பம் மே |
துங்க³ம் சி²னத்து துஹினாத்³ரிஸுதே ப⁴வத்யா꞉
காஞ்சீபுரேஶ்வரி கடாக்ஷகுடா²ரதா⁴ரா || 65 ||

காமாக்ஷி கோ⁴ரப⁴வரோக³சிகித்ஸனார்த²-
மப்⁴யர்த்²ய தே³ஶிககடாக்ஷபி⁴ஷக்ப்ரஸாதா³த் |
தத்ராபி தே³வி லப⁴தே ஸுக்ருதீ கதா³சி-
த³ன்யஸ்ய து³ர்லப⁴மபாங்க³மஹௌஷத⁴ம் தே || 66 ||

காமாக்ஷி தே³ஶிகக்ருபாங்குரமாஶ்ரயந்தோ
நானாதபோனியமனாஶிதபாஶப³ந்தா⁴꞉ |
வாஸாலயம் தவ கடாக்ஷமமும் மஹாந்தோ
லப்³த்⁴வா ஸுக²ம் ஸமதி⁴யோ விசரந்தி லோகே || 67 ||

ஸாகூதஸம்லபிதஸம்ப்⁴ருதமுக்³த⁴ஹாஸம்
வ்ரீடா³னுராக³ஸஹசாரி விலோகனம் தே |
காமாக்ஷி காமபரிபந்தி²னி மாரவீர-
ஸாம்ராஜ்யவிப்⁴ரமத³ஶாம் ஸப²லீகரோதி || 68 ||

காமாக்ஷி விப்⁴ரமப³லைகனிதி⁴ர்விதா⁴ய
ப்⁴ரூவல்லிசாபகுடிலீக்ருதிமேவ சித்ரம் |
ஸ்வாதீ⁴னதாம் தவ நினாய ஶஶாங்கமௌளே-
ரங்கா³ர்த⁴ராஜ்யஸுக²லாப⁴மபாங்க³வீர꞉ || 69 ||

காமாங்குரைகனிலயஸ்தவ த்³ருஷ்டிபாத꞉
காமாக்ஷி ப⁴க்தமனஸாம் ப்ரத³தா³து காமான் |
ராகா³ன்வித꞉ ஸ்வயமபி ப்ரகடீகரோதி
வைராக்³யமேவ கத²மேஷ மஹாமுனீனாம் || 70 ||

காலாம்பு³வாஹனிவஹை꞉ கலஹாயதே தே
காமாக்ஷி காலிமமதே³ன ஸதா³ கடாக்ஷ꞉ |
சித்ரம் ததா²பி நிதராமமுமேவ த்³ருஷ்ட்வா
ஸோத்கண்ட² ஏவ ரமதே கில நீலகண்ட²꞉ || 71 ||

காமாக்ஷி மன்மத²ரிபும் ப்ரதி மாரதாப-
மோஹாந்த⁴காரஜலதா³க³மனேன ந்ருத்யன் |
து³ஷ்கர்மகஞ்சுகிகுலம் கப³லீகரோது
வ்யாமிஶ்ரமேசகருசிஸ்த்வத³பாங்க³கேகீ || 72 ||

காமாக்ஷி மன்மத²ரிபோரவலோகனேஷு
காந்தம் பயோஜமிவ தாவகமக்ஷிபாதம் |
ப்ரேமாக³மோ தி³வஸவத்³விகசீகரோதி
லஜ்ஜாப⁴ரோ ரஜனிவன்முகுளீகரோதி || 73 ||

மூகோ விரிஞ்சதி பரம் புருஷ꞉ குரூப꞉
கந்த³ர்பதி த்ரித³ஶராஜதி கிம்பசான꞉ |
காமாக்ஷி கேவலமுபக்ரமகால ஏவ
லீலாதரங்கி³தகடாக்ஷருச꞉ க்ஷணம் தே || 74 ||

நீலாலகா மது⁴கரந்தி மனோஜ்ஞனாஸா-
முக்தாருச꞉ ப்ரகடகந்த³பி³ஸாங்குரந்தி |
காருண்யமம்ப³ மகரந்த³தி காமகோடி
மன்யே தத꞉ கமலமேவ விலோசனம் தே || 75 ||

ஆகாங்க்ஷ்யமாணப²லதா³னவிசக்ஷணாயா꞉ |
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷககாமதே⁴னோ꞉ |
ஸம்பர்க ஏவ கத²மம்ப³ விமுக்தபாஶ-
ப³ந்தா⁴꞉ ஸ்பு²டம் தனுப்⁴ருத꞉ பஶுதாம் த்யஜந்தி || 76 ||

ஸம்ஸாரக⁴ர்மபரிதாபஜுஷாம் நராணாம்
காமாக்ஷி ஶீதலதராணி தவேக்ஷிதானி |
சந்த்³ராதபந்தி க⁴னசந்த³னகர்த³மந்தி
முக்தாகு³ணந்தி ஹிமவாரினிஷேசனந்தி || 77 ||

ப்ரேமாம்பு³ராஶிஸததஸ்னபிதானி சித்ரம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷனிரீக்ஷணானி |
ஸந்து⁴க்ஷயந்தி முஹுரிந்த⁴னராஶிரீத்யா
மாரத்³ருஹோ மனஸி மன்மத²சித்ரபா⁴னும் || 78 ||

காலாஞ்ஜனப்ரதிப⁴டம் கமனீயகாந்த்யா
கந்த³ர்பதந்த்ரகலயா கலிதானுபா⁴வம் |
காஞ்சீவிஹாரரஸிகே கலுஷார்திசோரம்
கல்லோலயஸ்வ மயி தே கருணாகடாக்ஷம் || 79 ||

க்ராந்தேன மன்மத²மதே³ன விமோஹ்யமான-
ஸ்வாந்தேன சூததருமூலக³தஸ்ய பும்ஸ꞉ |
காந்தேன கிஞ்சித³வலோகய லோசனஸ்ய
ப்ராந்தேன மாம் ஜனநி காஞ்சிபுரீவிபூ⁴ஷே || 80 ||

காமாக்ஷி கே(அ)பி ஸுஜனாஸ்த்வத³பாங்க³ஸங்கே³
கண்டே²ன கந்த³லிதகாலிமஸம்ப்ரதா³யா꞉ |
உத்தம்ஸகல்பிதசகோரகுடும்ப³போஷா
நக்தந்தி³வப்ரஸவபூ⁴னயனா ப⁴வந்தி || 81 ||

நீலோத்பலப்ரஸவகாந்தினித³ர்ஶனேன
காருண்யவிப்⁴ரமஜுஷா தவ வீக்ஷணேன |
காமாக்ஷி கர்மஜலதே⁴꞉ கலஶீஸுதேன
பாஶத்ரயாத்³வயமமீ பரிமோசனீயா꞉ || 82 ||

அத்யந்தசஞ்சலமக்ருத்ரிமமஞ்ஜனம் கிம்
ஜ²ங்காரப⁴ங்கி³ரஹிதா கிமு ப்⁴ருங்க³மாலா |
தூ⁴மாங்குர꞉ கிமு ஹுதாஶனஸங்க³ஹீன꞉
காமாக்ஷி நேத்ரருசினீலிமகந்த³லீ தே || 83 ||

காமாக்ஷி நித்யமயமஞ்ஜலிரஸ்து முக்தி-
பீ³ஜாய விப்⁴ரமமதோ³த³யகூ⁴ர்ணிதாய |
கந்த³ர்பத³ர்பபுனருத்³ப⁴வஸித்³தி⁴தா³ய
கள்யாணதா³ய தவ தே³வி த்³ருக³ஞ்சலாய || 84 ||

த³ர்பாங்குரோ மகரகேதனவிப்⁴ரமாணாம்
நிந்தா³ங்குரோ வித³ளிதோத்பலசாதுரீணாம் |
தீ³பாங்குரோ ப⁴வதமிஸ்ரகத³ம்ப³கானாம்
காமாக்ஷி பாலயது மாம் த்வத³பாங்க³பாத꞉ || 85 ||

கைவல்யதி³வ்யமணிரோஹணபர்வதேப்⁴ய꞉
காருண்யனிர்ஜ²ரபய꞉க்ருதமஞ்ஜனேப்⁴ய꞉ |
காமாக்ஷி கிங்கரிதஶங்கரமானஸேப்⁴ய-
ஸ்தேப்⁴யோ நமோ(அ)ஸ்து தவ வீக்ஷணவிப்⁴ரமேப்⁴ய꞉ || 86 ||

அல்பீய ஏவ நவமுத்பலமம்ப³ ஹீனா
மீனஸ்ய வா ஸரணிரம்பு³ருஹாம் ச கிம் வா |
தூ³ரே ம்ருகீ³த்³ருக³ஸமஞ்ஜஸமஞ்ஜனம் ச
காமாக்ஷி வீக்ஷணருசௌ தவ தர்கயாம꞉ || 87 ||

மிஶ்ரீப⁴வத்³க³ரளபங்கிலஶங்கரோர-
ஸ்ஸீமாங்க³ணே கிமபி ரிங்க²ணமாத³தா⁴ன꞉ |
ஹேலாவதூ⁴தலலிதஶ்ரவணோத்பலோ(அ)ஸௌ
காமாக்ஷி பா³ல இவ ராஜதி தே கடாக்ஷ꞉ || 88 ||

ப்ரௌடி⁴கரோதி விது³ஷாம் நவஸூக்திதா⁴டீ-
சூதாடவீஷு பு³த⁴கோகிலலால்யமானம் |
மாத்⁴வீரஸம் பரிமளம் ச நிரர்க³ளம் தே
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸவஸந்தலக்ஷ்மீ꞉ || 89 ||

கூலங்கஷம் விதனுதே கருணாம்பு³வர்ஷீ
ஸாரஸ்வதம் ஸுக்ருதின꞉ ஸுலப⁴ம் ப்ரவாஹம் |
துச்சீ²கரோதி யமுனாம்பு³தரங்க³ப⁴ங்கீ³ம்
காமாக்ஷி கிம் தவ கடாக்ஷமஹாம்பு³வாஹ꞉ || 90 ||

ஜாக³ர்தி தே³வி கருணாஶுகஸுந்த³ரீ தே
தாடங்கரத்னருசிதா³டி³மக²ண்ட³ஶோணே |
காமாக்ஷி நிர்ப⁴ரகடாக்ஷமரீசிபுஞ்ஜ-
மாஹேந்த்³ரனீலமணிபஞ்ஜரமத்⁴யபா⁴கே³ || 91 ||

காமாக்ஷி ஸத்குவலயஸ்ய ஸகோ³த்ரபா⁴வா-
தா³க்ராமதி ஶ்ருதிமஸௌ தவ த்³ருஷ்டிபாத꞉ |
கிஞ்ச ஸ்பு²டம் குடிலதாம் ப்ரகடீகரோதி
ப்⁴ரூவல்லரீபரிசிதஸ்ய ப²லம் கிமேதத் || 92 ||

ஏஷா தவாக்ஷிஸுஷமா விஷமாயுத⁴ஸ்ய
நாராசவர்ஷலஹரீ நக³ராஜகன்யே |
ஶங்கே கரோதி ஶததா⁴ ஹ்ருதி³ தை⁴ர்யமுத்³ராம்
ஶ்ரீகாமகோடி யத³ஸௌ ஶிஶிராம்ஶுமௌளே꞉ || 93 ||

பா³ணேன புஷ்பத⁴னுஷ꞉ பரிகல்ப்யமான-
த்ராணேன ப⁴க்தமனஸாம் கருணாகரேண |
கோணேன கோமலத்³ருஶஸ்தவ காமகோடி
ஶோணேன ஶோஷய ஶிவே மம ஶோகஸிந்து⁴ம் || 94 ||

மாரத்³ருஹா முகுடஸீமனி லால்யமானே
மந்தா³கினீபயஸி தே குடிலம் சரிஷ்ணு꞉ |
காமாக்ஷி கோபரப⁴ஸாத்³வலமானமீன-
ஸந்தே³ஹமங்குரயதி க்ஷணமக்ஷிபாத꞉ || 95 ||

காமாக்ஷி ஸம்வலிதமௌக்திககுண்ட³லாம்ஶு-
சஞ்சத்ஸிதஶ்ரவணசாமரசாதுரீக꞉ |
ஸ்தம்பே⁴ நிரந்தரமபாங்க³மயே ப⁴வத்யா
ப³த்³த⁴ஶ்சகாஸ்தி மகரத்⁴வஜமத்தஹஸ்தீ || 96 ||

யாவத்கடாக்ஷரஜனீஸமயாக³மஸ்தே
காமாக்ஷி தாவத³சிரான்னமதாம் நராணாம் |
ஆவிர்ப⁴வத்யம்ருததீ³தி⁴திபி³ம்ப³மம்ப³
ஸம்வின்மயம் ஹ்ருத³யபூர்வகி³ரீந்த்³ரஶ்ருங்கே³ || 97 ||

காமாக்ஷி கல்பவிடபீவ ப⁴வத்கடாக்ஷோ
தி³த்ஸு꞉ ஸமஸ்தவிப⁴வம் நமதாம் நராணாம் |
ப்⁴ருங்க³ஸ்ய நீலனளினஸ்ய ச காந்திஸம்ப-
த்ஸர்வஸ்வமேவ ஹரதீதி பரம் விசித்ரம் || 98 ||

அத்யந்தஶீதலமனர்க³லகர்மபாக-
காகோலஹாரி ஸுலப⁴ம் ஸுமனோபி⁴ரேதத் |
பீயூஷமேவ தவ வீக்ஷணமம்ப³ கிந்து
காமாக்ஷி நீலமித³மித்யயமேவ பே⁴த³꞉ || 99 ||

அஜ்ஞாதப⁴க்திரஸமப்ரஸரத்³விவேக-
மத்யந்தக³ர்வமனதீ⁴தஸமஸ்தஶாஸ்த்ரம் |
அப்ராப்தஸத்யமஸமீபக³தம் ச முக்தே꞉
காமாக்ஷி மாமவது தே கருணாகடாக்ஷ꞉ || 100 ||

பாதேன லோசனருசேஸ்தவ காமகோடி
போதேன பாதகபயோதி⁴ப⁴யாதுராணாம் |
பூதேன தேன நவகாஞ்சனகுண்ட³லாம்ஶு-
வீதேன ஶீதலய பூ⁴த⁴ரகன்யகே மாம் || 101 ||

மூகபஞ்சஶதி – மந்த³ஸ்மிதஶதகம் (5) >>


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க. ஸம்பூர்ண மூகபஞ்சஶதி பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed