Mooka Panchasati – Mandasmitha Satakam (5) : மூகபஞ்சஶதி – மந்த³ஸ்மிதஶதகம் (5)


ப³த்⁴னீமோ வயமஞ்ஜலிம் ப்ரதிதி³னம் ப³ந்த⁴ச்சி²தே³ தே³ஹினாம்
கந்த³ர்பாக³மதந்த்ரமூலகு³ரவே கல்யாணகேளீபு⁴வே |
காமாக்ஷ்யா க⁴னஸாரபுஞ்ஜரஜஸே காமத்³ருஹஶ்சக்ஷுஷாம்
மந்தா³ரஸ்தப³கப்ரபா⁴மத³முஷே மந்த³ஸ்மிதஜ்யோதிஷே || 1 ||

ஸத்⁴ரீசே நவமல்லிகாஸுமனஸாம் நாஸாக்³ரமுக்தாமணே-
ராசார்யாய ம்ருணாலகாண்ட³மஹஸாம் நைஸர்கி³காய த்³விஷே |
ஸ்வர்து⁴ன்யா ஸஹ யுத்⁴வனே ஹிமருசேரர்தா⁴ஸனாத்⁴யாஸினே
காமாக்ஷ்யா꞉ ஸ்மிதமஞ்ஜரீத⁴வளிமாத்³வைதாய தஸ்மை நம꞉ || 2 ||

கர்பூரத்³யுதிசாதுரீமதிதராமல்பீயஸீம் குர்வதீ
தௌ³ர்பா⁴க்³யோத³யமேவ ஸம்வித³த⁴தீ தௌ³ஷாகரீணாம் த்விஷாம் |
க்ஷுல்லானேவ மனோஜ்ஞமல்லினிகரான்பு²ல்லானபி வ்யஞ்ஜதீ
காமாக்ஷ்யா ம்ருது³லஸ்மிதாம்ஶுலஹரீ காமப்ரஸூரஸ்து மே || 3 ||

யா பீனஸ்தனமண்ட³லோபரி லஸத்கர்பூரலேபாயதே
யா நீலேக்ஷணராத்ரிகாந்திததிஷு ஜ்யோத்ஸ்னாப்ரரோஹாயதே |
யா ஸௌந்த³ர்யது⁴னீதரங்க³ததிஷு வ்யாலோலஹம்ஸாயதே
காமாக்ஷ்யா꞉ ஶிஶிரீகரோது ஹ்ருத³யம் ஸா மே ஸ்மிதப்ராசுரீ || 4 ||

யேஷாம் க³ச்ச²தி பூர்வபக்ஷஸரணிம் கௌமுத்³வத꞉ ஶ்வேதிமா
யேஷாம் ஸந்ததமாருருக்ஷதி துலாகக்ஷ்யாம் ஶரச்சந்த்³ரமா꞉ |
யேஷாமிச்ச²தி கம்பு³ரப்யஸுலபா⁴மந்தேவஸத்ப்ரக்ரியாம்
காமாக்ஷ்யா மமதாம் ஹரந்து மம தே ஹாஸத்விஷாமங்குரா꞉ || 5 ||

ஆஶாஸீமஸு ஸந்ததம் வித³த⁴தீ நைஶாகரீம் வ்யாக்ரியாம்
காஶானாமபி⁴மானப⁴ங்க³கலனாகௌஶல்யமாபி³ப்⁴ரதீ |
ஈஶானேன விலோகிதா ஸகுதுகம் காமாக்ஷி தே கல்மஷ-
க்லேஶாபாயகரீ சகாஸ்தி லஹரீ மந்த³ஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் || 6 ||

ஆரூட⁴ஸ்ய ஸமுன்னதஸ்தனதடீஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸனம்
கந்த³ர்பஸ்ய விபோ⁴ர்ஜக³த்த்ரயஜயப்ராகட்யமுத்³ரானிதே⁴꞉ |
யஸ்யாஶ்சாமரசாதுரீம் கலயதே ரஶ்மிச்ச²டா சஞ்சலா
ஸா மந்த³ஸ்மிதமஞ்ஜரீ ப⁴வது ந꞉ காமாய காமாக்ஷி தே || 7 ||

ஶம்போ⁴ர்யா பரிரம்ப⁴ஸம்ப்⁴ரமவிதௌ⁴ நைர்மல்யஸீமானிதி⁴꞉
கை³ர்வாணீவ தரங்கி³ணீ க்ருதம்ருது³ஸ்யந்தா³ம் கலிந்தா³த்மஜாம் |
கல்மாஷீகுருதே கலங்கஸுஷமாம் கண்ட²ஸ்த²லீசும்பி³னீம்
காமாக்ஷ்யா꞉ ஸ்மிதகந்த³லீ ப⁴வது ந꞉ கல்யாணஸந்தோ³ஹினீ || 8 ||

ஜேதும் ஹாரலதாமிவ ஸ்தனதடீம் ஸஞ்ஜக்³முஷீ ஸந்ததம்
க³ந்தும் நிர்மலதாமிவ த்³விகு³ணிதாம் மக்³னா க்ருபாஸ்த்ரோதஸி |
லப்³து⁴ம் விஸ்மயனீயதாமிவ ஹரம் ராகா³குலம் குர்வதீ
மஞ்ஜுஸ்தே ஸ்மிதமஞ்ஜரீ ப⁴வப⁴யம் மத்²னாது காமாக்ஷி மே || 9 ||

ஶ்வேதாபி ப்ரகடம் நிஶாகரருசாம் மாலின்யமாதன்வதீ
ஶீதாபி ஸ்மரபாவகம் பஶுபதே꞉ ஸந்து⁴க்ஷயந்தீ ஸதா³ |
ஸ்வாபா⁴வ்யாத³த⁴ராஶ்ரிதாபி நமதாமுச்சைர்தி³ஶந்தீ க³திம்
காமாக்ஷி ஸ்பு²டமந்தரா ஸ்பு²ரது நஸ்த்வன்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ || 10 ||

வக்த்ரஶ்ரீஸரஸீஜலே தரலிதப்⁴ரூவல்லிகல்லோலிதே
காலிம்னா த³த⁴தீ கடாக்ஷஜனுஷா மாது⁴வ்ரதீம் வ்யாப்ருதிம் |
நிர்னித்³ராமலபுண்ட³ரீககுஹனாபாண்டி³த்யமாபி³ப்⁴ரதீ
காமாக்ஷ்யா꞉ ஸ்மிதசாதுரீ மம மன꞉ காதர்யமுன்மூலயேத் || 11 ||

நித்யம் பா³தி⁴தப³ந்து⁴ஜீவமத⁴ரம் மைத்ரீஜுஷம் பல்லவை꞉
ஶுத்³த⁴ஸ்ய த்³விஜமண்ட³லஸ்ய ச திரஸ்கர்தாரமப்யாஶ்ரிதா |
யா வைமல்யவதீ ஸதை³வ நமதாம் சேத꞉ புனீதேதராம்
காமாக்ஷ்யா ஹ்ருத³யம் ப்ரஸாத³யது மே ஸா மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ || 12 ||

த்³ருஹ்யந்தீ தமஸே முஹு꞉ குமுதி³னீஸாஹாய்யமாபி³ப்⁴ரதீ
யாந்தீ சந்த்³ரகிஶோரஶேக²ரவபு꞉ஸௌதா⁴ங்க³ணே ப்ரேங்க²ணம் |
ஜ்ஞானாம்போ⁴னிதி⁴வீசிகாம் ஸுமனஸாம் கூலங்கஷாம் குர்வதீ
காமாக்ஷ்யா꞉ ஸ்மிதகௌமுதீ³ ஹரது மே ஸம்ஸாரதாபோத³யம் || 13 ||

காஶ்மீரத்³ரவதா⁴துகர்த³மருசா கல்மாஷதாம் பி³ப்⁴ரதீ
ஹம்ஸௌகை⁴ரிவ குர்வதீ பரிசிதிம் ஹாரீக்ருதைர்மௌக்திகை꞉ |
வக்ஷோஜன்மதுஷாரஶைலகடகே ஸஞ்சாரமாதன்வதீ
காமாக்ஷ்யா ம்ருது³லஸ்மிதத்³யுதிமயீ பா⁴கீ³ரதீ² பா⁴ஸதே || 14 ||

கம்போ³ர்வம்ஶபரம்பரா இவ க்ருபாஸந்தானவல்லீபு⁴வ꞉
ஸம்பு²ல்லஸ்தப³கா இவ ப்ரஸ்ருமரா மூர்தா꞉ ப்ரஸாதா³ இவ |
வாக்பீயூஷகணா இவ த்ரிபத²கா³பர்யாயபே⁴தா³ இவ
ப்⁴ராஜந்தே தவ மந்த³ஹாஸகிரணா꞉ காஞ்சீபுரீனாயிகே || 15 ||

வக்ஷோஜே க⁴னஸாரபத்ரரசனாப⁴ங்கீ³ஸபத்னாயிதா
கண்டே² மௌக்திகஹாரயஷ்டிகிரணவ்யாபாரமுத்³ராயிதா |
ஓஷ்ட²ஶ்ரீனிகுரும்ப³பல்லவபுடே ப்ரேங்க²த்ப்ரஸூனாயிதா
காமாக்ஷி ஸ்பு²ரதாம் மதீ³யஹ்ருத³யே த்வன்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ || 16 ||

யேஷாம் பி³ந்து³ரிவோபரி ப்ரசலிதோ நாஸாக்³ரமுக்தாமணி꞉
யேஷாம் தீ³ன இவாதி⁴கண்ட²மயதே ஹார꞉ கராலம்ப³னம் |
யேஷாம் ப³ந்து⁴ரிவோஷ்ட²யோரருணிமா த⁴த்தே ஸ்வயம் ரஞ்ஜனம்
காமாக்ஷ்யா꞉ ப்ரப⁴வந்து தே மம ஶிவோல்லாஸாய ஹாஸாங்குரா꞉ || 17 ||

யா ஜாட்³யாம்பு³னிதி⁴ம் க்ஷிணோதி ப⁴ஜதாம் வைராயதே கைரவை꞉
நித்யம் யா நியமேன யா ச யததே கர்தும் த்ரிணேத்ரோத்ஸவம் |
பி³ம்ப³ம் சாந்த்³ரமஸம் ச வஞ்சயதி யா க³ர்வேண ஸா தாத்³ருஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கத²ம் ஜ்யோத்ஸ்னேத்யஸௌ கீர்த்யதே || 18 ||

ஆருடா⁴ ரப⁴ஸாத்புர꞉ புரரிபோராஶ்லேஷணோபக்ரமே
யா தே மாதருபைதி தி³வ்யதடினீஶங்காகரீ தத்க்ஷணம் |
ஓஷ்டௌ² வேபயதி ப்⁴ருவௌ குடிலயத்யானம்ரயத்யானநம்
தாம் வந்தே³ ம்ருது³ஹாஸபூரஸுஷமாமேகாம்ரனாத²ப்ரியே || 19 ||

வக்த்ரேந்தோ³ஸ்தவ சந்த்³ரிகா ஸ்மிதததிர்வல்கு³ ஸ்பு²ரந்தீ ஸதாம்
ஸ்யாச்சேத்³யுக்தமித³ம் சகோரமனஸாம் காமாக்ஷி கௌதூஹலம் |
ஏதச்சித்ரமஹர்னிஶம் யத³தி⁴காமேஷா ருசிம் கா³ஹதே
பி³ம்போ³ஷ்ட²த்³யுமணிப்ரபா⁴ஸ்வபி ச யத்³பி³ப்³போ³கமாலம்ப³தே || 20 ||

ஸாத்³ருஶ்யம் கலஶாம்பு³தே⁴ர்வஹதி யத்காமாக்ஷி மந்த³ஸ்மிதம்
ஶோபா⁴மோஷ்ட²ருசாம்ப³ வித்³ருமப⁴வாமேதத்³பி⁴தா³ம் ப்³ரூமஹே |
ஏகஸ்மாது³தி³தம் புரா கில பபௌ ஶர்வ꞉ புராண꞉ புமான்
ஏதன்மத்⁴யஸமுத்³ப⁴வம் ரஸயதே மாது⁴ர்யரூபம் ரஸம் || 21 ||

உத்துங்க³ஸ்தனகும்ப⁴ஶைலகடகே விஸ்தாரிகஸ்தூரிகா-
பத்ரஶ்ரீஜுஷி சஞ்சலா꞉ ஸ்மிதருச꞉ காமாக்ஷி தே கோமளா꞉ |
ஸந்த்⁴யாதீ³தி⁴திரஞ்ஜிதா இவ முஹு꞉ ஸாந்த்³ராத⁴ரஜ்யோதிஷா
வ்யாலோலாமலஶாரதா³ப்⁴ரஶகலவ்யாபாரமாதன்வதே || 22 ||

க்ஷீரம் தூ³ரத ஏவ திஷ்ட²து கத²ம் வைமல்யமாத்ராதி³த³ம்
மாதஸ்தே ஸஹபாட²வீதி²மயதாம் மந்த³ஸ்மிதைர்மஞ்ஜுளை꞉ |
கிம் சேயம் து பி⁴தா³ஸ்தி தோ³ஹனவஶாதே³கம் து ஸஞ்ஜாயதே
காமாக்ஷி ஸ்வயமர்தி²தம் ப்ரணமதாமன்யத்து தோ³து³ஹ்யதே || 23 ||

கர்பூரைரம்ருதைர்ஜக³ஜ்ஜனநி தே காமாக்ஷி சந்த்³ராதபை꞉
முக்தாஹாரகு³ணைர்ம்ருணாலவலயைர்முக்³த⁴ஸ்மிதஶ்ரீரியம் |
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே ஸமதயா ஸம்ஸ்தூயதே ஸஜ்ஜனை꞉
தத்தாத்³ருங்மம தாபஶாந்திவித⁴யே கிம் தே³வி மந்தா³யதே || 24 ||

மத்⁴யேக³ர்பி⁴தமஞ்ஜுவாக்யலஹரீமாத்⁴வீஜ²ரீஶீதலா
மந்தா³ரஸ்தப³காயதே ஜனநி தே மந்த³ஸ்மிதாம்ஶுச்ச²டா |
யஸ்யா வர்த⁴யிதும் முஹுர்விகஸனம் காமாக்ஷி காமத்³ருஹோ
வல்கு³ர்வீக்ஷணவிப்⁴ரமவ்யதிகரோ வாஸந்தமாஸாயதே || 25 ||

பி³ம்போ³ஷ்ட²த்³யுதிபுஞ்ஜரஞ்ஜிதருசிஸ்த்வன்மந்த³ஹாஸச்ச²டா |
கல்யாணம் கி³ரிஸார்வபௌ⁴மதனயே கல்லோலயத்வாஶு மே |
பு²ல்லன்மல்லிபினத்³த⁴ஹல்லகமயீ மாலேவ யா பேஶலா
ஶ்ரீகாஞ்சீஶ்வரி மாரமர்தி³துருரோமத்⁴யே முஹுர்லம்ப³தே || 26 ||

பி³ப்⁴ராணா ஶரத³ப்⁴ரவிப்⁴ரமத³ஶாம் வித்³யோதமானாப்யஸோ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ கிரதி தே காருண்யதா⁴ராரஸம் |
ஆஶ்சர்யம் ஶிஶிரீகரோதி ஜக³தீஶ்சாலோக்ய சைனாமஹோ
காமம் கே²லதி நீலகண்ட²ஹ்ருத³யம் கௌதூஹலாந்தோ³லிதம் || 27 ||

ப்ரேங்க²த்ப்ரௌட⁴கடாக்ஷகுஞ்ஜகுஹரேஷ்வத்யச்ச²கு³ச்சா²யிதம்
வக்த்ரேந்து³ச்ச²விஸிந்து⁴வீசினிசயே பே²னப்ரதானாயிதம் |
நைரந்தர்யவிஜ்ரும்பி⁴தஸ்தனதடே நைசோலபட்டாயிதம்
காலுஷ்யம் கப³லீகரோது மம தே காமாக்ஷி மந்த³ஸ்மிதம் || 28 ||

பீயூஷம் தவ மந்த²ரஸ்மிதமிதி வ்யர்தை²வ ஸாபப்ரதா²
காமாக்ஷி த்⁴ருவமீத்³ருஶம் யதி³ ப⁴வேதே³தத்கத²ம் வா ஶிவே |
மந்தா³ரஸ்ய கதா²லவம் ந ஸஹதே மத்²னாதி மந்தா³கினீ-
மிந்து³ம் நிந்த³தி கீர்திதே(அ)பி கலஶீபாதோ²தி⁴மீர்ஷ்யாயதே || 29 ||

விஶ்வேஷாம் நயனோத்ஸவம் விதனுதாம் வித்³யோததாம் சந்த்³ரமா
விக்²யாதோ மத³னாந்தகேன முகுடீமத்⁴யே ச ஸம்மான்யதாம் |
ஆ꞉ கிம் ஜாதமனேன ஹாஸஸுஷமாமாலோக்ய காமாக்ஷி தே
காலங்கீமவலம்ப³தே க²லு த³ஶாம் கல்மாஷஹீனோ(அ)ப்யஸௌ || 30 ||

சேத꞉ ஶீதலயந்து ந꞉ பஶுபதேரானந்த³ஜீவாதவோ
நம்ராணாம் நயனாத்⁴வஸீமஸு ஶரச்சந்த்³ராதபோபக்ரமா꞉ |
ஸம்ஸாராக்²யஸரோருஹாகரக²லீகாரே துஷாரோத்கரா꞉
காமாக்ஷி ஸ்மரகீர்திபீ³ஜனிகராஸ்த்வன்மந்த³ஹாஸாங்குரா꞉ || 31 ||

கர்மௌகா⁴க்²யதம꞉ கசாகசிகரான்காமாக்ஷி ஸஞ்சிந்தயே
த்வன்மந்த³ஸ்மிதரோசிஷாம் த்ரிபு⁴வனக்ஷேமங்கரானங்குரான் |
யே வக்த்ரம் ஶிஶிரஶ்ரியோ விகஸிதம் சந்த்³ராதபாம்போ⁴ருஹ-
த்³வேஷோத்³கோ⁴ஷணசாதுரீமிவ திரஸ்கர்தும் பரிஷ்குர்வதே || 32 ||

குர்யுர்ன꞉ குலஶைலராஜதனயே கூலங்கஷம் மங்க³ளம்
குந்த³ஸ்பர்த⁴னசுஞ்சவஸ்தவ ஶிவே மந்த³ஸ்மிதப்ரக்ரமா꞉ |
யே காமாக்ஷி ஸமஸ்தஸாக்ஷினயனம் ஸந்தோஷயந்தீஶ்வரம்
கர்பூரப்ரகரா இவ ப்ரஸ்ருமரா꞉ பும்ஸாமஸாதா⁴ரணா꞉ || 33 ||

கம்ரேண ஸ்னபயஸ்வ கர்மகுஹனாசோரேண மாராக³ம-
வ்யாக்²யாஶிக்ஷணதீ³க்ஷிதேன விது³ஷாமக்ஷீணலக்ஷ்மீபுஷா |
காமாக்ஷி ஸ்மிதகந்த³லேன கலுஷஸ்போ²டக்ரியாசுஞ்சுனா
காருண்யாம்ருதவீசிகாவிஹரணப்ராசுர்யது⁴ர்யேண மாம் || 34 ||

த்வன்மந்த³ஸ்மிதகந்த³லஸ்ய நியதம் காமாக்ஷி ஶங்காமஹே
பி³ம்ப³꞉ கஶ்சன நூதன꞉ ப்ரசலிதோ நைஶாகர꞉ ஶீகர꞉ |
கிஞ்ச க்ஷீரபயோனிதி⁴꞉ ப்ரதினிதி⁴꞉ ஸ்வர்வாஹினீவீசிகா-
பி³ப்³வோகோ(அ)பி விட³ம்ப³ ஏவ குஹனா மல்லீமதல்லீருச꞉ || 35 ||

து³ஷ்கர்மார்கனிஸர்க³கர்கஶமஹஸ்ஸம்பர்கதப்தம் மிள-
த்பங்கம் ஶங்கரவல்லபே⁴ மம மன꞉ காஞ்சீபுராலங்க்ரியே |
அம்ப³ த்வன்ம்ருது³லஸ்மிதாம்ருதரஸே மங்க்த்வா விதூ⁴ய வ்யதா²-
மானந்தோ³த³யஸௌத⁴ஶ்ருங்க³பத³வீமாரோடு⁴மாகாங்க்ஷதி || 36 ||

நம்ராணாம் நக³ராஜஶேக²ரஸுதே நாகாலயானாம் புர꞉
காமாக்ஷி த்வரயா விபத்ப்ரஶமனே காருண்யதா⁴ரா꞉ கிரன் |
ஆக³ச்ச²ந்தமனுக்³ரஹம் ப்ரகடயன்னானந்த³பீ³ஜானி தே
நாஸீரே ம்ருது³ஹாஸ ஏவ தனுதே நாதே² ஸுதா⁴ஶீதல꞉ || 37 ||

காமாக்ஷி ப்ரத²மானவிப்⁴ரமனிதி⁴꞉ கந்த³ர்பத³ர்பப்ரஸூ꞉
முக்³த⁴ஸ்தே ம்ருது³ஹாஸ ஏவ கி³ரிஜே முஷ்ணாது மே கில்பி³ஷம் |
யம் த்³ரஷ்டும் விஹிதே கரக்³ரஹ உமே ஶம்பு⁴ஸ்த்ரபாமீலிதம்
ஸ்வைரம் காரயதி ஸ்ம தாண்ட³வவினோதா³னந்தி³னா தண்டு³னா || 38 ||

க்ஷுண்ணம் கேனசிதே³வ தீ⁴ரமனஸா குத்ராபி நானாஜனை꞉
கர்மக்³ரந்தி²னியந்த்ரிதைரஸுக³மம் காமாக்ஷி ஸாமான்யத꞉ |
முக்³தை⁴ர்த்³ரஷ்டுமஶக்யமேவ மனஸா மூட⁴ஸ்ய மே மௌக்திகம்
மார்க³ம் த³ர்ஶயது ப்ரதீ³ப இவ தே மந்த³ஸ்மிதஶ்ரீரியம் || 39 ||

ஜ்யோத்ஸ்னாகாந்திபி⁴ரேவ நிர்மலதரம் நைஶாகரம் மண்ட³லம்
ஹம்ஸைரேவ ஶரத்³விலாஸஸமயே வ்யாகோசமம்போ⁴ருஹம் |
ஸ்வச்சை²ரேவ விகஸ்வரைருடு³கு³ணை꞉ காமாக்ஷி பி³ம்ப³ம் தி³வ꞉
புண்யைரேவ ம்ருது³ஸ்மிதைஸ்தவ முக²ம் புஷ்ணாதி ஶோபா⁴ப⁴ரம் || 40 ||

மானக்³ரந்தி²விது⁴ந்துதே³ன ரப⁴ஸாதா³ஸ்வாத்³யமானே நவ-
ப்ரேமாட³ம்ப³ரபூர்ணிமாஹிமகரே காமாக்ஷி தே தத்க்ஷணம் |
ஆலோக்ய ஸ்மிதசந்த்³ரிகாம் புனரிமாமுன்மீலனம் ஜக்³முஷீம்
சேத꞉ ஶீலயதே சகோரசரிதம் சந்த்³ரார்த⁴சூடா³மணே꞉ || 41 ||

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் தவ ப⁴ஜே யஸ்யாஸ்த்விஷாமங்குரா-
நாபீனஸ்தனபானலாலஸதயா நிஶ்ஶங்கமங்கேஶய꞉ |
ஊர்த்⁴வம் வீக்ஷ்ய விகர்ஷதி ப்ரஸ்ருமரானுத்³தா³மயா ஶுண்ட³யா
ஸூனுஸ்தே பி³ஸஶங்கயாஶு குஹனாத³ந்தாவலக்³ராமணீ꞉ || 42 ||

கா³டா⁴ஶ்லேஷவிமர்த³ஸம்ப்⁴ரமவஶாது³த்³தா³மமுக்தாகு³ண-
ப்ராலம்பே³ குசகும்ப⁴யோர்விக³லிதே த³க்ஷத்³விஷோ வக்ஷஸி |
யா ஸக்²யேன பினஹ்யதி ப்ரசுரயா பா⁴ஸா ததீ³யாம் த³ஶாம்
ஸா மே கே²லது காமகோடி ஹ்ருத³யே ஸாந்த்³ரஸ்மிதாம்ஶுச்ச²டா || 43 ||

மந்தா³ரே தவ மந்த²ரஸ்மிதருசாம் மாத்ஸர்யமாலோக்யதே
காமாக்ஷி ஸ்மரஶாஸனே ச நியதோ ராகோ³த³யோ லக்ஷ்யதே |
சாந்த்³ரீஷு த்³யுதிமஞ்ஜரீஷு ச மஹாத்³வேஷாங்குரோ த்³ருஶ்யதே
ஶுத்³தா⁴னாம் கத²மீத்³ருஶீ கி³ரிஸுதே(அ)திஶுத்³தா⁴ த³ஶா கத்²யதாம் || 44 ||

பீயூஷம் க²லு பீயதே ஸுரஜனைர்து³க்³தா⁴ம்பு³தி⁴ர்மத்²யதே
மாஹேஶைஶ்ச ஜடாகலாபனிக³ளைர்மந்தா³கினீ நஹ்யதே |
ஶீதாம்ஶு꞉ பரிபூ⁴யதே ச தமஸா தஸ்மாத³னேதாத்³ருஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ வசோவைத³க்³த்⁴யமுல்லங்க⁴தே || 45 ||

ஆஶங்கே தவ மந்த³ஹாஸலஹரீமன்யாத்³ருஶீம் சந்த்³ரிகா-
மேகாம்ரேஶகுடும்பி³னி ப்ரதிபத³ம் யஸ்யா꞉ ப்ரபா⁴ஸங்க³மே |
வக்ஷோஜாம்பு³ருஹே ந தே ரசயத꞉ காஞ்சித்³த³ஶாம் கௌட்மலீ-
மாஸ்யாம்போ⁴ருஹமம்ப³ கிஞ்ச ஶனகைராலம்ப³தே பு²ல்லதாம் || 46 ||

ஆஸ்தீர்ணாத⁴ரகாந்திபல்லவசயே பாதம் முஹுர்ஜக்³முஷீ
மாரத்³ரோஹிணி கந்த³லத்ஸ்மரஶரஜ்வாலாவலீர்வ்யஞ்ஜதீ |
நிந்த³ந்தீ க⁴னஸாரஹாரவலயஜ்யோத்ஸ்னாம்ருணாலானி தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ விரஹிணீரீதிம் ஜகா³ஹேதராம் || 47 ||

ஸூர்யாலோகவிதௌ⁴ விகாஸமதி⁴கம் யாந்தீ ஹரந்தீ தம-
ஸ்ஸந்தோ³ஹம் நமதாம் நிஜஸ்மரணதோ தோ³ஷாகரத்³வேஷிணீ |
நிர்யாந்தீ வத³னாரவிந்த³குஹரான்னிர்தூ⁴தஜாட்³யா ந்ருணாம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிமயீ சித்ரீயதே சந்த்³ரிகா || 48 ||

குண்டீ²குர்யுரமீ குபோ³த⁴க⁴டனாமஸ்மன்மனோமாதி²னீம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஶிவங்கராஸ்தவ ஶிவே ஶ்ரீமந்த³ஹாஸாங்குரா꞉ |
யே தன்வந்தி நிரந்தரம் தருணிமஸ்தம்பே³ரமக்³ராமணீ-
கும்ப⁴த்³வந்த்³வவிட³ம்பி³னி ஸ்தனதடே முக்தாகுதா²ட³ம்ப³ரம் || 49 ||

ப்ரேங்க²ந்த꞉ ஶரத³ம்பு³தா³ இவ ஶனை꞉ ப்ரேமானிலை꞉ ப்ரேரிதா꞉
மஜ்ஜந்தோ மத³னாரிகண்ட²ஸுஷமாஸிந்தௌ⁴ முஹுர்மந்த²ரம் |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுனிகரா꞉ ஶ்யாமாயமானஶ்ரியோ
நீலாம்போ⁴த⁴ரனைபுணீம் தத இதோ நிர்னித்³ரயந்த்யஞ்ஜஸா || 50 ||

வ்யாபாரம் சதுரானநைகவிஹ்ருதௌ வ்யாகுர்வதீ குர்வதீ
ருத்³ராக்ஷக்³ரஹணம் மஹேஶி ஸததம் வாகூ³ர்மிகல்லோலிதா |
உத்பு²ல்லம் த⁴வளாரவிந்த³மத⁴ரீக்ருத்ய ஸ்பு²ரந்தீ ஸதா³
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரஸ்வதீ விஜயதே த்வன்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ || 51 ||

கர்பூரத்³யுதிதஸ்கரேண மஹஸா கல்மாஷயத்யானநம்
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே பதிரிவ ஶ்ரீமந்த³ஹாஸோ(அ)பி தே |
ஆலிங்க³த்யதிபீவராம் ஸ்தனதடீம் பி³ம்பா³த⁴ரம் சும்ப³தி
ப்ரௌட⁴ம் ராக³ப⁴ரம் வ்யனக்தி மனஸோ தை⁴ர்யம் து⁴னீதேதராம் || 52 ||

வைஶத்³யேன ச விஶ்வதாபஹரணக்ரீடா³படீயஸ்தயா
பாண்டி³த்யேன பசேலிமேன ஜக³தாம் நேத்ரோத்ஸவோத்பாத³னே |
காமாக்ஷி ஸ்மிதகந்த³லைஸ்தவ துலாமாரோடு⁴முத்³யோகி³னீ
ஜ்யோத்ஸ்னாஸௌ ஜலராஶிபோஷணதயா தூ³ஷ்யாம் ப்ரபன்னா த³ஶாம் || 53 ||

லாவண்யாம்பு³ஜினீம்ருணாலவலயை꞉ ஶ்ருங்கா³ரக³ந்த⁴த்³விப-
க்³ராமண்ய꞉ ஶ்ருதிசாமரைஸ்தருணிமஸ்வாராஜ்யதேஜோங்குரை꞉ |
ஆனந்தா³ம்ருதஸிந்து⁴வீசிப்ருஷதைராஸ்யாப்³ஜஹம்ஸைஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதா²ன மந்த³ஹஸிதைர்மத்கம் மன꞉கல்மஷம் || 54 ||

உத்துங்க³ஸ்தனமண்ட³லீபரிசலன்மாணிக்யஹாரச்ச²டா-
சஞ்சச்சோ²ணிமபுஞ்ஜமத்⁴யஸரணிம் மாத꞉ பரிஷ்குர்வதீ |
யா வைத³க்³த்⁴யமுபைதி ஶங்கரஜடாகாந்தாரவாடீபத-
த்ஸ்வர்வாபீபயஸ꞉ ஸ்மிதத்³யுதிரஸௌ காமாக்ஷி தே மஞ்ஜுளா || 55 ||

ஸன்னாமைகஜுஷா ஜனேன ஸுலப⁴ம் ஸம்ஸூசயந்தீ ஶனை-
ருத்துங்க³ஸ்ய சிராத³னுக்³ரஹதரோருத்பத்ஸ்யமானம் ப²லம் |
ப்ராத²ம்யேன விகஸ்வரா குஸுமவத்ப்ராக³ல்ப்⁴யமப்⁴யேயுஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ தவ மம க்ஷேமங்கரீ கல்பதாம் || 56 ||

தா⁴னுஷ்காக்³ரஸரஸ்ய லோலகுடிலப்⁴ரூலேக²யா பி³ப்⁴ரதோ
லீலாலோகஶிலீமுக²ம் நவவயஸ்ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீபுஷ꞉ |
ஜேதும் மன்மத²மர்தி³னம் ஜனநி தே காமாக்ஷி ஹாஸ꞉ ஸ்வயம்
வல்கு³ர்விப்⁴ரமபூ⁴ப்⁴ருதோ விதனுதே ஸேனாபதிப்ரக்ரியாம் || 57 ||

யன்னாகம்பத காலகூடகப³லீகாரே சுசும்பே³ ந யத்³-
க்³லான்யா சக்ஷுஷி ரூஷிதானலஶிகே² ருத்³ரஸ்ய தத்தாத்³ருஶம் |
சேதோ யத்ப்ரஸப⁴ம் ஸ்மரஜ்வரஶிகி²ஜ்வாலேன லேலிஹ்யதே
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுகலிகாஹேலாப⁴வம் ப்ராப⁴வம் || 58 ||

ஸம்பி⁴ன்னேவ ஸுபர்வலோகதடினீ வீசீசயைர்யாமுனை꞉
ஸம்மிஶ்ரேவ ஶஶாங்கதீ³ப்திலஹரீ நீலைர்மஹானீரதை³꞉ |
காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதா தவ ஸ்மிதருசி꞉ காலாஞ்ஜனஸ்பர்தி⁴னா
காலிம்னா கசரோசிஷாம் வ்யதிகரே காஞ்சித்³த³ஶாமஶ்னுதே || 59 ||

ஜானீமோ ஜக³தீ³ஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரோஜினீமபி⁴னவாமேஷா யத꞉ ஸர்வதா³ |
ஆஸ்யேந்தோ³ரவலோகனே பஶுபதேரப்⁴யேதி ஸம்பு²ல்லதாம்
தந்த்³ராலுஸ்தத³பா⁴வ ஏவ தனுதே தத்³வைபரீத்யக்ரமம் || 60 ||

யாந்தீ லோஹிதிமானமப்⁴ரதடினீ தா⁴துச்ச²டாகர்த³மை꞉
பா⁴ந்தீ பா³லக³ப⁴ஸ்திமாலிகிரணைர்மேகா⁴வலீ ஶாரதீ³ |
பி³ம்போ³ஷ்ட²த்³யுதிபுஞ்ஜசும்ப³னகலாஶோணாயமானேன தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷா ஸமத³ஶாமாரோடு⁴மாகாங்க்ஷதே || 61 ||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி முகே²ந்து³பூ⁴ஷணமித³ம் மந்த³ஸ்மிதம் தாவகம்
நேத்ரானந்த³கரம் ததா² ஹிமகரோ க³ச்சே²த்³யதா² திக்³மதாம் |
ஶீதம் தே³வி ததா² யதா² ஹிமஜலம் ஸந்தாபமுத்³ராஸ்பத³ம்
ஶ்வேதம் கிஞ்ச ததா² யதா² மலினதாம் த⁴த்தே ச முக்தாமணி꞉ || 62 ||

த்வன்மந்த³ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் ப்ரஸ்ருமராம் காமாக்ஷி சந்த்³ராதபம்
ஸந்த꞉ ஸந்ததமாமனந்த்யமலதாம் தல்லக்ஷணம் லக்ஷ்யதே |
அஸ்மாகம் ந து⁴னோதி தாபகமதி⁴கம் தூ⁴னோதி நாப்⁴யந்தரம்
த்⁴வாந்தம் தத்க²லு து³꞉கி²னோ வயமித³ம் கேனேதி நோ வித்³மஹே || 63 ||

நம்ரஸ்ய ப்ரணயப்ரரூட⁴கலஹச்சே²தா³ய பாதா³ப்³ஜயோ꞉
மந்த³ம் சந்த்³ரகிஶோரஶேக²ரமணே꞉ காமாக்ஷி ராகே³ண தே |
ப³ந்தூ⁴கப்ரஸவஶ்ரியம் ஜிதவதோ ப³ம்ஹீயஸீ தாத்³ருஶீ
பி³ம்போ³ஷ்ட²ஸ்ய ருசிம் நிரஸ்ய ஹஸிதஜ்யோத்ஸ்னா வயஸ்யாயதே || 64 ||

முக்தானாம் பரிமோசனம் வித³த⁴தஸ்தத்ப்ரீதினிஷ்பாதி³னீ
பூ⁴யோ தூ³ரத ஏவ தூ⁴தமருதஸ்தத்பாலனம் தன்வதீ |
உத்³பூ⁴தஸ்ய ஜலாந்தராத³விரதம் தத்³தூ³ரதாம் ஜக்³முஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கத²ம் கம்போ³ஸ்துலாமஶ்னுதே || 65 ||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிஜ²ரீவைத³க்³த்⁴யலீலாயிதம்
பஶ்யந்தோ(அ)பி நிரந்தரம் ஸுவிமலம்மன்யா ஜக³ன்மண்ட³லே |
லோகம் ஹாஸயிதும் கிமர்த²மனிஶம் ப்ராகாஶ்யமாதன்வதே
மந்தா³க்ஷம் விரஹய்ய மங்க³ளதரம் மந்தா³ரசந்த்³ராத³ய꞉ || 66 ||

க்ஷீராப்³தே⁴ரபி ஶைலராஜதனயே த்வன்மந்த³ஹாஸஸ்ய ச
ஶ்ரீகாமாக்ஷி வலக்ஷிமோத³யனிதே⁴꞉ கிஞ்சித்³பி⁴தா³ம் ப்³ரூமஹே |
ஏகஸ்மை புருஷாய தே³வி ஸ த³தௌ³ லக்ஷ்மீம் கதா³சித்புரா
ஸர்வேப்⁴யோ(அ)பி த³தா³த்யஸௌ து ஸததம் லக்ஷ்மீம் ச வாகீ³ஶ்வரீம் || 67 ||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரரத்னதீ³பகலிகே தான்யேவ மேனாத்மஜே
சாகோராணி குலானி தே³வி ஸுதராம் த⁴ன்யானி மன்யாமஹே |
கம்பாதீரகுடும்ப³சங்க்ரமகலாசுஞ்சூனி சஞ்சூபுடை꞉
நித்யம் யானி தவ ஸ்மிதேந்து³மஹஸாமாஸ்வாத³மாதன்வதே || 68 ||

ஶைத்யப்ரக்ரமமாஶ்ரிதோ(அ)பி நமதாம் ஜாட்³யப்ரதா²ம் தூ⁴னயன்
நைர்மல்யம் பரமம் க³தோ(அ)பி கி³ரிஶம் ராகா³குலம் சாரயன் |
லீலாலாபபுரஸ்ஸரோ(அ)பி ஸததம் வாசம்யமான்ப்ரீணயன்
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷாம் தவ ஸமுல்லாஸ꞉ கத²ம் வர்ண்யதே || 69 ||

ஶ்ரோணீசஞ்சலமேக²லாமுக²ரிதம் லீலாக³தம் மந்த²ரம்
ப்⁴ரூவல்லீசலனம் கடாக்ஷவலனம் மந்தா³க்ஷவீக்ஷாசணம் |
யத்³வைத³க்³த்⁴யமுகே²ன மன்மத²ரிபும் ஸம்மோஹயந்த்யஞ்ஜஸா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாய ஸததம் தஸ்மை நமஸ்குர்மஹே || 70 ||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமந்த³ஹஸிதஜ்யோதிஷ்ப்ரரோஹே தவ
ஸ்பீ²தஶ்வேதிமஸார்வபௌ⁴மஸரணிப்ராக³ல்ப்⁴யமப்⁴யேயுஷி |
சந்த்³ரோ(அ)யம் யுவராஜதாம் கலயதே சேடீது⁴ரம் சந்த்³ரிகா
ஶுத்³தா⁴ ஸா ச ஸுதா⁴ஜ²ரீ ஸஹசரீஸாத⁴ர்ம்யமாலம்ப³தே || 71 ||

ஜ்யோத்ஸ்னா கிம் தனுதே ப²லம் தனுமதாமௌஷ்ண்யப்ரஶாந்திம் வினா
த்வன்மந்த³ஸ்மிதரோசிஷா தனுமதாம் காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணுனா |
ஸந்தாபோ வினிவார்யதே நவவய꞉ப்ராசுர்யமங்கூர்யதே
ஸௌந்த³ர்யம் பரிபூர்யதே ஜக³தி ஸா கீர்திஶ்ச ஸஞ்சார்யதே || 72 ||

வைமல்யம் குமுத³ஶ்ரியாம் ஹிமருச꞉ காந்த்யைவ ஸந்து⁴க்ஷ்யதே
ஜ்யோத்ஸ்னாரோசிரபி ப்ரதோ³ஷஸமயம் ப்ராப்யைவ ஸம்பத்³யதே |
ஸ்வச்ச²த்வம் நவமௌக்திகஸ்ய பரமம் ஸம்ஸ்காரதோ த்³ருஶ்யதே
காமாக்ஷ்யா꞉ ஸ்மிததீ³தி⁴தேர்விஶதி³மா நைஸர்கி³கோ பா⁴ஸதே || 73 ||

ப்ராகாஶ்யம் பரமேஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மந்த³ஹாஸஶ்ரிய꞉
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மம க்ஷிணோது மமதாவைசக்ஷணீமக்ஷயாம் |
யத்³பீ⁴த்யேவ நிலீயதே ஹிமகரோ மேகோ⁴த³ரே ஶுக்திகா-
க³ர்பே⁴ மௌக்திகமண்ட³லீ ச ஸரஸீமத்⁴யே ம்ருணாலீ ச ஸா || 74 ||

ஹேரம்பே³ ச கு³ஹே ச ஹர்ஷப⁴ரிதம் வாத்ஸல்யமங்கூரயத்
மாரத்³ரோஹிணி பூருஷே ஸஹபு⁴வம் ப்ரேமாங்குரம் வ்யஞ்ஜயத் |
ஆனம்ரேஷு ஜனேஷு பூர்ணகருணாவைத³க்³த்⁴யமுத்தாலயத்
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜஸா தவ கத²ங்காரம் மயா கத்²யதே || 75 ||

ஸங்க்ருத்³த⁴த்³விஜராஜகோ(அ)ப்யவிரதம் குர்வந்த்³விஜை꞉ ஸங்க³மம்
வாணீபத்³த⁴திதூ³ரகோ³(அ)பி ஸததம் தத்ஸாஹசர்யம் வஹன் |
அஶ்ராந்தம் பஶுது³ர்லபோ⁴(அ)பி கலயன்பத்யௌ பஶூனாம் ரதிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ருதரஸஸ்யந்தோ³ மயி ஸ்பந்த³தாம் || 76 ||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மஹேஶ்வரே நிருபமப்ரேமாங்குரப்ரக்ரமம்
நித்யம் ய꞉ ப்ரகடீகரோதி ஸஹஜாமுன்னித்³ரயன்மாது⁴ரீம் |
தத்தாத்³ருக்தவ மந்த³ஹாஸமஹிமா மாத꞉ கத²ம் மானிதாம்
தன்மூர்த்⁴னா ஸுரனிம்னகா³ம் ச கலிகாமிந்தோ³ஶ்ச தாம் நிந்த³தி || 77 ||

யே மாது⁴ர்யவிஹாரமண்டபபு⁴வோ யே ஶைத்யமுத்³ராகரா
யே வைஶத்³யத³ஶாவிஶேஷஸுப⁴கா³ஸ்தே மந்த³ஹாஸாங்குரா꞉ |
காமாக்ஷ்யா꞉ ஸஹஜம் கு³ணத்ரயமித³ம் பர்யாயத꞉ குர்வதாம்
வாணீகு³ம்ப²னட³ம்ப³ரே ச ஹ்ருத³யே கீர்திப்ரரோஹே ச மே || 78 ||

காமாக்ஷ்யா ம்ருது³லஸ்மிதாம்ஶுனிகரா த³க்ஷாந்தகே வீக்ஷணே
மந்தா³க்ஷக்³ரஹிலா ஹிமத்³யுதிமயூகா²க்ஷேபதீ³க்ஷாங்குரா꞉ |
தா³க்ஷ்யம் பக்ஷ்மலயந்து மாக்ஷிககு³ட³த்³ராக்ஷாப⁴வம் வாக்ஷு மே
ஸூக்ஷ்மம் மோக்ஷபத²ம் நிரீக்ஷிதுமபி ப்ரக்ஷாலயேயுர்மன꞉ || 79 ||

ஜாத்யா ஶீதலஶீதலானி மது⁴ராண்யேதானி பூதானி தே
கா³ங்கா³னீவ பயாம்ஸி தே³வி படலான்யல்பஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் |
ஏன꞉பங்கபரம்பராமலினிதாமேகாம்ரனாத²ப்ரியே
ப்ரஜ்ஞானாத்ஸுதராம் மதீ³யதி⁴ஷணாம் ப்ரக்ஷாலயந்து க்ஷணாத் || 80 ||

அஶ்ராந்தம் பரதந்த்ரித꞉ பஶுபதிஸ்த்வன்மந்த³ஹாஸாங்குரை꞉
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீ³யவர்ணஸமதாஸங்கே³ன ஶங்காமஹே |
இந்து³ம் நாகது⁴னீம் ச ஶேக²ரயதே மாலாம் ச த⁴த்தே நவை꞉
வைகுண்டை²ரவகுண்ட²னம் ச குருதே தூ⁴ளீசயைர்பா⁴ஸ்மனை꞉ || 81 ||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரதே³வதே ம்ருது³வசஸ்ஸௌரப்⁴யமுத்³ராஸ்பத³ம்
ப்ரௌட⁴ப்ரேமலதானவீனகுஸுமம் மந்த³ஸ்மிதம் தாவகம் |
மந்த³ம் கந்த³லதி ப்ரியஸ்ய வத³னாலோகே ஸமாபா⁴ஷணே
ஶ்லக்ஷ்ணே குட்மளதி ப்ரரூட⁴புலகே சாஶ்லேஷணே பு²ல்லதி || 82 ||

கிம் த்ரைஸ்ரோதஸமம்பி³கே பரிணதம் ஸ்ரோதஶ்சதுர்த²ம் நவம்
பீயூஷஸ்ய ஸமஸ்ததாபஹரணம் கிம்வா த்³விதீயம் வபு꞉ |
கிம்ஸ்வித்த்வன்னிகடம் க³தம் மது⁴ரிமாப்⁴யாஸாய க³வ்யம் பய꞉
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயகப்ரியதமே மந்த³ஸ்மிதம் தாவகம் || 83 ||

பூ⁴ஷா வக்த்ரஸரோருஹஸ்ய ஸஹஜா வாசாம் ஸகீ² ஶாஶ்வதீ
நீவீ விப்⁴ரமஸந்ததே꞉ பஶுபதே꞉ ஸௌதீ⁴ த்³ருஶாம் பாரணா |
ஜீவாதுர்மத³னஶ்ரிய꞉ ஶஶிருசேருச்சாடனீ தே³வதா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி கி³ராமபூ⁴மிமயதே ஹாஸப்ரபா⁴மஞ்ஜரீ || 84 ||

ஸூதி꞉ ஶ்வேதிமகந்த³லஸ்ய வஸதி꞉ ஶ்ருங்கா³ரஸாரஶ்ரிய꞉
பூர்தி꞉ ஸூக்திஜ²ரீரஸஸ்ய லஹரீ காருண்யபாதோ²னிதே⁴꞉ |
வாடீ காசன கௌஸுமீ மது⁴ரிமஸ்வாராஜ்யலக்ஷ்ம்யாஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மமாஸ்து மங்க³ளகரீ ஹாஸப்ரபா⁴சாதுரீ || 85 ||

ஜந்தூனாம் ஜனிது³꞉க²ம்ருத்யுலஹரீஸந்தாபனம் க்ருந்தத꞉
ப்ரௌடா⁴னுக்³ரஹபூர்ணஶீதலருசோ நித்யோத³யம் பி³ப்⁴ரத꞉ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி விஸ்ருத்வரா இவ கரா ஹாஸாங்குராஸ்தே ஹடா²-
தா³லோகேன நிஹன்யுரந்த⁴தமஸஸ்தோமஸ்ய மே ஸந்ததிம் || 86 ||

உத்துங்க³ஸ்தனமண்ட³லஸ்ய விலஸல்லாவண்யலீலானடீ-
ரங்க³ஸ்ய ஸ்பு²டமூர்த்⁴வஸீமனி முஹு꞉ ப்ராகாஶ்யமப்⁴யேயுஷீ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிததிர்பி³ம்போ³ஷ்ட²காந்த்யங்குரை꞉
சித்ராம் வித்³ருமமுத்³ரிதாம் விதனுதே மௌக்தீம் விதானஶ்ரியம் || 87 ||

ஸ்வாபா⁴வ்யாத்தவ வக்த்ரமேவ லலிதம் ஸந்தோஷஸம்பாத³னம்
ஶம்போ⁴꞉ கிம் புனரஞ்சிதஸ்மிதருச꞉ பாண்டி³த்யபாத்ரீக்ருதம் |
அம்போ⁴ஜம் ஸ்வத ஏவ ஸர்வஜக³தாம் சக்ஷு꞉ப்ரியம்பா⁴வுகம்
காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதே ஶரத்³விகஸிதே கீத்³ருக்³வித⁴ம் ப்⁴ராஜதே || 88 ||

பும்பி⁴ர்னிர்மலமானஸைர்வித³த⁴தே மைத்ரீம் த்³ருட⁴ம் நிர்மலாம்
லப்³த்⁴வா கர்மலயம் ச நிர்மலதராம் கீர்திம் லப⁴ந்தேதராம் |
ஸூக்திம் பக்ஷ்மலயந்தி நிர்மலதமாம் யத்தாவகா꞉ ஸேவகா꞉
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதஸ்ய கலயா நைர்மல்யஸீமானிதே⁴꞉ || 89 ||

ஆகர்ஷன்னயனானி நாகிஸத³ஸாம் ஶைத்யேன ஸம்ஸ்தம்ப⁴ய-
ந்னிந்து³ம் கிஞ்ச விமோஹயன்பஶுபதிம் விஶ்வார்திமுச்சாடயன் |
ஹிம்ஸன்ஸம்ஸ்ருதிட³ம்ப³ரம் தவ ஶிவே ஹாஸாஹ்வயோ மாந்த்ரிக꞉
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதீ³யமானஸதமோவித்³வேஷணே சேஷ்டதாம் || 90 ||

க்ஷேபீய꞉ க்ஷபயந்து கல்மஷப⁴யான்யஸ்மாகமல்பஸ்மித-
ஜ்யோதிர்மண்ட³லசங்க்ரமாஸ்தவ ஶிவே காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணவ꞉ |
பீடா³கர்மட²கர்மக⁴ர்மஸமயவ்யாபாரதாபானல-
ஶ்ரீபாதா நவஹர்ஷவர்ஷணஸுதா⁴ஸ்ரோதஸ்வினீஶீகரா꞉ || 91 ||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதைந்த³வமஹ꞉ பூரே பரிஸ்பூ²ர்ஜதி
ப்ரௌடா⁴ம் வாரிதி⁴சாதுரீம் கலயதே ப⁴க்தாத்மனாம் ப்ராதிப⁴ம் |
தௌ³ர்க³த்யப்ரஸராஸ்தம꞉படலிகாஸாத⁴ர்ம்யமாபி³ப்⁴ரதே
ஸர்வம் கைரவஸாஹசர்யபத³வீரீதிம் வித⁴த்தே பரம் || 92 ||

மந்தா³ராதி³ஷு மன்மதா²ரிமஹிஷி ப்ராகாஶ்யரீதிம் நிஜாம்
காதா³சித்கதயா விஶங்க்ய ப³ஹுஶோ வைஶத்³யமுத்³ராகு³ண꞉ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீ³யஸங்க³மகலாமந்தீ³ப⁴வத்கௌதுக꞉
ஸாதத்யேன தவ ஸ்மிதே விதனுதே ஸ்வைராஸனாவாஸனாம் || 93 ||

இந்தா⁴னே ப⁴வவீதிஹோத்ரனிவஹே கர்மௌக⁴சண்டா³னில-
ப்ரௌடி⁴ம்னா ப³ஹுலீக்ருதே நிபதிதம் ஸந்தாபசிந்தாகுலம் |
மாதர்மாம் பரிஷிஞ்ச கிஞ்சித³மலை꞉ பீயூஷவர்ஷைரிவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிகணை꞉ ஶைஶிர்யலீலாகரை꞉ || 94 ||

பா⁴ஷாயா ரஸனாக்³ரகே²லனஜுஷ꞉ ஶ்ருங்கா³ரமுத்³ராஸகீ²-
லீலாஜாதரதே꞉ ஸுகே²ன நியமஸ்னானாய மேனாத்மஜே |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸுதா⁴மயீவ ஶிஶிரா ஸ்ரோதஸ்வினீ தாவகீ
கா³டா⁴னந்த³தரங்கி³தா விஜயதே ஹாஸப்ரபா⁴சாதுரீ || 95 ||

ஸந்தாபம் விரலீகரோது ஸகலம் காமாக்ஷி மச்சேதனா
மஜ்ஜந்தீ மது⁴ரஸ்மிதாமரது⁴னீகல்லோலஜாலேஷு தே |
நைரந்தர்யமுபேத்ய மன்மத²மருல்லோலேஷு யேஷு ஸ்பு²டம்
ப்ரேமேந்து³꞉ ப்ரதிபி³ம்பி³தோ விதனுதே கௌதூஹலம் தூ⁴ர்ஜடே꞉ || 96 ||

சேத꞉க்ஷீரபயோதி⁴மந்த²ரசலத்³ராகா³க்²யமந்தா²சல-
க்ஷோப⁴வ்யாப்ருதிஸம்ப⁴வாம் ஜனநி தே மந்த³ஸ்மிதஶ்ரீஸுதா⁴ம் |
ஸ்வாத³ம்ஸ்வாத³முதீ³தகௌதுகரஸா நேத்ரத்ரயீ ஶாங்கரீ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி நிரந்தரம் பரிணமத்யானந்த³வீசீமயீ || 97 ||

ஆலோகே தவ பஞ்சஸாயகரிபோருத்³தா³மகௌதூஹல-
ப்ரேங்க²ன்மாருதக⁴ட்டனப்ரசலிதாதா³னந்த³து³க்³தா⁴ம்பு³தே⁴꞉ |
காசித்³வீசிருத³ஞ்சதி ப்ரதினவா ஸம்வித்ப்ரரோஹாத்மிகா
தாம் காமாக்ஷி கவீஶ்வரா꞉ ஸ்மிதமிதி வ்யாகுர்வதே ஸர்வதா³ || 98 ||

ஸூக்தி꞉ ஶீலயதே கிமத்³ரிதனயே மந்த³ஸ்மிதாத்தே முஹு꞉
மாது⁴ர்யாக³மஸம்ப்ரதா³யமத²வா ஸூக்தேர்னு மந்த³ஸ்மிதம் |
இத்த²ம் காமபி கா³ஹதே மம மன꞉ ஸந்தே³ஹமார்க³ப்⁴ரமிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ந பாரமார்த்²யஸரணிஸ்பூ²ர்தௌ நித⁴த்தே பத³ம் || 99 ||

க்ரீடா³லோலக்ருபாஸரோருஹமுகீ²ஸௌதா⁴ங்க³ணேப்⁴ய꞉ கவி-
ஶ்ரேணீவாக்பரிபாடிகாம்ருதஜ²ரீஸூதீக்³ருஹேப்⁴ய꞉ ஶிவே |
நிர்வாணாங்குரஸார்வபௌ⁴மபத³வீஸிம்ஹாஸனேப்⁴யஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமந்த³ஹஸிதஜ்யோதிஷ்கணேப்⁴யோ நம꞉ || 100 ||

ஆர்யாமேவ விபா⁴வயன்மனஸி ய꞉ பாதா³ரவிந்த³ம் புர꞉
பஶ்யன்னாரப⁴தே ஸ்துதிம் ஸ நியதம் லப்³த்⁴வா கடாக்ஷச்ச²விம் |
காமாக்ஷ்யா ம்ருது³லஸ்மிதாம்ஶுலஹரீஜ்யோத்ஸ்னாவயஸ்யான்விதாம்
ஆரோஹத்யபவர்க³ஸௌத⁴வலபீ⁴மானந்த³வீசீமயீம் || 101 ||


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க. ஸம்பூர்ண மூகபஞ்சஶதி பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed