Mooka Panchasati – Mandasmitha Satakam (5) : ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ೫ – ಮಂದಸ್ಮಿತಶತಕಂ


<< ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ೪ – ಕಟಾಕ್ಷಶತಕಂ

ಬಧ್ನೀಮೋ ವಯಮಂಜಲಿಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಬಂಧಚ್ಛಿದೇ ದೇಹಿನಾಂ
ಕಂದರ್ಪಾಗಮತಂತ್ರಮೂಲಗುರವೇ ಕಲ್ಯಾಣಕೇಳೀಭುವೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಘನಸಾರಪುಂಜರಜಸೇ ಕಾಮದ್ರುಹಶ್ಚಕ್ಷುಷಾಂ
ಮಂದಾರಸ್ತಬಕಪ್ರಭಾಮದಮುಷೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷೇ || ೧ ||

ಸಧ್ರೀಚೇ ನವಮಲ್ಲಿಕಾಸುಮನಸಾಂ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣೇ-
ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮೃಣಾಲಕಾಂಡಮಹಸಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕಾಯ ದ್ವಿಷೇ |
ಸ್ವರ್ಧುನ್ಯಾ ಸಹ ಯುಧ್ವನೇ ಹಿಮರುಚೇರರ್ಧಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಧವಳಿಮಾದ್ವೈತಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ || ೨ ||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿಚಾತುರೀಮತಿತರಾಮಲ್ಪೀಯಸೀಂ ಕುರ್ವತೀ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯೋದಯಮೇವ ಸಂವಿದಧತೀ ದೌಷಾಕರೀಣಾಂ ತ್ವಿಷಾಮ್ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಾನೇವ ಮನೋಜ್ಞಮಲ್ಲಿನಿಕರಾನ್ಫುಲ್ಲಾನಪಿ ವ್ಯಂಜತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀ ಕಾಮಪ್ರಸೂರಸ್ತು ಮೇ || ೩ ||

ಯಾ ಪೀನಸ್ತನಮಂಡಲೋಪರಿ ಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಲೇಪಾಯತೇ
ಯಾ ನೀಲೇಕ್ಷಣರಾತ್ರಿಕಾಂತಿತತಿಷು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರರೋಹಾಯತೇ |
ಯಾ ಸೌಂದರ್ಯಧುನೀತರಂಗತತಿಷು ವ್ಯಾಲೋಲಹಂಸಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಶಿಶಿರೀಕರೋತು ಹೃದಯಂ ಸಾ ಮೇ ಸ್ಮಿತಪ್ರಾಚುರೀ || ೪ ||

ಯೇಷಾಂ ಗಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸರಣಿಂ ಕೌಮುದ್ವತಃ ಶ್ವೇತಿಮಾ
ಯೇಷಾಂ ಸಂತತಮಾರುರುಕ್ಷತಿ ತುಲಾಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಮಾಃ |
ಯೇಷಾಮಿಚ್ಛತಿ ಕಂಬುರಪ್ಯಸುಲಭಾಮಂತೇವಸತ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಮತಾಂ ಹರಂತು ಮಮ ತೇ ಹಾಸತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾಃ || ೫ ||

ಆಶಾಸೀಮಸು ಸಂತತಂ ವಿದಧತೀ ನೈಶಾಕರೀಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಶಾನಾಮಭಿಮಾನಭಂಗಕಲನಾಕೌಶಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ |
ಈಶಾನೇನ ವಿಲೋಕಿತಾ ಸಕುತುಕಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕಲ್ಮಷ-
ಕ್ಲೇಶಾಪಾಯಕರೀ ಚಕಾಸ್ತಿ ಲಹರೀ ಮಂದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ || ೬ ||

ಆರೂಢಸ್ಯ ಸಮುನ್ನತಸ್ತನತಟೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಂ
ಕಂದರ್ಪಸ್ಯ ವಿಭೋರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಜಯಪ್ರಾಕಟ್ಯಮುದ್ರಾನಿಧೇಃ |
ಯಸ್ಯಾಶ್ಚಾಮರಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾ ಚಂಚಲಾ
ಸಾ ಮಂದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವತು ನಃ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ || ೭ ||

ಶಂಭೋರ್ಯಾ ಪರಿರಂಭಸಂಭ್ರಮವಿಧೌ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧಿಃ
ಗೈರ್ವಾಣೀವ ತರಂಗಿಣೀ ಕೃತಮೃದುಸ್ಯಂದಾಂ ಕಲಿಂದಾತ್ಮಜಾಮ್ |
ಕಲ್ಮಾಷೀಕುರುತೇ ಕಲಂಕಸುಷಮಾಂ ಕಂಠಸ್ಥಲೀಚುಂಬಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೀ ಭವತು ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಸಂದೋಹಿನೀ || ೮ ||

ಜೇತುಂ ಹಾರಲತಾಮಿವ ಸ್ತನತಟೀಂ ಸಂಜಗ್ಮುಷೀ ಸಂತತಂ
ಗಂತುಂ ನಿರ್ಮಲತಾಮಿವ ದ್ವಿಗುಣಿತಾಂ ಮಗ್ನಾ ಕೃಪಾಸ್ತ್ರೋತಸಿ |
ಲಬ್ಧುಂ ವಿಸ್ಮಯನೀಯತಾಮಿವ ಹರಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಕುರ್ವತೀ
ಮಂಜುಸ್ತೇ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವಭಯಂ ಮಥ್ನಾತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೇ || ೯ ||

ಶ್ವೇತಾಪಿ ಪ್ರಕಟಂ ನಿಶಾಕರರುಚಾಂ ಮಾಲಿನ್ಯಮಾತನ್ವತೀ
ಶೀತಾಪಿ ಸ್ಮರಪಾವಕಂ ಪಶುಪತೇಃ ಸಂಧುಕ್ಷಯಂತೀ ಸದಾ |
ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾದಧರಾಶ್ರಿತಾಪಿ ನಮತಾಮುಚ್ಚೈರ್ದಿಶಂತೀ ಗತಿಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಮಂತರಾ ಸ್ಫುರತು ನಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ || ೧೦ ||

ವಕ್ತ್ರಶ್ರೀಸರಸೀಜಲೇ ತರಲಿತಭ್ರೂವಲ್ಲಿಕಲ್ಲೋಲಿತೇ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ದಧತೀ ಕಟಾಕ್ಷಜನುಷಾ ಮಾಧುವ್ರತೀಂ ವ್ಯಾಪೃತಿಮ್ |
ನಿರ್ನಿದ್ರಾಮಲಪುಂಡರೀಕಕುಹನಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ಮಮ ಮನಃ ಕಾತರ್ಯಮುನ್ಮೂಲಯೇತ್ || ೧೧ ||

ನಿತ್ಯಂ ಬಾಧಿತಬಂಧುಜೀವಮಧರಂ ಮೈತ್ರೀಜುಷಂ ಪಲ್ಲವೈಃ
ಶುದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಿಜಮಂಡಲಸ್ಯ ಚ ತಿರಸ್ಕರ್ತಾರಮಪ್ಯಾಶ್ರಿತಾ |
ಯಾ ವೈಮಲ್ಯವತೀ ಸದೈವ ನಮತಾಂ ಚೇತಃ ಪುನೀತೇತರಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತು ಮೇ ಸಾ ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ || ೧೨ ||

ದ್ರುಹ್ಯಂತೀ ತಮಸೇ ಮುಹುಃ ಕುಮುದಿನೀಸಾಹಾಯ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಯಾಂತೀ ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರವಪುಃಸೌಧಾಂಗಣೇ ಪ್ರೇಂಖಣಮ್ |
ಜ್ಞಾನಾಂಭೋನಿಧಿವೀಚಿಕಾಂ ಸುಮನಸಾಂ ಕೂಲಂಕಷಾಂ ಕುರ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕೌಮುದೀ ಹರತು ಮೇ ಸಂಸಾರತಾಪೋದಯಮ್ || ೧೩ ||

ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಧಾತುಕರ್ದಮರುಚಾ ಕಲ್ಮಾಷತಾಂ ಬಿಭ್ರತೀ
ಹಂಸೌಘೈರಿವ ಕುರ್ವತೀ ಪರಿಚಿತಿಂ ಹಾರೀಕೃತೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ |
ವಕ್ಷೋಜನ್ಮತುಷಾರಶೈಲಕಟಕೇ ಸಂಚಾರಮಾತನ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಭಾಗೀರಥೀ ಭಾಸತೇ || ೧೪ ||

ಕಂಬೋರ್ವಂಶಪರಂಪರಾ ಇವ ಕೃಪಾಸಂತಾನವಲ್ಲೀಭುವಃ
ಸಂಫುಲ್ಲಸ್ತಬಕಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾ ಮೂರ್ತಾಃ ಪ್ರಸಾದಾ ಇವ |
ವಾಕ್ಪೀಯೂಷಕಣಾ ಇವ ತ್ರಿಪಥಗಾಪರ್ಯಾಯಭೇದಾ ಇವ
ಭ್ರಾಜಂತೇ ತವ ಮಂದಹಾಸಕಿರಣಾಃ ಕಾಂಚೀಪುರೀನಾಯಿಕೇ || ೧೫ ||

ವಕ್ಷೋಜೇ ಘನಸಾರಪತ್ರರಚನಾಭಂಗೀಸಪತ್ನಾಯಿತಾ
ಕಂಠೇ ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಯಷ್ಟಿಕಿರಣವ್ಯಾಪಾರಮುದ್ರಾಯಿತಾ |
ಓಷ್ಠಶ್ರೀನಿಕುರುಂಬಪಲ್ಲವಪುಟೇ ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರಸೂನಾಯಿತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರತಾಂ ಮದೀಯಹೃದಯೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ || ೧೬ ||

ಯೇಷಾಂ ಬಿಂದುರಿವೋಪರಿ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ
ಯೇಷಾಂ ದೀನ ಇವಾಧಿಕಂಠಮಯತೇ ಹಾರಃ ಕರಾಲಂಬನಮ್ |
ಯೇಷಾಂ ಬಂಧುರಿವೋಷ್ಠಯೋರರುಣಿಮಾ ಧತ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ರಂಜನಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಭವಂತು ತೇ ಮಮ ಶಿವೋಲ್ಲಾಸಾಯ ಹಾಸಾಂಕುರಾಃ || ೧೭ ||

ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾಂಬುನಿಧಿಂ ಕ್ಷಿಣೋತಿ ಭಜತಾಂ ವೈರಾಯತೇ ಕೈರವೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾ ನಿಯಮೇನ ಯಾ ಚ ಯತತೇ ಕರ್ತುಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರೋತ್ಸವಮ್ |
ಬಿಂಬಂ ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ಚ ವಂಚಯತಿ ಯಾ ಗರ್ವೇಣ ಸಾ ತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇತ್ಯಸೌ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ || ೧೮ ||

ಆರುಢಾ ರಭಸಾತ್ಪುರಃ ಪುರರಿಪೋರಾಶ್ಲೇಷಣೋಪಕ್ರಮೇ
ಯಾ ತೇ ಮಾತರುಪೈತಿ ದಿವ್ಯತಟಿನೀಶಂಕಾಕರೀ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಓಷ್ಠೌ ವೇಪಯತಿ ಭ್ರುವೌ ಕುಟಿಲಯತ್ಯಾನಮ್ರಯತ್ಯಾನನಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಮೃದುಹಾಸಪೂರಸುಷಮಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ || ೧೯ ||

ವಕ್ತ್ರೇಂದೋಸ್ತವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಮಿತತತಿರ್ವಲ್ಗು ಸ್ಫುರಂತೀ ಸತಾಂ
ಸ್ಯಾಚ್ಚೇದ್ಯುಕ್ತಮಿದಂ ಚಕೋರಮನಸಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತೂಹಲಮ್ |
ಏತಚ್ಚಿತ್ರಮಹರ್ನಿಶಂ ಯದಧಿಕಾಮೇಷಾ ರುಚಿಂ ಗಾಹತೇ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುಮಣಿಪ್ರಭಾಸ್ವಪಿ ಚ ಯದ್ಬಿಬ್ಬೋಕಮಾಲಂಬತೇ || ೨೦ ||

ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಕಲಶಾಂಬುಧೇರ್ವಹತಿ ಯತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ
ಶೋಭಾಮೋಷ್ಠರುಚಾಂಬ ವಿದ್ರುಮಭವಾಮೇತದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮಾದುದಿತಂ ಪುರಾ ಕಿಲ ಪಪೌ ಶರ್ವಃ ಪುರಾಣಃ ಪುಮಾನ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯಸಮುದ್ಭವಂ ರಸಯತೇ ಮಾಧುರ್ಯರೂಪಂ ರಸಮ್ || ೨೧ ||

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಕುಂಭಶೈಲಕಟಕೇ ವಿಸ್ತಾರಿಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
ಪತ್ರಶ್ರೀಜುಷಿ ಚಂಚಲಾಃ ಸ್ಮಿತರುಚಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕೋಮಳಾಃ |
ಸಂಧ್ಯಾದೀಧಿತಿರಂಜಿತಾ ಇವ ಮುಹುಃ ಸಾಂದ್ರಾಧರಜ್ಯೋತಿಷಾ
ವ್ಯಾಲೋಲಾಮಲಶಾರದಾಭ್ರಶಕಲವ್ಯಾಪಾರಮಾತನ್ವತೇ || ೨೨ ||

ಕ್ಷೀರಂ ದೂರತ ಏವ ತಿಷ್ಠತು ಕಥಂ ವೈಮಲ್ಯಮಾತ್ರಾದಿದಂ
ಮಾತಸ್ತೇ ಸಹಪಾಠವೀಥಿಮಯತಾಂ ಮಂದಸ್ಮಿತೈರ್ಮಂಜುಳೈಃ |
ಕಿಂ ಚೇಯಂ ತು ಭಿದಾಸ್ತಿ ದೋಹನವಶಾದೇಕಂ ತು ಸಂಜಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮರ್ಥಿತಂ ಪ್ರಣಮತಾಮನ್ಯತ್ತು ದೋದುಹ್ಯತೇ || ೨೩ ||

ಕರ್ಪೂರೈರಮೃತೈರ್ಜಗಜ್ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಾತಪೈಃ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಗುಣೈರ್ಮೃಣಾಲವಲಯೈರ್ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಸಮತಯಾ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಸಜ್ಜನೈಃ
ತತ್ತಾದೃಙ್ಮಮ ತಾಪಶಾಂತಿವಿಧಯೇ ಕಿಂ ದೇವಿ ಮಂದಾಯತೇ || ೨೪ ||

ಮಧ್ಯೇಗರ್ಭಿತಮಂಜುವಾಕ್ಯಲಹರೀಮಾಧ್ವೀಝರೀಶೀತಲಾ
ಮಂದಾರಸ್ತಬಕಾಯತೇ ಜನನಿ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ |
ಯಸ್ಯಾ ವರ್ಧಯಿತುಂ ಮುಹುರ್ವಿಕಸನಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮದ್ರುಹೋ
ವಲ್ಗುರ್ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮವ್ಯತಿಕರೋ ವಾಸಂತಮಾಸಾಯತೇ || ೨೫ ||

ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜರಂಜಿತರುಚಿಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಚ್ಛಟಾ |
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಿರಿಸಾರ್ವಭೌಮತನಯೇ ಕಲ್ಲೋಲಯತ್ವಾಶು ಮೇ |
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲಿಪಿನದ್ಧಹಲ್ಲಕಮಯೀ ಮಾಲೇವ ಯಾ ಪೇಶಲಾ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಶ್ವರಿ ಮಾರಮರ್ದಿತುರುರೋಮಧ್ಯೇ ಮುಹುರ್ಲಂಬತೇ || ೨೬ ||

ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಶರದಭ್ರವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾಪ್ಯಸೋ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಕಿರತಿ ತೇ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾರಸಮ್ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಶಿಶಿರೀಕರೋತಿ ಜಗತೀಶ್ಚಾಲೋಕ್ಯ ಚೈನಾಮಹೋ
ಕಾಮಂ ಖೇಲತಿ ನೀಲಕಂಠಹೃದಯಂ ಕೌತೂಹಲಾಂದೋಲಿತಮ್ || ೨೭ ||

ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರೌಢಕಟಾಕ್ಷಕುಂಜಕುಹರೇಷ್ವತ್ಯಚ್ಛಗುಚ್ಛಾಯಿತಂ
ವಕ್ತ್ರೇಂದುಚ್ಛವಿಸಿಂಧುವೀಚಿನಿಚಯೇ ಫೇನಪ್ರತಾನಾಯಿತಮ್ |
ನೈರಂತರ್ಯವಿಜೃಂಭಿತಸ್ತನತಟೇ ನೈಚೋಲಪಟ್ಟಾಯಿತಂ
ಕಾಲುಷ್ಯಂ ಕಬಲೀಕರೋತು ಮಮ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ || ೨೮ ||

ಪೀಯೂಷಂ ತವ ಮಂಥರಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯರ್ಥೈವ ಸಾಪಪ್ರಥಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮೀದೃಶಂ ಯದಿ ಭವೇದೇತತ್ಕಥಂ ವಾ ಶಿವೇ |
ಮಂದಾರಸ್ಯ ಕಥಾಲವಂ ನ ಸಹತೇ ಮಥ್ನಾತಿ ಮಂದಾಕಿನೀ-
ಮಿಂದುಂ ನಿಂದತಿ ಕೀರ್ತಿತೇಽಪಿ ಕಲಶೀಪಾಥೋಧಿಮೀರ್ಷ್ಯಾಯತೇ || ೨೯ ||

ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ನಯನೋತ್ಸವಂ ವಿತನುತಾಂ ವಿದ್ಯೋತತಾಂ ಚಂದ್ರಮಾ
ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮದನಾಂತಕೇನ ಮುಕುಟೀಮಧ್ಯೇ ಚ ಸಮ್ಮಾನ್ಯತಾಮ್ |
ಆಃ ಕಿಂ ಜಾತಮನೇನ ಹಾಸಸುಷಮಾಮಾಲೋಕ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ
ಕಾಲಂಕೀಮವಲಂಬತೇ ಖಲು ದಶಾಂ ಕಲ್ಮಾಷಹೀನೋಽಪ್ಯಸೌ || ೩೦ ||

ಚೇತಃ ಶೀತಲಯಂತು ನಃ ಪಶುಪತೇರಾನಂದಜೀವಾತವೋ
ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಯನಾಧ್ವಸೀಮಸು ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾತಪೋಪಕ್ರಮಾಃ |
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಸರೋರುಹಾಕರಖಲೀಕಾರೇ ತುಷಾರೋತ್ಕರಾಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಕೀರ್ತಿಬೀಜನಿಕರಾಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ || ೩೧ ||

ಕರ್ಮೌಘಾಖ್ಯತಮಃ ಕಚಾಕಚಿಕರಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಚಿಂತಯೇ
ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಷೇಮಂಕರಾನಂಕುರಾನ್ |
ಯೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಶಿರಶ್ರಿಯೋ ವಿಕಸಿತಂ ಚಂದ್ರಾತಪಾಂಭೋರುಹ-
ದ್ವೇಷೋದ್ಘೋಷಣಚಾತುರೀಮಿವ ತಿರಸ್ಕರ್ತುಂ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೇ || ೩೨ ||

ಕುರ್ಯುರ್ನಃ ಕುಲಶೈಲರಾಜತನಯೇ ಕೂಲಂಕಷಂ ಮಂಗಳಂ
ಕುಂದಸ್ಪರ್ಧನಚುಂಚವಸ್ತವ ಶಿವೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಕ್ರಮಾಃ |
ಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿನಯನಂ ಸಂತೋಷಯಂತೀಶ್ವರಂ
ಕರ್ಪೂರಪ್ರಕರಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾಃ ಪುಂಸಾಮಸಾಧಾರಣಾಃ || ೩೩ ||

ಕಮ್ರೇಣ ಸ್ನಪಯಸ್ವ ಕರ್ಮಕುಹನಾಚೋರೇಣ ಮಾರಾಗಮ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಶಿಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತೇನ ವಿದುಷಾಮಕ್ಷೀಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೇನ ಕಲುಷಸ್ಫೋಟಕ್ರಿಯಾಚುಂಚುನಾ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವೀಚಿಕಾವಿಹರಣಪ್ರಾಚುರ್ಯಧುರ್ಯೇಣ ಮಾಮ್ || ೩೪ ||

ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಕಂದಲಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಂಕಾಮಹೇ
ಬಿಂಬಃ ಕಶ್ಚನ ನೂತನಃ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನೈಶಾಕರಃ ಶೀಕರಃ |
ಕಿಂಚ ಕ್ಷೀರಪಯೋನಿಧಿಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವೀಚಿಕಾ-
ಬಿಬ್ವೋಕೋಽಪಿ ವಿಡಂಬ ಏವ ಕುಹನಾ ಮಲ್ಲೀಮತಲ್ಲೀರುಚಃ || ೩೫ ||

ದುಷ್ಕರ್ಮಾರ್ಕನಿಸರ್ಗಕರ್ಕಶಮಹಸ್ಸಂಪರ್ಕತಪ್ತಂ ಮಿಳ-
ತ್ಪಂಕಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ ಮಮ ಮನಃ ಕಾಂಚೀಪುರಾಲಂಕ್ರಿಯೇ |
ಅಂಬ ತ್ವನ್ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸೇ ಮಙ್ಕ್ತ್ವಾ ವಿಧೂಯ ವ್ಯಥಾ-
ಮಾನಂದೋದಯಸೌಧಶೃಂಗಪದವೀಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತಿ || ೩೬ ||

ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಗರಾಜಶೇಖರಸುತೇ ನಾಕಾಲಯಾನಾಂ ಪುರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ವರಯಾ ವಿಪತ್ಪ್ರಶಮನೇ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾಃ ಕಿರನ್ |
ಆಗಚ್ಛಂತಮನುಗ್ರಹಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾನಂದಬೀಜಾನಿ ತೇ
ನಾಸೀರೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ತನುತೇ ನಾಥೇ ಸುಧಾಶೀತಲಃ || ೩೭ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಥಮಾನವಿಭ್ರಮನಿಧಿಃ ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಪ್ರಸೂಃ
ಮುಗ್ಧಸ್ತೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ಗಿರಿಜೇ ಮುಷ್ಣಾತು ಮೇ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ |
ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಿಹಿತೇ ಕರಗ್ರಹ ಉಮೇ ಶಂಭುಸ್ತ್ರಪಾಮೀಲಿತಂ
ಸ್ವೈರಂ ಕಾರಯತಿ ಸ್ಮ ತಾಂಡವವಿನೋದಾನಂದಿನಾ ತಂಡುನಾ || ೩೮ ||

ಕ್ಷುಣ್ಣಂ ಕೇನಚಿದೇವ ಧೀರಮನಸಾ ಕುತ್ರಾಪಿ ನಾನಾಜನೈಃ
ಕರ್ಮಗ್ರಂಥಿನಿಯಂತ್ರಿತೈರಸುಗಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ |
ಮುಗ್ಧೈರ್ದ್ರಷ್ಟುಮಶಕ್ಯಮೇವ ಮನಸಾ ಮೂಢಸ್ಯ ಮೇ ಮೌಕ್ತಿಕಂ
ಮಾರ್ಗಂ ದರ್ಶಯತು ಪ್ರದೀಪ ಇವ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ || ೩೯ ||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾಂತಿಭಿರೇವ ನಿರ್ಮಲತರಂ ನೈಶಾಕರಂ ಮಂಡಲಂ
ಹಂಸೈರೇವ ಶರದ್ವಿಲಾಸಸಮಯೇ ವ್ಯಾಕೋಚಮಂಭೋರುಹಮ್ |
ಸ್ವಚ್ಛೈರೇವ ವಿಕಸ್ವರೈರುಡುಗುಣೈಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಿಂಬಂ ದಿವಃ
ಪುಣ್ಯೈರೇವ ಮೃದುಸ್ಮಿತೈಸ್ತವ ಮುಖಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಶೋಭಾಭರಮ್ || ೪೦ ||

ಮಾನಗ್ರಂಥಿವಿಧುಂತುದೇನ ರಭಸಾದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನೇ ನವ-
ಪ್ರೇಮಾಡಂಬರಪೂರ್ಣಿಮಾಹಿಮಕರೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಆಲೋಕ್ಯ ಸ್ಮಿತಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಪುನರಿಮಾಮುನ್ಮೀಲನಂ ಜಗ್ಮುಷೀಂ
ಚೇತಃ ಶೀಲಯತೇ ಚಕೋರಚರಿತಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣೇಃ || ೪೧ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ತವ ಭಜೇ ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾ-
ನಾಪೀನಸ್ತನಪಾನಲಾಲಸತಯಾ ನಿಶ್ಶಂಕಮಂಕೇಶಯಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಸೃಮರಾನುದ್ದಾಮಯಾ ಶುಂಡಯಾ
ಸೂನುಸ್ತೇ ಬಿಸಶಂಕಯಾಶು ಕುಹನಾದಂತಾವಲಗ್ರಾಮಣೀಃ || ೪೨ ||

ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷವಿಮರ್ದಸಂಭ್ರಮವಶಾದುದ್ದಾಮಮುಕ್ತಾಗುಣ-
ಪ್ರಾಲಂಬೇ ಕುಚಕುಂಭಯೋರ್ವಿಗಲಿತೇ ದಕ್ಷದ್ವಿಷೋ ವಕ್ಷಸಿ |
ಯಾ ಸಖ್ಯೇನ ಪಿನಹ್ಯತಿ ಪ್ರಚುರಯಾ ಭಾಸಾ ತದೀಯಾಂ ದಶಾಂ
ಸಾ ಮೇ ಖೇಲತು ಕಾಮಕೋಟಿ ಹೃದಯೇ ಸಾಂದ್ರಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ || ೪೩ ||

ಮಂದಾರೇ ತವ ಮಂಥರಸ್ಮಿತರುಚಾಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮಾಲೋಕ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಶಾಸನೇ ಚ ನಿಯತೋ ರಾಗೋದಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಚಾಂದ್ರೀಷು ದ್ಯುತಿಮಂಜರೀಷು ಚ ಮಹಾದ್ವೇಷಾಂಕುರೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಶುದ್ಧಾನಾಂ ಕಥಮೀದೃಶೀ ಗಿರಿಸುತೇಽತಿಶುದ್ಧಾ ದಶಾ ಕಥ್ಯತಾಮ್ || ೪೪ ||

ಪೀಯೂಷಂ ಖಲು ಪೀಯತೇ ಸುರಜನೈರ್ದುಗ್ಧಾಂಬುಧಿರ್ಮಥ್ಯತೇ
ಮಾಹೇಶೈಶ್ಚ ಜಟಾಕಲಾಪನಿಗಳೈರ್ಮಂದಾಕಿನೀ ನಹ್ಯತೇ |
ಶೀತಾಂಶುಃ ಪರಿಭೂಯತೇ ಚ ತಮಸಾ ತಸ್ಮಾದನೇತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ವಚೋವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಲ್ಲಂಘತೇ || ೪೫ ||

ಆಶಂಕೇ ತವ ಮಂದಹಾಸಲಹರೀಮನ್ಯಾದೃಶೀಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ-
ಮೇಕಾಮ್ರೇಶಕುಟುಂಬಿನಿ ಪ್ರತಿಪದಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾಸಂಗಮೇ |
ವಕ್ಷೋಜಾಂಬುರುಹೇ ನ ತೇ ರಚಯತಃ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಂ ಕೌಟ್ಮಲೀ-
ಮಾಸ್ಯಾಂಭೋರುಹಮಂಬ ಕಿಂಚ ಶನಕೈರಾಲಂಬತೇ ಫುಲ್ಲತಾಮ್ || ೪೬ ||

ಆಸ್ತೀರ್ಣಾಧರಕಾಂತಿಪಲ್ಲವಚಯೇ ಪಾತಂ ಮುಹುರ್ಜಗ್ಮುಷೀ
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಕಂದಲತ್ಸ್ಮರಶರಜ್ವಾಲಾವಲೀರ್ವ್ಯಂಜತೀ |
ನಿಂದಂತೀ ಘನಸಾರಹಾರವಲಯಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃಣಾಲಾನಿ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ವಿರಹಿಣೀರೀತಿಂ ಜಗಾಹೇತರಾಮ್ || ೪೭ ||

ಸೂರ್ಯಾಲೋಕವಿಧೌ ವಿಕಾಸಮಧಿಕಂ ಯಾಂತೀ ಹರಂತೀ ತಮ-
ಸ್ಸಂದೋಹಂ ನಮತಾಂ ನಿಜಸ್ಮರಣತೋ ದೋಷಾಕರದ್ವೇಷಿಣೀ |
ನಿರ್ಯಾಂತೀ ವದನಾರವಿಂದಕುಹರಾನ್ನಿರ್ಧೂತಜಾಡ್ಯಾ ನೃಣಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಚಿತ್ರೀಯತೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ || ೪೮ ||

ಕುಂಠೀಕುರ್ಯುರಮೀ ಕುಬೋಧಘಟನಾಮಸ್ಮನ್ಮನೋಮಾಥಿನೀಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿವಂಕರಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಶ್ರೀಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ |
ಯೇ ತನ್ವಂತಿ ನಿರಂತರಂ ತರುಣಿಮಸ್ತಂಬೇರಮಗ್ರಾಮಣೀ-
ಕುಂಭದ್ವಂದ್ವವಿಡಂಬಿನಿ ಸ್ತನತಟೇ ಮುಕ್ತಾಕುಥಾಡಂಬರಮ್ || ೪೯ ||

ಪ್ರೇಂಖಂತಃ ಶರದಂಬುದಾ ಇವ ಶನೈಃ ಪ್ರೇಮಾನಿಲೈಃ ಪ್ರೇರಿತಾಃ
ಮಜ್ಜಂತೋ ಮದನಾರಿಕಂಠಸುಷಮಾಸಿಂಧೌ ಮುಹುರ್ಮಂಥರಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾಃ ಶ್ಯಾಮಾಯಮಾನಶ್ರಿಯೋ
ನೀಲಾಂಭೋಧರನೈಪುಣೀಂ ತತ ಇತೋ ನಿರ್ನಿದ್ರಯಂತ್ಯಂಜಸಾ || ೫೦ ||

ವ್ಯಾಪಾರಂ ಚತುರಾನನೈಕವಿಹೃತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೀ ಕುರ್ವತೀ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಗ್ರಹಣಂ ಮಹೇಶಿ ಸತತಂ ವಾಗೂರ್ಮಿಕಲ್ಲೋಲಿತಾ |
ಉತ್ಫುಲ್ಲಂ ಧವಳಾರವಿಂದಮಧರೀಕೃತ್ಯ ಸ್ಫುರಂತೀ ಸದಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರಸ್ವತೀ ವಿಜಯತೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ || ೫೧ ||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ಮಹಸಾ ಕಲ್ಮಾಷಯತ್ಯಾನನಂ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಪತಿರಿವ ಶ್ರೀಮಂದಹಾಸೋಽಪಿ ತೇ |
ಆಲಿಂಗತ್ಯತಿಪೀವರಾಂ ಸ್ತನತಟೀಂ ಬಿಂಬಾಧರಂ ಚುಂಬತಿ
ಪ್ರೌಢಂ ರಾಗಭರಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಮನಸೋ ಧೈರ್ಯಂ ಧುನೀತೇತರಾಮ್ || ೫೨ ||

ವೈಶದ್ಯೇನ ಚ ವಿಶ್ವತಾಪಹರಣಕ್ರೀಡಾಪಟೀಯಸ್ತಯಾ
ಪಾಂಡಿತ್ಯೇನ ಪಚೇಲಿಮೇನ ಜಗತಾಂ ನೇತ್ರೋತ್ಸವೋತ್ಪಾದನೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೈಸ್ತವ ತುಲಾಮಾರೋಢುಮುದ್ಯೋಗಿನೀ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸೌ ಜಲರಾಶಿಪೋಷಣತಯಾ ದೂಷ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ದಶಾಮ್ || ೫೩ ||

ಲಾವಣ್ಯಾಂಬುಜಿನೀಮೃಣಾಲವಲಯೈಃ ಶೃಂಗಾರಗಂಧದ್ವಿಪ-
ಗ್ರಾಮಣ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಚಾಮರೈಸ್ತರುಣಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯತೇಜೋಂಕುರೈಃ |
ಆನಂದಾಮೃತಸಿಂಧುವೀಚಿಪೃಷತೈರಾಸ್ಯಾಬ್ಜಹಂಸೈಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಥಾನ ಮಂದಹಸಿತೈರ್ಮತ್ಕಂ ಮನಃಕಲ್ಮಷಮ್ || ೫೪ ||

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲೀಪರಿಚಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಚ್ಛಟಾ-
ಚಂಚಚ್ಛೋಣಿಮಪುಂಜಮಧ್ಯಸರಣಿಂ ಮಾತಃ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೀ |
ಯಾ ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಪೈತಿ ಶಂಕರಜಟಾಕಾಂತಾರವಾಟೀಪತ-
ತ್ಸ್ವರ್ವಾಪೀಪಯಸಃ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿರಸೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಮಂಜುಳಾ || ೫೫ ||

ಸನ್ನಾಮೈಕಜುಷಾ ಜನೇನ ಸುಲಭಂ ಸಂಸೂಚಯಂತೀ ಶನೈ-
ರುತ್ತುಂಗಸ್ಯ ಚಿರಾದನುಗ್ರಹತರೋರುತ್ಪತ್ಸ್ಯಮಾನಂ ಫಲಮ್ |
ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ವಿಕಸ್ವರಾ ಕುಸುಮವತ್ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ತವ ಮಮ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || ೫೬ ||

ಧಾನುಷ್ಕಾಗ್ರಸರಸ್ಯ ಲೋಲಕುಟಿಲಭ್ರೂಲೇಖಯಾ ಬಿಭ್ರತೋ
ಲೀಲಾಲೋಕಶಿಲೀಮುಖಂ ನವವಯಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಃ |
ಜೇತುಂ ಮನ್ಮಥಮರ್ದಿನಂ ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸಃ ಸ್ವಯಂ
ವಲ್ಗುರ್ವಿಭ್ರಮಭೂಭೃತೋ ವಿತನುತೇ ಸೇನಾಪತಿಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ || ೫೭ ||

ಯನ್ನಾಕಂಪತ ಕಾಲಕೂಟಕಬಲೀಕಾರೇ ಚುಚುಂಬೇ ನ ಯದ್-
ಗ್ಲಾನ್ಯಾ ಚಕ್ಷುಷಿ ರೂಷಿತಾನಲಶಿಖೇ ರುದ್ರಸ್ಯ ತತ್ತಾದೃಶಮ್ |
ಚೇತೋ ಯತ್ಪ್ರಸಭಂ ಸ್ಮರಜ್ವರಶಿಖಿಜ್ವಾಲೇನ ಲೇಲಿಹ್ಯತೇ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕಲಿಕಾಹೇಲಾಭವಂ ಪ್ರಾಭವಮ್ || ೫೮ ||

ಸಂಭಿನ್ನೇವ ಸುಪರ್ವಲೋಕತಟಿನೀ ವೀಚೀಚಯೈರ್ಯಾಮುನೈಃ
ಸಂಮಿಶ್ರೇವ ಶಶಾಂಕದೀಪ್ತಿಲಹರೀ ನೀಲೈರ್ಮಹಾನೀರದೈಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಾ ತವ ಸ್ಮಿತರುಚಿಃ ಕಾಲಾಂಜನಸ್ಪರ್ಧಿನಾ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ಕಚರೋಚಿಷಾಂ ವ್ಯತಿಕರೇ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಮಶ್ನುತೇ || ೫೯ ||

ಜಾನೀಮೋ ಜಗದೀಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರೋಜಿನೀಮಭಿನವಾಮೇಷಾ ಯತಃ ಸರ್ವದಾ |
ಆಸ್ಯೇಂದೋರವಲೋಕನೇ ಪಶುಪತೇರಭ್ಯೇತಿ ಸಂಫುಲ್ಲತಾಂ
ತಂದ್ರಾಲುಸ್ತದಭಾವ ಏವ ತನುತೇ ತದ್ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ರಮಮ್ || ೬೦ ||

ಯಾಂತೀ ಲೋಹಿತಿಮಾನಮಭ್ರತಟಿನೀ ಧಾತುಚ್ಛಟಾಕರ್ದಮೈಃ
ಭಾಂತೀ ಬಾಲಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿಕಿರಣೈರ್ಮೇಘಾವಲೀ ಶಾರದೀ |
ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜಚುಂಬನಕಲಾಶೋಣಾಯಮಾನೇನ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ಸಮದಶಾಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತೇ || ೬೧ ||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುಖೇಂದುಭೂಷಣಮಿದಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಂ
ನೇತ್ರಾನಂದಕರಂ ತಥಾ ಹಿಮಕರೋ ಗಚ್ಛೇದ್ಯಥಾ ತಿಗ್ಮತಾಮ್ |
ಶೀತಂ ದೇವಿ ತಥಾ ಯಥಾ ಹಿಮಜಲಂ ಸಂತಾಪಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಶ್ವೇತಂ ಕಿಂಚ ತಥಾ ಯಥಾ ಮಲಿನತಾಂ ಧತ್ತೇ ಚ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ || ೬೨ ||

ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ಪ್ರಸೃಮರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಾತಪಂ
ಸಂತಃ ಸಂತತಮಾಮನಂತ್ಯಮಲತಾಂ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ನ ಧುನೋತಿ ತಾಪಕಮಧಿಕಂ ಧೂನೋತಿ ನಾಭ್ಯಂತರಂ
ಧ್ವಾಂತಂ ತತ್ಖಲು ದುಃಖಿನೋ ವಯಮಿದಂ ಕೇನೇತಿ ನೋ ವಿದ್ಮಹೇ || ೬೩ ||

ನಮ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಣಯಪ್ರರೂಢಕಲಹಚ್ಛೇದಾಯ ಪಾದಾಬ್ಜಯೋಃ
ಮಂದಂ ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರಮಣೇಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಗೇಣ ತೇ |
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವಶ್ರಿಯಂ ಜಿತವತೋ ಬಂಹೀಯಸೀ ತಾದೃಶೀ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠಸ್ಯ ರುಚಿಂ ನಿರಸ್ಯ ಹಸಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಯಸ್ಯಾಯತೇ || ೬೪ ||

ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿಮೋಚನಂ ವಿದಧತಸ್ತತ್ಪ್ರೀತಿನಿಷ್ಪಾದಿನೀ
ಭೂಯೋ ದೂರತ ಏವ ಧೂತಮರುತಸ್ತತ್ಪಾಲನಂ ತನ್ವತೀ |
ಉದ್ಭೂತಸ್ಯ ಜಲಾಂತರಾದವಿರತಂ ತದ್ದೂರತಾಂ ಜಗ್ಮುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಕಂಬೋಸ್ತುಲಾಮಶ್ನುತೇ || ೬೫ ||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಝರೀವೈದಗ್ಧ್ಯಲೀಲಾಯಿತಂ
ಪಶ್ಯಂತೋಽಪಿ ನಿರಂತರಂ ಸುವಿಮಲಂಮನ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಂಡಲೇ |
ಲೋಕಂ ಹಾಸಯಿತುಂ ಕಿಮರ್ಥಮನಿಶಂ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಾತನ್ವತೇ
ಮಂದಾಕ್ಷಂ ವಿರಹಯ್ಯ ಮಂಗಳತರಂ ಮಂದಾರಚಂದ್ರಾದಯಃ || ೬೬ ||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೇರಪಿ ಶೈಲರಾಜತನಯೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಸ್ಯ ಚ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಲಕ್ಷಿಮೋದಯನಿಧೇಃ ಕಿಂಚಿದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ದೇವಿ ಸ ದದೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕದಾಚಿತ್ಪುರಾ
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋಽಪಿ ದದಾತ್ಯಸೌ ತು ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ವಾಗೀಶ್ವರೀಮ್ || ೬೭ ||

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರರತ್ನದೀಪಕಲಿಕೇ ತಾನ್ಯೇವ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ
ಚಾಕೋರಾಣಿ ಕುಲಾನಿ ದೇವಿ ಸುತರಾಂ ಧನ್ಯಾನಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ |
ಕಂಪಾತೀರಕುಟುಂಬಚಂಕ್ರಮಕಲಾಚುಂಚೂನಿ ಚಂಚೂಪುಟೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾನಿ ತವ ಸ್ಮಿತೇಂದುಮಹಸಾಮಾಸ್ವಾದಮಾತನ್ವತೇ || ೬೮ ||

ಶೈತ್ಯಪ್ರಕ್ರಮಮಾಶ್ರಿತೋಽಪಿ ನಮತಾಂ ಜಾಡ್ಯಪ್ರಥಾಂ ಧೂನಯನ್
ನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗತೋಽಪಿ ಗಿರಿಶಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಚಾರಯನ್ |
ಲೀಲಾಲಾಪಪುರಸ್ಸರೋಽಪಿ ಸತತಂ ವಾಚಂಯಮಾನ್ಪ್ರೀಣಯನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತವ ಸಮುಲ್ಲಾಸಃ ಕಥಂ ವರ್ಣ್ಯತೇ || ೬೯ ||

ಶ್ರೋಣೀಚಂಚಲಮೇಖಲಾಮುಖರಿತಂ ಲೀಲಾಗತಂ ಮಂಥರಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲೀಚಲನಂ ಕಟಾಕ್ಷವಲನಂ ಮಂದಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾಚಣಮ್ |
ಯದ್ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಖೇನ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಸಮ್ಮೋಹಯಂತ್ಯಂಜಸಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಯ ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ || ೭೦ ||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಜ್ಞಮಂದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಪ್ರರೋಹೇ ತವ
ಸ್ಫೀತಶ್ವೇತಿಮಸಾರ್ವಭೌಮಸರಣಿಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷಿ |
ಚಂದ್ರೋಽಯಂ ಯುವರಾಜತಾಂ ಕಲಯತೇ ಚೇಟೀಧುರಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ
ಶುದ್ಧಾ ಸಾ ಚ ಸುಧಾಝರೀ ಸಹಚರೀಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಲಂಬತೇ || ೭೧ ||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಿಂ ತನುತೇ ಫಲಂ ತನುಮತಾಮೌಷ್ಣ್ಯಪ್ರಶಾಂತಿಂ ವಿನಾ
ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ತನುಮತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣುನಾ |
ಸಂತಾಪೋ ವಿನಿವಾರ್ಯತೇ ನವವಯಃಪ್ರಾಚುರ್ಯಮಂಕೂರ್ಯತೇ
ಸೌಂದರ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಯತೇ ಜಗತಿ ಸಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸಂಚಾರ್ಯತೇ || ೭೨ ||

ವೈಮಲ್ಯಂ ಕುಮುದಶ್ರಿಯಾಂ ಹಿಮರುಚಃ ಕಾಂತ್ಯೈವ ಸಂಧುಕ್ಷ್ಯತೇ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರೋಚಿರಪಿ ಪ್ರದೋಷಸಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಸಂಪದ್ಯತೇ |
ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಂ ನವಮೌಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಪರಮಂ ಸಂಸ್ಕಾರತೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತದೀಧಿತೇರ್ವಿಶದಿಮಾ ನೈಸರ್ಗಿಕೋ ಭಾಸತೇ || ೭೩ ||

ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಶ್ರಿಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮ ಕ್ಷಿಣೋತು ಮಮತಾವೈಚಕ್ಷಣೀಮಕ್ಷಯಾಮ್ |
ಯದ್ಭೀತ್ಯೇವ ನಿಲೀಯತೇ ಹಿಮಕರೋ ಮೇಘೋದರೇ ಶುಕ್ತಿಕಾ-
ಗರ್ಭೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮಂಡಲೀ ಚ ಸರಸೀಮಧ್ಯೇ ಮೃಣಾಲೀ ಚ ಸಾ || ೭೪ ||

ಹೇರಂಬೇ ಚ ಗುಹೇ ಚ ಹರ್ಷಭರಿತಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಂಕೂರಯತ್
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಪೂರುಷೇ ಸಹಭುವಂ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಂ ವ್ಯಂಜಯತ್ |
ಆನಮ್ರೇಷು ಜನೇಷು ಪೂರ್ಣಕರುಣಾವೈದಗ್ಧ್ಯಮುತ್ತಾಲಯತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜಸಾ ತವ ಕಥಂಕಾರಂ ಮಯಾ ಕಥ್ಯತೇ || ೭೫ ||

ಸಂಕ್ರುದ್ಧದ್ವಿಜರಾಜಕೋಽಪ್ಯವಿರತಂ ಕುರ್ವಂದ್ವಿಜೈಃ ಸಂಗಮಂ
ವಾಣೀಪದ್ಧತಿದೂರಗೋಽಪಿ ಸತತಂ ತತ್ಸಾಹಚರ್ಯಂ ವಹನ್ |
ಅಶ್ರಾಂತಂ ಪಶುದುರ್ಲಭೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ಪತ್ಯೌ ಪಶೂನಾಂ ರತಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸಸ್ಯಂದೋ ಮಯಿ ಸ್ಪಂದತಾಮ್ || ೭೬ ||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ನಿರುಪಮಪ್ರೇಮಾಂಕುರಪ್ರಕ್ರಮಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಸಹಜಾಮುನ್ನಿದ್ರಯನ್ಮಾಧುರೀಮ್ |
ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ಮಂದಹಾಸಮಹಿಮಾ ಮಾತಃ ಕಥಂ ಮಾನಿತಾಂ
ತನ್ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸುರನಿಮ್ನಗಾಂ ಚ ಕಲಿಕಾಮಿಂದೋಶ್ಚ ತಾಂ ನಿಂದತಿ || ೭೭ ||

ಯೇ ಮಾಧುರ್ಯವಿಹಾರಮಂಟಪಭುವೋ ಯೇ ಶೈತ್ಯಮುದ್ರಾಕರಾ
ಯೇ ವೈಶದ್ಯದಶಾವಿಶೇಷಸುಭಗಾಸ್ತೇ ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸಹಜಂ ಗುಣತ್ರಯಮಿದಂ ಪರ್ಯಾಯತಃ ಕುರ್ವತಾಂ
ವಾಣೀಗುಂಫನಡಂಬರೇ ಚ ಹೃದಯೇ ಕೀರ್ತಿಪ್ರರೋಹೇ ಚ ಮೇ || ೭೮ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾ ದಕ್ಷಾಂತಕೇ ವೀಕ್ಷಣೇ
ಮಂದಾಕ್ಷಗ್ರಹಿಲಾ ಹಿಮದ್ಯುತಿಮಯೂಖಾಕ್ಷೇಪದೀಕ್ಷಾಂಕುರಾಃ |
ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತು ಮಾಕ್ಷಿಕಗುಡದ್ರಾಕ್ಷಾಭವಂ ವಾಕ್ಷು ಮೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷಪಥಂ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಮಪಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯೇಯುರ್ಮನಃ || ೭೯ ||

ಜಾತ್ಯಾ ಶೀತಲಶೀತಲಾನಿ ಮಧುರಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಪೂತಾನಿ ತೇ
ಗಾಂಗಾನೀವ ಪಯಾಂಸಿ ದೇವಿ ಪಟಲಾನ್ಯಲ್ಪಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ |
ಏನಃಪಂಕಪರಂಪರಾಮಲಿನಿತಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಾತ್ಸುತರಾಂ ಮದೀಯಧಿಷಣಾಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಂತು ಕ್ಷಣಾತ್ || ೮೦ ||

ಅಶ್ರಾಂತಂ ಪರತಂತ್ರಿತಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರೈಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯವರ್ಣಸಮತಾಸಂಗೇನ ಶಂಕಾಮಹೇ |
ಇಂದುಂ ನಾಕಧುನೀಂ ಚ ಶೇಖರಯತೇ ಮಾಲಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ ನವೈಃ
ವೈಕುಂಠೈರವಕುಂಠನಂ ಚ ಕುರುತೇ ಧೂಳೀಚಯೈರ್ಭಾಸ್ಮನೈಃ || ೮೧ ||

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರದೇವತೇ ಮೃದುವಚಸ್ಸೌರಭ್ಯಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮಲತಾನವೀನಕುಸುಮಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ |
ಮಂದಂ ಕಂದಲತಿ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ವದನಾಲೋಕೇ ಸಮಾಭಾಷಣೇ
ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣೇ ಕುಟ್ಮಳತಿ ಪ್ರರೂಢಪುಲಕೇ ಚಾಶ್ಲೇಷಣೇ ಫುಲ್ಲತಿ || ೮೨ ||

ಕಿಂ ತ್ರೈಸ್ರೋತಸಮಂಬಿಕೇ ಪರಿಣತಂ ಸ್ರೋತಶ್ಚತುರ್ಥಂ ನವಂ
ಪೀಯೂಷಸ್ಯ ಸಮಸ್ತತಾಪಹರಣಂ ಕಿಂವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಪುಃ |
ಕಿಂಸ್ವಿತ್ತ್ವನ್ನಿಕಟಂ ಗತಂ ಮಧುರಿಮಾಭ್ಯಾಸಾಯ ಗವ್ಯಂ ಪಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಕಪ್ರಿಯತಮೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ || ೮೩ ||

ಭೂಷಾ ವಕ್ತ್ರಸರೋರುಹಸ್ಯ ಸಹಜಾ ವಾಚಾಂ ಸಖೀ ಶಾಶ್ವತೀ
ನೀವೀ ವಿಭ್ರಮಸಂತತೇಃ ಪಶುಪತೇಃ ಸೌಧೀ ದೃಶಾಂ ಪಾರಣಾ |
ಜೀವಾತುರ್ಮದನಶ್ರಿಯಃ ಶಶಿರುಚೇರುಚ್ಚಾಟನೀ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಿರಾಮಭೂಮಿಮಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಮಂಜರೀ || ೮೪ ||

ಸೂತಿಃ ಶ್ವೇತಿಮಕಂದಲಸ್ಯ ವಸತಿಃ ಶೃಂಗಾರಸಾರಶ್ರಿಯಃ
ಪೂರ್ತಿಃ ಸೂಕ್ತಿಝರೀರಸಸ್ಯ ಲಹರೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧೇಃ |
ವಾಟೀ ಕಾಚನ ಕೌಸುಮೀ ಮಧುರಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮಾಸ್ತು ಮಂಗಳಕರೀ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ || ೮೫ ||

ಜಂತೂನಾಂ ಜನಿದುಃಖಮೃತ್ಯುಲಹರೀಸಂತಾಪನಂ ಕೃಂತತಃ
ಪ್ರೌಢಾನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣಶೀತಲರುಚೋ ನಿತ್ಯೋದಯಂ ಬಿಭ್ರತಃ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಸೃತ್ವರಾ ಇವ ಕರಾ ಹಾಸಾಂಕುರಾಸ್ತೇ ಹಠಾ-
ದಾಲೋಕೇನ ನಿಹನ್ಯುರಂಧತಮಸಸ್ತೋಮಸ್ಯ ಮೇ ಸಂತತಿಮ್ || ೮೬ ||

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲಸ್ಯ ವಿಲಸಲ್ಲಾವಣ್ಯಲೀಲಾನಟೀ-
ರಂಗಸ್ಯ ಸ್ಫುಟಮೂರ್ಧ್ವಸೀಮನಿ ಮುಹುಃ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿತತಿರ್ಬಿಂಬೋಷ್ಠಕಾಂತ್ಯಂಕುರೈಃ
ಚಿತ್ರಾಂ ವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತಾಂ ವಿತನುತೇ ಮೌಕ್ತೀಂ ವಿತಾನಶ್ರಿಯಮ್ || ೮೭ ||

ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್ತವ ವಕ್ತ್ರಮೇವ ಲಲಿತಂ ಸಂತೋಷಸಂಪಾದನಂ
ಶಂಭೋಃ ಕಿಂ ಪುನರಂಚಿತಸ್ಮಿತರುಚಃ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪಾತ್ರೀಕೃತಮ್ |
ಅಂಭೋಜಂ ಸ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಿಯಂಭಾವುಕಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತೇ ಶರದ್ವಿಕಸಿತೇ ಕೀದೃಗ್ವಿಧಂ ಭ್ರಾಜತೇ || ೮೮ ||

ಪುಂಭಿರ್ನಿರ್ಮಲಮಾನಸೈರ್ವಿದಧತೇ ಮೈತ್ರೀಂ ದೃಢಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರ್ಮಲಯಂ ಚ ನಿರ್ಮಲತರಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಭಂತೇತರಾಮ್ |
ಸೂಕ್ತಿಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತಿ ನಿರ್ಮಲತಮಾಂ ಯತ್ತಾವಕಾಃ ಸೇವಕಾಃ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಕಲಯಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧೇಃ || ೮೯ ||

ಆಕರ್ಷನ್ನಯನಾನಿ ನಾಕಿಸದಸಾಂ ಶೈತ್ಯೇನ ಸಂಸ್ತಂಭಯ-
ನ್ನಿಂದುಂ ಕಿಂಚ ವಿಮೋಹಯನ್ಪಶುಪತಿಂ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಮುಚ್ಚಾಟಯನ್ |
ಹಿಂಸನ್ಸಂಸೃತಿಡಂಬರಂ ತವ ಶಿವೇ ಹಾಸಾಹ್ವಯೋ ಮಾಂತ್ರಿಕಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮದೀಯಮಾನಸತಮೋವಿದ್ವೇಷಣೇ ಚೇಷ್ಟತಾಮ್ || ೯೦ ||

ಕ್ಷೇಪೀಯಃ ಕ್ಷಪಯಂತು ಕಲ್ಮಷಭಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಮಲ್ಪಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಚಂಕ್ರಮಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣವಃ |
ಪೀಡಾಕರ್ಮಠಕರ್ಮಘರ್ಮಸಮಯವ್ಯಾಪಾರತಾಪಾನಲ-
ಶ್ರೀಪಾತಾ ನವಹರ್ಷವರ್ಷಣಸುಧಾಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀಶೀಕರಾಃ || ೯೧ ||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತೈಂದವಮಹಃ ಪೂರೇ ಪರಿಸ್ಫೂರ್ಜತಿ
ಪ್ರೌಢಾಂ ವಾರಿಧಿಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ಭಕ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರಾತಿಭಮ್ |
ದೌರ್ಗತ್ಯಪ್ರಸರಾಸ್ತಮಃಪಟಲಿಕಾಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೇ
ಸರ್ವಂ ಕೈರವಸಾಹಚರ್ಯಪದವೀರೀತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಪರಮ್ || ೯೨ ||

ಮಂದಾರಾದಿಷು ಮನ್ಮಥಾರಿಮಹಿಷಿ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯರೀತಿಂ ನಿಜಾಂ
ಕಾದಾಚಿತ್ಕತಯಾ ವಿಶಂಕ್ಯ ಬಹುಶೋ ವೈಶದ್ಯಮುದ್ರಾಗುಣಃ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯಸಂಗಮಕಲಾಮಂದೀಭವತ್ಕೌತುಕಃ
ಸಾತತ್ಯೇನ ತವ ಸ್ಮಿತೇ ವಿತನುತೇ ಸ್ವೈರಾಸನಾವಾಸನಾಮ್ || ೯೩ ||

ಇಂಧಾನೇ ಭವವೀತಿಹೋತ್ರನಿವಹೇ ಕರ್ಮೌಘಚಂಡಾನಿಲ-
ಪ್ರೌಢಿಮ್ನಾ ಬಹುಲೀಕೃತೇ ನಿಪತಿತಂ ಸಂತಾಪಚಿಂತಾಕುಲಮ್ |
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಷಿಂಚ ಕಿಂಚಿದಮಲೈಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷೈರಿವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಕಣೈಃ ಶೈಶಿರ್ಯಲೀಲಾಕರೈಃ || ೯೪ ||

ಭಾಷಾಯಾ ರಸನಾಗ್ರಖೇಲನಜುಷಃ ಶೃಂಗಾರಮುದ್ರಾಸಖೀ-
ಲೀಲಾಜಾತರತೇಃ ಸುಖೇನ ನಿಯಮಸ್ನಾನಾಯ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಧಾಮಯೀವ ಶಿಶಿರಾ ಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀ ತಾವಕೀ
ಗಾಢಾನಂದತರಂಗಿತಾ ವಿಜಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ || ೯೫ ||

ಸಂತಾಪಂ ವಿರಲೀಕರೋತು ಸಕಲಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಚ್ಚೇತನಾ
ಮಜ್ಜಂತೀ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಮರಧುನೀಕಲ್ಲೋಲಜಾಲೇಷು ತೇ |
ನೈರಂತರ್ಯಮುಪೇತ್ಯ ಮನ್ಮಥಮರುಲ್ಲೋಲೇಷು ಯೇಷು ಸ್ಫುಟಂ
ಪ್ರೇಮೇಂದುಃ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತೋ ವಿತನುತೇ ಕೌತೂಹಲಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ || ೯೬ ||

ಚೇತಃಕ್ಷೀರಪಯೋಧಿಮಂಥರಚಲದ್ರಾಗಾಖ್ಯಮಂಥಾಚಲ-
ಕ್ಷೋಭವ್ಯಾಪೃತಿಸಂಭವಾಂ ಜನನಿ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀಸುಧಾಮ್ |
ಸ್ವಾದಂಸ್ವಾದಮುದೀತಕೌತುಕರಸಾ ನೇತ್ರತ್ರಯೀ ಶಾಂಕರೀ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರಂತರಂ ಪರಿಣಮತ್ಯಾನಂದವೀಚೀಮಯೀ || ೯೭ ||

ಆಲೋಕೇ ತವ ಪಂಚಸಾಯಕರಿಪೋರುದ್ದಾಮಕೌತೂಹಲ-
ಪ್ರೇಂಖನ್ಮಾರುತಘಟ್ಟನಪ್ರಚಲಿತಾದಾನಂದದುಗ್ಧಾಂಬುಧೇಃ |
ಕಾಚಿದ್ವೀಚಿರುದಂಚತಿ ಪ್ರತಿನವಾ ಸಂವಿತ್ಪ್ರರೋಹಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕವೀಶ್ವರಾಃ ಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೇ ಸರ್ವದಾ || ೯೮ ||

ಸೂಕ್ತಿಃ ಶೀಲಯತೇ ಕಿಮದ್ರಿತನಯೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಾತ್ತೇ ಮುಹುಃ
ಮಾಧುರ್ಯಾಗಮಸಂಪ್ರದಾಯಮಥವಾ ಸೂಕ್ತೇರ್ನು ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ |
ಇತ್ಥಂ ಕಾಮಪಿ ಗಾಹತೇ ಮಮ ಮನಃ ಸಂದೇಹಮಾರ್ಗಭ್ರಮಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಸರಣಿಸ್ಫೂರ್ತೌ ನಿಧತ್ತೇ ಪದಮ್ || ೯೯ ||

ಕ್ರೀಡಾಲೋಲಕೃಪಾಸರೋರುಹಮುಖೀಸೌಧಾಂಗಣೇಭ್ಯಃ ಕವಿ-
ಶ್ರೇಣೀವಾಕ್ಪರಿಪಾಟಿಕಾಮೃತಝರೀಸೂತೀಗೃಹೇಭ್ಯಃ ಶಿವೇ |
ನಿರ್ವಾಣಾಂಕುರಸಾರ್ವಭೌಮಪದವೀಸಿಂಹಾಸನೇಭ್ಯಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಜ್ಞಮಂದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಆರ್ಯಾಮೇವ ವಿಭಾವಯನ್ಮನಸಿ ಯಃ ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಪುರಃ
ಪಶ್ಯನ್ನಾರಭತೇ ಸ್ತುತಿಂ ಸ ನಿಯತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛವಿಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಯಸ್ಯಾನ್ವಿತಾಮ್
ಆರೋಹತ್ಯಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾನಂದವೀಚೀಮಯೀಮ್ || ೧೦೧ ||

 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಕಪಂಚಶತಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed