Sri Bhagavadgita Dhyanam – శ్రీ గీతా ధ్యానం


పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం
వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతమ్ |
అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీమష్టాదశాధ్యాయినీం
అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీమ్ || ౧ ||

నమోఽస్తు తే వ్యాస విశాలబుద్ధే
ఫుల్లారవిందాయతపత్రనేత్ర |
యేన త్వయా భారతతైలపూర్ణః
ప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయః ప్రదీపః || ౨ ||

ప్రపన్నపారిజాతాయతోత్రవేత్రైకపాణయే |
జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ గీతామృతదుహే నమః || ౩ ||

సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః |
పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ || ౪ ||

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనమ్ |
దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || ౫ ||

భీష్మద్రోణతటా జయద్రథజలా గాంధారనీలోత్పలా
శల్యగ్రాహవతీ కృపేణ వహనీ కర్ణేన వేలాకులా |
అశ్వత్థామవికర్ణఘోరమకరా దుర్యోధనావర్తినీ
సోత్తీర్ణా ఖలు పాండవైః రణనదీ కైవర్తకః కేశవః || ౬ ||

పారాశర్యవచః సరోజమమలం గీతార్థగంధోత్కటం
నానాఖ్యానకకేసరం హరికథాసంబోధనాబోధితమ్ |
లోకే సజ్జనషట్పదైరహరహః పేపీయమానం ముదా
భూయాద్భారతపంకజం కలిమలప్రధ్వంసి నః శ్రేయసే || ౭ ||

మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిమ్ |
యత్కృపా తమహం వందే పరమానందమాధవమ్ || ౮ ||

యం బ్రహ్మా వరుణేంద్రరుద్రమరుతః స్తున్వంతి దివ్యైః స్తవైః
వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషదైర్గాయంతి యం సామగాః |
ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో
యస్యాంతం న విదుః సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః || ౯ ||

ప్రథమోఽధ్యాయః – అర్జునవిషాదయోగః


సంపూర్ణ శ్రీమద్భగవద్గీత చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

10 thoughts on “Sri Bhagavadgita Dhyanam – శ్రీ గీతా ధ్యానం

  1. Bhavatgeeta rendering is completly available in Raghavareddy gari site on youtube. It is originally by swami Bhramananda of Chinmaya mission . Also Shankaracharya stotras by Swami are available. Probable this may interest you sir

  2. మొదటి పార్థనా శ్లోకంలో ‘భవేద్వేషిణీం’ బదులు ‘భవద్వేషిణీం’ అని ఉండాలి. వేరే authentic sources (దేవనాగరి ) చూసి మీకు కూడా ఇదే అనిపిస్తే దయచేసి సరిచేయగలరు.

స్పందించండి

error: Not allowed