Sri Gayatri Stotram 2 (Devi Bhagavate)- శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం – ౨ (దేవీభాగవతే)


నారద ఉవాచ |
భక్తానుకంపిన్ సర్వజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్ |
గాయత్ర్యాః కథితం తస్మాద్గాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరయ || ౧ ||

శ్రీనారాయణ ఉవాచ |
ఆదిశక్తే జగన్మాతర్భక్తానుగ్రహకారిణి |
సర్వత్ర వ్యాపికేఽనంతే శ్రీసంధ్యే తే నామోఽస్తు తే || ౨ ||

త్వమేవ సంధ్యా గాయత్రీ సావిత్రీ చ సరస్వతీ |
బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ రౌద్రీ రక్తా శ్వేతా సితేతరా || ౩ ||

ప్రాతర్బాలా చ మధ్యాహ్నే యౌవనస్థా భవేత్పునః |
వృద్ధా సాయం భగవతీ చింత్యతే మునిభిః సదా || ౪ ||

హంసస్థా గరుడారూఢా తథా వృషభవాహనీ |
ఋగ్వేదాధ్యాయినీ భూమౌ దృశ్యతే యా తపస్విభిః || ౫ ||

యజుర్వేదం పఠంతీ చ అంతరిక్షే విరాజతే |
సా సామగాపి సర్వేషు భ్రామ్యమాణా తథా భువి || ౬ ||

రుద్రలోకం గతా త్వం హి విష్ణులోకనివాసినీ |
త్వమేవ బ్రహ్మణో లోకేఽమర్త్యానుగ్రహకారిణీ || ౭ ||

సప్తర్షిప్రీతిజననీ మాయా బహువరప్రదా |
శివయోః కరనేత్రోత్థా హ్యశ్రుస్వేదసముద్భవా || ౮ ||

ఆనందజననీ దుర్గా దశధా పరిపఠ్యతే |
వరేణ్యా వరదా చైవ వరిష్ఠా వరవర్ణినీ || ౯ ||

గరిష్ఠా చ వరార్హా చ వరారోహా చ సప్తమీ |
నీలగంగా తథా సంధ్యా సర్వదా భోగమోక్షదా || ౧౦ ||

భాగీరథీ మర్త్యలోకే పాతాళే భోగవత్యపి |
త్రిలోకవాహినీ దేవీ స్థానత్రయనివాసినీ || ౧౧ ||

భూర్లోకస్థా త్వమేవాఽసి ధరిత్రీ లోకధారిణీ |
భువో లోకే వాయుశక్తిః స్వర్లోకే తేజసాం నిధిః || ౧౨ ||

మహర్లోకే మహాసిద్ధిర్జనలోకే జనేత్యపి |
తపస్వినీ తపోలోకే సత్యలోకే తు సత్యవాక్ || ౧౩ ||

కమలా విష్ణులోకే చ గాయత్రీ బ్రహ్మలోకదా |
రుద్రలోకే స్థితా గౌరీ హరార్ధాంగనివాసినీ || ౧౪ ||

అహమో మహతశ్చైవ ప్రకృతిస్త్వం హి గీయసే |
సామ్యవస్థాత్మికా త్వం హి శబలబ్రహ్మరూపిణీ || ౧౫ ||

తతః పరాఽపరాశక్తిః పరమా త్వం హి గీయసే |
ఇచ్ఛాశక్తిః క్రియాశక్తిర్జ్ఞానశక్తిస్త్రిశక్తిదా || ౧౬ ||

గంగా చ యమునా చైవ విపాశా చ సరస్వతీ |
సరయూర్దేవికా సింధుర్నర్మదైరావతీ తథా || ౧౭ ||

గోదావరీ శతద్రూశ్చ కావేరీ దేవలోకగా |
కౌశికీ చంద్రభాగా చ వితస్తా చ సరస్వతీ || ౧౮ ||

గండకీ తాపినీ తోయా గోమతీ వేత్రవత్యపి |
ఇడా చ పింగళా చైవ సుషుమ్ణా చ తృతీయకా || ౧౯ ||

గాంధారీ హస్తిజిహ్వా చ పూషాపూషా తథైవ చ |
అలంబుసా కుహూశ్చైవ శంఖినీ ప్రాణవాహినీ || ౨౦ ||

నాడీ చ త్వం శరీరస్థా గీయసే ప్రాక్తనైర్బుధైః |
హృత్పద్మస్థా ప్రాణశక్తిః కంఠస్థా స్వప్ననాయికా || ౨౧ ||

తాలుస్థా త్వం సదాధారా బిందుస్థా బిందుమాలినీ |
మూలే తు కుండలీశక్తిర్వ్యాపినీ కేశమూలగా || ౨౨ ||

శిఖామధ్యాసనా త్వం హి శిఖాగ్రే తు మనోన్మనీ |
కిమన్యద్బహునోక్తేన యత్కించిజ్జగతీత్రయే || ౨౩ ||

తత్సర్వం త్వం మహాదేవి శ్రియే సంధ్యే నమోఽస్తు తే |
ఇతీదం కీర్తితం స్తోత్రం సంధ్యాయాం బహుపుణ్యదమ్ || ౨౪ ||

మహాపాపప్రశమనం మహాసిద్ధివిధాయకమ్ |
య ఇదం కీర్తయేత్ స్తోత్రం సంధ్యాకాలే సమాహితః || ౨౫ ||

అపుత్రః ప్రాప్నుయాత్ పుత్రం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ |
సర్వతీర్థతపోదానయజ్ఞయోగఫలం లభేత్ || ౨౬ ||

భోగాన్ భుంక్త్వా చిరం కాలమంతే మోక్షమవాప్నుయాత్ |
తపస్విభిః కృతం స్తోత్రం స్నానకాలే తు యః పఠేత్ || ౨౭ ||

యత్ర కుత్ర జలే మగ్నః సంధ్యామజ్జనజం ఫలమ్ |
లభతే నాత్ర సందేహః సత్యం సత్యం చ నారద || ౨౮ ||

శృణుయాద్యోఽపి తద్భక్త్యా స తు పాపాత్ప్రముచ్యతే |
పీయూషసదృశం వాక్యం సంధ్యోక్తం నారదేరితమ్ || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీమద్దేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం నామ పంచమోఽధ్యాయః ||


మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed