Sri Gayatri Stotram 2 (Devi Bhagavate) – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2 (ದೇವೀಭಾಗವತೇ)


ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೃದಯಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ |
ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಕಥಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೀರಯ || ೧ ||

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ಆದಿಶಕ್ತೇ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿ |
ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಕೇಽನಂತೇ ಶ್ರೀಸಂಧ್ಯೇ ತೇ ನಾಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||

ತ್ವಮೇವ ಸಂಧ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ರೌದ್ರೀ ರಕ್ತಾ ಶ್ವೇತಾ ಸಿತೇತರಾ || ೩ ||

ಪ್ರಾತರ್ಬಾಲಾ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯೌವನಸ್ಥಾ ಭವೇತ್ಪುನಃ |
ವೃದ್ಧಾ ಸಾಯಂ ಭಗವತೀ ಚಿಂತ್ಯತೇ ಮುನಿಭಿಃ ಸದಾ || ೪ ||

ಹಂಸಸ್ಥಾ ಗರುಡಾರೂಢಾ ತಥಾ ವೃಷಭವಾಹನೀ |
ಋಗ್ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀ ಭೂಮೌ ದೃಶ್ಯತೇ ಯಾ ತಪಸ್ವಿಭಿಃ || ೫ ||

ಯಜುರ್ವೇದಂ ಪಠಂತೀ ಚ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ವಿರಾಜತೇ |
ಸಾ ಸಾಮಗಾಪಿ ಸರ್ವೇಷು ಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಾ ತಥಾ ಭುವಿ || ೬ ||

ರುದ್ರಲೋಕಂ ಗತಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಿಷ್ಣುಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ |
ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲೋಕೇಽಮರ್ತ್ಯಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ || ೭ ||

ಸಪ್ತರ್ಷಿಪ್ರೀತಿಜನನೀ ಮಾಯಾ ಬಹುವರಪ್ರದಾ |
ಶಿವಯೋಃ ಕರನೇತ್ರೋತ್ಥಾ ಹ್ಯಶ್ರುಸ್ವೇದಸಮುದ್ಭವಾ || ೮ ||

ಆನಂದಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ದಶಧಾ ಪರಿಪಠ್ಯತೇ |
ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾ ಚೈವ ವರಿಷ್ಠಾ ವರವರ್ಣಿನೀ || ೯ ||

ಗರಿಷ್ಠಾ ಚ ವರಾರ್ಹಾ ಚ ವರಾರೋಹಾ ಚ ಸಪ್ತಮೀ |
ನೀಲಗಂಗಾ ತಥಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಭೋಗಮೋಕ್ಷದಾ || ೧೦ ||

ಭಾಗೀರಥೀ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಪಾತಾಳೇ ಭೋಗವತ್ಯಪಿ |
ತ್ರಿಲೋಕವಾಹಿನೀ ದೇವೀ ಸ್ಥಾನತ್ರಯನಿವಾಸಿನೀ || ೧೧ ||

ಭೂರ್ಲೋಕಸ್ಥಾ ತ್ವಮೇವಾಽಸಿ ಧರಿತ್ರೀ ಲೋಕಧಾರಿಣೀ |
ಭುವೋ ಲೋಕೇ ವಾಯುಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವರ್ಲೋಕೇ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಿಃ || ೧೨ ||

ಮಹರ್ಲೋಕೇ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಜನಲೋಕೇ ಜನೇತ್ಯಪಿ |
ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪೋಲೋಕೇ ಸತ್ಯಲೋಕೇ ತು ಸತ್ಯವಾಕ್ || ೧೩ ||

ಕಮಲಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಾ |
ರುದ್ರಲೋಕೇ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರೀ ಹರಾರ್ಧಾಂಗನಿವಾಸಿನೀ || ೧೪ ||

ಅಹಮೋ ಮಹತಶ್ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಗೀಯಸೇ |
ಸಾಮ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಿಕಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಬಲಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ || ೧೫ ||

ತತಃ ಪರಾಽಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಮಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಗೀಯಸೇ |
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಶಕ್ತಿದಾ || ೧೬ ||

ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾ ಚೈವ ವಿಪಾಶಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ |
ಸರಯೂರ್ದೇವಿಕಾ ಸಿಂಧುರ್ನರ್ಮದೈರಾವತೀ ತಥಾ || ೧೭ ||

ಗೋದಾವರೀ ಶತದ್ರೂಶ್ಚ ಕಾವೇರೀ ದೇವಲೋಕಗಾ |
ಕೌಶಿಕೀ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಚ ವಿತಸ್ತಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ || ೧೮ ||

ಗಂಡಕೀ ತಾಪಿನೀ ತೋಯಾ ಗೋಮತೀ ವೇತ್ರವತ್ಯಪಿ |
ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಳಾ ಚೈವ ಸುಷುಮ್ಣಾ ಚ ತೃತೀಯಕಾ || ೧೯ ||

ಗಾಂಧಾರೀ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ ಚ ಪೂಷಾಪೂಷಾ ತಥೈವ ಚ |
ಅಲಂಬುಸಾ ಕುಹೂಶ್ಚೈವ ಶಂಖಿನೀ ಪ್ರಾಣವಾಹಿನೀ || ೨೦ ||

ನಾಡೀ ಚ ತ್ವಂ ಶರೀರಸ್ಥಾ ಗೀಯಸೇ ಪ್ರಾಕ್ತನೈರ್ಬುಧೈಃ |
ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಕಂಠಸ್ಥಾ ಸ್ವಪ್ನನಾಯಿಕಾ || ೨೧ ||

ತಾಲುಸ್ಥಾ ತ್ವಂ ಸದಾಧಾರಾ ಬಿಂದುಸ್ಥಾ ಬಿಂದುಮಾಲಿನೀ |
ಮೂಲೇ ತು ಕುಂಡಲೀಶಕ್ತಿರ್ವ್ಯಾಪಿನೀ ಕೇಶಮೂಲಗಾ || ೨೨ ||

ಶಿಖಾಮಧ್ಯಾಸನಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಿಖಾಗ್ರೇ ತು ಮನೋನ್ಮನೀ |
ಕಿಮನ್ಯದ್ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಯತ್ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತೀತ್ರಯೇ || ೨೩ ||

ತತ್ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಿ ಶ್ರಿಯೇ ಸಂಧ್ಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಬಹುಪುಣ್ಯದಮ್ || ೨೪ ||

ಮಹಾಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಮ್ |
ಯ ಇದಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಸಮಾಹಿತಃ || ೨೫ ||

ಅಪುತ್ರಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಸರ್ವತೀರ್ಥತಪೋದಾನಯಜ್ಞಯೋಗಫಲಂ ಲಭೇತ್ || ೨೬ ||

ಭೋಗಾನ್ ಭುಂಕ್ತ್ವಾ ಚಿರಂ ಕಾಲಮಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ತಪಸ್ವಿಭಿಃ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ನಾನಕಾಲೇ ತು ಯಃ ಪಠೇತ್ || ೨೭ ||

ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಜಲೇ ಮಗ್ನಃ ಸಂಧ್ಯಾಮಜ್ಜನಜಂ ಫಲಮ್ |
ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಚ ನಾರದ || ೨೮ ||

ಶೃಣುಯಾದ್ಯೋಽಪಿ ತದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ತು ಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಪೀಯೂಷಸದೃಶಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸಂಧ್ಯೋಕ್ತಂ ನಾರದೇರಿತಮ್ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed