Tiruppavai – ತಿರುಪ್ಪಾವೈ


ನೀಳಾ ತುಂಗ ಸ್ತನಗಿರಿತಟೀ ಸುಪ್ತಮುದ್ಬೋಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ
ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿಶತಶಿರಃ ಸಿದ್ಧಮಧ್ಯಾಪಯಂತೀ |
ಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಸ್ರಜಿ ನಿಗಳಿತಂ ಯಾ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೇ
ಗೋದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮ ಇದಮಿದಂ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯಃ ||

ಅನ್ನ ವಯಲ್ ಪುದುವೈ ಯಾಣ್ಡಾಳ್ ಅರಂಗರ್ಕು
ಪನ್ನು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪ್ಪಲ್ ಪದಿಯಮ್, ಇನ್ನಿಶೈಯಾಲ್
ಪಾಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತಾಳ್ ನಱ್ಪಾಮಾಲೈ,
ಪೂಮಾಲೈ ಶೂಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತಾಳೈ ಚ್ಚೊಲ್ಲು,
ಶೂಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತ ಶುಡರ್ಕೊಡಿಯೇ ತೊಲ್ಪಾವೈ,
ಪಾಡಿಯರುಳವಲ್ಲ ಪಲ್ವಳೈಯಾಯ್, ನಾಡಿ ನೀ
ವೇಂಗಡವಱ್ಕೆನ್ನೈ ವಿದಿ ಯೆನ್ಱ ಇಮ್ಮಾಟ್ರಮ್,
ನಾನ್ ಕಡವಾ ವಣ್ಣಮೇ ನಲ್‍ಕು.

————-

ಮಾರ್ಗಳಿ’ತ್ ತಿಂಗಳ್ ಮದಿನಿಱೈನ್ದ ನನ್ನಾಳಾಲ್ ,
ನೀರಾಡ ಪ್ಪೋದುವೀರ್ ಪೋದುಮಿನೋ ನೇರಿಳೈ’ಯೀರ್ ,
ಶೀರ್ ಮಲ್‍ಗುಮಾಯ್‍ಪಾಡಿ ಶೆಲ್ವಚ್ಚಿಱುಮೀರ್ಗಾಳ್ ,
ಕೂರ್ ವೇಲ್ ಕೊಡುನ್ದೊಳಿ’ಲನ್ ನನ್ದಗೋಪನ್ ಕುಮರನ್ ,
ಏರಾರ‍್ನ್ದ ಕಣ್ಣಿ ಯಶೋದೈ ಯಿಳಂ ಶಿಙ್ಗಂ ,
ಕಾರ‍್ಮೇನಿ ಚ್ಚೆಂಗಣ್ ಕದಿರ್ ಮತಿಯಮ್ಬೋಲ್ ಮುಗತ್ತಾನ್,
ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೇ ಪಱೈ ತರುವಾನ್ ,
ಪಾರೋರ್ ಪುಗಳ’ ಪ್ಪಡಿನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧ ||

ವೈಯತ್ತು ವಾಳ್’ವೀರ‍್ಗಾಳ್ ನಾಮುಂ ನಂ ಪಾವೈಕ್ಕು,
ಶೆಯ್ಯುಂ ಕಿರಿಶೈಗಳ್ ಕೇಳೀರೋ, ಪಾಱ್ಕಡಲುಳ್
ಪೈಯ ತ್ತುಯಿನ್ಱ ಪರಮ ನಡಿಪಾಡಿ,
ನೆಯ್ಯುಣ್ಣೋಂ ಪಾಲುಣ್ಣೋಂ ನಾಟ್ಕಾಲೇ ನೀರಾಡಿ,
ಮೈಯಿಟ್ಟೆಳು’ತೋಂ ಮಲರಿಟ್ಟು ನಾಂ ಮುಡಿಯೋಮ್,
ಶೆಯ್ಯಾದನ ಶೆಯ್ಯೋಂ ತೀಕ್ಕುಱಳೈ ಚೆನ್ಱೋದೋಮ್,
ಐಯಮುಂ ಪಿಚ್ಚೈಯುಮಾನ್ದನೈಯುಂ ಕೈಕಾಟ್ಟಿ,
ಉಯ್ಯುಮಾಱೆಣ್ಣಿ ಉಗನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨ ||

ಓಂಗಿ ಯುಲಗಳನ್ದ ಉತ್ತಮನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡಿ,
ನಾಂಗಳ್ ನಂ ಪಾವೈಕ್ಕುಚ್ಚಾಟ್ರಿ ನೀರಾಡಿನಾಲ್,
ತೀಂಗಿನ್ಱಿ ನಾಡೆಲ್ಲಾಂ ತಿಂಗಳ್ ಮುಮ್ಮಾರಿ ಪೆಯ್‍ದು,
ಓಂಗು ಪೆರುಂ ಶೆನ್ನೆಲೂಡು ಕಯಲುಗಳ,
ಪೂಂಗುವಳೈಪ್ಪೋದಿಲ್ ಪ್ಪೊಱಿವಣ್ಡು ಕಣ್ಪಡುಪ್ಪ,
ತೇಂಗಾದೇ ಪುಕ್ಕಿರುನ್ದು ಶೀರ್ತ ಮುಲೈಪಟ್ರಿ ವಾಂಗ,
ಕ್ಕುಡಂ ನಿಱೈಕ್ಕುಂ ವಳ್ಳಲ್ ಪೆರುಂ ಪಶುಕ್ಕಳ್,
ನೀಂಗಾದ ಶೆಲ್ವಂ ನಿಱೈನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೩ ||

ಆಳಿ’ಮಳೈ’ ಕ್ಕಣ್ಣಾ ಒನ್ಱು ನೀ ಕೈಕರವೇಲ್,
ಆಳಿ’ಯುಳ್ ಪುಕ್ಕು ಮುಗನ್ದು ಕೊಡಾರ್ತೇಱಿ,
ಊಳಿ’ ಮುದಲ್ವನುರುವಮ್ಬೋಲ್ ಮೆಯ್ ಕಱುತ್ತು,
ಪಾಳಿ’ಯನ್ದೋಳುಡೈ ಪ್ಪಱ್ಬನಾಬನ್ ಕೈಯಿಲ್,
ಆಳಿ’ಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ವಲಮ್ಬುರಿಪೋಲ್ ನಿನ್ಱತಿರ‍್ನ್ದು,
ತಾಳಾ’ದೇ ಶಾರ‍್ಙ್ಗಮುದೈತ್ತ ಶರಮಳೈ’ ಪೋಲ್,
ವಾಳ’ ವುಲಕಿನಿಲ್ ಪೆಯ್‍ದಿಡಾಯ್, ನಾಂಗಳುಂ
ಮಾರ್ಕಳಿ’ ನೀರಾಡ ಮಗಿಳ್’ನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೪ ||

ಮಾಯನೈ ಮನ್ನು ವಡಮದುರೈ ಮೈನ್ದನೈ,
ತೂಯ ಪೆರುನೀರ್ ಯಮುನೈ ತ್ತುಱೈವನೈ,
ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋನ್ಱುಂ ಅಣಿ ವಿಳಕ್ಕೈ,
ತಾಯೈ ಕ್ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೆಯ್‍ದ ದಾಮೋದರನೈ,
ತೂಯೋಮಾಯ್ ವನ್ದು ನಾಂ ತೂಮಲರ್ ತೂವಿತ್ತೊಳು’ದು,
ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಶಿನ್ದಿಕ್ಕ,
ಪೋಯ ಪಿಳೈ’ಯುಂ ಪುಗುದರುವಾ ನಿನ್ಱನವುಮ್,
ತೀಯಿನಿಲ್ ತೂಶಾಗುಂ ಶೆಪ್ಪೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೫ ||

ಪುಳ್ಳುಂ ಶಿಲಮ್ಬಿನ ಕಾಣ್ ಪುಳ್ಳರೈಯನ್ ಕೋಯಿಲಿಲ್,
ವೆಳ್ಳೈ ವಿಳಿಶಙ್ಗಿನ್ ಪೇರರವಂ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ ?
ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ಎಳು’ನ್ದಿರಾಯ್ ಪೇಯ್ ಮುಲೈ ನಂಜುಂಡು,
ಕಳ್ಳಚ್ಚಗಡಂ ಕಲಕ್ಕಳಿ’ಯ ಕ್ಕಾಲೋಚ್ಚಿ,
ವೆಳ್ಳತ್ತರವಿಲ್ ತುಯಿಲಮರ‍್ನ್ದ ವಿತ್ತಿನೈ,
ಉಳ್ಳತ್ತುಕ್ಕೊಂಡು ಮುನಿವರ‍್ಗಳುಂ ಯೋಗಿಗಳುಮ್,
ಮೆಳ್ಳವೆಳು’ನ್ದು ಅರಿಯೆನ್ಱ ಪೇರರವಮ್,
ಉಳ್ಳಂ ಪುಗುನ್ದು ಕುಳಿರ‍್ನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೬ ||

ಕೀಶು ಕೀಶೆನ್ಱೆಂಗುಂ ಆನೈಚ್ಚಾತ್ತನ್,
ಕಲನ್ದು ಪೇಶಿನ ಪೇಚ್ಚರವಂ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ ಪೇಯ್ ಪ್ಪೆಣ್ಣೇ,
ಕಾಶುಂ ಪಿಱಪ್ಪುಂ ಕಲಕಲಪ್ಪ ಕೈಪೇರ್ತು,
ವಾಶ ನಱುಂಕುಳ’ಲಾಯಿಚ್ಚಿಯರ್, ಮತ್ತಿನಾಲ್
ಓಶೈ ಪ್ಪಡುತ್ತ ತ್ತಯಿರರವಂ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ,
ನಾಯಗ ಪ್ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ,
ಕೇಶವನೈ ಪ್ಪಾಡವುಂ ನೀ ಕೇಟ್ಟೇ ಕಿಡತ್ತಿಯೋ,
ದೇಶಮುಡೈಯಾಯ್ ತಿಱವೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೭ ||

ಕೀಳ್’ವಾನಂ ವೆಳ್ಳೆನ್ಱು ಎರುಮೈ ಶಿಱುವೀಡು,
ಮೇಯ್‍ವಾನ್ ಪರನ್ದನ ಕಾಣ್ ಮಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಿಳ್ಳೈಗಳುಮ್,
ಪೋವಾನ್ ಪೋಗಿನ್ಱಾರೈ ಪ್ಪೋಗಾಮಲ್ ಕಾತ್ತು,
ಉನ್ನೈಕ್ಕೂವುವಾನ್ ವನ್ದು ನಿನ್ಱೋಮ್, ಕೋದುಗಲಮುಡೈಯ
ಪಾವಾಯ್ ಎಳು’ನ್ದಿರಾಯ್ ಪಾಡಿಪ್ಪಱೈ ಕೊಂಡು,
ಮಾವಾಯ್ ಪಿಳನ್ದಾನೈ ಮಲ್ಲರೈ ಮಾಟ್ಟಿಯ,
ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಶೆನ್ಱು ನಾಂ ಶೇವಿತ್ತಾಲ್,
ಆವಾವೆನ್ಱಾರಾಯ್‍ನ್ದರುಳೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೮ ||

ತೂಮಣಿಮಾಡತ್ತು ಚ್ಚುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ,
ತೂಪಂ ಕಮಳ’ ತ್ತುಯಿಲಣೈ ಮೇಲ್ ಕಣ್ವಳರುಮ್,
ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ ತಿಱವಾಯ್,
ಮಾಮೀರ್ ಅವಳೈ ಎಳುಪ್ಪೀರೋ, ಉನ್ ಮಗಳ್ ತಾನ್
ಊಮೈಯೋ ? ಅನ್ಱಿ ಚ್ಚೆವಿಡೋ, ಅನನ್ದಲೋ ?,
ಏಮ ಪ್ಪೆರುನ್ದುಯಿಲ್ ಮನ್ದಿರಪ್ಪಟ್ಟಾಳೋ ?,
ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾದವನ್ ವೈಕುನ್ದನ್ ಎನ್ಱೆನ್ಱು,
ನಾಮಂ ಪಲವುಂ ನವಿನ್ಱೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೯ ||

ನೋಟ್ರು ಚ್ಚುವರ‍್ಕ್ಕಂ ಪುಗುಗಿನ್ಱ ಅಮ್ಮನಾಯ್,
ಮಾಟ್ರಮುಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ ತಿಱವಾದಾರ್,
ನಾಟ್ರ ತ್ತುಳಾ’ಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್, ನಮ್ಮಾಲ್
ಪೋಟ್ರ ಪ್ಪಱೈ ತರುಂ ಪುಣ್ಣಿಯನಾಲ್,
ಪಣ್ಡೊರುನಾಳ್ ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ್ ವಾಯ್ ವೀಳ್’ನ್ದ ಕುಂಬಕರಣನುಮ್,
ತೋಟ್ರುಮುನಕ್ಕೇ ಪೆರುನ್ದುಯಿಲ್ ತಾನ್ ತನ್ದಾನೋ ?,
ಆಟ್ರ ವನನ್ದಲುಡೈಯಾಯ್ ಅರುಂಗಲಮೇ,
ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ವನ್ದು ತಿಱವೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೦ ||

ಕಟ್ರುಕ್ಕಱವೈ ಕ್ಕಣಂಗಳ್ ಪಲಕಱನ್ದು,
ಶೆಟ್ರಾರ್ ತಿಱಲಳಿ’ಯ ಚ್ಚೆನ್ಱು ಶೆರುಚ್ಚೆಯ್ಯುಮ್,
ಕುಟ್ರಮೊನ್ಱಿಲ್ಲಾದ ಕೋವಲರ್ ತಂ ಪೊಱ್ಕೊಡಿಯೇ,
ಪುಟ್ರರವಲ್‍ಗುಲ್ ಪುನಮಯಿಲೇ ಪೋದರಾಯ್,
ಶುಟ್ರತ್ತು ತೋಳಿ’ಮಾರೆಲ್ಲಾರುಂ ವನ್ದು, ನಿನ್
ಮುಟ್ರಂ ಪುಗುನ್ದು ಮುಗಿಲ್ ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ,
ಶಿಟ್ರಾದೇ ಪೇಶಾದೇ ಶೆಲ್ವ ಪ್ಪೆಂಡಾಟ್ಟಿ,
ನೀ ಎಟ್ರುಕ್ಕುಱಂಗುಂ ಪೊರುಳೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೧ ||

ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕಟ್ರೆರುಮೈ ಕನ್ಱುಕ್ಕಿಱಂಗಿ,
ನಿನೈತ್ತು ಮುಲೈ ವಳಿ’ಯೇ ನಿನ್ಱು ಪಾಲ್ ಶೋರ,
ನನೈತ್ತಿಲ್ಲಂ ಶೇಱಾಕ್ಕುಂ ನಱ್ಚೆಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್,
ಪನಿತ್ತಲೈ ವೀಳ’ ನಿನ್ ವಾಶಱ್ ಕಡೈ ಪಟ್ರಿ,
ಶಿನತ್ತಿನಾಲ್ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಕ್ಕೋಮಾನೈ ಚ್ಚೆಟ್ರ,
ಮನತ್ತುಕ್ಕಿನಿಯಾನೈ ಪ್ಪಾಡವುಂ ನೀ ವಾಯ್ ತಿಱವಾಯ್,
ಇನಿತ್ತಾನೆಳು’ನ್ದಿರಾಯ್ ಈದೆನ್ನ ಪೇರುಱಕ್ಕಮ್,
ಅನೈತ್ತಿಲ್ಲತ್ತಾರು ಮಱಿನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೨ ||

ಪುಳ್ಳಿನ್ ವಾಯ್ ಕೀಣ್ಡಾನೈ ಪ್ಪೊಲ್ಲಾ ವರಕ್ಕನೈ
ಕ್ಕಿಳ್ಳಿ ಕ್ಕಳೈನ್ದಾನೈ ಕ್ಕೀರ್ತಿಮೈ ಪಾಡಿಪ್ಪೋಯ್,
ಪಿಳ್ಳೈಗಳೆಲ್ಲಾರುಂ ಪಾವೈಕ್ಕಳಂಬುಕ್ಕಾರ್,
ವೆಳ್ಳಿ ಯೆಳು’ನ್ದು ವಿಯಾಳ’ಮುಱಂಗಿಟ್ರು,
ಪುಳ್ಳುಂ ಶಿಲಮ್ಬಿನ ಕಾಣ್! ಪೋದರಿಕ್ಕಣ್ಣಿನಾಯ್,
ಕುಳ್ಳಕ್ಕುಳಿರ ಕ್ಕುಡೈನ್ದು ನೀರಾಡಾದೇ,
ಪಳ್ಳಿಕ್ಕಿಡತ್ತಿಯೋ ಪಾವಾಯ್! ನೀ ನನ್ನಾಳಾಲ್,
ಕಳ್ಳಂ ತವಿರ‍್ನ್ದು ಕಲನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೩ ||

ಉಂಗಳ್ ಪುಳೈ’ಕ್ಕಡೈ ತ್ತೋಟ್ಟತ್ತು ವಾವಿಯುಳ್,
ಶೆಂಗಳು’ ನೀರ್ ವಾಯ್ ನೆಗಿಳ್’ನ್ದು ಅಮ್ಬಲ್ ವಾಯ್ ಕೂಮ್ಬಿನ ಕಾಣ್,
ಶೆಂಗಲ್ ಪೊಡಿ ಕ್ಕೂಱೈ ವೆಣ್ಬಲ್ ತವತ್ತವರ್,
ತಂಗಳ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಶಂಗಿಡುವಾನ್ ಪೋಗಿನ್ಱಾರ್,
ಎಂಗಳೈ ಮುನ್ನಂ ಎಳು’ಪ್ಪುವಾನ್ ವಾಯ್ ಪೇಶುಮ್,
ನಂಗಾಯ್ ಎಳು’ನ್ದಿರಾಯ್ ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡೈಯಾಯ್,
ಶಂಗೊಡು ಶಕ್ಕರಮೇನ್ದುಂ ತಡಕ್ಕೈಯನ್,
ಪಂಗಯಕ್ಕಣ್ಣಾನೈ ಪ್ಪಾಡೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೪ ||

ಎಲ್ಲೇ! ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಇನ್ನಮುಱಂಗುದಿಯೋ,
ಶಿಲ್ಲೆನ್ಱಳೈ’ಯೇನ್ಮಿನ್ ನಂಗೈಮೀರ್ ಪೋದರುಗಿನ್ಱೇನ್,
ವಲ್ಲೈ ಉನ್ ಕಟ್ಟುರೈಗಳ್ ಪಂಡೇ ಯುನ್ ವಾಯಱಿದುಮ್,
ವಲ್ಲೀರ‍್ಗಳ್ ನೀಂಗಳೇ ನಾನೇದಾನಾಯಿಡುಗ,
ಒಲ್ಲೈ ನೀ ಪೋದಾಯ್ ಉನಕ್ಕೆನ್ನ ವೇಱುಡೈಯೈ,
ಎಲ್ಲಾರುಂ ಪೋನ್ದಾರೋ? ಪೋನ್ದಾರ್ ಪೋನ್ದೆಣ್ಣಿಕ್ಕೊಳ್,
ವಲ್ಲಾನೈ ಕೊನ್ಱಾನೈ ಮಾಟ್ರಾರೈ ಮಾಟ್ರಳಿ’ಕ್ಕ
ವಲ್ಲಾನೈ, ಮಾಯಾನೈ ಪಾಡೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೫ ||

ನಾಯಗನಾಯ್ ನಿನ್ಱ ನನ್ದಗೋಪನುಡೈಯ
ಕೋಯಿಲ್ ಕಾಪ್ಪಾನೇ, ಕೊಡಿತ್ತೋನ್ಱುಂ ತೋರಣ
ವಾಯಿಲ್ ಕಾಪ್ಪಾನೇ, ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ ತಿಱವಾಯ್,
ಆಯರ್ ಶಿಱುಮಿಯರೋಮುಕ್ಕು, ಅಱೈಪಱೈ
ಮಾಯನ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ನೆನ್ನಲೇ ವಾಯ್ ನೇರ‍್ನ್ದಾನ್,
ತೂಯೋಮಾಯ್ ವನ್ದೋಂ ತುಯಿಲೆಳ’ಪ್ಪಾಡುವಾನ್,
ವಾಯಾಲ್ ಮುನ್ನಮುನ್ನಂ ಮಾಟ್ರಾದೇ ಅಮ್ಮಾ, ನೀ
ನೇಯ ನಿಲೈಕ್ಕದವಂ ನೀಕ್ಕೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೬ ||

ಅಮ್ಬರಮೇ ತಣ್ಣೀರೇ ಶೋಱೇ ಅಱಂ ಶೆಯ್ಯುಮ್,
ಎಮ್ಬೆರುಮಾನ್ ನನ್ದಗೋಪಾಲಾ ಎಳು’ನ್ದಿರಾಯ್,
ಕೊಮ್ಬನಾರ‍್ಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಕೊಳುನ್ದೇ ಕುಲ ವಿಳಕ್ಕೇ,
ಎಮ್ಬೆರುಮಾಟ್ಟಿ ಯಶೋದಾಯ್ ಅಱಿವುಱಾಯ್,
ಅಮ್ಬರಮೂಡಱುತ್ತು ಓಂಗಿ ಉಲಗಳನ್ದ,
ಉಮ್ಬರ್ ಕೋಮಾನೇ! ಉಱಂಗಾದೆಳು’ನ್ದಿರಾಯ್,
ಶೆಂ ಪೊಱ್ಕಳ’ಲಡಿ ಚ್ಚೆಲ್ವಾ ಬಲದೇವಾ,
ಉಮ್ಬಿಯುಂ ನೀಯುಮುಱಂಗೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೭ ||

ಉನ್ದು ಮದ ಗಳಿಟ್ರನೋಡಾದ ತೋಳ್ವಲಿಯನ್,
ನನ್ದಗೋಪಾಲನ್ ಮರುಮಗಳೇ! ನಪ್ಪಿನ್ನಾಯ್!,
ಗನ್ದಂ ಕಮಳು’ಂ ಕುಳ’ಲೀ ಕಡೈತಿಱವಾಯ್,
ವನ್ದು ಎಂಗುಂ ಕೋಳಿ’ ಯಳೈ’ತ್ತನ ಕಾಣ್, ಮಾದವಿ
ಪನ್ದಲ್ ಮೇಲ್ ಪಲ್‍ಕಾಲ್ ಕುಯಿಲಿನಂಗಳ್ ಕೂವಿನ ಕಾಣ್,
ಪನ್ದಾರ್ ವಿರಲಿ ಉನ್ ಮೈತ್ತುನನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ,
ಶೆನ್ದಾಮರೈ ಕ್ಕೈಯಾಲ್ ಶೀರಾರ್ ವಳೈಯೊಳಿಪ್ಪ,
ವನ್ದು ತಿಱವಾಯ್ ಮಗಿಳ್’ನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೮ ||

ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಕ್ಕೋಟ್ಟುಕ್ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್,
ಮೆತ್ತೆನ್ಱ ಪಂಚಶಯನತ್ತಿನ್ ಮೇಲೇಱಿ,
ಕೊತ್ತಲರ್ ಪೂಂಗುಳ’ಲ್ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಕೊಂಗೈಮೇಲ್,
ವೈತ್ತು ಕ್ಕಿಡನ್ದ ಮಲರ್ ಮಾರ್ ಪಾ ವಾಯ್ ತಿಱವಾಯ್,
ಮೈತ್ತಡಂ ಕಣ್ಣಿನಾಯ್ ನೀಯುನ್ ಮಣಾಳನೈ,
ಎತ್ತನೈ ಪೋದುಂ ತುಯಿಲೆಳ’ವೊಟ್ಟಾಯ್ ಕಾಣ್,
ಎತ್ತನೈಯೇಲುಂ ಪಿರಿವಾಟ್ರ ಗಿಲ್ಲೈಯಾಲ್,
ತತ್ತುವಮನ್ಱು ತಗವೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೯ ||

ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂವರಮರರ್ಕು ಮುನ್ ಶೆನ್ಱು,
ಕಪ್ಪಂ ತವಿರ್ಕುಂ ಕಲಿಯೇ ತುಯಿಲೆಳಾ’ಯ್,
ಶೆಪ್ಪಮುಡೈಯಾಯ್ ತಿಱಲುಡೈಯಾಯ್, ಶೆಟ್ರಾರ್ಕು
ವೆಪ್ಪಂ ಕೊಡುಕ್ಕುಂ ವಿಮಲಾ ತುಯಿಲೆಳಾ’ಯ್,
ಶೆಪ್ಪನ್ನ ಮೆನ್ಮುಲೈ ಶೆವ್ವಾಯಿ ಶಿಱುಮರುಂಗುಲ್,
ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ನಂಗಾಯ್ ತಿರುವೇ ತುಯಿಲೆಳಾ’ಯ್,
ಉಕ್ಕಮುಂ ತಟ್ಟೊಳಿಯುಂ ತನ್ದುನ್ ಮಣಾಳನೈ,
ಇಪ್ಪೋದೇ ಯೆಮ್ಮೈ ನೀರಾಟ್ಟೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೦ ||

ಏಟ್ರ ಕಲಂಗಳ್ ಎದಿರ‍್ಪೊಂಗಿ ಮೀದಳಿಪ್ಪ,
ಮಾಟ್ರಾದೇ ಪಾಲ್ ಶೊರಿಯುಂ ವಳ್ಳಲ್ ಪೆರುಂ ಪಶುಕ್ಕಳ್,
ಆಟ್ರಪ್ಪಡೈತ್ತಾನ್ ಮಗನೇ ಅಱಿವುಱಾಯ್,
ಊಟ್ರಮುಡೈಯಾಯ್ ಪೆರಿಯಾಯ್, ಉಲಗಿನಿಲ್
ತೋಟ್ರಮಾಯ್ ನಿನ್ಱ ಶುಡರೇ ತುಯಿಲೆಳಾ’ಯ್,
ಮಾಟ್ರಾರುನಕ್ಕು ವಲಿತೊಲೈನ್ದು ಉನ್ ವಾಶಱ್ಕಣ್,
ಆಟ್ರಾದು ವನ್ದು ಉನ್ನಡಿ ಪಣಿಯುಮಾಪೋಲೇ,
ಪೋಟ್ರಿಯಾಂ ವನ್ದೋಂ ಪುಗಳ್’ನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೧ ||

ಅಂಗಣ್ ಮಾ ಞಾಲತ್ತರಶರ್, ಅಭಿಮಾನ
ಬಂಗಮಾಯ್ ವನ್ದು ನಿನ್ ಪಳ್ಳಿಕ್ಕಟ್ಟಿಱ್ಕೀಳೇ’,
ಶಂಗಮಿರುಪ್ಪಾರ್ ಪೋಲ್ ವನ್ದು ತಲೈಪ್ಪೆಯ್‍ದೋಮ್,
ಕಿಂಕಿಣಿ ವಾಯ್‍ಚ್ಚೆಯ್‍ದ ತಾಮರೈ ಪ್ಪೂಪ್ಪೋಲೇ,
ಶೆಂಗಣ್ ಶಿಱುಚ್ಚಿಱಿದೇ ಯೆಮ್ಮೇಲ್ ವಿಳಿ’ಯಾವೋ,
ತಿಂಗಳುಮಾದಿತ್ತಿಯನು ಮೆಳು’ನ್ದಾಱ್ಪೋಲ್,
ಅಂಗಣಿರಣ್ಡುಂಕೊಣ್ಡು ಎಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ನೋಕ್ಕುದಿಯೇಲ್,
ಎಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ಶಾಪಮಿಳಿ’ನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೨ ||

ಮಾರಿಮಲೈ ಮುಳೈ’ಞ್ಜಿಲ್ ಮನ್ನಿ ಕ್ಕಿಡನ್ದುಱಂಗುಮ್,
ಶೀರಿಯ ಶಿಂಗಮಱಿವುಟ್ರು ತ್ತೀವಿಳಿ’ತ್ತು,
ವೇರಿ ಮಯಿರ‍್ಪ್ಪೊಂಗ ವೆಪ್ಪಾಡುಂ ಪೇರ‍್ನ್ದುಉದಱಿ,
ಮೂರಿ ನಿಮಿರ‍್ನ್ದು ಮುಳ’ಂಗಿ ಪ್ಪುಱಪ್ಪಟ್ಟು,
ಪೋದರುಮಾ ಪೋಲೇ ನೀ ಪೂವೈಪ್ಪೂವಣ್ಣಾ, ಉನ್
ಕೋಯಿಲ್ ನಿನ್ಱು ಇಂಗನೇ ಪೋನ್ದರುಳಿ, ಕೋಪ್ಪುಡೈಯ
ಶೀರಿಯ ಶಿಂಗಾಶನತ್ತಿರುನ್ದು, ಯಾಂ ವನ್ದ
ಕಾರಿಯಮಾರಾಯ್‍ನ್ದರುಳೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೩ ||

ಅನ್ಱು ಇವ್ವುಲಗಮಳನ್ದಾಯ್ ಅಡಿಪೋಟ್ರಿ,
ಶೆನ್ಱಂಗುತ್ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಶೆಟ್ರಾಯ್ ತಿಱಲ್ ಪೋಟ್ರಿ,
ಪೊನ್ಱ ಚ್ಚಗಡಮುದೈತ್ತಾಯ್ ಪುಗಳ್’ ಪೋಟ್ರಿ,
ಕನ್ಱು ಕುಣಿಲಾ ವೆಱಿನ್ದಾಯ್ ಕಳ’ಲ್ ಪೋಟ್ರಿ,
ಕುನ್ಱು ಕುಡೈಯಾಯ್ ಎಡುತ್ತಾಯ್ ಗುಣಂ ಪೋಟ್ರಿ,
ವೆನ್ಱು ಪಗೈ ಕೆಡುಕ್ಕುಂ ನಿನ್‍ಕೈಯಿಲ್ ವೇಲ್ ಪೋಟ್ರಿ,
ಎನ್ಱೆನ್ಱುನ್ ಶೇವಗಮೇ ಯೇತ್ತಿ ಪ್ಪಱೈ ಕೊಳ್ವಾನ್,
ಇನ್ಱು ಯಾಂ ವನ್ದೋಂ ಇರನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೪ ||

ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್ ಪ್ಪಿಱನ್ದು, ಓರಿರವಿಲ್
ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್ ಒಳಿತ್ತು ವಳರ,
ತರಿಕ್ಕಿಲಾನಾಗಿತ್ತಾನ್ ತೀಂಗು ನಿನೈನ್ದ,
ಕರುತ್ತೈ ಪ್ಪಿಳೈ’ಪ್ಪಿತ್ತು ಕ್ಕಂಜನ್ ವಯಿಟ್ರಿಲ್,
ನೆರುಪ್ಪೆನ್ನ ನಿನ್ಱ ನೆಡುಮಾಲೇ, ಉನ್ನೈ
ಅರುತ್ತಿತ್ತು ವನ್ದೋಂ ಪಱೈ ತರುದಿಯಾಗಿಲ್,
ತಿರುತ್ತಕ್ಕ ಶೆಲ್ವಮುಂ ಶೇವಗಮುಂ ಯಾಂಪಾಡಿ,
ವರುತ್ತಮುಂ ತೀರ‍್ನ್ದು ಮಗಿಳ್’ನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೫ ||

ಮಾಲೇ ! ಮಣಿವಣ್ಣಾ ! ಮಾರ್ಗಳಿ’ ನೀರಾಡುವಾನ್,
ಮೇಲೈಯಾರ್ ಶೆಯ್‍ವನಗಳ್ ವೇಂಡುವನ ಕೇಟ್ಟಿಯೇಲ್,
ಞಾಲತ್ತೈಯೆಲ್ಲಾಂ ನಡುಂಗ ಮುರಲ್ವನ,
ಪಾಲನ್ನ ವಣ್ಣತ್ತು ಉನ್ ಪಾಂಚಜನ್ನಿಯಮೇ,
ಪೋಲ್ವನ ಶಂಗಂಗಳ್ ಪೋಯ್‍ಪ್ಪಾಡುಡೈಯನವೇ,
ಶಾಲಪ್ಪೆರುಂ ಪಱೈಯೇ ಪಲ್ಲಾಂಡಿಶೈಪ್ಪಾರೇ,
ಕೋಲ ವಿಳಕ್ಕೇ ಕೊಡಿಯೇ ವಿತಾನಮೇ,
ಆಲಿನಿಲೈಯಾಯ್ ಅರುಳೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೬ ||

ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದಾ, ಉನ್ ತನ್ನೈ
ಪಾಡಿ ಪಱೈ ಕೊಣ್ಡು ಯಾಂ ಪೆಱು ಶಮ್ಮಾನಮ್,
ನಾಡು ಪುಗಳುಂ ಪರಿಶಿನಾಲ್ ನನ್ಱಾಗ,
ಶೂಡಗಮೇ ತೋಳ್ ವಳೈಯೇ ತೋಡೇ ಶೆವಿಪ್ಪೂವೇ,
ಪಾಡಗಮೇ ಎನ್ಱನೈಯ ಪಲ್‍ಗಲನುಂ ಯಾಮಣಿವೋಮ್,
ಆಡೈ ಯುಡುಪ್ಪೋಂ ಅದನ್ ಪಿನ್ನೇ ಪಾಱ್‍ಶೋಱು,
ಮೂಡ ನೆಯ್ ಪೆಯ್‍ದು ಮುಳ’ಂಗೈ ವಳಿ’ವಾರ,
ಕೂಡಿಯಿರುನ್ದು ಕುಳಿರ‍್ನ್ದೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೭ ||

ಕಱವೈಗಳ್ ಪಿನ್ ಶೆನ್ಱು ಕಾನಂ ಶೇರ‍್ನ್ದುಣ್ಬೋಮ್,
ಅಱಿವೊನ್ಱು ಮಿಲ್ಲಾದ ವಾಯ್‍ಕ್ಕುಲತ್ತು, ಉನ್ತನ್ನೈ
ಪಿಱವಿ ಪೆರುನ್ದನೈ ಪ್ಪುಣ್ಣಿಯುಂ ಯಾಮುಡೈಯೋಮ್,
ಕುಱೈ ಒನ್ಱುಮಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದಾ, ಉನ್ ತನ್ನೋಡು
ಉಱವೇಲ್ ನಮಕ್ಕು ಇಂಗೊಳಿ’ಕ್ಕ ಒಳಿ’ಯಾದು,
ಅಱಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೈಗಳೋಂ ಅನ್ಬಿನಾಲ್, ಉನ್ ತನ್ನೈ
ಶಿಱುಪೇರಳೈ’ತ್ತನವುಂ ಶೀಱಿ ಯರುಳಾದೇ,
ಇಱೈವಾ! ನೀ ತಾರಾಯ್ ಪಱೈ ಯೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೮ ||

ಶಿಟ್ರಂ ಶಿಱು ಕಾಲೇ ವಂದುನ್ನೈ ಶೇವಿತ್ತು, ಉನ್
ಪೋಟ್ರಾಮರೈ ಅಡಿಯೇ ಪೋಟ್ರುಂ ಪೊರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್,
ಪೆಟ್ರಂ ಮೇಯ್‍ತ್ತುಣ್ಣುಂ ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಪಿಱನ್ದು, ನೀ
ಕುಟ್ರೇವಲ್ ಎಂಗಳೈ ಕೊಳ್ಳಾಮಲ್ ಪೋಗಾದು,
ಇಟ್ರೈ ಪಱೈ ಕೊಳ್ವಾನನ್ಱು ಕಾಣ್ ಗೋವಿಂದಾ,
ಎಟ್ರೈಕ್ಕುಂ ಏಳ್’ ಏಳ್’ ಪಿಱವಿಕ್ಕುಮ್, ಉನ್ ತನ್ನೋಡು
ಉಟ್ರೋಮೇ ಯಾವೋಂ ಉನಕ್ಕೇ ನಾಂ ಆಟ್ಚೆಯ್‍ವೋಮ್,
ಮಟ್ರೈ ನಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾಟ್ರೇಲೋರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೯ ||

ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೈನ್ದ ಮಾದವನೈ ಕೇಶವನೈ,
ತಿಂಗಳ್ ತಿರುಮುಗತ್ತು ಚ್ಚೆಯಿಳೈ’ಯಾರ್ ಶೆನ್ಱಿಱೈಂಜಿ,
ಅಂಗಪ್ಪಱೈ ಕೊಂಡವಾಟ್ರೈ, ಅಣಿಪುದುವೈ
ಪೈಂಗಮಲತ್ ತಣ್‍ತೆರಿಯಲ್ ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಕೋದೈ ಶೊನ್ನ,
ಶಂಗ ತ್ತಮಿಳ್’ ಮಾಲೈ ಮುಪ್ಪದುಂ ತಪ್ಪಾಮೇ,
ಇಂಗು ಇಪ್ಪರಿಶುಱೈಪ್ಪಾರ್ ಈರಿರಂಡು ಮಾಲ್ವರೈತ್ತೋಳ್,
ಶೆಂಗನ್ ತಿರುಮುಗತ್ತು ಚ್ಚೆಲ್ವ ತ್ತಿರುಮಾಲಾಲ್,
ಎಂಗುಂ ತಿರುವರುಳ್ ಪೆಟ್ರು ಇನ್ಬುಱುವರೆಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೩೦ ||

ಆಂಡಾಳ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: