Daya Satakam – ದಯಾ ಶತಕಂ


ಪ್ರಪದ್ಯೇ ತಂ ಗಿರಿಂ ಪ್ರಾಯಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನುಕಂಪಯಾ |
ಇಕ್ಷುಸಾರಸ್ರವಂತ್ಯೇವ ಯನ್ಮೂರ್ತ್ಯಾ ಶರ್ಕರಾಯಿತಮ್ || ೧ ||

ವಿಗಾಹೇ ತೀರ್ಥಬಹುಲಾಂ ಶೀತಲಾಂ ಗುರುಸಂತತಿಮ್ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸದಯಾಂಭೋಧಿಪರೀವಾಹಪರಂಪರಾಮ್ || ೨ ||

ಕೃತಿನಃ ಕಮಲಾವಾಸಕಾರುಣ್ಯೈಕಾಂತಿನೋ ಭಜೇ |
ಧತ್ತೇ ಯತ್ಸೂಕ್ತಿರೂಪೇಣ ತ್ರಿವೇದೀ ಸರ್ವಯೋಗ್ಯತಾಮ್ || ೩ ||

ಪರಾಶರಮುಖಾನ್ವಂದೇ ಭಗೀರಥನಯೇ ಸ್ಥಿತಾನ್ |
ಕಮಲಾಕಾಂತಕಾರುಣ್ಯಗಂಗಾಪ್ಲಾವಿತಮದ್ವಿಧಾನ್ || ೪ ||

ಅಶೇಷವಿಘ್ನಶಮನಮನೀಕೇಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ |
ಶ್ರೀಮತಃ ಕರುಣಾಂಭೋಧೌ ಶಿಕ್ಷಾಸ್ರೋತ ಇವೋತ್ಥಿತಮ್ || ೫ ||

ಸಮಸ್ತಜನನೀಂ ವಂದೇ ಚೈತನ್ಯಸ್ತನ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ |
ಶ್ರೇಯಸೀಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ಕರುಣಾಮಿವ ರೂಪಿಣೀಮ್ || ೬ ||

ವಂದೇ ವೃಷಗಿರೀಶಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀಮ್ |
ತತ್ಕೃಪಾಪ್ರತಿಘಾತಾನಾಂ ಕ್ಷಮಯಾ ವಾರಣಂ ಯಯಾ || ೭ ||

ನಿಶಾಮಯತು ಮಾಂ ನೀಳಾ ಯದ್ಭೋಗಪಟಲೈರ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಭಾವಿತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ಭಕ್ತದೋಷೇಷ್ವದರ್ಶನಮ್ || ೮ ||

ಕಮಪ್ಯನವಧಿಂ ವಂದೇ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯಮ್ |
ವೃಷಶೈಲತಟಸ್ಥಾನಾಂ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಿಮುಪಾಗತಮ್ || ೯ ||

ಅಕಿಂಚನನಿಧಿಂ ಸೂತಿಮಪವರ್ಗತ್ರಿವರ್ಗಯೋಃ |
ಅಂಜನಾದ್ರೀಶ್ವರದಯಾಮಭಿಷ್ಟೌಮಿ ನಿರಂಜನಾಮ್ || ೧೦ ||

ಅನುಚರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಾಮಗ್ರೇಸರಬೋಧವಿರಚಿತಾಲೋಕಾಮ್ |
ಸ್ವಾಧೀನವೃಷಗಿರೀಶಾಂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೂತಾಂ ಪ್ರಮಾಣಯಾಮಿ ದಯಾಮ್ || ೧೧ ||

ಅಪಿ ನಿಖಿಲಲೋಕಸುಚರಿತಮುಷ್ಟಿಂಧಯದುರಿತಮೂರ್ಛನಾಜುಷ್ಟಮ್ |
ಸಂಜೀವಯತು ದಯೇ ಮಾಮಂಜನಗಿರಿನಾಥರಂಜನೀ ಭವತೀ || ೧೨ ||

ಭಗವತಿ ದಯೇ ಭವತ್ಯಾಂ ವೃಷಗಿರಿನಾಥೇ ಸಮಾಪ್ಲುತೇ ತುಂಗೇ |
ಅಪ್ರತಿಘಮಜ್ಜನಾನಾಂ ಹಸ್ತಾಲಂಬೋ ಮದಾಗಸಾಂ ಮೃಗ್ಯಃ || ೧೩ ||

ಕೃಪಣಜನಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕೃತಾಪರಾಧಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಮಾದ್ಯಾಮ್ |
ವೃಷಗಿರಿನಾಥದಯೇ ತ್ವಾಂ ವಿದಂತಿ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀಂ ವಿಬುಧಾಃ || ೧೪ ||

ವೃಷಗಿರಿಗೃಹಮೇಧಿಗುಣಾ ಬೋಧಬಲೈಶ್ವರ್ಯವೀರ್ಯಶಕ್ತಿಮುಖಾಃ |
ದೋಷಾ ಭವೇಯುರೇತೇ ಯದಿ ನಾಮ ದಯೇ ತ್ವಯಾ ವಿನಾಭೂತಾಃ || ೧೫ ||

ಆಸೃಷ್ಟಿ ಸಂತತಾನಾಮಪರಾಧಾನಾಂ ನಿರೋಧಿನೀಂ ಜಗತಃ |
ಪದ್ಮಾಸಹಾಯಕರುಣೇ ಪ್ರತಿಸಂಚರಕೇಳಿಮಾಚರಸಿ || ೧೬ ||

ಅಚಿದವಿಶಿಷ್ಟಾನ್ಪ್ರಲಯೇ ಜಂತೂನವಲೋಕ್ಯ ಜಾತನಿರ್ವೇದಾ |
ಕರಣಕಲೇಬರಯೋಗಂ ವಿತರಸಿ ವೃಷಶೈಲನಾಥಕರುಣೇ ತ್ವಮ್ || ೧೭ ||

ಅನುಗುಣದಶಾರ್ಪಿತೇನ ಶ್ರೀಧರಕರುಣೇ ಸಮಾಹಿತಸ್ನೇಹಾ |
ಶಮಯಸಿ ತಮಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೇನ ಸ್ಥಿರಪ್ರದೀಪೇನ || ೧೮ ||

ರುಢಾ ವೃಷಾಚಲಪತೇಃ ಪಾದೇ ಮುಖಕಾಂತಿಪತ್ರಲಚ್ಛಾಯಾ |
ಕರುಣೇ ಸುಖಯಸಿ ವಿನತಾಂಕಟಾಕ್ಷವಿಟಪೈಃ ಕರಾಪಚೇಯಫಲೈಃ || ೧೯ ||

ನಯನೇ ವೃಷಾಚಲೇಂದೋಸ್ತಾರಾಮೈತ್ರೀಂ ದಧಾನಯಾ ಕರುಣೇ |
ದೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಯೈವ ಜನಿಮಾನಪವರ್ಗಮಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಮನುಭವತಿ || ೨೦ ||

ಸಮಯೋಪನತೈಸ್ತವ ಪ್ರವಾಹೈರನುಕಂಪೇ ಕೃತಸಂಪ್ಲವಾ ಧರಿತ್ರೀ |
ಶರಣಾಗತಸಸ್ಯಮಾಲಿನೀಯಂ ವೃಷಶೈಲೇಶಕೃಷೀವಲಂ ಧಿನೋತಿ || ೨೧ ||

ಕಲಶೋದಧಿಸಂಪದೋ ಭವತ್ಯಾಃ ಕರುಣೇ ಸನ್ಮತಿಮಂಥಸಂಸ್ಕೃತಾಯಾಃ |
ಅಮೃತಾಂಶಮವೈಮಿ ದಿವ್ಯದೇಹಂ ಮೃತಸಂಜೀವನಮಂಜನಾಚಲೇಂದೋಃ || ೨೨ ||

ಜಲಧೇರಿವ ಶೀತತಾ ದಯೇ ತ್ವಂ ವೃಷಶೈಲಾಧಿಪತೇಸ್ಸ್ವಭಾವಭೂತಾ |
ಪ್ರಲಯಾರಭಟೀಂನಟೀಂ ತದೀಕ್ಷಾಂ ಪ್ರಸಭಂ ಗ್ರಾಹಯಸಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿಲಾಸ್ಯಮ್ || ೨೩ ||

ಪ್ರಣತಪ್ರತಿಕೂಲಮೂಲಘಾತೀ ಪ್ರತಿಘಃ ಕೋಽಪಿ ವೃಷಾಚಲೇಶ್ವರಸ್ಯ |
ಕಲಮೇ ಯವಸಾಪಚಾಯನೀತ್ಯಾ ಕರುಣೇ ಕಿಂಕರತಾಂ ತವೋಪಯಾತಿ || ೨೪ ||

ಅಬಹಿಷ್ಕೃತನಿಗ್ರಹಾನ್ವಿದಂತಃ ಕಮಲಾಕಾಂತಗುಣಾನ್ಸ್ವತಂತ್ರತಾದೀನ್ |
ಅವಿಕಲ್ಪಮನುಗ್ರಹಂ ದುಹಾನಾಂ ಭವತೀಮೇವ ದಯೇ ಭಜಂತಿ ಸಂತಃ || ೨೫ ||

ಕಮಲಾನಿಲಯಸ್ತ್ವಯಾ ದಯಾಲುಃ ಕರುಣೇ ನಿಷ್ಕರುಣಾ ನಿರೂಪಣೇ ತ್ವಮ್ |
ಅತ ಏವ ಹಿ ತಾವಕಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ದುರಿತಾನಾಂ ಭವತಿ ತ್ವದೇವ ಭೀತಿಃ || ೨೬ ||

ಅತಿಲಂಘಿತಶಾಸನೇಷ್ವಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ವೃಷಶೈಲಾಧಿಪತಿರ್ವಿಜೃಂಭಿತೋಷ್ಮಾ |
ಪುನರೇವ ದಯೇ ಕ್ಷಮಾನಿದಾನೈರ್ಭವತೀಮಾದ್ರಿಯತೇ ಭವತ್ಯಧೀನೈಃ || ೨೭ ||

ಕರುಣೇ ದುರಿತೇಷು ಮಾಮಕೇಷು ಪ್ರತಿಕಾರಾಂತರದುರ್ಜಯೇಷು ಖಿನ್ನಃ |
ಕವಚಾಯಿತಯಾ ತ್ವಯೈವ ಶಾರ್ಂಗೀ ವಿಜಯಸ್ಥಾನಮುಪಾಶ್ರಿತೋ ವೃಷಾದ್ರಿಮ್ || ೨೮ ||

ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತಿ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಪ್ರಧಾನೇ ಮಿತದೋಷಾನಿತರಾನ್ವಿಚಿನ್ವತೀ ತ್ವಮ್ |
ಅಪರಾಧಗಣೈರಪೂರ್ಣಕುಕ್ಷಿಃ ಕಮಲಾಕಾಂತದಯೇ ಕಥಂ ಭವಿತ್ರೀ || ೨೯ ||

ಅಹಮಸ್ಮ್ಯಪರಾಧಚಕ್ರವರ್ತೀ ಕರುಣೇ ತ್ವಂ ಚ ಗುಣೇಷು ಸಾರ್ವಭೌಮೀ |
ವಿದುಷೀ ಸ್ಥಿತಿಮೀದೃಶೀಂ ಸ್ವಯಂ ಮಾಂ ವೃಷಶೈಲೇಶ್ವರಪಾದಸಾತ್ಕುರು ತ್ವಮ್ || ೩೦ ||

ಅಶಿಥಿಲಕರಣೇಽಸ್ಮಿನ್ನಕ್ಷತಶ್ವಾಸವೃತ್ತೌ
ವಪುಷಿ ಗಮನಯೋಗ್ಯೇ ವಾಸಮಾಸಾದಯೇಯಮ್ |
ವೃಷಗಿರಿಕಟಕೇಷು ವ್ಯಂಜಯತ್ಸು ಪ್ರತೀತೈ-
ರ್ಮಧುಮಥನದಯೇ ತ್ವಾಂ ವಾರಿಧಾರಾವಿಶೇಷೈಃ || ೩೧ ||

ಅವಿದಿತನಿಜಯೋಗಕ್ಷೇಮಮಾತ್ಮಾನಭಿಜ್ಞಂ
ಗುಣಲವರಹಿತಂ ಮಾಂ ಗೋಪ್ತುಕಾಮಾ ದಯೇ ತ್ವಮ್ |
ಪರವತಿ ಚತುರೈಸ್ತೇ ವಿಭ್ರಮೈಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ
ಬಹುಮತಿಮನಪಾಯಾಂ ವಿಂದಸಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಯೋಃ || ೩೨ ||

ಫಲವಿತರಣದಕ್ಷಂ ಪಕ್ಷಪಾತಾನಭಿಜ್ಞಂ
ಪ್ರಗುಣಮನುವಿಧೇಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪದ್ಮಾಸಹಾಯಮ್ |
ಮಹತಿ ಗುಣಸಮಾಜೇ ಮಾನಪೂರ್ವಂ ದಯೇ ತ್ವಂ
ಪ್ರತಿವದಸಿ ಯಥಾರ್ಹಂ ಪಾಪ್ಮನಾಂ ಮಾಮಕಾನಾಮ್ || ೩೩ ||

ಅನುಭವಿತುಮಘೌಘಂ ನಾಲಮಾಗಾಮಿಕಾಲಃ
ಪ್ರಶಮಯಿತುಮಶೇಷಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ಶಕ್ಯಮ್ |
ಸ್ವಯಮಿತಿ ಹಿ ದಯೇ ತ್ವಂ ಸ್ವೀಕೃತಶ್ರೀನಿವಾಸಾ
ಶಿಥಿಲಿತಭವಭೀತಿಶ್ಶ್ರೇಯಸೇ ಜಾಯಸೇ ನಃ || ೩೪ ||

ಅವತರಣವಿಶೇಷೈರಾತ್ಮಲೀಲಾಪದೇಶೈ-
ರವಮತಿಮನುಕಂಪೇ ಮಂದಚಿತ್ತೇಷು ವಿಂದನ್ |
ವೃಷಭಶಿಖರಿನಾಥಸ್ತ್ವನ್ನಿದೇಶೇನ ನೂನಂ
ಭಜತಿ ಚರಣಭಾಜಾಂ ಭಾವಿನೋ ಜನ್ಮಭೇದಾನ್ || ೩೫ ||

ಪರಹಿತಮನುಕಂಪೇ ಭಾವಯಂತ್ಯಾಂ ಭವತ್ಯಾಂ
ಸ್ಥಿರಮನುಪಧಿ ಹಾರ್ದಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ದಧಾನಃ |
ಲಲಿತರುಚಿಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀಭೂಮಿನೀಲಾಸು ನೂನಂ
ಪ್ರಥಯತಿ ಬಹುಮಾನಂ ತ್ವತ್ಪ್ರತಿಚ್ಛಂದಬುದ್ಧ್ಯಾ || ೩೬ ||

ವೃಷಗಿರಿಸವಿಧೇಷು ವ್ಯಾಜತೋ ವಾಸಭಾಜಾಂ
ದುರಿತಕಲುಷಿತಾನಾಂ ದೂಯಮಾನಾ ದಯೇ ತ್ವಮ್ |
ಕರಣವಿಲಯಕಾಲೇ ಕಾಂದಿಶೀಕಸ್ಮೃತೀನಾಂ
ಸ್ಮರಯಸಿ ಬಹುಲೀಲಂ ಮಾಧವಂ ಸಾವಧಾನಾ || ೩೭ ||

ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಗತಿವಿದ್ಭಿರ್ದೇಶಿಕೈರ್ನೀಯಮಾನಾ
ಸ್ಥಿರತರಮನುಕಂಪೇ ಸ್ತ್ಯಾನಲಗ್ನಾ ಗುಣೈಸ್ತ್ವಮ್ |
ಪರಿಗತವೃಷಶೈಲಂ ಪಾರಮಾರೋಪಯಂತೀ
ಭವಜಲಧಿಗತಾನಾಂ ಪೋತಪಾತ್ರೀ ಭವಿತ್ರೀ || ೩೮ ||

ಪರಿಮಿತಫಲಸಂಗಾತ್ಪ್ರಾಣಿನಃ ಕಿಮ್ಪಚಾನಾ
ನಿಗಮವಿಪಣಿಮಧ್ಯೇ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾನುಷಕ್ತಮ್ |
ಪ್ರಸದನಮನುಕಂಪೇ ಪ್ರಾಪ್ತವತ್ಯಾಂ ಭವತ್ಯಾಂ
ವೃಷಗಿರಿಹರಿನೀಲಂ ವ್ಯಂಜಿತಂ ನಿರ್ವಿಶಂತಿ || ೩೯ ||

ತ್ವಯಿ ಬಹುಮತಿಹೀನಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನುಕಂಪೇ
ಜಗತಿ ಗತಿಮಿಹಾನ್ಯಾಂ ದೇವಿ ಸಮ್ಮನ್ಯತೇ ಯಃ |
ಸ ಖಲು ವಿಬುಧಸಿಂಧೌ ಸನ್ನಿಕರ್ಷೇ ವಹಂತ್ಯಾಂ
ಶಮಯತಿ ಮೃಗತೃಷ್ಣಾವೀಚಿಕಾಭಿಃ ಪಿಪಾಸಾಮ್ || ೪೦ ||

ಆಜ್ಞಾಂ ಖ್ಯಾತಿಂ ಧನಮನುಚರಾನಾಧಿರಾಜ್ಯಾದಿಕಂ ವಾ
ಕಾಲೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಮಲವಸತೇರಪ್ಯಕಿಂಚಿತ್ಕರಾಣಿ |
ಪದ್ಮಾಕಾಂತಂ ಪ್ರಣಿಹಿತವತೀಂ ಪಾಲನೇಽನನ್ಯಸಾಧ್ಯೇ
ಸಾರಾಭಿಜ್ಞಾ ಜಗತಿ ಕೃತಿನಸ್ಸಂಶ್ರಯಂತೇ ದಯೇ ತ್ವಾಮ್ || ೪೧ ||

ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಪ್ರಭೃತಿವಿಭವಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಪರ್ಯಾಯದುಃಖಂ
ಜನ್ಮಾಕಾಂಕ್ಷನ್ ವೃಷಗಿರಿವನೇ ಜಗ್ಮುಷಾಂ ತಸ್ಥುಷಾಂ ವಾ |
ಆಶಾಸಾನಾಃ ಕತಿಚನ ವಿಭೋಃ ತ್ವತ್ಪರಿಷ್ವಂಗಧನ್ಯೈಃ
ಅಂಗೀಕಾರಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ದಯೇ ಹಾರ್ದತುಂಗೈರಪಾಂಗೈಃ || ೪೨ ||

ನಾಭೀಪದ್ಮಸ್ಫುರಣಸುಭಗಾ ನವ್ಯನೀಲೋತ್ಪಲಾಭಾ
ಕ್ರೀಡಾಶೈಲಂ ಕಮಪಿ ಕರುಣೇ ವೃಣ್ವತೀ ವೇಂಕಟಾಖ್ಯಮ್ |
ಶೀತಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸದನವತೀ ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾವಗಾಹ್ಯಾ
ದಿವ್ಯಾ ಕಾಚಿಜ್ಜಯತಿ ಮಹತೀ ದೀರ್ಘಿಕಾ ತಾವಕೀನಾ || ೪೩ ||

ಯಸ್ಮಿಂದೃಷ್ಟೇ ತದಿತರಸುಖೈರ್ಗಮ್ಯತೇ ಗೋಷ್ಪದತ್ವಂ
ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ರಿಭಿರವಧಿಭಿರ್ಮುಕ್ತಮಾನಂದಸಿಂಧುಮ್ |
ತ್ವತ್ಸ್ವೀಕಾರಾತ್ತಮಿಹ ಕೃತಿನಸ್ಸೂರಿಬೃಂದಾನುಭಾವ್ಯಂ
ನಿತ್ಯಾಪೂರ್ವಂ ನಿಧಿಮಿವ ದಯೇ ನಿರ್ವಿಶಂತ್ಯಂಜನಾದ್ರೌ || ೪೪ ||

ಸಾರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಮಪಿ ಮಹತಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಂಬುರಾಶೇಃ
ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಘನರಸವತೀ ಕಾಲಿಕೇವಾನುಕಂಪೇ |
ವ್ಯಕ್ತೋನ್ಮೇಷಾ ಮೃಗಪತಿಗಿರೌ ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯಯಂತೀ
ಶೀಲೋಪಜ್ಞಂ ಕ್ಷರತಿ ಭವತೀ ಶೀತಲಂ ಸದ್ಗುಣೌಘಮ್ || ೪೫ ||

ಭೀಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಭವಜಲನಿಧೌ ಮಜ್ಜತಾಂ ಮಾನವಾನಾ-
ಮಾಲಂಬಾರ್ಥಂ ವೃಷಗಿರಿಪತಿಸ್ತ್ವನ್ನಿದೇಶಾತ್ಪ್ರಯುಂಕ್ತೇ |
ಪ್ರಜ್ಞಾಸಾರಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಹತಾ ಮೂಲಭಾಗೇನ ಜುಷ್ಟಂ
ಶಾಖಾಭೇದೈಸ್ಸುಭಗಮನಘಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿಮ್ || ೪೬ ||

ವಿದ್ವತ್ಸೇವಾಕತಕನಿಕಷೈರ್ವೀತಪಂಕಾಶಯಾನಾಂ
ಪದ್ಮಾಕಾಂತಃ ಪ್ರಣಯತಿ ದಯೇ ದರ್ಪಣಂ ತೇ ಸ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮ್ |
ಲೀಲಾದಕ್ಷಾಂ ತ್ವದನವಸರೇ ಲಾಲಯನ್ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಾಂ
ಮಾಯಾಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಶಮಯಿತುಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಪನ್ನಪ್ರತೀಪಾನ್ || ೪೭ || [ದಮಯಿತುಂ]

ದೈವಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತೇ ವೃಷಗಿರಿತಟಂ ದೇಹಿನಿ ತ್ವನ್ನಿದಾನಾ-
ತ್ಸ್ವಾಮಿನ್ಪಾಹೀತ್ಯವಶವಚನೇ ವಿಂದತಿ ಸ್ವಾಪಮಂತ್ಯಮ್ |
ದೇವಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಿಶತಿ ಕರುಣೇ ದೃಷ್ಟಿಮಿಚ್ಛಂಸ್ತ್ವದೀಯಾ-
ಮುದ್ಘಾತೇನ ಶ್ರುತಿಪರಿಷದಾಮುತ್ತರೇಣಾಭಿಮುಖ್ಯಮ್ || ೪೮ ||

ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂತಿಂ ಸಕೃದಪಿ ದಯೇ ಸಮ್ಮತಾಂ ಯಸ್ಸಖೀಂ ತೇ
ಶೀತೋದಾರಾಮಲಭತ ಜನಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಮ್ |
ದೇವಾದೀನಾಮಯಮನೃಣತಾಂ ದೇಹವತ್ತ್ವೇಽಪಿ ವಿಂದ-
ನ್ಬಂಧಾನ್ಮುಕ್ತೋ ಬಲಿಭಿರನಘೈಃ ಪೂರ್ಯತೇ ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತೈಃ || ೪೯ ||

ದಿವ್ಯಾಪಾಂಗಂ ದಿಶಸಿ ಕರುಣೇ ಯೇಷು ಸದ್ದೇಶಿಕಾತ್ಮಾ
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ವೃಷಗಿರಿಪತಿಂ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧ್ವಾದಯಸ್ತೇ |
ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯಾ ವಿಧಿಶಿವಮುಖಾಸ್ಸ್ವಾಧಿಕಾರೋಪರುದ್ಧಾ
ಮನ್ಯೇ ಮಾತಾ ಜಡ ಇವ ಸುತೇ ವತ್ಸಲಾ ಮಾದೃಶೇ ತ್ವಮ್ || ೫೦ ||

ಅತಿಕೃಪಣೋಽಪಿ ಜಂತುರಧಿಗಮ್ಯ ದಯೇ ಭವತೀ-
ಮಶಿಥಿಲಧರ್ಮಸೇತುಪದವೀಂ ರುಚಿರಾಮಚಿರಾತ್ |
ಅಮಿತಮಹೋರ್ಮಿಜಾಲಮತಿಲಂಘ್ಯ ಭವಾಂಬುನಿಧಿಂ
ಭವತಿ ವೃಷಾಚಲೇಶಪದಪತ್ತನನಿತ್ಯಧನೀ || ೫೧ ||

ಅಭಿಮುಖಭಾವಸಂಪದಭಿಸಂಭವಿನಾಂ ಭವಿನಾಂ
ಕ್ವಚಿದುಪಲಕ್ಷಿತಾ ಕ್ವಚಿದಭಂಗುರಗೂಢಗತಿಃ |
ವಿಮಲರಸಾವಹಾ ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ಭವತೀ
ಸಪದಿ ಸರಸ್ವತೀವ ಶಮಯತ್ಯಘಮಪ್ರತಿಘಮ್ || ೫೨ ||

ಅಪಿ ಕರುಣೇ ಜನಸ್ಯ ತರುಣೇಂದುವಿಭೂಷಣತಾ-
ಮಪಿ ಕಮಲಾಸನತ್ವಮಪಿ ಧಾಮ ವೃಷಾದ್ರಿಪತೇಃ |
ತರತಮತಾವಶೇನ ತನುತೇ ನನು ತೇ ವಿತತಿಃ
ಪರಹಿತವರ್ಷ್ಮಣಾ ಪರಿಪಚೇಲಿಮಕೇಲಿಮತೀ || ೫೩ ||

ಧೃತಭುವನಾ ದಯೇ ತ್ರಿವಿಧಗತ್ಯನುಕೂಲತರಾ
ವೃಷಗಿರಿನಾಥಪಾದಪರಿರಂಭವತೀ ಭವತೀ |
ಅವಿದಿತವೈಭವಾಽಪಿ ಸುರಸಿಂಧುರಿವಾತನುತೇ
ಸಕೃದವಗಾಹಮಾನಮಪತಾಪಮಪಾಪಮಪಿ || ೫೪ ||

ನಿಗಮಸಮಾಶ್ರಿತಾ ನಿಖಿಲಲೋಕಸಮೃದ್ಧಿಕರೀ
ಭಜದಘಕೂಲಮುದ್ವಹಗತಿಃ ಪರಿತಪ್ತಹಿತಾ |
ಪ್ರಕಟಿತಹಂಸಮತ್ಸ್ಯಕಮಠಾದ್ಯವತಾರಶತಾ
ವಿಬುಧಸರಿಚ್ಛ್ರಿಯಂ ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ವಹಸಿ || ೫೫ ||

ಜಗತಿ ಮಿತಂಪಚಾ ತ್ವದಿತರಾ ತು ದಯೇ ತರಲಾ
ಫಲನಿಯಮೋಜ್ಝಿತಾ ಭವತಿ ಸಂತಪನಾಯ ಪುನಃ |
ತ್ವಮಿಹ ನಿರಂಕುಶಪ್ರಶಕನಾದಿವಿಭೂತಿಮತೀ
ವಿತರಸಿ ದೇಹಿನಾಂ ನಿರವಧಿಂ ವೃಷಶೈಲನಿಧಿಮ್ || ೫೬ ||

ಸಕರುಣಲೌಕಿಕಪ್ರಭುಪರಿಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಯೋ-
ರ್ನಿಯತಿಮುಪಾಧಿಚಕ್ರಪರಿವೃತ್ತಿಪರಂಪರಯಾ |
ವೃಷಭಮಹೀಧರೇಶಕರುಣೇ ವಿತರಂಗಯತಾಂ
ಶ್ರುತಿಮಿತಸಂಪದಿ ತ್ವಯಿ ಕಥಂ ಭವಿತಾ ವಿಶಯಃ || ೫೭ ||

ವೃಷಗಿರಿಕೃಷ್ಣಮೇಘಜನಿತಾಂ ಜನಿತಾಪಹರಾಂ
ತ್ವದಭಿಮತಿಂ ಸುವೃಷ್ಟಿಮುಪಜೀವ್ಯ ನಿವೃತ್ತತೃಷಃ |
ಬಹುಷು ಜಲಾಶಯೇಷು ಬಹುಮಾನಮಪೋಹ್ಯ ದಯೇ
ನ ಜಹತಿ ಸತ್ಪಥಂ ಜಗತಿ ಚಾತಕವತ್ಕೃತಿನಃ || ೫೮ ||

ತ್ವದುದಯತೂಲಿಕಾಭಿರಮುನಾ ವೃಷಶೈಲಜುಷಾ
ಸ್ಥಿರತರಶಿಲ್ಪಿನೈವ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಚಿತ್ರಧಿಯಃ |
ಯತಿಪತಿಯಾಮುನಪ್ರಭೃತಯಃ ಪ್ರಥಯಂತಿ ದಯೇ
ಜಗತಿ ಹಿತಂ ನ ನಸ್ತ್ವಯಿ ಭರನ್ಯಸನಾದಧಿಕಮ್ || ೫೯ ||

ಮೃದುಹೃದಯೇ ದಯೇ ಮೃದಿತಕಾಮಹಿತೇ ಮಹಿತೇ
ಧೃತವಿಬುಧೇ ಬುಧೇಷು ವಿತತಾತ್ಮಧುರೇ ಮಧುರೇ |
ವೃಷಗಿರಿಸಾರ್ವಭೌಮದಯಿತೇ ಮಯಿ ತೇ ಮಹತೀಂ
ಭವುಕನಿಧೇ ನಿಧೇಹಿ ಭವಮೂಲಹರಾಂ ಲಹರೀಮ್ || ೬೦ ||

ಅಕೂಪಾರೈರೇಕೋದಕಸಮಯವೈತಂಡಿಕಜವೈ-
ರನಿರ್ವಾಪ್ಯಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕ್ಷಪಯಿತುಮವಿದ್ಯಾಖ್ಯಬಡಬಾಮ್ |
ಕೃಪೇ ತ್ವಂ ತತ್ತಾದೃಕ್ಪ್ರಥಿಮವೃಷಪೃಥ್ವೀಧರಪತಿ-
ಸ್ವರೂಪದ್ವೈಗುಣ್ಯದ್ವಿಗುಣನಿಜಬಿಂದುಃ ಪ್ರಭವಸಿ || ೬೧ ||

ವಿವಿತ್ಸಾವೇತಾಲೀವಿಗಮಪರಿಶುದ್ಧೇಽಪಿ ಹೃದಯೇ
ಪಟುಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಪ್ರಭೃತಿಪುಟಪಾಕಪ್ರಚಕಿತಾಃ |
ನಮಂತಸ್ತ್ವಾಂ ನಾರಾಯಣಶಿಖರಿಕೂಟಸ್ಥಕರುಣೇ
ನಿರುದ್ಧತ್ವದ್ದ್ರೋಹಾ ನೃಪತಿಸುತನೀತಿಂ ನ ಜಹತಿ || ೬೨ ||

ಅನನ್ಯಾಧೀನಸ್ಸನ್ಭವತಿ ಪರತಂತ್ರಃ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ಕೃಪೇ ಸರ್ವದ್ರಷ್ಟಾ ನ ಗಣಯತಿ ತೇಷಾಮಪಕೃತಿಮ್ |
ಪತಿಸ್ತ್ವತ್ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಥಯತಿ ವೃಷಕ್ಷ್ಮಾಧರಪತಿ-
ರ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ವೈಯಾತ್ಯಾದಿತಿ ವಿಘಟಯಂತೀ ವಿಹರಸಿ || ೬೩ ||

ಅಪಾಂ ಪತ್ಯುಶ್ಶತ್ರೂನಸಹನಮುನೇರ್ಧರ್ಮನಿಗಲಂ
ಕೃಪೇ ಕಾಕಸ್ಯೈಕಂ ಹಿತಮಿತಿ ಹಿನಸ್ತಿ ಸ್ಮ ನಯನಮ್ |
ವಿಲೀನಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋ ವೃಷಗಿರಿಪತಿಸ್ತ್ವದ್ವಿಹೃತಿಭಿ-
ರ್ದಿಶತ್ಯೇವಂ ದೇವೋ ಜನಿತಸುಗತಿಂ ದಂಡನಗತಿಮ್ || ೬೪ ||

ನಿಷಾದಾನಾಂ ನೇತಾ ಕಪಿಕುಲಪತಿಃ ಕಾಪಿ ಶಬರೀ
ಕುಚೇಲಃ ಕುಬ್ಜಾ ಸಾ ವ್ರಜಯುವತಯೋ ಮಾಲ್ಯಕೃದಿತಿ |
ಅಮೀಷಾಂ ನಿಮ್ನತ್ವಂ ವೃಷಗಿರಿಪತೇರುನ್ನತಿಮಪಿ
ಪ್ರಭೂತೈಸ್ಸ್ರೋತೋಭಿಃ ಪ್ರಸಭಮನುಕಂಪೇ ಶಮಯಸಿ || ೬೫ ||

ತ್ವಯಾ ದೃಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಿಂ ಭಜತಿ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ನಿಜಪದೇ
ವಹನ್ಮೂರ್ತೀರಷ್ಟೌ ವಿಹರತಿ ಮೃಡಾನೀಪರಿಬೃಢಃ |
ಬಿಭರ್ತಿ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಂ ವೃಷಶಿಖರಿಶೃಂಗಾರಿಕರುಣೇ
ಶುನಾಸೀರೋ ದೇವಾಸುರಸಮರನಾಸೀರಸುಭಟಃ || ೬೬ ||

ದಯೇ ದುಗ್ಧೋದನ್ವದ್ವ್ಯತಿಯುತಸುಧಾಸಿಂಧುನಯತ-
ಸ್ತ್ವದಾಶ್ಲೇಷಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಜನಿತಮೃತಸಂಜೀವನದಶಾಃ |
ಸ್ವದಂತೇ ದಾಂತೇಭ್ಯಶ್ಶ್ರುತಿವದನಕರ್ಪೂರಗುಲಿಕಾ
ವಿವೃಣ್ವಂತಶ್ಚಿತ್ತಂ ವೃಷಶಿಖರಿವಿಶ್ವಂಭರಗುಣಾಃ || ೬೭ ||

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮಪ್ರಲಯರಚನಾಕೇಲಿರಸಿಕೋ
ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈಕದ್ವಾರಂ ವಿಘಟಿತಕವಾಟಂ ಪ್ರಣಯಿನಾಮ್ |
ಇತಿ ತ್ವಯ್ಯಾಯತ್ತಂ ದ್ವಿತಯಮುಪಧೀಕೃತ್ಯ ಕರುಣೇ
ವಿಶುದ್ಧಾನಾಂ ವಾಚಾಂ ವೃಷಶಿಖರಿನಾಥಸ್ಸ್ತುತಿಪದಮ್ || ೬೮ ||

ಕಲಿಕ್ಷೋಭೋನ್ಮೀಲತ್ಕ್ಷಿತಿಕಲುಷಕೂಲಂಕಷಜವೈ-
ರನುಚ್ಛೇದೈ ರೇತೈರವಟತಟವೈಷಮ್ಯರಹಿತೈಃ |
ಪ್ರವಾಹೈಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾಸಹಚರಪರಿಷ್ಕಾರಿಣಿ ಕೃಪೇ
ವಿಕಲ್ಪಂತೇಽನಲ್ಪಾ ವೃಷಶಿಖರಿಣೋ ನಿರ್ಝರಗುಣಾಃ || ೬೯ ||

ಖಿಲಂ ಚೇತೋವೃತ್ತೇಃ ಕಿಮಿದಮಿತಿ ವಿಸ್ಮೇರಭುವನಂ
ಕೃಪೇ ಸಿಂಹಕ್ಷ್ಮಾಭೃತ್ಕೃತಮುಖಚಮತ್ಕಾರಕರಣಮ್ |
ಭರನ್ಯಾಸಚ್ಛನ್ನಪ್ರಬಲವೃಜಿನಪ್ರಾಭೃತಭೃತಾಂ
ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾನಂ ತೇ ಶ್ರುತಿನಗರಶೃಂಗಾಟಕಜುಷಃ || ೭೦ ||

ತ್ರಿವಿಧಚಿದಚಿತ್ಸತ್ತಾಸ್ಥೇಮಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಯಾಮಿಕಾ
ವೃಷಗಿರಿವಿಭೋರಿಚ್ಛಾ ಸಾ ತ್ವಂ ಪರೈರಪರಾಹತಾ |
ಕೃಪಣಭರಭೃತ್ಕಿಂಕುರ್ವಾಣಪ್ರಭೂತಗುಣಾಂತರಾ
ವಹಸಿ ಕರುಣೇ ವೈಚಕ್ಷಣ್ಯಂ ಮದೀಕ್ಷಣಸಾಹಸೇ || ೭೧ ||

ವೃಷಗಿರಿಪತೇರ್ಹೃದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾವತಾರಸಹಾಯಿನೀ
ಕ್ಷಪಿತನಿಖಿಲಾವದ್ಯಾ ದೇವಿ ಕ್ಷಮಾದಿನಿಷೇವಿತಾ |
ಭುವನಜನನೀ ಪುಂಸಾಂ ಭೋಗಾಪವರ್ಗವಿಧಾಯಿನೀ
ವಿತಮಸಿ ಪದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಬಿಭರ್ಷಿ ದಯೇ ಸ್ವಯಮ್ || ೭೨ ||

ಸ್ವಯಮುದಯಿನಸ್ಸಿದ್ಧಾದ್ಯಾವಿಷ್ಕೃತಾಶ್ಚ ಶುಭಾಲಯಾ
ವಿವಿಧವಿಭವವ್ಯೂಹಾವಾಸಾಃ ಪರಂ ಚ ಪದಂ ವಿಭೋಃ |
ವೃಷಗಿರಿಮುಖೇಷ್ವೇತೇಷ್ವಿಚ್ಛಾವಧಿ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಯೇ
ದೃಢವಿನಿಹಿತಾ ನಿಶ್ರೇಣಿಸ್ತ್ವಂ ದಯೇ ನಿಜಪರ್ವಭಿಃ || ೭೩ ||

ಹಿತಮಿತಿ ಜಗದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕ್ಲುಪ್ತೈರಕ್ಲುಪ್ತಫಲಾಂತರೈ-
ರಮತಿವಿಹಿತೈರನ್ಯೈರ್ಧರ್ಮಾಯಿತೈಶ್ಚ ಯದೃಚ್ಛಯಾ |
ಪರಿಣತಬಹುಚ್ಛದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾಸಹಾಯದಯೇ ಸ್ವಯಂ
ಪ್ರದಿಶಸಿ ನಿಜಾಭಿಪ್ರೇತಂ ನಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯದಪತ್ರಪಾ || ೭೪ ||

ಅತಿವಿಧಿಶಿವೈರೈಶ್ವರ್ಯಾತ್ಮಾನುಭೂತಿರಸೈರ್ಜನಾ-
ನಹೃದಯಮಿಹೋಪಚ್ಛಂದ್ಯೈಷಾಮಸಂಗದಶಾರ್ಥಿನೀ |
ತೃಷಿತಜನತಾತೀರ್ಥಸ್ನಾನಕ್ರಮಕ್ಷಪಿತೈನಸಾಂ
ವಿತರಸಿ ದಯೇ ವೀತಾತಂಕಾ ವೃಷಾದ್ರಿಪತೇಃ ಪದಮ್ || ೭೫ ||

ವೃಷಗಿರಿಸುಧಾಸಿಂಧೌ ಜಂತುರ್ದಯೇ ನಿಹಿತಸ್ತ್ವಯಾ
ಭವಭಯಪರೀತಾಪಚ್ಛಿತ್ತ್ಯೈ ಭಜನ್ನಘಮರ್ಷಣಮ್ |
ಮುಷಿತಕಲುಷೋ ಮುಕ್ತೇರಗ್ರೇಸರೈರಭಿಪೂರ್ಯತೇ
ಸ್ವಯಮುಪನತೈಸ್ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಪ್ರಭೃತ್ಯನುಬಂಧಿಭಿಃ || ೭೬ ||

ಅನಿತರಜುಷಾಮಂತರ್ಮೂಲೇಽಪ್ಯಪಾಯಪರಿಪ್ಲವೇ
ಕೃತವಿದನಘಾ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯೈಷಾಂ ಕೃಪೇ ಯಮವಶ್ಯತಾಮ್ |
ಪ್ರಪದನಫಲಪ್ರತ್ಯಾದೇಶಪ್ರಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಂ
ಪ್ರತಿವಿಧಿಮುಪಾಧತ್ಸೇ ಸಾರ್ಧಂ ವೃಷಾದ್ರಿಹಿತೈಷಿಣಾ || ೭೭ ||

ಕ್ಷಣವಿಲಯಿನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾನಾಂ ಫಲಾಯ ನಿವೇಶಿತೇ
ಪಿತೃಸುರಗಣೇ ನಿರ್ವೇಶಾತ್ಪ್ರಾಗಪಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತೇ |
ಅಧಿಗತವೃಷಕ್ಷ್ಮಾಭೃನ್ನಾಥಾಮಕಾಲವಶಂವದಾಂ
ಪ್ರತಿಭುವಮಿಹ ವ್ಯಾಚಖ್ಯುಸ್ತ್ವಾಂ ಕೃಪೇ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಮ್ || ೭೮ ||

ತ್ವದುಪಸದನಾದದ್ಯ ಶ್ವೋ ವಾ ಮಹಾಪ್ರಲಯೇಽಪಿ ವಾ
ವಿತರತಿ ನಿಜಂ ಪಾದಾಂಭೋಜಂ ವೃಷಾಚಲಶೇಖರಃ |
ತದಿಹ ಕರುಣೇ ತತ್ತತ್ಕ್ರೀಡಾತರಂಗಪರಂಪರಾ-
ತರತಮತಯಾ ಜುಷ್ಟಾಯಾಸ್ತೇ ದುರತ್ಯಯತಾಂ ವಿದುಃ || ೭೯ ||

ಪ್ರಣಿಹಿತಧಿಯಾಂ ತ್ವತ್ಸಂಪೃಕ್ತೇ ವೃಷಾದ್ರಿಶಿಖಾಮಣೌ
ಪ್ರಸೃಮರಸುಧಾಧಾರಾಕಾರಾ ಪ್ರಸೀದತಿ ಭಾವನಾ |
ದೃಢಮಿತಿ ದಯೇ ದತ್ತಾಸ್ವಾದಂ ವಿಮುಕ್ತಿವಲಾಹಕಂ
ನಿಭೃತಗರುತೋ ನಿಧ್ಯಾಯಂತಿ ಸ್ಥಿರಾಶಯಚಾತಕಾಃ || ೮೦ ||

ಕೃಪೇ ವಿಗತವೇಲಯಾ ಕೃತಸಮಗ್ರಪೋಷೈಸ್ತ್ವಯಾ
ಕಲಿಜ್ವಲನದುರ್ಗತೇ ಜಗತಿ ಕಾಲಮೇಘಾಯಿತಮ್ |
ವೃಷಕ್ಷಿತಿಧರಾದಿಷು ಸ್ಥಿತಿಪದೇಷು ಸಾನುಪ್ಲವೈ-
ರ್ವೃಷಾದ್ರಿಪತಿವಿಗ್ರಹೈರ್ವ್ಯಪಗತಾಖಿಲಾವಗ್ರಹೈಃ || ೮೧ ||

ಪ್ರಸೂಯ ವಿವಿಧಂ ಜಗತ್ತದಭಿವೃದ್ಧಯೇ ತ್ವಂ ದಯೇ
ಸಮೀಕ್ಷಣವಿಚಿಂತನಪ್ರಭೃತಿಭಿಸ್ಸ್ವಯಂ ತಾದೃಶೈಃ |
ವಿಚಿತ್ರಗುಣಚಿತ್ರಿತಾಂ ವಿವಿಧದೋಷವೈದೇಶಿಕೀಂ
ವೃಷಾಚಲಪತೇಸ್ತನುಂ ವಿಶಸಿ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿಕಾಮ್ || ೮೨ ||

ಯುಗಾಂತಸಮಯೋಚಿತಂ ಭಜತಿ ಯೋಗನಿದ್ರಾರಸಂ
ವೃಷಕ್ಷಿತಿಭೃದೀಶ್ವರೇ ವಿಹರಣಕ್ರಮಾಜ್ಜಾಗ್ರತಿ |
ಉದೀರ್ಣಚತುರರ್ಣವೀಕದನವೇದಿನೀಂ ಮೇದಿನೀಂ
ಸಮುದ್ಧೃತವತೀ ದಯೇ ತ್ವದಭಿಜುಷ್ಟಯಾ ದಂಷ್ಟ್ರಯಾ || ೮೩ ||

ಸಟಾಪಟಲಭೀಷಣೇ ಸರಭಸಾಟ್ಟಹಾಸೋದ್ಭಟೇ
ಸ್ಫುರತ್ಕ್ರುಧಿ ಪರಿಸ್ಫುಟಭ್ರುಕುಟಿಕೇಽಪಿ ವಕ್ತ್ರೇ ಕೃತೇ |
ದಯೇ ವೃಷಗಿರೀಶಿತುರ್ದನುಜಡಿಂಭದತ್ತಸ್ತನಾ
ಸರೋಜಸದೃಶಾ ದೃಶಾ ಸಮುದಿತಾಕೃತಿರ್ದೃಶ್ಯಸೇ || ೮೪ ||

ಪ್ರಸಕ್ತಮಧುನಾ ವಿಧಿಪ್ರಣಿಹಿತೈಸ್ಸಪರ್ಯೋದಕೈ-
ಸ್ಸಮಸ್ತದುರಿತಚ್ಛಿದಾ ನಿಗಮಗಂಧಿನಾ ತ್ವಂ ದಯೇ |
ಅಶೇಷಮವಿಶೇಷತಸ್ತ್ರಿಜಗದಂಜನಾದ್ರೀಶಿತು-
ಶ್ಚರಾಚರಮಚೀಕರಶ್ಚರಣಪಂಕಜೇನಾಂಕಿತಮ್ || ೮೫ ||

ಪರಶ್ವಥತಪೋಧನಪ್ರಥನಸತ್ಕೃತೂಪಾಕೃತ-
ಕ್ಷಿತೀಶ್ವರಪಶುಕ್ಷರತ್ಕ್ಷತಜಕುಂಕುಮಸ್ಥಾಸಕೈಃ |
ವೃಷಾಚಲದಯಾಲುನಾ ನನು ವಿಹರ್ತುಮಾಲಿಪ್ಯಥಾಃ
ನಿಧಾಯ ಹೃದಯೇ ದಯೇ ನಿಹತರಕ್ಷಿತಾನಾಂ ಹಿತಮ್ || ೮೬ ||

ಕೃಪೇ ಕೃತಜಗದ್ಧಿತೇ ಕೃಪಣಜಂತುಚಿಂತಾಮಣೇ
ರಮಾಸಹಚರಂ ತದಾ ರಘುಧುರೀಣಯಂತ್ಯಾ ತ್ವಯಾ |
ವ್ಯಭಜ್ಯತ ಸರಿತ್ಪತಿಸ್ಸಕೃದವೇಕ್ಷಣಾತ್ತತ್ಕ್ಷಣಾ-
ತ್ಪ್ರಕೃಷ್ಟಬಹುಪಾತಕಪ್ರಶಮಹೇತುನಾ ಸೇತುನಾ || ೮೭ ||

ಕೃಪೇ ಪರವತಸ್ತ್ವಯಾ ವೃಷಗಿರೀಶಿತುಃ ಕ್ರೀಡಿತಂ
ಜಗದ್ಧಿತಮಶೇಷತಸ್ತದಿದಮಿತ್ಥಮರ್ಥಾಪ್ಯತೇ |
ಮದಚ್ಛಲಪರಿಚ್ಯುತಪ್ರಣತದುಷ್ಕೃತಪ್ರೇಕ್ಷಿತೈ-
ರ್ಹತಪ್ರಬಲದಾನವೈರ್ಹಲಧರಸ್ಯ ಹೇಲಾಶತೈಃ || ೮೮ ||

ಪ್ರಭೂತವಿಬುಧದ್ವಿಷದ್ಭರಣಖಿನ್ನವಿಶ್ವಂಭರಾ-
ಭರಾಪನಯನಚ್ಛಲಾತ್ತ್ವಮವತಾರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಮ್ |
ನಿರಾಕೃತವತೀ ದಯೇ ನಿಗಮಸೌಧದೀಪಶ್ರಿಯಾ
ವಿಪಶ್ಚಿದವಿಗೀತಯಾ ಜಗತಿ ಗೀತಯಾಽಂಧಂ ತಮಃ || ೮೯ ||

ವೃಷಾದ್ರಿಹಯಸಾದಿನಃ ಪ್ರಬಲದೋರ್ಮರುತ್ಪ್ರೇಂಖಿತ-
ಸ್ತ್ವಿಷಾ ಸ್ಫುಟತಟಿದ್ಗುಣಸ್ತ್ವದವಸೇಕಸಂಸ್ಕಾರವಾನ್ |
ಕರಿಷ್ಯತಿ ದಯೇ ಕಲಿಪ್ರಬಲಘರ್ಮನಿರ್ಮೂಲನಂ
ಪುನಃ ಕೃತಯುಗಾಂಕುರಂ ಭುವಿ ಕೃಪಾಣಧಾರಾಧರಃ || ೯೦ ||

ವಿಶ್ವೋಪಕಾರಮಿತಿ ನಾಮ ಸದಾ ದುಹಾನಾ-
ಮದ್ಯಾಪಿ ದೇವಿ ಭವತೀಮವಧೀರಯಂತಮ್ |
ನಾಥೇ ನಿವೇಶಯ ವೃಷಾದ್ರಿಪತೌ ದಯೇ ತ್ವಂ
ನ್ಯಸ್ತಸ್ವರಕ್ಷಣಭರಂ ತ್ವಯಿ ಮಾಂ ತ್ವಯೈವ || ೯೧ ||

ನೈಸರ್ಗಿಕೇಣ ತರಸಾ ಕರುಣೇ ನಿಯುಕ್ತಾ
ನಿಮ್ನೇತರೇಽಪಿ ಮಯಿ ತೇ ವಿತತಿರ್ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ |
ವಿಸ್ಮಾಪಯೇದ್ವೃಷಗಿರೀಶ್ವರಮಪ್ಯವಾರ್ಯಾ
ವೇಲಾತಿಲಂಘನದಶೇವ ಮಹಾಂಬುರಾಶೇಃ || ೯೨ ||

ವಿಜ್ಞಾತಶಾಸನಗತಿರ್ವಿಪರೀತವೃತ್ತ್ಯಾ
ವೃತ್ರಾದಿಭಿಃ ಪರಿಚಿತಾಂ ಪದವೀಂ ಭಜಾಮಿ |
ಏವಂ ವಿಧೇ ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ಮಯಿ ತ್ವಂ
ದೀನೇ ವಿಭೋಶ್ಶಮಯ ದಂಡಧರತ್ವಲೀಲಾಮ್ || ೯೩ ||

ಮಾಸಾಹಸೋಕ್ತಿಘನಕಂಚುಕವಂಚಿತಾನ್ಯಃ
ಪಶ್ಯತ್ಸು ತೇಷು ವಿದಧಾಮ್ಯತಿಸಾಹಸಾನಿ |
ಪದ್ಮಾಸಹಾಯಕರುಣೇ ನ ರುಣತ್ಸಿ ಕಿಂ ತ್ವಂ
ಘೋರಂ ಕುಲಿಂಗಶಕುನೇರಿವ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಮೇ || ೯೪ ||

ವಿಕ್ಷೇಪಮರ್ಹಸಿ ದಯೇ ವಿಪಲಾಯಿತೇಽಪಿ
ವ್ಯಾಜಂ ವಿಭಾವ್ಯ ವೃಷಶೈಲಪತೇರ್ವಿಹಾರಮ್ |
ಸ್ವಾಧೀನಸತ್ವಸರಣಿಸ್ಸ್ವಯಮತ್ರ ಜಂತೌ
ದ್ರಾಘೀಯಸೀ ದೃಢತರಾ ಗುಣವಾಗುರಾ ತ್ವಮ್ || ೯೫ ||

ಸಂತನ್ಯಮಾನಮಪರಾಧಗಣಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ
ತ್ರಸ್ಯಾಮಿ ಹಂತ ಭವತೀಂ ಚ ವಿಭಾವಯಾಮಿ |
ಅಹ್ನಾಯ ಮೇ ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ಜಹೀಮಾ-
ಮಾಶೀವಿಷಗ್ರಹಣಕೇಲಿನಿಭಾಮವಸ್ಥಾಮ್ || ೯೬ ||

ಔತ್ಸುಕ್ಯಪೂರ್ವಮುಪಹೃತ್ಯ ಮಹಾಪರಾಧಾ-
ನ್ಮಾತಃ ಪ್ರಸಾದಯಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ಮೇ ಮನಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ಆಲಿಹ್ಯ ತಾನ್ನಿರವಶೇಷಮಲಬ್ಧತೃಪ್ತಿ-
ಸ್ತಾಮ್ಯಸ್ಯಹೋ ವೃಷಗಿರೀಶಧೃತಾ ದಯೇ ತ್ವಮ್ || ೯೭ ||

ಜಹ್ಯಾದ್ವೃಷಾಚಲಪತಿಃ ಪ್ರತಿಘೇಽಪಿ ನ ತ್ವಾಂ
ಘರ್ಮೋಪತಪ್ತ ಇವ ಶೀತಲತಾಮುದನ್ವಾನ್ |
ಸಾ ಮಾಮರುಂತುದಭರನ್ಯಸನಾನುವೃತ್ತಿ-
ಸ್ತದ್ವೀಕ್ಷಣೈಃ ಸ್ಪೃಶ ದಯೇ ತವ ಕೇಲಿಪದ್ಮೈಃ || ೯೮ ||

ದೃಷ್ಟೇಽಪಿ ದುರ್ಬಲಧಿಯಂ ದಮನೇಽಪಿ ದೃಪ್ತಂ
ಸ್ನಾತ್ವಾಽಪಿ ಧೂಲಿರಸಿಕಂ ಭಜನೇಽಪಿ ಭೀಮಮ್ |
ಬದ್ಧ್ವಾ ಗೃಹಾಣ ವೃಷಶೈಲಪತೇರ್ದಯೇ ಮಾಂ
ತ್ವದ್ವಾರಣಂ ಸ್ವಯಮನುಗ್ರಹಶೃಂಖಲಾಭಿಃ || ೯೯ ||

ನಾತಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ಮೇ ತ್ವಯಿ ನಾಥನೀಯಂ
ಮಾತರ್ದಯೇ ಮಯಿ ಕುರುಷ್ವ ತಥಾ ಪ್ರಸಾದಮ್ |
ಬದ್ಧಾದರೋ ವೃಷಗಿರಿಪ್ರಣಯೀ ಯಥಾಽಸೌ
ಮುಕ್ತಾನುಭೂತಿಮಿಹ ದಾಸ್ಯತಿ ಮೇ ಮುಕುಂದಃ || ೧೦೦ ||

ನಿಸ್ಸೀಮವೈಭವಜುಷಾಂ ಮಿಷತಾಂ ಗುಣಾನಾಂ
ಸ್ತೋತುರ್ದಯೇ ವೃಷಗಿರೀಶಗುಣೇಶ್ವರೀಂ ತ್ವಾಮ್ |
ತೈರೇವ ನೂನಮವಶೈರಭಿನಂದಿತಂ ಮೇ
ಸತ್ಯಾಪಿತಂ ತವ ಬಲಾದಕುತೋಭಯತ್ವಮ್ || ೧೦೧ ||

ಅದ್ಯಾಪಿ ತದ್ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ಭವತ್ಯಾ-
ಮಾರಂಭಮಾತ್ರಮನಿದಂ ಪ್ರಥಮಸ್ತುತೀನಾಮ್ |
ಸಂದರ್ಶಿತಸ್ವಪರನಿರ್ವಹಣಾ ಸಹೇಥಾಃ
ಮಂದಸ್ಯ ಸಾಹಸಮಿದಂ ತ್ವಯಿ ವಂದಿನೋ ಮೇ || ೧೦೨ ||

ಪ್ರಾಯೋ ದಯೇ ತ್ವದನುಭಾವಮಹಾಂಬುರಾಶೌ
ಪ್ರಾಚೇತಸಪ್ರಭೃತಯೋಽಪಿ ಪರಂ ತಟಸ್ಥಾಃ |
ತತ್ರಾವತೀರ್ಣಮತಲಸ್ಪೃಶಮಾಪ್ಲುತಂ ಮಾಂ
ಪದ್ಮಾಪತೇಃ ಪ್ರಹಸನೋಚಿತಮಾದ್ರಿಯೇಥಾಃ || ೧೦೩ ||

ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಪದೇ ವಿನಿವೇಶ್ಯ ಬಾಲಂ
ದೇವೋ ದಯಾಶತಕಮೇತದವಾದಯನ್ಮಾಮ್ |
ವೈಹಾರಿಕೇಣ ವಿಧಿನಾ ಸಮಯೇ ಗೃಹೀತಂ
ವೀಣಾವಿಶೇಷಮಿವ ವೇಂಕಟಶೈಲನಾಥಃ || ೧೦೪ ||

ಅನವಧಿಮಧಿಕೃತ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನುಕಂಪಾ-
ಮವಿತಥವಿಷಯತ್ವಾದ್ವಿಶ್ವಮವ್ರೀಳಯಂತೀ |
ವಿವಿಧಕುಶಲನೀವೀ ವೇಂಕಟೇಶಪ್ರಸೂತಾ
ಸ್ತುತಿರಿಯಮನವದ್ಯಾ ಶೋಭತೇ ಸತ್ವಭಾಜಾಮ್ || ೧೦೫ ||

ಶತಕಮಿದಮುದಾರಂ ಸಮ್ಯಗಭ್ಯಸ್ಯಮಾನಾನ್
ವೃಷಗಿರಿಮಧಿರುಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಮಾಲೋಕಯಂತೀ |
ಅನಿತರಶರಣಾನಾಮಾಧಿರಾಜ್ಯೇಽಭಿಷಿಂಚೇ-
ಚ್ಛಮಿತವಿಮತಪಕ್ಷಾ ಶಾರ್ಂಗಧನ್ವಾನುಕಂಪಾ || ೧೦೬ ||

ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹಮಾತರಂ ವ್ಯತಿಷಜತ್ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾಂ ಸುಧಾ-
ಸಧ್ರೀಚೀಮಿವ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಕವಿರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ದಯಾಮಸ್ತುತ |
ಪದ್ಮಾನಾಮಿಹ ಯದ್ವಿಧೇಯಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ್ರುಮಾ-
ಜ್ಜಂಝಾಮಾರುತಧೂತಚೂತನಯತಸ್ಸಾಮ್ಪಾತಿಕೋಽಯಂ ಕ್ರಮಃ || ೧೦೭ ||

ಕಾಮಂ ಸಂತು ಮಿಥಃ ಕರಂಬಿತಗುಣಾವದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ನಃ
ಕಸ್ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಶತಕೇ ಸದಂಬುಕತಕೇ ದೋಷಶ್ರುತಿಂ ಕ್ಷಾಮ್ಯತಿ |
ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹವೃಷಾದ್ರಿನಿರ್ಝರಝರತ್ಕಾರಚ್ಛಲೇನೋಚ್ಚಲ-
ದ್ದೀನಾಲಂಬನದಿವ್ಯದಂಪತಿದಯಾಕಲ್ಲೋಲಕೋಲಾಹಲಃ || ೧೦೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕವಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹಸ್ಯ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥಸ್ಯ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಿಷು ದಯಾಶತಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed