Daya Satakam – த³யா ஶதகம்


ப்ரபத்³யே தம் கி³ரிம் ப்ராய꞉ ஶ்ரீநிவாஸாநுகம்பயா ।
இக்ஷுஸாரஸ்ரவந்த்யேவ யந்மூர்த்யா ஶர்கராயிதம் ॥ 1 ॥

விகா³ஹே தீர்த²ப³ஹுலாம் ஶீதலாம் கு³ருஸந்ததிம் ।
ஶ்ரீநிவாஸத³யாம்போ⁴தி⁴பரீவாஹபரம்பராம் ॥ 2 ॥

க்ருதிந꞉ கமலாவாஸகாருண்யைகாந்திநோ ப⁴ஜே ।
த⁴த்தே யத்ஸூக்திரூபேண த்ரிவேதீ³ ஸர்வயோக்³யதாம் ॥ 3 ॥

பராஶரமுகா²ந்வந்தே³ ப⁴கீ³ரத²நயே ஸ்தி²தாந் ।
கமலாகாந்தகாருண்யக³ங்கா³ப்லாவிதமத்³விதா⁴ந் ॥ 4 ॥

அஶேஷவிக்⁴நஶமநமநீகேஶ்வரமாஶ்ரயே ।
ஶ்ரீமத꞉ கருணாம்போ⁴தௌ⁴ ஶிக்ஷாஸ்ரோத இவோத்தி²தம் ॥ 5 ॥

ஸமஸ்தஜநநீம் வந்தே³ சைதந்யஸ்தந்யதா³யிநீம் ।
ஶ்ரேயஸீம் ஶ்ரீநிவாஸஸ்ய கருணாமிவ ரூபிணீம் ॥ 6 ॥

வந்தே³ வ்ருஷகி³ரீஶஸ்ய மஹிஷீம் விஶ்வதா⁴ரிணீம் ।
தத்க்ருபாப்ரதிகா⁴தாநாம் க்ஷமயா வாரணம் யயா ॥ 7 ॥

நிஶாமயது மாம் நீலா யத்³போ⁴க³படலைர்த்⁴ருவம் ।
பா⁴விதம் ஶ்ரீநிவாஸஸ்ய ப⁴க்ததோ³ஷேஷ்வத³ர்ஶநம் ॥ 8 ॥

கமப்யநவதி⁴ம் வந்தே³ கருணாவருணாலயம் ।
வ்ருஷஶைலதடஸ்தா²நாம் ஸ்வயம் வ்யக்திமுபாக³தம் ॥ 9 ॥

அகிஞ்சநநிதி⁴ம் ஸூதிமபவர்க³த்ரிவர்க³யோ꞉ ।
அஞ்ஜநாத்³ரீஶ்வரத³யாமபி⁴ஷ்டௌமி நிரஞ்ஜநாம் ॥ 10 ॥

அநுசரஶக்த்யாதி³கு³ணாமக்³ரேஸரபோ³த⁴விரசிதாலோகாம் ।
ஸ்வாதீ⁴நவ்ருஷகி³ரீஶாம் ஸ்வயம் ப்ரபூ⁴தாம் ப்ரமாணயாமி த³யாம் ॥ 11 ॥

அபி நிகி²லலோகஸுசரிதமுஷ்டிந்த⁴யது³ரிதமூர்ச²நாஜுஷ்டம் ।
ஸஞ்ஜீவயது த³யே மாமஞ்ஜநகி³ரிநாத²ரஞ்ஜநீ ப⁴வதீ ॥ 12 ॥

ப⁴க³வதி த³யே ப⁴வத்யாம் வ்ருஷகி³ரிநாதே² ஸமாப்லுதே துங்கே³ ।
அப்ரதிக⁴மஜ்ஜநாநாம் ஹஸ்தாலம்போ³ மதா³க³ஸாம் ம்ருக்³ய꞉ ॥ 13 ॥

க்ருபணஜநகல்பலதிகாம் க்ருதாபராத⁴ஸ்ய நிஷ்க்ரியாமாத்³யாம் ।
வ்ருஷகி³ரிநாத²த³யே த்வாம் வித³ந்தி ஸம்ஸாரதாரிணீம் விபு³தா⁴꞉ ॥ 14 ॥

வ்ருஷகி³ரிக்³ருஹமேதி⁴கு³ணா போ³த⁴ப³லைஶ்வர்யவீர்யஶக்திமுகா²꞉ ।
தோ³ஷா ப⁴வேயுரேதே யதி³ நாம த³யே த்வயா விநாபூ⁴தா꞉ ॥ 15 ॥

ஆஸ்ருஷ்டி ஸந்ததாநாமபராதா⁴நாம் நிரோதி⁴நீம் ஜக³த꞉ ।
பத்³மாஸஹாயகருணே ப்ரதிஸஞ்சரகேலிமாசரஸி ॥ 16 ॥

அசித³விஶிஷ்டாந்ப்ரலயே ஜந்தூநவலோக்ய ஜாதநிர்வேதா³ ।
கரணகலேப³ரயோக³ம் விதரஸி வ்ருஷஶைலநாத²கருணே த்வம் ॥ 17 ॥

அநுகு³ணத³ஶார்பிதேந ஶ்ரீத⁴ரகருணே ஸமாஹிதஸ்நேஹா ।
ஶமயஸி தம꞉ ப்ரஜாநாம் ஶாஸ்த்ரமயேந ஸ்தி²ரப்ரதீ³பேந ॥ 18 ॥

ருடா⁴ வ்ருஷாசலபதே꞉ பாதே³ முக²காந்திபத்ரலச்சா²யா ।
கருணே ஸுக²யஸி விநதாங்கடாக்ஷவிடபை꞉ கராபசேயப²லை꞉ ॥ 19 ॥

நயநே வ்ருஷாசலேந்தோ³ஸ்தாராமைத்ரீம் த³தா⁴நயா கருணே ।
த்³ருஷ்டஸ்த்வயைவ ஜநிமாநபவர்க³மக்ருஷ்டபச்யமநுப⁴வதி ॥ 20 ॥

ஸமயோபநதைஸ்தவ ப்ரவாஹைரநுகம்பே க்ருதஸம்ப்லவா த⁴ரித்ரீ ।
ஶரணாக³தஸஸ்யமாலிநீயம் வ்ருஷஶைலேஶக்ருஷீவலம் தி⁴நோதி ॥ 21 ॥

கலஶோத³தி⁴ஸம்பதோ³ ப⁴வத்யா꞉ கருணே ஸந்மதிமந்த²ஸம்ஸ்க்ருதாயா꞉ ।
அம்ருதாம்ஶமவைமி தி³வ்யதே³ஹம் ம்ருதஸஞ்ஜீவநமஞ்ஜநாசலேந்தோ³꞉ ॥ 22 ॥

ஜலதே⁴ரிவ ஶீததா த³யே த்வம் வ்ருஷஶைலாதி⁴பதேஸ்ஸ்வபா⁴வபூ⁴தா ।
ப்ரலயாரப⁴டீம்நடீம் ததீ³க்ஷாம் ப்ரஸப⁴ம் க்³ராஹயஸி ப்ரஸக்திலாஸ்யம் ॥ 23 ॥

ப்ரணதப்ரதிகூலமூலகா⁴தீ ப்ரதிக⁴꞉ கோ(அ)பி வ்ருஷாசலேஶ்வரஸ்ய ।
கலமே யவஸாபசாயநீத்யா கருணே கிங்கரதாம் தவோபயாதி ॥ 24 ॥

அப³ஹிஷ்க்ருதநிக்³ரஹாந்வித³ந்த꞉ கமலாகாந்தகு³ணாந்ஸ்வதந்த்ரதாதீ³ந் ।
அவிகல்பமநுக்³ரஹம் து³ஹாநாம் ப⁴வதீமேவ த³யே ப⁴ஜந்தி ஸந்த꞉ ॥ 25 ॥

கமலாநிலயஸ்த்வயா த³யாலு꞉ கருணே நிஷ்கருணா நிரூபணே த்வம் ।
அத ஏவ ஹி தாவகாஶ்ரிதாநாம் து³ரிதாநாம் ப⁴வதி த்வதே³வ பீ⁴தி꞉ ॥ 26 ॥

அதிலங்கி⁴தஶாஸநேஷ்வபீ⁴க்ஷ்ணம் வ்ருஷஶைலாதி⁴பதிர்விஜ்ரும்பி⁴தோஷ்மா ।
புநரேவ த³யே க்ஷமாநிதா³நைர்ப⁴வதீமாத்³ரியதே ப⁴வத்யதீ⁴நை꞉ ॥ 27 ॥

கருணே து³ரிதேஷு மாமகேஷு ப்ரதிகாராந்தரது³ர்ஜயேஷு கி²ந்ந꞉ ।
கவசாயிதயா த்வயைவ ஶார்ங்கீ³ விஜயஸ்தா²நமுபாஶ்ரிதோ வ்ருஷாத்³ரிம் ॥ 28 ॥

மயி திஷ்ட²தி து³ஷ்க்ருதாம் ப்ரதா⁴நே மிததோ³ஷாநிதராந்விசிந்வதீ த்வம் ।
அபராத⁴க³ணைரபூர்ணகுக்ஷி꞉ கமலாகாந்தத³யே கத²ம் ப⁴வித்ரீ ॥ 29 ॥

அஹமஸ்ம்யபராத⁴சக்ரவர்தீ கருணே த்வம் ச கு³ணேஷு ஸார்வபௌ⁴மீ ।
விது³ஷீ ஸ்தி²திமீத்³ருஶீம் ஸ்வயம் மாம் வ்ருஷஶைலேஶ்வரபாத³ஸாத்குரு த்வம் ॥ 30 ॥

அஶிதி²லகரணே(அ)ஸ்மிந்நக்ஷதஶ்வாஸவ்ருத்தௌ
வபுஷி க³மநயோக்³யே வாஸமாஸாத³யேயம் ।
வ்ருஷகி³ரிகடகேஷு வ்யஞ்ஜயத்ஸு ப்ரதீதை-
ர்மது⁴மத²நத³யே த்வாம் வாரிதா⁴ராவிஶேஷை꞉ ॥ 31 ॥

அவிதி³தநிஜயோக³க்ஷேமமாத்மாநபி⁴ஜ்ஞம்
கு³ணலவரஹிதம் மாம் கோ³ப்துகாமா த³யே த்வம் ।
பரவதி சதுரைஸ்தே விப்⁴ரமை꞉ ஶ்ரீநிவாஸே
ப³ஹுமதிமநபாயாம் விந்த³ஸி ஶ்ரீத⁴ரண்யோ꞉ ॥ 32 ॥

ப²லவிதரணத³க்ஷம் பக்ஷபாதாநபி⁴ஜ்ஞம்
ப்ரகு³ணமநுவிதே⁴யம் ப்ராப்ய பத்³மாஸஹாயம் ।
மஹதி கு³ணஸமாஜே மாநபூர்வம் த³யே த்வம்
ப்ரதிவத³ஸி யதா²ர்ஹம் பாப்மநாம் மாமகாநாம் ॥ 33 ॥

அநுப⁴விதுமகௌ⁴க⁴ம் நாலமாகா³மிகால꞉
ப்ரஶமயிதுமஶேஷம் நிஷ்க்ரியாபி⁴ர்ந ஶக்யம் ।
ஸ்வயமிதி ஹி த³யே த்வம் ஸ்வீக்ருதஶ்ரீநிவாஸா
ஶிதி²லிதப⁴வபீ⁴திஶ்ஶ்ரேயஸே ஜாயஸே ந꞉ ॥ 34 ॥

அவதரணவிஶேஷைராத்மலீலாபதே³ஶை-
ரவமதிமநுகம்பே மந்த³சித்தேஷு விந்த³ந் ।
வ்ருஷப⁴ஶிக²ரிநாத²ஸ்த்வந்நிதே³ஶேந நூநம்
ப⁴ஜதி சரணபா⁴ஜாம் பா⁴விநோ ஜந்மபே⁴தா³ந் ॥ 35 ॥

பரஹிதமநுகம்பே பா⁴வயந்த்யாம் ப⁴வத்யாம்
ஸ்தி²ரமநுபதி⁴ ஹார்த³ம் ஶ்ரீநிவாஸோ த³தா⁴ந꞉ ।
லலிதருசிஷு லக்ஷ்மீபூ⁴மிநீலாஸு நூநம்
ப்ரத²யதி ப³ஹுமாநம் த்வத்ப்ரதிச்ச²ந்த³பு³த்³த்⁴யா ॥ 36 ॥

வ்ருஷகி³ரிஸவிதே⁴ஷு வ்யாஜதோ வாஸபா⁴ஜாம்
து³ரிதகலுஷிதாநாம் தூ³யமாநா த³யே த்வம் ।
கரணவிலயகாலே காந்தி³ஶீகஸ்ம்ருதீநாம்
ஸ்மரயஸி ப³ஹுலீலம் மாத⁴வம் ஸாவதா⁴நா ॥ 37 ॥

தி³ஶி தி³ஶி க³திவித்³பி⁴ர்தே³ஶிகைர்நீயமாநா
ஸ்தி²ரதரமநுகம்பே ஸ்த்யாநலக்³நா கு³ணைஸ்த்வம் ।
பரிக³தவ்ருஷஶைலம் பாரமாரோபயந்தீ
ப⁴வஜலதி⁴க³தாநாம் போதபாத்ரீ ப⁴வித்ரீ ॥ 38 ॥

பரிமிதப²லஸங்கா³த்ப்ராணிந꞉ கிம்பசாநா
நிக³மவிபணிமத்⁴யே நித்யமுக்தாநுஷக்தம் ।
ப்ரஸத³நமநுகம்பே ப்ராப்தவத்யாம் ப⁴வத்யாம்
வ்ருஷகி³ரிஹரிநீலம் வ்யஞ்ஜிதம் நிர்விஶந்தி ॥ 39 ॥

த்வயி ப³ஹுமதிஹீந꞉ ஶ்ரீநிவாஸாநுகம்பே
ஜக³தி க³திமிஹாந்யாம் தே³வி ஸம்மந்யதே ய꞉ ।
ஸ க²லு விபு³த⁴ஸிந்தௌ⁴ ஸந்நிகர்ஷே வஹந்த்யாம்
ஶமயதி ம்ருக³த்ருஷ்ணாவீசிகாபி⁴꞉ பிபாஸாம் ॥ 40 ॥

ஆஜ்ஞாம் க்²யாதிம் த⁴நமநுசராநாதி⁴ராஜ்யாதி³கம் வா
காலே த்³ருஷ்ட்வா கமலவஸதேரப்யகிஞ்சித்கராணி ।
பத்³மாகாந்தம் ப்ரணிஹிதவதீம் பாலநே(அ)நந்யஸாத்⁴யே
ஸாராபி⁴ஜ்ஞா ஜக³தி க்ருதிநஸ்ஸம்ஶ்ரயந்தே த³யே த்வாம் ॥ 41 ॥

ப்ராஜாபத்யப்ரப்⁴ருதிவிப⁴வம் ப்ரேக்ஷ்ய பர்யாயது³꞉க²ம்
ஜந்மாகாங்க்ஷந் வ்ருஷகி³ரிவநே ஜக்³முஷாம் தஸ்து²ஷாம் வா ।
ஆஶாஸாநா꞉ கதிசந விபோ⁴꞉ த்வத்பரிஷ்வங்க³த⁴ந்யை꞉
அங்கீ³காரம் க்ஷணமபி த³யே ஹார்த³துங்கை³ரபாங்கை³꞉ ॥ 42 ॥

நாபீ⁴பத்³மஸ்பு²ரணஸுப⁴கா³ நவ்யநீலோத்பலாபா⁴
க்ரீடா³ஶைலம் கமபி கருணே வ்ருண்வதீ வேங்கடாக்²யம் ।
ஶீதா நித்யம் ப்ரஸத³நவதீ ஶ்ரத்³த⁴தா⁴நாவகா³ஹ்யா
தி³வ்யா காசிஜ்ஜயதி மஹதீ தீ³ர்கி⁴கா தாவகீநா ॥ 43 ॥

யஸ்மிந்த்³ருஷ்டே ததி³தரஸுகை²ர்க³ம்யதே கோ³ஷ்பத³த்வம்
ஸத்யம் ஜ்ஞாநம் த்ரிபி⁴ரவதி⁴பி⁴ர்முக்தமாநந்த³ஸிந்து⁴ம் ।
த்வத்ஸ்வீகாராத்தமிஹ க்ருதிநஸ்ஸூரிப்³ருந்தா³நுபா⁴வ்யம்
நித்யாபூர்வம் நிதி⁴மிவ த³யே நிர்விஶந்த்யஞ்ஜநாத்³ரௌ ॥ 44 ॥

ஸாரம் லப்³த்⁴வா கமபி மஹத꞉ ஶ்ரீநிவாஸாம்பு³ராஶே꞉
காலே காலே க⁴நரஸவதீ காலிகேவாநுகம்பே ।
வ்யக்தோந்மேஷா ம்ருக³பதிகி³ரௌ விஶ்வமாப்யாயயந்தீ
ஶீலோபஜ்ஞம் க்ஷரதி ப⁴வதீ ஶீதலம் ஸத்³கு³ணௌக⁴ம் ॥ 45 ॥

பீ⁴மே நித்யம் ப⁴வஜலநிதௌ⁴ மஜ்ஜதாம் மாநவாநா-
மாலம்பா³ர்த²ம் வ்ருஷகி³ரிபதிஸ்த்வந்நிதே³ஶாத்ப்ரயுங்க்தே ।
ப்ரஜ்ஞாஸாரம் ப்ரக்ருதிமஹதா மூலபா⁴கே³ந ஜுஷ்டம்
ஶாகா²பே⁴தை³ஸ்ஸுப⁴க³மநக⁴ம் ஶாஶ்வதம் ஶாஸ்த்ரபாணிம் ॥ 46 ॥

வித்³வத்ஸேவாகதகநிகஷைர்வீதபங்காஶயாநாம்
பத்³மாகாந்த꞉ ப்ரணயதி த³யே த³ர்பணம் தே ஸ்வஶாஸ்த்ரம் ।
லீலாத³க்ஷாம் த்வத³நவஸரே லாலயந்விப்ரலிப்ஸாம்
மாயாஶாஸ்த்ராண்யபி ஶமயிதும் த்வத்ப்ரபந்நப்ரதீபாந் ॥ 47 ॥ [த³மயிதும்]

தை³வாத்ப்ராப்தே வ்ருஷகி³ரிதடம் தே³ஹிநி த்வந்நிதா³நா-
த்ஸ்வாமிந்பாஹீத்யவஶவசநே விந்த³தி ஸ்வாபமந்த்யம் ।
தே³வ꞉ ஶ்ரீமாந் தி³ஶதி கருணே த்³ருஷ்டிமிச்ச²ம்ஸ்த்வதீ³யா-
முத்³கா⁴தேந ஶ்ருதிபரிஷதா³முத்தரேணாபி⁴முக்²யம் ॥ 48 ॥

ஶ்ரேயஸ்ஸூதிம் ஸக்ருத³பி த³யே ஸம்மதாம் யஸ்ஸகீ²ம் தே
ஶீதோதா³ராமலப⁴த ஜந꞉ ஶ்ரீநிவாஸஸ்ய த்³ருஷ்டிம் ।
தே³வாதீ³நாமயமந்ருணதாம் தே³ஹவத்த்வே(அ)பி விந்த³-
ந்ப³ந்தா⁴ந்முக்தோ ப³லிபி⁴ரநகை⁴꞉ பூர்யதே தத்ப்ரயுக்தை꞉ ॥ 49 ॥

தி³வ்யாபாங்க³ம் தி³ஶஸி கருணே யேஷு ஸத்³தே³ஶிகாத்மா
க்ஷிப்ரம் ப்ராப்தா வ்ருஷகி³ரிபதிம் க்ஷத்ரப³ந்த்⁴வாத³யஸ்தே ।
விஶ்வாசார்யா விதி⁴ஶிவமுகா²ஸ்ஸ்வாதி⁴காரோபருத்³தா⁴
மந்யே மாதா ஜட³ இவ ஸுதே வத்ஸலா மாத்³ருஶே த்வம் ॥ 50 ॥

அதிக்ருபணோ(அ)பி ஜந்துரதி⁴க³ம்ய த³யே ப⁴வதீ-
மஶிதி²லத⁴ர்மஸேதுபத³வீம் ருசிராமசிராத் ।
அமிதமஹோர்மிஜாலமதிலங்க்⁴ய ப⁴வாம்பு³நிதி⁴ம்
ப⁴வதி வ்ருஷாசலேஶபத³பத்தநநித்யத⁴நீ ॥ 51 ॥

அபி⁴முக²பா⁴வஸம்பத³பி⁴ஸம்ப⁴விநாம் ப⁴விநாம்
க்வசிது³பலக்ஷிதா க்வசித³ப⁴ங்கு³ரகூ³ட⁴க³தி꞉ ।
விமலரஸாவஹா வ்ருஷகி³ரீஶத³யே ப⁴வதீ
ஸபதி³ ஸரஸ்வதீவ ஶமயத்யக⁴மப்ரதிக⁴ம் ॥ 52 ॥

அபி கருணே ஜநஸ்ய தருணேந்து³விபூ⁴ஷணதா-
மபி கமலாஸநத்வமபி தா⁴ம வ்ருஷாத்³ரிபதே꞉ ।
தரதமதாவஶேந தநுதே நநு தே விததி꞉
பரஹிதவர்ஷ்மணா பரிபசேலிமகேலிமதீ ॥ 53 ॥

த்⁴ருதபு⁴வநா த³யே த்ரிவித⁴க³த்யநுகூலதரா
வ்ருஷகி³ரிநாத²பாத³பரிரம்ப⁴வதீ ப⁴வதீ ।
அவிதி³தவைப⁴வா(அ)பி ஸுரஸிந்து⁴ரிவாதநுதே
ஸக்ருத³வகா³ஹமாநமபதாபமபாபமபி ॥ 54 ॥

நிக³மஸமாஶ்ரிதா நிகி²லலோகஸம்ருத்³தி⁴கரீ
ப⁴ஜத³க⁴கூலமுத்³வஹக³தி꞉ பரிதப்தஹிதா ।
ப்ரகடிதஹம்ஸமத்ஸ்யகமடா²த்³யவதாரஶதா
விபு³த⁴ஸரிச்ச்²ரியம் வ்ருஷகி³ரீஶத³யே வஹஸி ॥ 55 ॥

ஜக³தி மிதம்பசா த்வதி³தரா து த³யே தரலா
ப²லநியமோஜ்ஜி²தா ப⁴வதி ஸந்தபநாய புந꞉ ।
த்வமிஹ நிரங்குஶப்ரஶகநாதி³விபூ⁴திமதீ
விதரஸி தே³ஹிநாம் நிரவதி⁴ம் வ்ருஷஶைலநிதி⁴ம் ॥ 56 ॥

ஸகருணலௌகிகப்ரபு⁴பரிக்³ரஹநிக்³ரஹயோ-
ர்நியதிமுபாதி⁴சக்ரபரிவ்ருத்திபரம்பரயா ।
வ்ருஷப⁴மஹீத⁴ரேஶகருணே விதரங்க³யதாம்
ஶ்ருதிமிதஸம்பதி³ த்வயி கத²ம் ப⁴விதா விஶய꞉ ॥ 57 ॥

வ்ருஷகி³ரிக்ருஷ்ணமேக⁴ஜநிதாம் ஜநிதாபஹராம்
த்வத³பி⁴மதிம் ஸுவ்ருஷ்டிமுபஜீவ்ய நிவ்ருத்தத்ருஷ꞉ ।
ப³ஹுஷு ஜலாஶயேஷு ப³ஹுமாநமபோஹ்ய த³யே
ந ஜஹதி ஸத்பத²ம் ஜக³தி சாதகவத்க்ருதிந꞉ ॥ 58 ॥

த்வது³த³யதூலிகாபி⁴ரமுநா வ்ருஷஶைலஜுஷா
ஸ்தி²ரதரஶில்பிநைவ பரிகல்பிதசித்ரதி⁴ய꞉ ।
யதிபதியாமுநப்ரப்⁴ருதய꞉ ப்ரத²யந்தி த³யே
ஜக³தி ஹிதம் ந நஸ்த்வயி ப⁴ரந்யஸநாத³தி⁴கம் ॥ 59 ॥

ம்ருது³ஹ்ருத³யே த³யே ம்ருதி³தகாமஹிதே மஹிதே
த்⁴ருதவிபு³தே⁴ பு³தே⁴ஷு விததாத்மது⁴ரே மது⁴ரே ।
வ்ருஷகி³ரிஸார்வபௌ⁴மத³யிதே மயி தே மஹதீம்
ப⁴வுகநிதே⁴ நிதே⁴ஹி ப⁴வமூலஹராம் லஹரீம் ॥ 60 ॥

அகூபாரைரேகோத³கஸமயவைதண்டி³கஜவை-
ரநிர்வாப்யாம் க்ஷிப்ரம் க்ஷபயிதுமவித்³யாக்²யப³ட³பா³ம் ।
க்ருபே த்வம் தத்தாத்³ருக்ப்ரதி²மவ்ருஷப்ருத்²வீத⁴ரபதி-
ஸ்வரூபத்³வைகு³ண்யத்³விகு³ணநிஜபி³ந்து³꞉ ப்ரப⁴வஸி ॥ 61 ॥

விவித்ஸாவேதாலீவிக³மபரிஶுத்³தே⁴(அ)பி ஹ்ருத³யே
படுப்ரத்யாஹாரப்ரப்⁴ருதிபுடபாகப்ரசகிதா꞉ ।
நமந்தஸ்த்வாம் நாராயணஶிக²ரிகூடஸ்த²கருணே
நிருத்³த⁴த்வத்³த்³ரோஹா ந்ருபதிஸுதநீதிம் ந ஜஹதி ॥ 62 ॥

அநந்யாதீ⁴நஸ்ஸந்ப⁴வதி பரதந்த்ர꞉ ப்ரணமதாம்
க்ருபே ஸர்வத்³ரஷ்டா ந க³ணயதி தேஷாமபக்ருதிம் ।
பதிஸ்த்வத்பாரார்த்²யம் ப்ரத²யதி வ்ருஷக்ஷ்மாத⁴ரபதி-
ர்வ்யவஸ்தா²ம் வையாத்யாதி³தி விக⁴டயந்தீ விஹரஸி ॥ 63 ॥

அபாம் பத்யுஶ்ஶத்ரூநஸஹநமுநேர்த⁴ர்மநிக³லம்
க்ருபே காகஸ்யைகம் ஹிதமிதி ஹிநஸ்தி ஸ்ம நயநம் ।
விலீநஸ்வாதந்த்ர்யோ வ்ருஷகி³ரிபதிஸ்த்வத்³விஹ்ருதிபி⁴-
ர்தி³ஶத்யேவம் தே³வோ ஜநிதஸுக³திம் த³ண்ட³நக³திம் ॥ 64 ॥

நிஷாதா³நாம் நேதா கபிகுலபதி꞉ காபி ஶப³ரீ
குசேல꞉ குப்³ஜா ஸா வ்ரஜயுவதயோ மால்யக்ருதி³தி ।
அமீஷாம் நிம்நத்வம் வ்ருஷகி³ரிபதேருந்நதிமபி
ப்ரபூ⁴தைஸ்ஸ்ரோதோபி⁴꞉ ப்ரஸப⁴மநுகம்பே ஶமயஸி ॥ 65 ॥

த்வயா த்³ருஷ்டஸ்துஷ்டிம் ப⁴ஜதி பரமேஷ்டீ² நிஜபதே³
வஹந்மூர்தீரஷ்டௌ விஹரதி ம்ருடா³நீபரிப்³ருட⁴꞉ ।
பி³ப⁴ர்தி ஸ்வாராஜ்யம் வ்ருஷஶிக²ரிஶ்ருங்கா³ரிகருணே
ஶுநாஸீரோ தே³வாஸுரஸமரநாஸீரஸுப⁴ட꞉ ॥ 66 ॥

த³யே து³க்³தோ⁴த³ந்வத்³வ்யதியுதஸுதா⁴ஸிந்து⁴நயத-
ஸ்த்வதா³ஶ்லேஷாந்நித்யம் ஜநிதம்ருதஸஞ்ஜீவநத³ஶா꞉ ।
ஸ்வத³ந்தே தா³ந்தேப்⁴யஶ்ஶ்ருதிவத³நகர்பூரகு³லிகா
விவ்ருண்வந்தஶ்சித்தம் வ்ருஷஶிக²ரிவிஶ்வம்ப⁴ரகு³ணா꞉ ॥ 67 ॥

ஜக³ஜ்ஜந்மஸ்தே²மப்ரலயரசநாகேலிரஸிகோ
விமுக்த்யைகத்³வாரம் விக⁴டிதகவாடம் ப்ரணயிநாம் ।
இதி த்வய்யாயத்தம் த்³விதயமுபதீ⁴க்ருத்ய கருணே
விஶுத்³தா⁴நாம் வாசாம் வ்ருஷஶிக²ரிநாத²ஸ்ஸ்துதிபத³ம் ॥ 68 ॥

கலிக்ஷோபோ⁴ந்மீலத்க்ஷிதிகலுஷகூலங்கஷஜவை-
ரநுச்சே²தை³ ரேதைரவடதடவைஷம்யரஹிதை꞉ ।
ப்ரவாஹைஸ்தே பத்³மாஸஹசரபரிஷ்காரிணி க்ருபே
விகல்பந்தே(அ)நல்பா வ்ருஷஶிக²ரிணோ நிர்ஜ²ரகு³ணா꞉ ॥ 69 ॥

கி²லம் சேதோவ்ருத்தே꞉ கிமித³மிதி விஸ்மேரபு⁴வநம்
க்ருபே ஸிம்ஹக்ஷ்மாப்⁴ருத்க்ருதமுக²சமத்காரகரணம் ।
ப⁴ரந்யாஸச்ச²ந்நப்ரப³லவ்ருஜிநப்ராப்⁴ருதப்⁴ருதாம்
ப்ரதிப்ரஸ்தா²நம் தே ஶ்ருதிநக³ரஶ்ருங்கா³டகஜுஷ꞉ ॥ 70 ॥

த்ரிவித⁴சித³சித்ஸத்தாஸ்தே²மப்ரவ்ருத்திநியாமிகா
வ்ருஷகி³ரிவிபோ⁴ரிச்சா² ஸா த்வம் பரைரபராஹதா ।
க்ருபணப⁴ரப்⁴ருத்கிங்குர்வாணப்ரபூ⁴தகு³ணாந்தரா
வஹஸி கருணே வைசக்ஷண்யம் மதீ³க்ஷணஸாஹஸே ॥ 71 ॥

வ்ருஷகி³ரிபதேர்ஹ்ருத்³யா விஶ்வாவதாரஸஹாயிநீ
க்ஷபிதநிகி²லாவத்³யா தே³வி க்ஷமாதி³நிஷேவிதா ।
பு⁴வநஜநநீ பும்ஸாம் போ⁴கா³பவர்க³விதா⁴யிநீ
விதமஸி பதே³ வ்யக்திம் நித்யாம் பி³ப⁴ர்ஷி த³யே ஸ்வயம் ॥ 72 ॥

ஸ்வயமுத³யிநஸ்ஸித்³தா⁴த்³யாவிஷ்க்ருதாஶ்ச ஶுபா⁴லயா
விவித⁴விப⁴வவ்யூஹாவாஸா꞉ பரம் ச பத³ம் விபோ⁴꞉ ।
வ்ருஷகி³ரிமுகே²ஷ்வேதேஷ்விச்சா²வதி⁴ ப்ரதிலப்³த⁴யே
த்³ருட⁴விநிஹிதா நிஶ்ரேணிஸ்த்வம் த³யே நிஜபர்வபி⁴꞉ ॥ 73 ॥

ஹிதமிதி ஜக³த்³த்³ருஷ்ட்யா க்லுப்தைரக்லுப்தப²லாந்தரை-
ரமதிவிஹிதைரந்யைர்த⁴ர்மாயிதைஶ்ச யத்³ருச்ச²யா ।
பரிணதப³ஹுச்ச²த்³மா பத்³மாஸஹாயத³யே ஸ்வயம்
ப்ரதி³ஶஸி நிஜாபி⁴ப்ரேதம் ந꞉ ப்ரஶாம்யத³பத்ரபா ॥ 74 ॥

அதிவிதி⁴ஶிவைரைஶ்வர்யாத்மாநுபூ⁴திரஸைர்ஜநா-
நஹ்ருத³யமிஹோபச்ச²ந்த்³யைஷாமஸங்க³த³ஶார்தி²நீ ।
த்ருஷிதஜநதாதீர்த²ஸ்நாநக்ரமக்ஷபிதைநஸாம்
விதரஸி த³யே வீதாதங்கா வ்ருஷாத்³ரிபதே꞉ பத³ம் ॥ 75 ॥

வ்ருஷகி³ரிஸுதா⁴ஸிந்தௌ⁴ ஜந்துர்த³யே நிஹிதஸ்த்வயா
ப⁴வப⁴யபரீதாபச்சி²த்த்யை ப⁴ஜந்நக⁴மர்ஷணம் ।
முஷிதகலுஷோ முக்தேரக்³ரேஸரைரபி⁴பூர்யதே
ஸ்வயமுபநதைஸ்ஸ்வாத்மாநந்த³ப்ரப்⁴ருத்யநுப³ந்தி⁴பி⁴꞉ ॥ 76 ॥

அநிதரஜுஷாமந்தர்மூலே(அ)ப்யபாயபரிப்லவே
க்ருதவித³நகா⁴ விச்சி²த்³யைஷாம் க்ருபே யமவஶ்யதாம் ।
ப்ரபத³நப²லப்ரத்யாதே³ஶப்ரஸங்க³விவர்ஜிதம்
ப்ரதிவிதி⁴முபாத⁴த்ஸே ஸார்த⁴ம் வ்ருஷாத்³ரிஹிதைஷிணா ॥ 77 ॥

க்ஷணவிலயிநாம் ஶாஸ்த்ரார்தா²நாம் ப²லாய நிவேஶிதே
பித்ருஸுரக³ணே நிர்வேஶாத்ப்ராக³பி ப்ரலயம் க³தே ।
அதி⁴க³தவ்ருஷக்ஷ்மாப்⁴ருந்நாதா²மகாலவஶம்வதா³ம்
ப்ரதிபு⁴வமிஹ வ்யாசக்²யுஸ்த்வாம் க்ருபே நிருபப்லவாம் ॥ 78 ॥

த்வது³பஸத³நாத³த்³ய ஶ்வோ வா மஹாப்ரலயே(அ)பி வா
விதரதி நிஜம் பாதா³ம்போ⁴ஜம் வ்ருஷாசலஶேக²ர꞉ ।
ததி³ஹ கருணே தத்தத்க்ரீடா³தரங்க³பரம்பரா-
தரதமதயா ஜுஷ்டாயாஸ்தே து³ரத்யயதாம் விது³꞉ ॥ 79 ॥

ப்ரணிஹிததி⁴யாம் த்வத்ஸம்ப்ருக்தே வ்ருஷாத்³ரிஶிகா²மணௌ
ப்ரஸ்ருமரஸுதா⁴தா⁴ராகாரா ப்ரஸீத³தி பா⁴வநா ।
த்³ருட⁴மிதி த³யே த³த்தாஸ்வாத³ம் விமுக்திவலாஹகம்
நிப்⁴ருதக³ருதோ நித்⁴யாயந்தி ஸ்தி²ராஶயசாதகா꞉ ॥ 80 ॥

க்ருபே விக³தவேலயா க்ருதஸமக்³ரபோஷைஸ்த்வயா
கலிஜ்வலநது³ர்க³தே ஜக³தி காலமேகா⁴யிதம் ।
வ்ருஷக்ஷிதித⁴ராதி³ஷு ஸ்தி²திபதே³ஷு ஸாநுப்லவை-
ர்வ்ருஷாத்³ரிபதிவிக்³ரஹைர்வ்யபக³தாகி²லாவக்³ரஹை꞉ ॥ 81 ॥

ப்ரஸூய விவித⁴ம் ஜக³த்தத³பி⁴வ்ருத்³த⁴யே த்வம் த³யே
ஸமீக்ஷணவிசிந்தநப்ரப்⁴ருதிபி⁴ஸ்ஸ்வயம் தாத்³ருஶை꞉ ।
விசித்ரகு³ணசித்ரிதாம் விவித⁴தோ³ஷவைதே³ஶிகீம்
வ்ருஷாசலபதேஸ்தநும் விஶஸி மத்ஸ்யகூர்மாதி³காம் ॥ 82 ॥

யுகா³ந்தஸமயோசிதம் ப⁴ஜதி யோக³நித்³ராரஸம்
வ்ருஷக்ஷிதிப்⁴ருதீ³ஶ்வரே விஹரணக்ரமாஜ்ஜாக்³ரதி ।
உதீ³ர்ணசதுரர்ணவீகத³நவேதி³நீம் மேதி³நீம்
ஸமுத்³த்⁴ருதவதீ த³யே த்வத³பி⁴ஜுஷ்டயா த³ம்ஷ்ட்ரயா ॥ 83 ॥

ஸடாபடலபீ⁴ஷணே ஸரப⁴ஸாட்டஹாஸோத்³ப⁴டே
ஸ்பு²ரத்க்ருதி⁴ பரிஸ்பு²டப்⁴ருகுடிகே(அ)பி வக்த்ரே க்ருதே ।
த³யே வ்ருஷகி³ரீஶிதுர்த³நுஜடி³ம்ப⁴த³த்தஸ்தநா
ஸரோஜஸத்³ருஶா த்³ருஶா ஸமுதி³தாக்ருதிர்த்³ருஶ்யஸே ॥ 84 ॥

ப்ரஸக்தமது⁴நா விதி⁴ப்ரணிஹிதைஸ்ஸபர்யோத³கை-
ஸ்ஸமஸ்தது³ரிதச்சி²தா³ நிக³மக³ந்தி⁴நா த்வம் த³யே ।
அஶேஷமவிஶேஷதஸ்த்ரிஜக³த³ஞ்ஜநாத்³ரீஶிது-
ஶ்சராசரமசீகரஶ்சரணபங்கஜேநாங்கிதம் ॥ 85 ॥

பரஶ்வத²தபோத⁴நப்ரத²நஸத்க்ருதூபாக்ருத-
க்ஷிதீஶ்வரபஶுக்ஷரத்க்ஷதஜகுங்குமஸ்தா²ஸகை꞉ ।
வ்ருஷாசலத³யாலுநா நநு விஹர்துமாலிப்யதா²꞉
நிதா⁴ய ஹ்ருத³யே த³யே நிஹதரக்ஷிதாநாம் ஹிதம் ॥ 86 ॥

க்ருபே க்ருதஜக³த்³தி⁴தே க்ருபணஜந்துசிந்தாமணே
ரமாஸஹசரம் ததா³ ரகு⁴து⁴ரீணயந்த்யா த்வயா ।
வ்யப⁴ஜ்யத ஸரித்பதிஸ்ஸக்ருத³வேக்ஷணாத்தத்க்ஷணா-
த்ப்ரக்ருஷ்டப³ஹுபாதகப்ரஶமஹேதுநா ஸேதுநா ॥ 87 ॥

க்ருபே பரவதஸ்த்வயா வ்ருஷகி³ரீஶிது꞉ க்ரீடி³தம்
ஜக³த்³தி⁴தமஶேஷதஸ்ததி³த³மித்த²மர்தா²ப்யதே ।
மத³ச்ச²லபரிச்யுதப்ரணதது³ஷ்க்ருதப்ரேக்ஷிதை-
ர்ஹதப்ரப³லதா³நவைர்ஹலத⁴ரஸ்ய ஹேலாஶதை꞉ ॥ 88 ॥

ப்ரபூ⁴தவிபு³த⁴த்³விஷத்³ப⁴ரணகி²ந்நவிஶ்வம்ப⁴ரா-
ப⁴ராபநயநச்ச²லாத்த்வமவதார்ய லக்ஷ்மீத⁴ரம் ।
நிராக்ருதவதீ த³யே நிக³மஸௌத⁴தீ³பஶ்ரியா
விபஶ்சித³விகீ³தயா ஜக³தி கீ³தயா(அ)ந்த⁴ம் தம꞉ ॥ 89 ॥

வ்ருஷாத்³ரிஹயஸாதி³ந꞉ ப்ரப³லதோ³ர்மருத்ப்ரேங்கி²த-
ஸ்த்விஷா ஸ்பு²டதடித்³கு³ணஸ்த்வத³வஸேகஸம்ஸ்காரவாந் ।
கரிஷ்யதி த³யே கலிப்ரப³லக⁴ர்மநிர்மூலநம்
புந꞉ க்ருதயுகா³ங்குரம் பு⁴வி க்ருபாணதா⁴ராத⁴ர꞉ ॥ 90 ॥

விஶ்வோபகாரமிதி நாம ஸதா³ து³ஹாநா-
மத்³யாபி தே³வி ப⁴வதீமவதீ⁴ரயந்தம் ।
நாதே² நிவேஶய வ்ருஷாத்³ரிபதௌ த³யே த்வம்
ந்யஸ்தஸ்வரக்ஷணப⁴ரம் த்வயி மாம் த்வயைவ ॥ 91 ॥

நைஸர்கி³கேண தரஸா கருணே நியுக்தா
நிம்நேதரே(அ)பி மயி தே விததிர்யதி³ ஸ்யாத் ।
விஸ்மாபயேத்³வ்ருஷகி³ரீஶ்வரமப்யவார்யா
வேலாதிலங்க⁴நத³ஶேவ மஹாம்பு³ராஶே꞉ ॥ 92 ॥

விஜ்ஞாதஶாஸநக³திர்விபரீதவ்ருத்த்யா
வ்ருத்ராதி³பி⁴꞉ பரிசிதாம் பத³வீம் ப⁴ஜாமி ।
ஏவம் விதே⁴ வ்ருஷகி³ரீஶத³யே மயி த்வம்
தீ³நே விபோ⁴ஶ்ஶமய த³ண்ட³த⁴ரத்வலீலாம் ॥ 93 ॥

மாஸாஹஸோக்திக⁴நகஞ்சுகவஞ்சிதாந்ய꞉
பஶ்யத்ஸு தேஷு வித³தா⁴ம்யதிஸாஹஸாநி ।
பத்³மாஸஹாயகருணே ந ருணத்ஸி கிம் த்வம்
கோ⁴ரம் குலிங்க³ஶகுநேரிவ சேஷ்டிதம் மே ॥ 94 ॥

விக்ஷேபமர்ஹஸி த³யே விபலாயிதே(அ)பி
வ்யாஜம் விபா⁴வ்ய வ்ருஷஶைலபதேர்விஹாரம் ।
ஸ்வாதீ⁴நஸத்வஸரணிஸ்ஸ்வயமத்ர ஜந்தௌ
த்³ராகீ⁴யஸீ த்³ருட⁴தரா கு³ணவாகு³ரா த்வம் ॥ 95 ॥

ஸந்தந்யமாநமபராத⁴க³ணம் விசிந்த்ய
த்ரஸ்யாமி ஹந்த ப⁴வதீம் ச விபா⁴வயாமி ।
அஹ்நாய மே வ்ருஷகி³ரீஶத³யே ஜஹீமா-
மாஶீவிஷக்³ரஹணகேலிநிபா⁴மவஸ்தா²ம் ॥ 96 ॥

ஔத்ஸுக்யபூர்வமுபஹ்ருத்ய மஹாபராதா⁴-
ந்மாத꞉ ப்ரஸாத³யிதுமிச்ச²தி மே மநஸ்த்வாம் ।
ஆலிஹ்ய தாந்நிரவஶேஷமலப்³த⁴த்ருப்தி-
ஸ்தாம்யஸ்யஹோ வ்ருஷகி³ரீஶத்⁴ருதா த³யே த்வம் ॥ 97 ॥

ஜஹ்யாத்³வ்ருஷாசலபதி꞉ ப்ரதிகே⁴(அ)பி ந த்வாம்
க⁴ர்மோபதப்த இவ ஶீதலதாமுத³ந்வாந் ।
ஸா மாமருந்துத³ப⁴ரந்யஸநாநுவ்ருத்தி-
ஸ்தத்³வீக்ஷணை꞉ ஸ்ப்ருஶ த³யே தவ கேலிபத்³மை꞉ ॥ 98 ॥

த்³ருஷ்டே(அ)பி து³ர்ப³லதி⁴யம் த³மநே(அ)பி த்³ருப்தம்
ஸ்நாத்வா(அ)பி தூ⁴லிரஸிகம் ப⁴ஜநே(அ)பி பீ⁴மம் ।
ப³த்³த்⁴வா க்³ருஹாண வ்ருஷஶைலபதேர்த³யே மாம்
த்வத்³வாரணம் ஸ்வயமநுக்³ரஹஶ்ருங்க²லாபி⁴꞉ ॥ 99 ॥

நாத꞉ பரம் கிமபி மே த்வயி நாத²நீயம்
மாதர்த³யே மயி குருஷ்வ ததா² ப்ரஸாத³ம் ।
ப³த்³தா⁴த³ரோ வ்ருஷகி³ரிப்ரணயீ யதா²(அ)ஸௌ
முக்தாநுபூ⁴திமிஹ தா³ஸ்யதி மே முகுந்த³꞉ ॥ 100 ॥

நிஸ்ஸீமவைப⁴வஜுஷாம் மிஷதாம் கு³ணாநாம்
ஸ்தோதுர்த³யே வ்ருஷகி³ரீஶகு³ணேஶ்வரீம் த்வாம் ।
தைரேவ நூநமவஶைரபி⁴நந்தி³தம் மே
ஸத்யாபிதம் தவ ப³லாத³குதோப⁴யத்வம் ॥ 101 ॥

அத்³யாபி தத்³வ்ருஷகி³ரீஶத³யே ப⁴வத்யா-
மாரம்ப⁴மாத்ரமநித³ம் ப்ரத²மஸ்துதீநாம் ।
ஸந்த³ர்ஶிதஸ்வபரநிர்வஹணா ஸஹேதா²꞉
மந்த³ஸ்ய ஸாஹஸமித³ம் த்வயி வந்தி³நோ மே ॥ 102 ॥

ப்ராயோ த³யே த்வத³நுபா⁴வமஹாம்பு³ராஶௌ
ப்ராசேதஸப்ரப்⁴ருதயோ(அ)பி பரம் தடஸ்தா²꞉ ।
தத்ராவதீர்ணமதலஸ்ப்ருஶமாப்லுதம் மாம்
பத்³மாபதே꞉ ப்ரஹஸநோசிதமாத்³ரியேதா²꞉ ॥ 103 ॥

வேதா³ந்ததே³ஶிகபதே³ விநிவேஶ்ய பா³லம்
தே³வோ த³யாஶதகமேதத³வாத³யந்மாம் ।
வைஹாரிகேண விதி⁴நா ஸமயே க்³ருஹீதம்
வீணாவிஶேஷமிவ வேங்கடஶைலநாத²꞉ ॥ 104 ॥

அநவதி⁴மதி⁴க்ருத்ய ஶ்ரீநிவாஸாநுகம்பா-
மவிதத²விஷயத்வாத்³விஶ்வமவ்ரீலயந்தீ ।
விவித⁴குஶலநீவீ வேங்கடேஶப்ரஸூதா
ஸ்துதிரியமநவத்³யா ஶோப⁴தே ஸத்வபா⁴ஜாம் ॥ 105 ॥

ஶதகமித³முதா³ரம் ஸம்யக³ப்⁴யஸ்யமாநாந்
வ்ருஷகி³ரிமதி⁴ருஹ்ய வ்யக்தமாலோகயந்தீ ।
அநிதரஶரணாநாமாதி⁴ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிஞ்சே-
ச்ச²மிதவிமதபக்ஷா ஶார்ங்க³த⁴ந்வாநுகம்பா ॥ 106 ॥

விஶ்வாநுக்³ரஹமாதரம் வ்யதிஷஜத்ஸ்வர்கா³பவர்கா³ம் ஸுதா⁴-
ஸத்⁴ரீசீமிவ வேங்கடேஶ்வரகவிர்ப⁴க்த்யா த³யாமஸ்துத ।
பத்³மாநாமிஹ யத்³விதே⁴யப⁴க³வத்ஸங்கல்பகல்பத்³ருமா-
ஜ்ஜஞ்ஜா²மாருததூ⁴தசூதநயதஸ்ஸாம்பாதிகோ(அ)யம் க்ரம꞉ ॥ 107 ॥

காமம் ஸந்து மித²꞉ கரம்பி³தகு³ணாவத்³யாநி பத்³யாநி ந꞉
கஸ்யாஸ்மிந் ஶதகே ஸத³ம்பு³கதகே தோ³ஷஶ்ருதிம் க்ஷாம்யதி ।
நிஷ்ப்ரத்யூஹவ்ருஷாத்³ரிநிர்ஜ²ரஜ²ரத்காரச்ச²லேநோச்சல-
த்³தீ³நாலம்ப³நதி³வ்யத³ம்பதித³யாகல்லோலகோலாஹல꞉ ॥ 108 ॥

இதி ஶ்ரீகவிதார்கிகஸிம்ஹஸ்ய ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமத்³வேங்கடநாத²ஸ்ய வேதா³ந்தாசார்யஸ்ய க்ருதிஷு த³யாஶதகம் ।


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க. மேலும் ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed